Kráľovná pokoja, Medžugorie, 25. decembra 2013: Rozhodnite sa pre Ježiša

590

Medžugorie5Drahé deti!  Prinášam vám Kráľa pokoja, aby On vám dal svoj mier.  Vy, deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa,. Plody modlitby bude vidieť na tvári ľudí, ktorí sa rozhodli pre Boha a Jeho Kráľovstvo. Ja s mojím Synom Ježišom vás všetkých žehnám požehnaním pokoja. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.

Prostredníctvom Marije Pavlovičovej – Lunettiovej, 25. decembra 2013, Medžugorie

Deti moje, Ježiš sa dnes zvláštnym spôsobom chce ubytovať v každom z vašich sŕdc a zdieľať s vami vašu radosť i bolesť. Preto, deti moje, pozrite sa dnes zvláštnym spôsobom do vašich sŕdc a pýtajte sa, či pokoj a radosť narodeného Ježiša skutočne schvátili vaše srdce.

Deti moje, nežite vo tme, smerujte ku svetlu a k Božiemu spaseniu. Deti, rozhodnite sa pre Ježiša a darujte Mu váš život i vaše srdce, pretože iba tak Najvyšší bude môcť pôsobiť vo vás a prostredníctvom vás.

Prostredníctvom Jakova Čola, 25. decembra 2013, Medžugorie

Medžugorskí vizionári pred takmer 33 rokmi:

(Zľava): Mirjana Dragičevičová, Vicka Ivankovičová, Ivanka Ivankovičová, Jakov Čolo (dolu),  Ivan Dragičevič,  Marija Pavlovičová.

Medžugorie

TV:  GOSPA

MirjanaMirjana Dragičevičová – Soldová mala denné zjavenia do 25. decembra 1982, kedy jej Panna Mária zverila 10-te tajomstvo  a sľúbila, že sa jej bude zjavovať raz do roka, a to v deň jej narodenín, 18. marca, a to do konca jej života.

Avšak od marca 1987  každého druhého dňa v mesiaci počuje vnútorným hlasom Pannu Máriu a v niektoré dni Pannu Máriu aj vidí.

Panna Maria jej zverila modliť sa zvlášť za neveriacich, teda tých, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku.

Viac na: http://www.medju.com/medjugorje/vizionari/mirjana/

https://www.magnificat.sk/2009/08/slnecny-zazrak-pri-zjaveni-gospy-mirjane-2-augusta-2009/