Posolstvo Kráľovnej pokoja: Postavte Boha na prvé miesto (Sk Cz, Cro, Fr, D, It, En)

222

Drahé deti!  Aj dnes som s vami a s radosťou vás všetkých pozývam, modlite sa a verte v silu modlitby. Otvorte svoje srdcia, deti moje, aby vás Boh naplnil svojou láskou a vy budete radosťou druhým. Vaše svedectvo, ako aj všetko, čo robíte, bude pretkané Božou nežnosťou. Ja som s vami a modlím sa za vás a vaše obrátenie,až kým nepostavíte Boha na prvé miesto. Ďakujem vám, že ste prijaloi moje pozvanie!

Prostredníctvom Marije Pavlovičovej – Lunettiovej,  Medžugorie, 25. mája 2015

Poselství Královny míru 25. května 2015
        „Drahé děti! I dnes jsem s vámi a s radostí vás všechny zvu, modlete se a věřte v sílu modlitby. Otevřete svá srdce, děti moje, aby vás Bůh naplnil svou láskou  a vy budete radostí druhým. Vaše svědectví, jako i vše, co děláte, bude protkáno Boží něžností. Já jsem s vámi a modlím se za vás a vaše obrácení, dokud nepostavíte Boha na první místo. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu!“
Poruka, 25. svibanj 2015
„Draga djeco! I danas sam s vama i s radošću vas sve pozivam: molite i vjerujte u snagu molitve. Otvorite vaša srca, dječice, da vas Bog ispuni svojom ljubavlju i vi ćete biti radost drugima. Vaše svjedočenje bit će jako i sve što činite bit će isprepleteno Božjom nježnošću. Ja sam s vama i molim za vas i vaše obraćenje, sve dok Boga ne stavite na prvo mjesto. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“
MáriakvetnMessage, 25. mai 2015
« Chers enfants, aujourd’hui encore, je suis avec vous. Avec joie, je vous invite tous à prier et à croire en la puissance de la prière. Ouvrez vos cœurs, petits enfants, pour que Dieu les remplisse de son amour et que vous soyez joie pour les autres. Votre témoignage sera puissant et tout ce que vous faites sera tissé de la tendresse de Dieu. Je suis avec vous, je prie pour vous et votre conversion, jusqu’à ce que vous mettiez Dieu à la première place. Merci d’avoir répondu à mon appel.»
Botschaft, 25. Mai 2015
„Liebe Kinder! Auch heute bin ich bei euch und mit Freude rufe ich euch alle auf: betet und glaubt an die Kraft des Gebetes. Öffnet eure Herzen, meine lieben Kinder, damit Gott euch mit Seiner Liebe erfüllt und ihr werdet dem Nächsten Freude sein. Euer Zeugnis wird stark sein und alles, was ihr tut, wird durch die Zärtlichkeit Gottes durchwoben sein. Ich bin bei euch und bete für euch und eure Bekehrung solange ihr Gott nicht an die erste Stelle setzt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“
Messaggio, 25. maggio 2015
„Cari figli! Anche oggi sono con voi e con gioia vi invito tutti: pregate e credete nella forza della preghiera. Aprite i vostri cuori, figlioli, affinché Dio vi colmi con il suo amore e voi sarete gioia per gli altri. La vostra testimonianza sarà forte e tutto ciò che fate sarà intrecciato della tenerezza di Dio. Io sono con voi e prego per voi e per la vostra conversione fino a quando non metterete Dio al primo posto. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.”
Message, 25. May 2015
“Dear children! Also today I am with you and with joy I call all of you: pray and believe in the power of prayer. Open your hearts, little children, so that God may fill you with His love and you will be a joy to others. Your witness will be powerful and everything you do will be interwoven with God’s tenderness. I am with you and I pray for you and your conversion until you put God in the first place. Thank you for having responded to my call.”

Poľsko privíta utečencov zo Sýrie: Nový domov nájde 60 rodín

VARŠAVA – Poľsko prijme 60 kresťanských rodín zo Sýrie. Toto rozhodnutie vlády zverejnila dnes vo Varšave premiérka Ewa Kopaczová. Informovala o tom poľská agentúra PAP a spravodajská televízia TVN24.

Podľa Kopaczovej si v Sýrii barbarsky prenasledovaní kresťania zaslúžia pomoc kresťanskej krajiny akou je Poľsko. Podobne ako v prípade utečencov z Donbasu ráta kabinet vo Varšave s pomocou zo strany jednotlivých samospráv, zdôraznila predsedníčka poľskej vlády. Dodala, že prijatie treba dôkladne pripraviť vrátane precízneho harmonogramu postupu. Žiadny konkrétny termín však v tejto súvislosti nespomenula. Rozhodnutie o prijatí sýrskych kresťanov sa spečatilo po pondelkovom stretnutí šéfov rezortov zahraničných vecí a vnútra Grzegorza Schetynu a Teresy Piotrowskej. Zúčastnili sa na ňom aj predstavitelia nadácie Estera venujúcej sa pomoci utečencom zo Sýrie.

http://www.topky.sk/cl/11/1476771/Polsko-privita-utecencov-zo-Syrie–Novy-domov-najde-60-rodin

 

pravoslav

 

http://www.pravoslavni.sk/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=94&cntnt01origid=51&cntnt01returnid=89

Kardinál Koch: Ešte je priskoro na ‚trialóg‘ medzi židmi, kresťanmi a moslimami

 KOchVatikán/USA 22. mája – Na Americkej katolíckej univerzite vo Washingtone sa skončilo sympózium na tému „Nostra aetate“, pri príležitosti 50. výročia koncilového vyhlásenia o vzťahoch Cirkvi k nekresťanským náboženstvám. Analyzovalo najmä dialóg so židmi a moslimami. Na sympóziu sa zúčastnili okrem iných kardinál Jean-Louis Tauran, predseda Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg, kardinál Kurt Koch  (nas obr.) , predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov, a kardinál Timothy Dolan, arcibiskup New Yorku. Ako povedal kardinál Koch, téma sympózia viedla k uvažovaniu o vplyve, aký malo vyhlásenie „Nostra aetate“ v posledných 50 rokoch. Stretnutie podľa jeho slov pripomenulo existujúci hlboký vzťah medzi judaizmom a Katolíckou cirkvou, „spoločné dedičstvo, ktoré musíme prehĺbiť“, a odsúdilo všetky formy antisemitizmu. Predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov pokračuje:

„Ja som si dal osobný záväzok ukázať, ako všetci pápeži, ktorí boli v úrade po Druhom vatikánskom koncile – Pavol VI., Ján Pavol II., Benedikt XVI. a František – sú úplne zakorenení v „Nostra aetate“ a ako sme prehĺbili a upevnili hlboké presvedčenie o úzkej väzbe medzi judaizmom a kresťanstvom. Ján Pavol II. vyjadril tento koncept veľmi krásnymi slovami: vzťah medzi Katolíckou cirkvou a judaizmom nie je vzťah vonkajší, ale vnútorný a je vlastne súčasťou identity Katolíckej cirkvi. A je pekné vidieť, ako všetci pápeži sledovali a prehĺbili túto líniu. Veľkou výzvou je to, že „Nostra aetate“ teraz stále viac a viac ovplyvňuje každodenný život Cirkvi, a preto by táto nová vízia blízkosti medzi židmi a katolíkmi mohla priniesť ovocie v každodennom živote.“

http://sk.radiovaticana.va/news/2015/05/22/kardin%C3%A1l_koch_e%C5%A1te_je_priskoro_na_%E2%80%9Atrial%C3%B3g%E2%80%98_/1146038