Posolstvá Panny Márie: Dechtice 15. sept. 2014 a Medžugorie 25. sept. 2014

580

Kráľovná pomoci, Dechtice,  15. septembra 2014

Zasvätili ste sa našej láske

Moje milované deti! 
   Ďakujem vám za všetku vašu lásku. Teším sa z toho, že prichádzate ku mne s dôverou. Som vašou bolestnou Matkou, ktorá s vami súcití a ktorej nie je ľahostajné vaše utrpenie. Dnes ste sa zverili Ježišovi, nášmu Pánovi a mne, zasvätili seba a svoju krajinu našej láske. Obklopené láskou našich sŕdc budete pod mocnou ochranou. Ako vaša starostlivá Matka budem bdieť nad vami a chrániť svetlo živej viery v duši každého z vás. Nenechajte si nepriateľovi, ktorému som rozšliapla hlavu, zobrať lásku k Bohu a Božie dary. Nedajte sa znechutiť, ale zjednoťme sa v modlitbe, v ktorej budeme prosiť Ducha Svätého, aby ohňom pravdy a lásky obnovil svet. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.

Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15. septembra 2014

 

Kráľovná pokoja, Medžugorie, 25. septembra 2014:

Modlite sa za mier

 Drahé deti!  Dnes vás pozývam, aby ste boli ako hviezdy, ktoré svojím trblietaním sa dávajú svetlo a krásu druhým, aby sa radovali. Deti moje, buďte aj vy trblietaním sa, krásou, radosťou a pokojom, a zvlášť modlitbou za všetkých tých, ktorí sú ďaleko od mojej lásky a od môjho Syna Ježiša. Deti moje, dosvedčujte svoju vieru a modlitbu v radosti, v radosti viery, ktorá je vo vašich srdciach a modlite sa za mier, ktorý je drahocenným Božím darom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!

Prostredníctvom Marije Pavlovičovej – Lunettiovej, Medžugorie, 25. Septembra 2014

Maroš Kuffa:  Panna Mária mi vždy pomohla

 Oslavy narodenia Andreja Hlinku – naživo TV LUX

http://www.tvlux.sk/nazivo/

Poselství 25. září 2014

„Drahé děti!
        Dnes vás zvu, abyste byli jako hvězdy, které svým třpytem dávají světlo a krásu druhým, aby se radovali. Děti moje, buďte i vy třpytem, krásou, radostí a mírem, a zvlášť modlitbou, za všechny ty, kteří jsou daleko od mé lásky a od lásky mého Syna Ježíše. Děti moje, dosvědčujete svou víru a modlitbu v radosti, v radosti víry, která je ve vašich srdcích a modlete se za mír, který je drahoceným darem Božím.
Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu!“

Message, 25. September 2014
“Dear children! Also today I call you to also be like the stars, which by their light give light and beauty to others so they may rejoice. Little children, also you be the radiance, beauty, joy and peace – and especially prayer – for all those who are far from my love and the love of my Son Jesus. Little children, witness your faith and prayer in joy, in the joy of faith that is in your hearts; and pray for peace, which is a precious gift from God. Thank you for having responded to my call.”

Svedectvo

io. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.