Posolstvo Kráľovnej pokoja, 25. decembra 2011: Dávajte svedectvo a modlite sa!

314

„Drahé deti! Aj dnes som vám priniesla v náručí svojho Syna Ježiša, aby On vám dal svoj pokoj. Modlite sa, deti moje a dávajte svedectvo, aby v každom srdci prevládol nie ľudský, ale božský pokoj, ktorý nemôže nikto zničiť. To je ten pokoj v srdci, ktorý Boh dáva všetkým, ktorých miluje.

Vďaka krstu ste všetci zvláštnym spôsobom pozvaní a milovaní, preto dávajte svedectvo a modlite sa, aby ste boli mojimi vztiahnutými rukami tomuto svetu, ktorý dychtí po Bohu a pokoji. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!“


Prostredníctvom Marije Pavlovičovej – Lunettiovej, Medžugorie, 25. Decembra 2011, sviatok Božieho Narodenia

 

Poselství 25. prosince 2011:

„Drahé děti! I dnes jsem vám přinesla v náručí svého Syna Ježíše, aby ON vám dal svůj mír. Modlete se děti moje a dávejte svědectví, aby v každém srdci převládl ne lidský, ale božský mír, který nikdo nemůže zničit. To je onen pokoj v srdci, který Bůh dává těm, které miluje. Díky křtu jste všichni zvláštním způsobem zváni a milováni, proto dávejte svědectví a modlete se, abyste byli mýma vztaženýma rukama tomuto světu, který dychtí po Bohu a míru.

Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu!“

Poruka, 25. prosinac 2011
„Draga djeco! I danas vam nosim u naručju mog sina Isusa da vam on da svoj mir. Molite dječice i svjedočite, kako bi u svakom srcu prevladao ne ljudski nego Božanski mir koji ne može nitko uništiti. To je onaj mir u srcu koji Bog daje onima koje ljubi. Vi ste svi po krštenju na poseban način pozvani i ljubljeni, zato svjedočite i molite da bi bili moje ispružene ruke ovom svijetu koji žudi za Bogom i mirom. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Message, 25. December 2011
“Dear children! Also today, in my arms I am carrying my Son Jesus to you, for Him to give you His peace. Pray, little children, and witness so that in every heart, not human but God’s peace may prevail, which no one can destroy. It is that peace in the heart which God gives to those whom He loves. By your baptism you are all, in a special way called and loved, therefore witness and pray that you may be my extended hands to this world which yearns for God and peace. Thank you for having responded to my call.”
Message, 25. décembre 2011
« Chers enfants, aujourd’hui encore, je vous apporte mon Fils Jésus dans les bras, afin qu’il vous donne sa paix. Priez, petits enfants, et témoignez, pour qu’en chaque coeur prédomine non pas la paix humaine mais la paix divine que personne ne peut détruire. C’est cette paix dans le coeur que Dieu donne à ceux qu’il aime. Par le Baptême, de façon particulière, vous êtes appelés et aimés. C’est pourquoi, témoignez et priez afin d’être mes mains tendues vers ce monde qui aspire à Dieu et à la paix. Merci d’avoir répondu à mon appel. »
Botschaft, 25. Dezember 2011
„Liebe Kinder! Auch heute bringe ich euch, in meinem Arm meinen Sohn Jesus, damit Er euch seinen Frieden gibt. Meine lieben Kinder, betet und gebt Zeugnis, so dass in jedem Herzen nicht der menschliche sondern der Göttliche Frieden vorherrscht, den niemand zerstören kann. Das ist der Friede im Herzen den Gott jenen gibt die Er liebt. Durch die Taufe, seid ihr alle auf besondere Weise berufen und geliebt, darum gebt Zeugnis und betet, damit ihr meine ausgestreckten Hände für diese Welt die nach Gott und dem Frieden lechzt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“
Botschaft, 25. Dezember 2011
„Liebe Kinder! Auch heute bringe ich euch, in meinem Arm meinen Sohn Jesus, damit Er euch seinen Frieden gibt. Meine lieben Kinder, betet und gebt Zeugnis, so dass in jedem Herzen nicht der menschliche sondern der Göttliche Frieden vorherrscht, den niemand zerstören kann. Das ist der Friede im Herzen den Gott jenen gibt die Er liebt. Durch die Taufe, seid ihr alle auf besondere Weise berufen und geliebt, darum gebt Zeugnis und betet, damit ihr meine ausgestreckten Hände für diese Welt die nach Gott und dem Frieden lechzt. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“
Messaggio, 25. dicembre 2011
„Cari figli, anche oggi vi porto tra le mie braccia il mio figlio Gesù affinché Lui vi dia la Sua pace. Pregate figlioli e testimoniate perché in ogni cuore prevalga non la pace umana ma la pace divina che nessuno può distruggere. Questa è quella pace del cuore che Dio da a coloro che ama. Attraverso il battesimo tutti voi siete chiamati e amati in modo particolare, perciò testimoniate e pregate per essere le mie mani tese in questo mondo che anela a Dio e alla pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.“