Kráľovná pomoci, Dechtice,8. Januára 2012: Deti moje, nebojte sa!

957


Dechtice, 8. januára, prvá nedeľa 2012. Po nepriaznivom počasí vykuklo aj slniečko. hoci ešte v sobotu to vyzeralo náročne, sneh, dážď, poľadovica.

Je poludnie 12 hod., modlitbou Anjel Pána sa začína púť k miestu zjavenia na horu Boričky. Prvé zastavenie je pri kríži, kde sa vizionár Jozef Danko prihovára k pútnikom: „Všetkých vás srdečne vítam a želám Vám do Nového roku Božie požehnanie a aby sme všetci hľadali Boha a utiekali sa k nemu, nech sa dnešné modlitby vznášajú v dôvere k Nebeskému Ockovi.“

Krížová cesta bola obetovaná za prehĺbenie viery v Boha Otca Všemohúceho. Na mieste zjavení, Boričkách,  nasledoval spev, ruženec k Božiemu milosrdenstvu a ruženec svetla.  Simona čítala posolstvá Kráľovnej pomoci.

Moje milované deti, Keď plačete, plačem s Vami. Deti,  cítim vašu bolesť, prijmite ju s láskou, pretože to je vaše bremeno. Prijmite lásku a rozdávajte ju všetkým ľuďom. Deti modlite sa, modlite sa hlavne srdcom, potom bude modlitba najmilšia Bohu. Proste, aby Vás uzdravil a proste ho, aby Vás naplnil Duchom Svätým, aby Vaše srdcia boli slobodné, otvorené pre Ježiša.   

Simona povedala: Počas jedného stretnutia sme Panne Márii odovzdávali a zriekali sa všetkého zlého. Panna Mária povedala, že s láskou všetko prijala a ponára to do Božieho milosrdenstva. „Radujte sa, akú nesmiernu radosť prežíva Ježiš a Panna Mária, ak sa dobrovoľne zriekate zlého. Ak ste uverili, že Boh môže uzdraviť  vaše rodiny jediným slovom pokročili ste vo viere. Túžim, aby ste sa radovali. Ak sa radujete, radujem sa s Vami.“

Moje milované deti, naučte sa Bohu ďakovať za všetko. Deti postite sa, lebo pôstom sa dá zvrátiť všetko zlo vo svete. Záleží len na čistote Vášho srdca.

Moje milované deti, žite moje posolstvá. Deti uvedomte si, prečo sem prichádzam. Prichádzam, pretože ma posiela Boh. On chce vašu záchranu, preto prosím začnite žiť moje posolstvá.

Moje milované deti, požehnanie Pána Ježiša Krista, pokoj, pokoj,  pokoj. Bez pokoja a lásky by ste nič nespravili. Pretože láska je Boh a pokoj je môj Syn Ježiš Kristus. Modlite sa, aby ste pochopili tieto slová“ Milujem Vás.

Najdôležitejšia je láska

Panna Mária Kráľovnou pomoci prišla uprostred 3. desiatku ruženca svetla o 14.10 h. Vizionári sa s Ňou modlili od jej príchodu približne 12 minút (zjavenie nekončí pre všetkých naraz, ako keď začína) . Vizionár Martin Gavenda sa nemohol dostaviť kvôli chorobe. Prítomní okrem Slovákov boli aj pútnici z Poľska, Rakúska, Českej republiky  a iných krajín.

 

 

 

 

Vykročte ku mne

Mária Gavendová po zjavení povedala:

„Na začiatku som sa s Pannou Máriou modlila Otče náš a Sláva Otcu za pevnú a živú vieru pre všetkých ľudí vo svete. Panne Márii som odovzdávala trpiacich, zomierajúcich a duše v očistci, všetkých vás tu prítomných. Potom Panna Mária povedala:

Moje deti, milujem Vás, ponáram Vás do lásky Ježišovho srdca a môjho materinského srdca. Panna Mária povedala nebojte sa, deti moje, vykročte srdcom plným viery ku mne  a modlite sa za duše v očistci.“

Simona Árendásová:

