Kráľovná pomoci, Dechtice, 15. februára 2015: Potrebujete dotyk Ducha Svätého, Deň Matky všetkých národov, KINO: Sv. Gnocchi

627

 

„Moje deti!  Veľmi vás milujem. Láskou svojho materinského srdca vás chcem zapáliť vierou a nádejou, že aj napriek ťažkostiam a zlyhaniam vaša budúcnosť je v Božích rukách a ako vaša Matka som s vami, aby som vám pomáhala uskutočniť Boží zámer v živote každého z vás. Tak veľmi potrebujete uzdravujúci dotyk Ducha Svätého. Už ste pochopili deti, že nie z vlastných síl, ale iba v láske, svetle a sile Ducha Svätého dokážete svedčiť o Ježišovi, svojom Spasiteľovi?! Modlitbou ho neprestajne pozývajte do svojho života, dajte sa ním viesť a zakúsite, aký je nádherný život v Duchu Svätom.

Zverte mu svoj život a On vás zapáli ohňom živej viery. Modlitbou a pôstom očistite svoje srdcia od všetkého, čo mu prekáža naplno vo vás pôsobiť. Ako je prebúdzajúca sa jarná krajina naplnená ľúbeznou vôňou kvetov, želám si, aby ste sa aj vy prebudili z duchovnej vlažnosti a šírili vôkol seba vôňu Ducha Svätého. Iba v ňom dokážete prinášať Ježišovo posolstvo celému svetu. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.“

Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15. februára 2015   

http://www.avemaria.sk/dechtice/

Modlitbový deň k úcte „ Matky všetkých národov“

Priveď ich späť ku krížu!

Dňa 14. februára 2015 od 8 – 18 hod.  v Nitre v Športovej hale na Klokočine sa uskutočnil „ Modlitbový deň k úcte Matky všetkých národov“. Zišlo sa tu cca 2000 ctiteľov Panny Márie z celého Slovenska, Česka, Maďarska, Nemecka, Poľska, Ukrajiny, Rakúska. Stretnutie sa uskutočnilo za hlbokej podpory Mons.Viliama Judáka, Nitrianskeho biskupa, Mons.Jána Oroscha Trnavského arcibiskupa a Mons.Dominika Tótha mariánskeho emeritného biskupa Nitrianskej diecézy a desiatkami kňazov a seminaristov z Nitry a okolia.

Strana3posolstvo2 14dCelé stretnutie mali na starosti sestry z Rodiny Panny Márie a Ježišovo bratstvo. Hlavný prednášajúci bol kňaz P. Paul Mária Sigl duchovný vodca spoločenstva Rodiny Panny Márie z Rakúska. Túto rodinu tvoria kňazi, bratia a apoštolské sestry. Stretnutie sa začalo privítaním prítomných Eucharistickou poklonou, modlitbou svätého ruženca, spievali sa mariánske, oslavné a adoračné piesne, pokračovalo sa svedectvami a prednáškou P.Paoula Sigla na tému :

„ Daj nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov“ po prednáške a obedňajšej prestávke sa prítomným premietali ukážky z návštevy pápeža Jana Pavla II. na Slovensku. Potom nasledovala „Svätá hodinka! Sedem Ježišových slov na kríži s modlitbou ruženca k Božiemu milosrdenstvu. Záver ruženca bol spievaný a doplňovaný adoračnými piesňami. Atmosféra sa niesla v Duchu Svätom. Potom nasledovala svätá omša, ktorej hlavný celebrant bol Mons.Viliam Judák, nitriansky biskup a slávnostný kazateľ Mons. Ján Orosch trnavský arcibiskup. Na záver bolo Zasvätenie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a slávnostné požehnanie.

Eucharistické požehnanieZo stretnutia vyberáme:

Mnohí už dlhé roky chodíte na tieto stretnutia a ste vernými ctiteľmi Matky všetkých národov, no sú medzi vami aj noví a po prvý krát, a tým na vysvetlenie poslanie Matky všetkých národov, ktorá  prichádza do Holandská ako Mária plná lásky a pomoci. Panna Mária sa v Holandskú zjavila dňa 25. marca 1945 na sviatok Zvestovania Panny Márie  40-ročnej Ide Peerdeman v jej byte v Amsterdame. V 56 zjaveniach v priebehu 14 rokov sa Matka všetkých národov prihovára jednotlivým národnostiam a národom. Svoje slová adresovala  pápežovi, biskupom, kňazom a rehoľníkom, rodinám, mužom, ženám a deťom a všetkým ľuďom dobrej vôle.

