Rok 2014 – Rok Sedembolestnej Panny Márie

711

Milí priatelia, drahí bratia a sestry!

V Novom roku 2014 vám želám so svojimi spolupracovníkmi všetko to, čo každého jedného človeka, trpiaceho v tomto svete, privádza k vytrvalosti a k odvahe. Budeme ju každý z nás ešte veľmi potrebovať.  Slovensko vstúpilo do dlho očakávanej etapy prebudenia.

Vďačíme za to najmä našej Nebeskej Patrónke, Sedembolestnej Panne Márii.  Rok 2014 ohlásili naši biskupskí pastieri ako Jej rok.  Vstúpme teda do neho s odhodlaním, radosťou aj vierou, že zasvätenie Slovenska Jej osobne bude bránou nádeje pre obnovu Evanjeliového života pre celú Európu.

V tomto duchu vám všetkým prajeme hojnosť Božích milostí a požehnania!

 Anton Selecký a spolupracovníci Magnificat Slovakia

MirjanaPosolstvo Panny Márie

Majte čisté a pokorné srdcia

„Drahé deti, aby ste mohli byť mojimi apoštolmi a aby ste mohli pomáhať všetkým tým, ktorí sú vo tme spoznať svetlo lásky môjho Syna, musíte mať čisté a pokorné srdcia. Nemôžete pomôcť, aby sa môj Syn narodil a kraľoval v srdciach tých, ktorí ho nepoznajú, ak nekraľuje – ak nie je kráľom vo vašom srdci.  Ja som s vami. Kráčam s vami ako matka. Klopem na vaše srdcia. Nemôžu sa otvoriť, lebo nie sú pokorné. Modlím sa a modlite sa aj vy, deti moje milované, aby ste mohli môjmu Synovi otvoriť čisté a pokorné srdcia a prijať dary, ktoré vám prisľúbil. Vtedy budete vedení láskou a mocou môjho Syna.

Vtedy budete mojimi apoštolmi, ktorí všade okolo seba šíria ovocie Božej lásky. Z vás a cez vás bude pôsobiť môj Syn, pretože budete jedno. Po tom túži moje materinské srdce, po jednote všetkých  mojich detí skrze môjho Syna. S veľkou láskou žehnám a modlím sa za vyvolených môjho Syna, za vašich pastierov. Ďakujem vám.“

Prostredníctvom Mirjany Dragićevićovej – Soldovej,  (na obr.)  Medžugorie, 2. januára 2014

Pastiersky list biskupov Slovenska na Slávnosť Bohorodičky Panny Márie  (1. januára 2014)

proslava Svetog Duje  SudamjaDrahí bratia a sestry!
Vstupujeme do nového roka. Vzájomne sa povzbudzujeme želaniami, aby nový čas, ktorý dostávame darom, bol pre nás požehnaným časom, aby sme mohli v nájsť pokoj v duši a skutočnú radosť zo života. Náš život sa uskutočňuje cez vzťahy.
Uvedomujeme si bohatstvo, ktoré máme v našich vzťahoch s tými, ktorí nás majú radi. Prežívame čas, kedy si zvlášť uvedomujeme aj náš vzťah k Bohu a jeho lásku k nám. Zároveň objavujeme vo svojom vnútri aj veľkú túžbu uzdraviť a obnoviť vzťahy, ktoré sa narušili, ktoré sa oslabili alebo ochromili a ktorých uzdravenie a posilnenie si tak veľmi želáme. Najzákladnejším miestom našich vzťahov je rodina.
Začiatkom adventu sme pripomenuli ohrozenie rodín zvonka. Ale jestvuje aj ohrozenie zvnútra, ak by sme sa neusilovali, ak by sme nevenovali čas a námahu, ak by sme neprosili o pomoc Boha pri obnovovaní, uzdravovaní, očisťovaní, oživovaní našich vzťahov v našich rodinách.

Povzbudzujeme otcov, matky, synov a dcéry k tomu, čo pred niekoľkými mesiacmi vyjadril Svätý Otec, pápež František: „Svätý ruženec, modlitba k Ježišovi a Panne Márii prednesená spoločne, je vzácnou chvíľou ďalšieho utuženia rodinného života a priateľstva. Naučme sa viac modliť v rodine, modliť sa ako rodina“ (katechéza Svätého Otca Františka, 1. mája 2013).

Týmito modlitbami sa, drahí bratia a sestry, pripravíme na slávnostné zverenie Slovenska pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie. Stane sa tak na jej sviatok 15. septembra 2014 v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Saštíne. Ona nás naučí, že obeta a bolesť je cestou skutočnej lásky. Lásky, ktorá aktívne koná všetko pre dobro a posvätenie svojho okolia a tak ohlasuje, že konečné víťazstvo patrí Kristovi. 

Vyprosujeme Vám v tento prvý deň roka, na príhovor našej nebeskej Matky, hojnosť Božieho požehnania, mnoho síl a pomoci Ducha Svätého pre konanie dobra.

http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20131231024

Aktuálne dianie

V Šaštíne začnú Rok Sedembolestnej slávnostnou svätou omšou

Rok Sedembolestnej Panny Márie začne v Šaštíne v sobotu 4. januára