Príďte! „Zastavme zlo z Istanbulu!“ v Nitre v sobotu 25.11.2017.

3296

Podporte modlitbou a účasťou modlitbovú akciu za manželstvo a rodinu

Vizionárka z Fatimy, sestra Lucia v roku 1980 napísala v liste nedávno zosnulému kardinálovi Caffarrovi: „Posledný zápas medzi Pánom a kráľovstvom Satana bude o manželstvo a rodinu. Nebojte sa. Každý, kto sa bude snažiť o posvätnosť manželstva a rodiny bude mať protivníkov a oponentov, pretože toto je rozhodujúca otázka. Panna Mária už však rozmliaždila hlavu Satana.“ Kardinál Caffarra povedal, že po tom čo „znova hovoril s Jánom Pavlom II., je presvedčený, že rodina je jadro sporu, keďže je nosným pilierom stvorenia. Je skutočným vzťahom medzi mužom a ženou a generáciami. Ak sa zničí základový stĺp, zrúti sa celá budova. Toho sme svedkami v dnešnej dobe. Práve sa nachádzame v tomto kľúčovom bode a vieme to.“

NITRA – Zastavme zlo s Istanbulu

Druhá verejná prednáška v cykle Slovenský dohovor za rodinu sa uskutoční v Nitre 25.11.2017 v kostole sv. Gorazda so začiatkom o 15:00.
Prednášajúci:
– ING. MGR. O. MARIÁN KUFFA, DR.H.C. – Predstavený inštitútu Krista Veľkňaza
– JUDR. MGR. ANTON CHROMÍK, PHD. – Predseda Aliancie za rodinu
– ING. MGR. PHDR. PAVOL VILČEK – Diecézny riaditeľ Spišskej katolíckej charity

Prednášky sú zamerané na nebezpečenstvá, ktoré plynú z Istanbulského dohovoru. Našim cieľom je, aby Slovenská republika stiahla svoj podpis spod tohoto dohovoru. Tým chceme zabrániť prípadnej ratifikácií v národnej rade SR, čím by sa pre nás tento dohovor stal záväzným.
Vždy na konci stretnutia sa uskutoční sviečkový pochod mestom, kde sa na záver prečíta Vyhlásenie Iniciatívy „Slovenský dohovor za rodinu“.
http://slovenskydohovorzarodinu.sk/nitra-zastavme-zlo-s-istanbulu/

MARIÁN KUFFA – Zastavme zlo z Istanbulu (43min video)
http://slovenskydohovorzarodinu.sk/marian-kuffa-zastavme-zlo-z-istanbulu/
https://www.youtube.com/watch?v=pUjAOOV4iTI

Vyhlásenie predsedu Konferencie biskupov Slovenska k Istanbulskému dohovoru
26. novembra 2016, Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Mons. Stanislav Zvolenský vydal vyhlásenie k Istanbulskému dohovoru. Vyhlásenie prinášame v plnom znení.
Vyhlásenie predsedu Konferencie biskupov Slovenska k Istanbulskému dohovoru
Násilie páchané na ženách v akejkoľvek podobe je neprípustné a odsúdeniahodné. Nikdy ho nemožno tolerovať a musíme vyvinúť všetko úsilie na jeho zastavenie. Tému ochrany žien pred násilím však pokladáme za takú vážnu, že pokusy o podsúvanie iných tém v jej rámci, napríklad rodovej ideológie alebo výučby tzv. nestereotypných rolí v školách, považujeme za neprijateľné.
Definícia rodu, tak ako ju zavádza Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu a domácemu násiliu a o boji proti nemu, prijatý 11. mája 2011 v Istanbule, oddeľuje rod od pohlavia. Chápe ho ako „sociálny konštrukt”, ako premennú, ktorá nesúvisí s biologickým pohlavím. Vychádza z predpokladu, že ľudská osoba sa rodí ako „neutrálna” bytosť a mužskosť, ženskosť, či iný rod vznikajú vplyvom výchovy, spoločenských okolností alebo na základe osobnej voľby. Takéto chápanie však protirečí ľudskej skúsenosti i zdravému úsudku.
Istanbulský dohovor v predkladanej podobe môže vyústiť do porušovania práv rodičov na výchovu detí i do porušovania náboženskej slobody. Zavádza boj proti „rodovým stereotypom“, ktorého nástroje sú ľahko zneužiteľné. Môže spôsobiť potláčanie tých mimovládnych organizácii a cirkví, ktoré prejavujú nesúhlas s rodovou ideológiou. Subjekty dlhodobo aktívne v ochrane žien tak budú čeliť riziku priamej diskriminácie.
Ideologické zaťaženie v takomto dôležitom dokumente pokladáme za kontraproduktívne. Nakoľko väčšina tém, ktorým sa Istanbulský dohovor venuje, patrí do výhradnej kompetencie členských štátov EU, apelujeme na vládu SR, aby nepodľahla medzinárodným tlakom, a na základe práva subsidiarity dohovor neratifikovala. Zároveň sa obraciame na Vládu SR, aby využila prostriedky, ktoré má k dispozícií a na európskej úrovni namietala proti pristúpeniu EÚ k Istanbulskému dohovoru.
https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20161125016
http://www.hlavnespravy.sk/vyhlasenie-predsedu-konferencie-biskupov-slovenska-k-istanbulskemu-dohovoru/864384