Posolstvo Kráľovnej pokoja:  Vráťte sa k Bohu, Kardinál Burke organizuje Útok na Nebo

1012

 

„Drahé deti! Aj dnes vás všetkých pozývam k modlitbe. Bez modlitby nemôžete žiť, pretože modlitba je reťaz, ktorá vás približuje k Bohu. Preto, deti moje, v pokore srdca sa vráťte k Bohu a jeho prikázaniam, aby ste z celého srdca mohli povedať: ako na nebi, tak nech bude aj na zemi.

Vy ste, deti moje, slobodní, aby ste sa v slobode rozhodli pre Boha alebo proti nemu. Pozrite, kam vás chce satan stiahnuť do hriechu a otroctva. Preto, deti moje, vráťte sa k môjmu srdcu, aby som vás mohla viesť k môjmu Synovi Ježišovi, ktorý je cesta, pravda a život. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

 Prostredníctvom Marije Pavlovičovej – Lunettiovej, 25. januára 2016

Kardinál Burke organizuje „Útok na nebo“ 

Staňte sa jedným z milióna katolíkov, ktorí sa modlia ruženec 1. dňa každého mesiaca za … Kardinál Burke organizuje modlitbovú iniciatívu – operáciu „Útok na nebo“. Cieľ modlitbového ťaženia kardinála Burkeho: Zmobilizovať milión prosebníkov, pretože politika a ľudská rétorika súčasnú krízu vyriešiť nedokážu.

„Útok na nebo“ – tak znie názov modlitbovej iniciatívy, ktorú vyhlásil kardinál Raymond Burke, patrón Maltézskeho rádu, jeden z najvýraznejších obrancov katolíckej viery a katolíckej cirkvi v USA. Organizácie akcie sa ujala Catholic Action for Faith and Family – Katolícka akcia za vieru a rodinu.

Cieľom je získať milión katolíkov, ktorí sa zaviažu, že sa po celý rok v prvý deň mesiaca budú modliť posvätný ruženec – iniciatíva je otvorená pre všetkých katolíkov na svete.

Situácia Cirkvi je veľmi vážna, a preto sa musia katolíci okrem osobných záležitostí modliť aj na konkrétny úmysel: Aby Cirkev opäť ožiarilo svetlo Pravdy a v srdciach veriacich zavládol pokoj.

Táto kampaň je odpoveďou na množstvo zla, pre ktoré stráca mnoho ľudí odvahu. „Ani politika ani ľudská rétorika nedokážu vyriešiť súčasnú morálnu krízu v Amerike a vo svete. Potrebujeme Božiu pomoc. Aký je najlepší  spôsob, ako sa postaviť proti zlu potratov, eutanázie, homo-sobášov, terorizmu a prenasledovania kresťanov a mnohému ďalšiemu zlu? Potrebujeme „ružencových bojovníkov“, vyhlásil Thomas McKenna, predseda Katolíckej akcie za vieru a rodinu.

Kardinál Burke: „Prvé pokušenie, s ktorým satan prichádza, je strata odvahy. Pokušenie je iba ilúzia, pretože Kristus, ktorý je v nás, nám dáva odvahu i v najťažších okamžikoch. Buďte odvážni, bratia a sestry, a majte pevnú nádej. Začnite spolu s nami útočiť na nebo!«

 

Táto modlitbová iniciatíva pripomína Ružencovú krížovú výpravu františkána Petra Pavlíčka na konci druhej svetovej vojny v Rakúsku, rozdelenom na štyri okupačné zóny. K iniciatíve sa vtedy pripojili státisíce rakúskych katolíkov a stal sa zázrak! Rusi odtiahli.

                                                                                                            

Podrobnejšie informácie na:

http://www.catholicaction.org/
http://www.catholicaction.org/advisors

E-mail: catholicaction@catholicaction.org

Naše poslanie: Katolícka akcia za vieru a rodinu je združenie katolíkov, ktoré usiluje o udržania a obranu kresťanských hodnôt v zmysle náuky Katolíckej cirkvi. Organizácia pôsobí legálnym a pokojným spôsobom v oblasti ideí na napomáhanie týchto hodnôt. Má za cieľ poskytovať sieť zdrojov a aktivít pre klérus i laikov, aby ich inšpirovala aktívne vychádzať v ústrety iným v oblasti obrany týchto hodnôt.

Katolícka akcia za vieru a rodinu zahrňuje iniciatívy ako Cech lekárov sv. Gianny, Nerob zle, California, a Operáciu Útok na nebo. Viac informácii na http://www.catholicaction.org/ .

Zodpovední Katolíckej akcie za vieru a rodinu:

Zakladateľ a predseda: Thomas J. McKenna Podpredseda: C. Paul Morrow, MD

Biskupskí poradcovia:  

Kardinál Raymond Burke, patrón Suverénneho rádu maltézskych rytierov, medzinárodný riaditeľ Mariánskeho katechetického apoštolátu a em. arcibiskup St. Louis

Najdôstojnejší Salvatore J. Cordileone, arcibiskup San Francisca

Teologickí a morálni poradcovia:

Vdp. John Trigilio, PhD, ThD

Vdp. Kenneth Brighenti, PhD, ThD

Staňte sa jedným z milióna katolíkov, ktorí sa modlia ruženec v prvý deň v mesiaci. Výzva všetkým Kristovým bojovníkom! Počas tohto Svätého roka milosrdenstva sa pripojme ku kardinálovi Burkemu v duchovnej krížovej výprave a zaútočme na nebo modlitbami, aby sme odstránili zmätenie vo svete.

