Pápežský nuncius Mons. Mario Giordana na hore Zvir

894

Je nádherná nedeľa, 4. septembra 2011. Slniečko hreje už od samého rána. Do malebnej obce Litmanová, ktorá leží neďaleko prekrásnej hory  Zvir , sa schádzajú pútnici z celej republiky. Niektorí autami, iní pešo. Je to obrovský presun ľudí ku kaplnke –  miesta zjavenia Panny Márie – Nepoškvrnenej Čistoty. Niektorí pútnici sa modlia ruženec, iní absolvujú jednotlivé zastavenia krížovej cesty. Na vrchu hory Zvir si pútnici hľadajú svoje miesto, k dôstojnej oslave svätej omše. Na začiatku púte pútnici slávia Bohorodičku modlitbou svätého ruženca.

 

 

 

 

 

 

Čas očisty

Je pol jedenástej a  prichádza slávnostný sprievod kňazov a hostí na čele s Mons. Jánom Babjakom, prešovským arcibiskupom a metropolitom, spolu  s pápežským  nunciom Mons. Máriom Giordanom. Začína sa svätá liturgia slova a slávenie Eucharistie.  Z kázne Mons. Jána Babjaka,  SJ  vyberáme :

 

 

 

 

 

 

Na začiatku tejto významnej pút, v ktorej si pripomíname 3 výročie vyhlásenia tohto miesta za pútnické miesto Vás chcem milí hostia a Vás prítomní pútnici srdečne privítať a popriať Vám požehnaný čas. Všetci sa tešíme, že sem môžeme prichádzať, aby sme sa otvorili Matke Božej, dali sa pod jej ochranu a vyprosili si milosti a cestu k Pánu Ježišovi. Keď sme už sem prišli je dôležité položiť si otázku ako máme správne žiť, aby sme dosiahli večný život. Odpoveď Pána Ježiša je radostná, alebo smutná. Ja si želám, aby ste odišli z tohto miesta všetci radostní a povzbudení pre Božiu cestu.

 

Nech Vás stretnutie s Matkou Božou a jej Synom Ježišom posilní a naplní pokojom a láskou. Proste o Božiu múdrosť, lebo svetská vás môže zviesť s dobrej cesty. Všetci potrebujeme Božiu múdrosť, ktorú Pán zveruje maličkým, svojim deťom, ktorí sa modlia ruženec, ktorí žijú vieru a nasledujú ho aj v ťažších chvíľach života. Príkladom pre nás je Panna Mária so svojou skromnosťou a pokorou, preto sa zaraďme za Pannu Máriu, učme sa od nej a nechajme sa viesť touto vodkyňou a tak získame pokoj a radosť. Božia múdrosť vedie k pokoju. Podľa ovocia poznáme, či kráčame správne. Využite tento čas na svoju očistu, na konanie dobrých skutkov.

 

Obstáť na Božej ceste

Z príhovoru  nunciusa Mons. Mária  Giordana vyberáme :

Ďakujem za srdečné privítanie a som veľmi rád, že sa k Vám milí hostia, kňazi a pútnici môžem prihovárať z tohto miesta. Zišli sme sa tu, aby sme sa modlili k Matke Božej a slávili Eucharistiu a dostali povzbudenie vo viere. Dnes je doba chaosu, ale Vy ste prišli sem k Bohu, aby ste dostali svetlo, aby ste mohli kráčať v Božej láske a pravde. Bez Božej prítomnosti je vo svete veľké pokušenie, ale Vy ste sem prišli prosiť Bohorodičku o orodovanie, aby ste obstáli na Božej ceste, prišli ste prosiť za deti, rodiny, chorých trpiacich, aby ste dosiahli pokoj a šťastie a ja Vám k tomu požehnávam.

Potom nasledovala Eucharistická slávnosť , požehnania a na záver pútnikov mirnovali a pri odchode si mohli zobrať posvätený chlebík a vladyka metropolita Mons Ján Babjak

spolu s nunciusom Mons. Mario Giordanom posvätili upomienkové predmety.

Ešte dlho po skončení obradu pútnici so svojimi rodinami  a blízkymi zotrvávali na hore Zvir , spievali piesne k Panne Márii, modlili sa a aj stíšením oslavovali Boha.

 

 

 

 

Dobrá z Neba

Zuzana Benková – Rybáková,  vydatá matka 3 detí,  Nižný Tvarožník okr. Bardejov.

 

 

 

 

M ROSA:  Porozprávate nám niečo o vašej viere, prečo chodíte na toto miesto a ako sa dá zosúladiť čas na duchovný život?