„Na začiatku som sa s Pannou Máriou modlila Otče náš a Sláva Otcu za pevnú a živú vieru pre všetkých ľudí vo svete. Panne Márii som odovzdávala všetkých Vás tu prítomných, predovšetkým rodiny, ďakovala som jej, že prišla  a za veľkú lásku Boha Otca, za všetky slová, ktoré nám povedala. Moje milované deti, som šťastná, že ste tu a ďakujem Vám. Potom s Pannou Máriou sme sa modlili za rodiny a na záver nás všetkých požehnala.“

Adriana Kúdelová:

„Na začiatku som sa s Pannou Máriou modlila Otče náš a Sláva Otcu za pevnú a živú vieru pre všetkých ľudí vo svete. Ale v jednom okamihu sme sa modlili Otče náš a vyslovovali sme „Buď vôla Tvoja ako v nebi, tak i na zemi“, tak sa Nebo dotýkalo zeme. Potom som Panne Márii odovzdávala Vás tu prítomných a vtedy Panna Mária povedala: To najdôležitejšie, čo Ti chcem dať je láska a vtedy som veľmi prosila Pannu Máriu, aby každé jedno srdce a každého jedného z Vás obdarilo tou láskou, ktorú som dostala aj ja, lebo to najdôležitejšie, čo nám chýba je láska. Na konci sme sa s Pannou Máriou modlili modlitbu za ľudí, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku ako veľký Boží dar,  teda za Všetkých neveriacich.“

Jozef Danko

„Na začiatku som sa s Pannou Máriou modlil Otče náš a Sláva Otcu za pevnú a živú vieru pre všetkých ľudí vo svete a za obrátenie hriešnikov a za vaše rodiny vo farnosti.“

 

Svedčite o viere

Na záver sa k pútnikom prihovoril vdp. Marek Tőrők, kapucín:

Ďakujme Pánu Bohu, že sme sa tu stretli na tomto mieste, že sme mohli spolu stráviť pekný čas modlitby a počuť naozaj krásne posolstvá, myšlienky. Mali by sme sa snažiť žiť tieto posolstva a byť svedkami viery ak prídete domov medzi svojich. Povedzte im, čo ste počuli, uvažujte nad tým, rozprávajte sa o Bohu a budete rásť vo viere…. Mária Víziková

Vôňa Matky

Milí priatelia, prinášame vám Niekoľko svedectiev z prvej tohtoročnej pútnickej nedele v Dechticiach:

Pani Elena (dôchodkyňa), Skalica

Moja dôvera k Bohu je veľká. Poznám to, že  keď človek má ťažkosti a chytí do rúk ruženec, tak po modlitbe pocíti veľký pokoj.  A  to je vlastne Božia láska. Keď som bola prvý krát v Dechticiach som cítila prítomnosť Panny Márie.  Okolo nás sa šírila nádherná vôňa ruží, vnímala som to v tichosti.

A keď vizionár Martin o tom hovoril, že tá vôňa bola od Panna Márie, tak to bol dôkaz, že bola medzi nami. Stačí otvoriť  si svoje srdce a vydať ho Bohu, Boh bude vo vašom srdci konať.“

Milosť viery

Lukáš Belo (22), Výčapy Opatovce

Pre mňa Panna Mária znamená veľa, nachádzam v modlitbe a na takýchto stretnutiach veľké povzbudenie  a pokoj.  K modlitbe a viere mi boli  veľkým vzorom moji rodičia a aj starí rodičia. Mať vieru je veľkým požehnaním. Mám však priateľov, ktorí nemajú vieru v Boha. Za týchto priateľov sa modlím, aby dostali túto milosť. Môj úmysel dnešnej púti je vyprosiť zdravie a pomoc Božiu pre môjho chorého krstného otca.“

 

Mária ma čaká

Eva  Trenčanová (55), Dubnica nad Váhom

„Pozvali ma sem pútničky z Dubnice, ktoré sem chodia už 16 rokov. Bolo to obdobie, keď  bol môj manžel ťažko chorý, cítila som, že potrebujem ísť na takéto miesto, a tak som začala chodiť sem. Prinášala som sem svoje ťažkosti, problémy prosby a odchádzala som odtiaľto povzbudená a zvládala som s láskou svoj kríž. Vo svojom srdci cítim, že Panna Mária na mňa čaká a že jej môžem všetko odovzdať , radosť, starosť trápenie , prosby a uľaví sa mojej duši.“ (mavi)