Prinesme nádej dušiam a mysliam v Amerike aj na celom svete.

Poskytnime duchovnú podporu v boji proti pokušeniam straty odvahy.

Chráňme tak svoje rodiny a svoju vieru.

Zastavme postup zla v našej spoločnosti.

Zaplavme srdcia milosťou a svetlom a pravdou.

Na dosiahnutie tohto cieľa:

 1. Registrujeme verných katolíkov v celom USA a vo svete v operácii ‚Útok na nebo‘ – kampani modlitby ruženca v prvý deň mesiaca s návštevou svätej omše a duchovne sa spojíme s ružencom a svätou omšou, ktorú bude sláviť kardinál Burke na spomenuté úmysly.
 2. Sformujme duchovnú armádu ‚ružencových bojovníkov‘,aby sme vrúcne prosili nebo modlitbou a šírili svetlo pravdy po celom svete.
 3. Spojme verných katolíkov do jednotného hlasu a vrúcne prosme nášho Pána Ježiša Krista, Preblahoslavenú Pannu Máriu a všetkých anjelov a svätých, aby vypočuli naše modlitby a prišli nám na pomoc. Keď spojíte svoj ruženec so svätou omšou, ktorú bude sláviť kardinál Burke v Ríme a s ružencom, ktorý sa bude modliť každý prvý deň v mesiaci, spojíte tak aj svoje modlitby a úmysly s každým ‘ružencovým bojovníkom’na svete.

 Som kňaz – Kňazi kliknite tu na prísľub svätej omše v prvý deň v mesiaci. 

Každá svätá omša a ruženec sú obetované na to, aby sme na príhovor Preblahoslavenej Panny Márie dostali od Boha nasledovné milosti a splnenie úmyslov:

 1. Za svätú matku Cirkev, aby náš Pán viedol pápeža, biskupov a všetkých kňazov, aby boli svätí vo všetkých veciach, verní pastieri, lúčmi pravdy a obhajcami Boha.
 2. Aby bolo zo sŕdc a myslí ľudí odstránené všetko zmätenie a aby v nich žiarilo svetlo Pravdy.
 3. Za naše rodiny a inštitúciu rodiny, na ktorú sa tak útočí v našom svete.
 4. Za obrátenie všetkých hriešnikov v oblasti pravej viery.
 5. Za spásu mojej duše, duší mojich milovaných a duší všetkých ľudí.
 6. Za posväcovanie každého jedného katolíka, najmä za moje osobné posväcovanie. Aby som sväto žil každú chvíľu každého dňa svojho života. Aby som bol verným nasledovníkom Ježiša Krista vo všetkých veciach.
 7. Aby sa každý z nás stal verným Kristovým bojovníkom v boji proti vplyvom sveta, proti telu a diablovi.
 8. Aby sme získali milosti potrebné na zastavenie potratov, na zastavenie prudkých útokov homosexuálnej revolúcie, na zvrátenie legalizovaných manželstiev rovnakých pohlaví, na zastavenie asistovanej samovraždy a eutanázie, na zastavenie kultúry smrti vo všetkých jej formách a ustanovili kultúru života vo všetkých dušiach, vo všetkých mysliach a vo všetkých srdciach.
 9. Za náš milovaná národ a za každý národ sveta.
 10. Za všetky naše osobné úmysly, ktoré sme poslali do akcie „Útok na nebo“.

Pripojme sa k akcii na:

Vyplniť meno, priezvisko, mailovú adresu a úmysly.

Každý mesiac budete môcť vložiť svoj osobné úmysly. Tie sa položia na oltár v Ríme počas omše, ktorú slávi kardinál Burke a budú zahrnuté aj do modlitby ruženca. Vaše úmysly teda budú zahrnuté v každej modlitbe ruženca, ktorý sa budú modliť naši ružencoví bojovníci.

Štyri jednoduché kroky nám pomôžu urobiť zoznam milióna katolíkov, ktorí sa budú modliť ruženec spolu s kardinálom Burkem v prvý deň každého mesiaca.

 1. Zapíšte sa ako ‘ružencový bojovník’a zaviažte sa modliť sa ruženec v prvý deň mesiaca.
 2. Pošlite svoje osobné úmysly pre omšu v Ríme a pre všetky ružence na svete. Vaše úmysly budú dôverné a nebudú oznámené.
 3. Ak môžete, podporte ‚Útok na nebo‘svojim darom, aby sme mohli zaregistrovať  1 000 000 ružencových bojovníkov.

4: Šírte túto akciu a povzbudzujte vašich príbuzných a priateľov, aby sa pripojili a tiež sa zaregistrovali.

Potrebujeme „modlitbu, ktorá zaútočí na nebo pre spravodlivosť a milosrdenstvo, modlitbu, ktorá očistí naše srdcia a duše“. Iba týmto spôsobom „bude kultúra smrti, ktorá nás dnes obklopuje, nahradená kultúrou života“.  

Pastoračný plán katolíckej Biskupskej konferencie USA pre aktivity pro-life.

Staňte sa ‚ružencovým bojovníkom‘ a pripojte sa ku kardinálovi  Burkemu v ‚útoku na nebo‘ modlitbou!