Zuzana: „Toto miesto Litmanovú vnímam ako posvätné miesto, ale hlavne ako miesto Božích milosti. Chodíme sem spolu s manželom a  tromi dcérkami ( toto je najmladšia dcérka  ) už veľmi dlho. Vždy keď sem prídeme načerpáme veľ sily a povzbudenia vo viere.  To nám zase vydrží na ďalší mesiac v tomto dosť náročnom živote, kde je na prvom mieste mamona. Toto miesto je pre nás aj miestom vnútorného obrátenia, stáli sme sa horlivejšími kresťanmi a začali sme žiť posolstva Panny Márie, lebo si uvedomujeme, že Panna Mária nám chce dobre a s ňou sme stále aj pri Pánu Ježišovi.

Zvykli sme si v rodine nájsť si čas na spoločnú rannú a večernú modlitbu a je to veľmi dobre, že takto začíname a končíme deň. V rodine sa snažíme, dievčatá viesť v láske, aby si pomáhali a mali sa radi.

Rodina v súčasnej dobe je veľmi ohrozená, manželstva sa rozpadajú, deti vyrastajú v neúplných rodinách a chýba im láska a my vďačíme Panne Márii, že nás spája v láske a v modlitbe, že nás ochraňuje a v ťažkých chvíľach nám pomáha aj s Pánom Ježišom. Vďačím za čas, že môžem prísť na takéto miesto s celou rodinou a aj za všetky dobrá, ktoré dostávame z neba.“

Som evanjelik

Šmihovský Ján 60 r., Liptovský Ján

M ROSA:  Aký je váš duchovný život a akú máte úctu k Panne Márii?

Ján : „Na začiatok nášho rozhovoru musím povedať, že sa mi plní môj skrytý sen , že ma oslovila  Žena, ktorá  šíri Božie slovo. Moje vierovyznanie je evanjelické a moja myšlienka je spájať všetky viery, lebo vychádzame z jedného Boha a aj sa k nemu vrátime, či sa nám to páči, alebo nie. Toto rozdelenie sa mi nepáči, preto navštevujem takéto miesta a tak isto oslovujem aj svojich kamarátov a priateľov a všetkých, ktorých poznám a túto vieru takýmto  spôsobom  rozširujem, aj moju myšlienku. K tomuto, že sa nachádzam na tomto mieste, ďakujem mojej manželke, ktorá je katolíckeho vyznania. Zosobášili sme sa pred 30 rokmi a ona sa vytrvalo za mňa modlila, lebo ja som v srdci túto túžbu nemal chodiť na takéto Mariánske miesta a tak isto aj navštevovať kostol. Ale vďaka jej úpenlivým modlitbám sa v mojom srdci táto túžba po Bohu a tiež aj po Božej láske a pravde prehĺbila a cítim sa veľmi dobre v prítomnosti Panny Márie a Ježiša, cítim tu pokoj v srdci, radosť v duši. Pochopil som,  že toto je cesta lásky pokoja a porozumenia.“

Boží dotyk

Roman Valko, študent gymnázia Dúbrava okr. Levoča

M ROSA:  Aký je úmysel Tvojej púti na horu Zvir?

Roman: „Od mladi sme rodičmi vedení k Bohu a k úcte Panny Márie. S bratom sme sa rozhodli, že dnešnú peknú nedeľu využijeme na túto púť k Panne Márii. Je to veľkým povzbudením, lebo vidíme mnoho mladých ľudí ako sa zbožne modlia, spievajú piesne k Panne Márii a to nás povzbudzuje, že nie sme vo viere osamotení. Po takejto púti sme posilnení a radostnejší, to nám veľmi pomáha žiť v tomto ubehanom svete,  v ktorom je toľko nástrah zlého. V pondelok nastupujem do školy a toto je taká dobrá príležitosť začať školský rok s Pánom Ježišom a Pannou Máriou. Obrady sa mi páčia, stojí to zato, aby prišli sem aj Tí, ktorí sú neveriaci, alebo pochybujú o viere, určite tu zažijú Boží dotyk a dotyk Panny Márie a možno to otvorí ich srdcia pre vieru.“      Mária Víziková

 

Slávnostnú svätú liturgiu koncelebroval aj emeritný biskup Ján Eugen Kočiš, rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku prof. Tadeusz Zasępa, protosynkel Prešovskej archieparchie Michal Onderko, protosynkel Bratislavskej eparchie Vladimír Skyba a viacero ďalších kňazov. Mnohí kňazi pútnikom poslúžili sviatosťou zmierenia. Historickú udalosť návštevy apoštolského nuncia na tomto pútnickom mieste umocnilo aj nádherné slnečné počasie.