Ako Matka varuje pred úpadkom viery a morálky, pred nešťastím a vojnou. Chcela by nás – ako sama hovorí – zachrániť pred hrozbou veľkej svetovej katastrofy, aby nás priviedla do nového času, do času naplneného Duchom, do času pokoja. Matka všetkých národov nám pritom pripomína vzácnosť a božskú silu sviatostí, zvlášť Eucharistie. Prosí nás predovšetkým o lásku. Už počas prvého zjavenia sa Panna Mária titulom „ŽENA“. Viac ako 150-krát používa v posolstvách tento titul: „Ja som Žena – Mária – Matka všetkých národov.“  (11. februára 1951).

svätá omša 21

 

14b. Paulo Sigl Panna Mária v Amsterdame dňa 15. novembra 1951 povedala toto posolstvo :

14c „Prines do sveta tento Obraz!“ A teraz to nehovorím len tvojej vlastnej krajine, ale celému svetu. Svet je na úpadku. Svet Postihuje jedna katastrofa za druhou. Svet hospodársky a materiálne upadá. Vojny budú pretrvávať, kým nepríde pomoc od pravého Ducha. Priveď ľudí späť ku krížu!“

Je to veľká milosť, ktorú svetu môže darovať Mária, Matka všetkých národov“.  Preto je tu tento obraz vystavený.

Prednáška P. Paula Máriu Sigla (na obr.) bola zameraná na tému : „ Daj nech Duch Svätý prebýva v Srdciach všetkých národov.“

V tejto prednáške bola spomenutá vážna situácia vo svete, medzinárodné konflikty, dokonca jeden tak veľmi blízko našich hraníc na Ukrajine, prenasledovanie kresťanov vo svete, bezbožnosť národov a úpadok morálky. P. Paulo Sigl povedal, že riešenie z tejto ťažkej situácie je modlitba svätého ruženca, návrat Boha a Panny Márie do rodín, neustále sa modliť , modliť sa aj túto modlitbu : „Pane Ježišu Kriste, Syn Otca, zošli teraz na zem svojho ducha . Daj, nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov, aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny. Kiež by matka všetkých národov, preblahoslavená Panna Mária, bola našou Orodovnicou . Amen.“ (Túto modlitbu sme sa aj viac krát modlili počas modlitbového stretnutia).  Panna Mária je  naša ochranná, tam kde je Panna Mária veci idú dobre, ona nás privedie k Pánu Ježišovi a preto jej dôverujme. Ružencom môžete bojovať proti zlu, modlitbou si môžete vyprosiť pokoj, vy môžete zmeniť svoj život.  Dávajte pozor aj na mladých, tí bývajú veľmi rýchlo zvedení, nástrahy sú veľké. Preto je dôležitá svätá spoveď, sviatosti, Eucharistia, to sú cesty k Ježišovi a k záchrane.

14aobrazrezervaVyberáme so sv. omše zahájenie :

 o. Paul Sigl zahájil sv. omšu privítaním všetkých prítomných a povedal že Jeho Eminencia kardinál Joachima Meisner nám poslal list, k privítaniu sa pripojil aj Mons.Viliam Judák.                                                                                                       

svätá omša 20

Vyberáme z listu:

Medzi Slovákmi sa Mária Matka Pána cíti ako doma, vždy mám ten dojem preto sa tento čas okolo Márie a s Máriou v Nitre pre vašu krásnu domovinu a jej veriaci ľud stáva novým impulzom. Ako som sa dopočul Nitriansky diecézny biskup  Mons.Viliam Judák bude hlavným celebrantom tohto Eucharistického slávenia, Mons. Jána Orosch Trnavský arcibiskup bude slávnostným kazateľom a Mons.Dominik Tóth  mariánsky emeritný biskup z Nitrianskej diecézy bude celebrant. Mesto Nitra, kde ste sa zhromaždili k modlitbe, nie je len najstarším mestom Slovenska, ale aj biskupským mestom emeritného biskupa Mons. Korca, ktorý sa ako Kristov svedok v rokoch komunizmu stal vzorom pre nás všetkých , potom mám pred svojim duchovným zrakom aj svätí Boží ľud zo Slovenska, mnohé rodiny, otcov, matky, deti a ich starých rodičov, mnohých mladých ľudí, dobrých starých ľudí, ktorí sú pre nás taký dôležitý a všetkých, čo milujú cirkev a preto si uctievajú Máriu. Je cítiť, že Patrónka Slovenska je bolestná Matka, ktorá drží svoj ochranný plášť nad svätým ľudom Slovenska, aby z neho mohli vzísť kresťanské rodiny. Z nich vyrastú pre cirkev mnohé duchovné Hudobný zbor - sestry Spoluvikupiteľkypovolania. V rámci Európy je cirkev na Slovensku veľkým požehnaním pre ostatné miestne cirkvi. Ja sám sa cítim ako polovičný Slovák pretože už roky som čestným občanom mesta Levoča, ktoré na úpätí Mariánskej hory zažilo veľké Mariánske púte zvlášť za čias komunizmu. Úzko spojený s vami v modlitbe vás zdravým a vyjadrujem svoju srdečnú náklonnosť a jednotu váš kardinál Joachim Meisner.

