Kráľovná pomoci 3. októbra 2010: Modlitba ruženca obnoví vaše farnosti

409

Dňa 3. októbra 2010, na prvú nedeľu, sa v Dechticiach zišlo množstvo veriacich na pravidelnej púti, na ktorej sa dechtickým vizionárom zjavuje Kráľovná pomoci. Ako je známe, spolu s ňou sa pri Jej zjavení približne 10 minút modlia, a Martin Gavenda tlmočí prítomným jej posolstvo – odkaz.
O 12. 00 po modlitbe Anjel Pána sa sprievod pobral na horu Boričky, cestou sa modliac krížovú cestu. Tentoraz boli prítomní vizionári Martin Gavenda, jeho sestra Mária Gavendová a Jozef Danko.

Pri slávnostnom sv. ruženci pred krížom na Boričkách Jozef Danko prečítal tieto staršie posolstvá Panny Márie:

Sprevádzam vaše kroky

Moje deti,
prichádzam k vám s materinským požehnaním a so želaním, aby ste vykročili na cestu jednoty a lásky. Tu v Dechticiach sa spoločne modlíme a vyprosujeme od milujúceho Otca dar viery všetkým národom. Ak vaše srdcia budú zjednotené v láske, svet uverí v môjho Syna skrze vaše svedectvo jednoty a lásky. Som vašou Kráľovnou pomoci. Som Kráľovnou a Pomocnicou kresťanov. Som s vami, deti moje a sprevádzam vaše kroky. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.

Prijmite pomoc Ducha Svätého

Moje deti,
mám radosť z toho, s akou láskou a dôverou sa na mňa obraciate, vo svojich modlitbách. Na nikoho z vás nezabúdam, pretože vás mám ukrytých vo svojom srdci, a poznám vás po mene. Tak veľmi ste drahé môjmu Srdcu!
Dnes prichádzam, aby som vám povedala, ako veľmi potrebujete v živote Ducha Svätého. Otvorte svoje dlane! A prijmite Otcov dar, nech roznieti vaše srdcia. Každý deň sa vo vás rodí predsavzatie, kráčať cestou svätosti. No nespoliehajte sa na svoje sily, aby ste nezostali ležať na ceste. Ale prijmite pomoc Ducha Svätého, ktorý bude premieňať váš hriešny život na život svätý.

Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.

Neprestajne vzdávajte vďaky

Moje deti,
veľká je Božia Láska, Otca, nášho Stvoriteľa. Pozerajte, a uvidíte jeho lásku. Načúvajte a budete počuť o jeho Láske. Svoje srdce odvráťte od hriechu, a budete cítiť Jeho Lásku. Modlitbu majte denne na perách, a hriech vás nebude môcť odvrátiť od jeho Lásky. Neprestajne vzdávajte vďaky Stvoriteľovi života, ktorý vás stvoril pre lásku.

Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.

Proste o dar čistého a slobodného srdca

Moje deti!
Keď sa spred vašich očí vytráca tvár milujúceho Boha, a prestávate cítiť Jeho Lásku, ponorte sa do modlitieb chvál. A proste o dar čistého a slobodného srdca. Modlitbou a sviatosťou zmierenia odoženiete mrak hriechu ktorý zatemňuje váš duchovný zrak a opäť vo vás zažiari Svetlo Božej Lásky. Čím slobodnejšie budú vaše srdcia, tým viac bude v nich Božieho Svetla. Čím viac budete milovať, tým viac budete žiariť Božím Svetlom.

Ponáram vás do Lásky Ježišovho a môjho Srdca.

* * *

Pred tretím desiatkom slávnostného ruženca sa vizionárom zjavila Kráľovná pomoci a modlila sa s nimi.
Martin po zjavení a po dokončení modlitby sv. ruženca spolu s pútnikmi povedal:

„Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! keď Panna Mária prišla, všetkých nás objala svojou láskou. A ja som jej odovzdával každého jedného z vás. S Pannou Máriou som sa modlil Otčenáš a Sláva Otcu, za dar viery pre všetky národy, Do Lásky Panny Márie som ponoril seba, i všetkých chorých, ktorí sú tuná, i všetkých tých, ktorí ma prosili, aby som ich odovzdal Panne Márii. <

Dnešným želaním Panny Márie je prosbou – aby sme obnovili modlitbu ruženca v našich rodinách. Panna Mária povedala, že keď obnovíme modlitbu sv. ruženca v našich rodinách, obnovia sa naše farnosti.
Potom som sa s Pannou Máriou modlil za uzdravenie chorých.“

Mária Gavendová pútnikom povedala:
„Pochválený buď náš Pán Ježiš Kristus!
Ja som sa na začiatku s Pannou Máriou modlila Otčenáš a Sláva Otcu za pevnú a živú vieru pre všetkých ľudí na celom svete. Panne Márii som odovzdávala trpiacich, zomierajúcich, duše v očistci, a najmä všetkých vás, tu prítomných. Odovzdávala som Panne Márii prosbu, aby sme nezotrvávali v negatívnych myšlienkach, ale aby sme sa stali slobodnými Božími deťmi, a dôverovali Ježišovi a Márii. Na koniec som sa s Pannou Máriou modlila za duše v očistci.“

Jozef Danko: Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!
S Pannou Máriou som sa na začiatku modlil Otčenáš a Sláva Otcu za pevnú vieru pre všetkých ľudí na celom svete, potom som Panne Márii odovzdával všetkých vás, tu prítomných, všetko to, čo ste sem Panne Márii priniesli, a nakoniec som sa s Pannou Máriou modlil modlitbu za obrátenie hriešnikov.

Púte v Dechticiach sú každú prvú nedeľu v mesiaci po prvom piatku.

Anton Selecký