Vyberáme z kázne Mons. Jána Oroscha Trnavského arcibiskupa:

Dnes si pripomíname P. Máriu ako Kráľovnú pokoja, čo chceme týmto titulom povedať. Korunovácia je vyjadrením Slávy v našom pochopení kráľovský titul vyjadruje mimoriadnu dôležitosť vo svete, najmä v dejinách spásy a Panna Mária sa stala stredobodom svetových dejín, keď povedala svoje áno, aby splnila Božiu vôľu. Nie je to však jednoduché povedať áno, presvedčili sme sa o tom aj na referende o rodine. Kde bolo to moje áno, kde bolo to moje vyslovené nech sa mi stane podľa Tvojho Slova, kde bolo Pane nie moja, ale Tvoja vôľa nech sa stane.

Mária je našou cestou a nádejou

14.,Rolková Jana, (Žilina):  Rodina by mala byť na prvom mieste, pre mňa je rodina mama, otec a deti, to my nikto nevezme tento pohľad. My sme s manželom v živote prekonali ťažké choroby, počas choroby som otehotnela a čakala som dieťa, lekári mali obavy v takomto zdravotnom stave mať dieťa, údajne sa nám môže narodiť postihnuté. My sme sa veľmi modlili k Panne Márii a Ježišovi a boli sme ochotní prijať také dieťa aké nám Boh požehná, úplne sme sa vydali do Božej vôle a dôverovali sme mu, narodila sa nám zdravá dcérka, ktorej sme dali meno Mária.

Dôvera k Božej Matke a Ježišovi sa potvrdila, Mária neopúšťa svoje deti, presvedčili sme sa o tom. Deťom sme odovzdali vieru a lásku k Pánu Ježišovi, ale musíme veľmi prosiť modliť sa a orodovať za ne, aby ich nepohltili nástrahy tohto bezbožného sveta plného skazy, drog, sexu a konzumu. A my s manželom sme naďalej skúšaný na našom zdravý, všetko zvládame len s Božou pomocou a pomocou Panny Márie. Je našou nádejou, cestou a učí nás odpúšťajúcej láske.“

14Rozhovor č.2.Lucia Marcellyová  (Trnavá Hora)

„Na toto stretnutie s Pannou Máriou ma pozvala kamarátka, ktorá je tu s deťmi, sme kolegyne na onkologickom oddelení. Úctu k Panne Márii mi odovzdali rodičia a prehĺbila sa počas jedného živého sna, kde som uvidela hriešnosť a skazu. Uvedomujem si, že len cesta spolu s Pannou Máriou vedie k Ježišovi, na takýchto stretnutiach sa mi dostane povzbudenie vo viere.

Keď sledujem život vôkol seba vidím, že veľmi veľa mladých ľudí žije vo voľných zväzkov, čo si myslím, že by nemalo byť. Mali by si to uvedomiť a uzatvoriť manželstva, aby aj ich deti mohli vyrastať v úplnej rodine. Svoju budúcnosť som vložila do rúk Pána Ježiša a prijmem jeho vôľu a plány aké má so mnou a snažím sa žiť posolstva lásky.“

14Rozhovor č. 3Helena Kisa (Nitra):

„Je úžasné byť tu pri Matke všetkých národov a ďakovať jej za pomoc, ktorá sa nám od nej dostáva. Vždy sa ma ujíma a pomáha, aj v období, keď som ovdovela a zostali sme s desať ročnou dcérkou samé nám bola veľkou útechou a pomocou, utiekali sme sa k Bohu, lebo on povedal: “vdovy a siroty neopustím“ a takto sme kráčali s ich pomocou v živote.

Láska k Panne Márii od malička až po dnešok je stále väčšia, vždy sa teším na stretnutia s ňou, chodím aj sprevádzať pútnikov do Medžugoria a aj tam vidím ako Panna Mária pôsobí, ako sa pri nej menia ľudia. Tam, kde Boh pôsobí skrze Pannu Máriu je cítiť lásku v rodine a preto chcem odkázať, že len cez lásku Našej Matky môžeme vychovávať svoje deti. Buďme im vzorom, tak ako Panna Mária bola vzorom lásky a poslušnosti. Neprestávajme sa modliť a dôverovať skrze P. Máriu k Ježišovi!“

(Text + foto:  Mária Víziková)

ctitelia Panny  Márie 2

Pohľady do haly 4

**************************************************************
Keď sa zasvätíš Bohu

KINO: Svätý Gnocchi