Don Gobbi – Triumf môjho Srdca

1097

Vstúpili ste do nových čias… Je to rozhodujúcich desať rokov. V tomto desaťročnom období sa uskutoční plnosť času, ktorý som vám oznámila v La Salette až k mojim posledným nedávnym zjaveniam… V tomto desaťročnom období sa uskutočnia všetky tajomstvá, ktoré som oznámila niektorým svojim deťom a vyplnia sa všetky udalosti, ktoré som vám predpovedala.

Tieto slová prijal Don Gobbi od Panny Márie 18. septembra 1988. Sú zverejnené v knihe „Kňazom, najmilším synom Panny Márie“ („Modrú knihu“ si možno objednať na adrese: Mariánske kňazské hnutie, Jašíkova 20, 821 03 Bratislava). Kniha vyšla v obrovských nákladoch a v rôznych jazykoch na celom svete. Má mnohonásobné imprimatur od rôznych biskupov. K jej slovenským vydaniam imprimatur udelil spišský biskup ThDr. František Tondra s týmto vyhlásením: „Prehlasuje sa, že posolstvá, ktoré obsahuje táto kniha, nemusia byť chápané ako slová, ktoré priamo povedala Panna Mária, ale ktoré boli prijaté otcom Štefanom Gobbim vo forme vnútornej inšpirácie.

Kto je Gobbi? Taliansky kňaz Don Stefano Gobbi je mystik. Vo svojom srdci počuje hlas Panny Márie v celkom normálnom stave – ani v tranze, ani v extáze. Píše postupne za sebou a bez akejkoľvek duševnej námahy, bez premýšľania a bez korigovania. Tento fenomén zažil prvýkrát na púti vo Fatime v máji 1972. Panna Mária si ho vybrala ako svoj nástroj, aby šíril jej posolstvá po celom svete. Panna Mária Gobbiho žiadala, aby zverejnil jednotlivé posolstvá. Z tejto vnútornej inšpirácie vzniklo Mariánske kňazské hnutie. V marci 1973 bolo zapísaných asi 40 kňazov. Od r. 1974 sa začali konať prvé večeradlá modlitby a bratskej lásky medzi kňazmi a laikmi.
Úryvky z niektorých posolstiev mimo časovej postupnosti, ako boli oznámené. V niektorých je dátum alebo miesto oznámenia:

Prišla som

Pred mnohými rokmi som vtlačila svoj obraz do plášťa môjho malého Juana Diega, ktorému som sa zjavila (Puebla).
Z očí tejto mojej sochy v priebehu niekoľkých rokov tiekli stokrát podivuhodné slzy. Prečo ešte plačem? Plačem, lebo svet neprijíma moje materinské pozvania na obrátenie a návrat k Pánovi (Akita, Japonsko, 15. sept. 1987).
Prišli ste na toto miesto, kde som sa prvýkrát zjavila 24. júna 1981… Toto pozvanie sprevádzajú početné nebeské zjavenia, aby – pokiaľ je to možné – uverilo čo najviac ľudí. Zjavujem sa nepretržite každý deň, aby som vás presvedčila, že Nebeská Matka je v týchto dňoch v každom okamihu pri každom z vás (Medžugorie, 28. febr. 1984).
Dnes si s radosťou pripomínate znamenie, ktoré som pred 60-timi rokmi dala v tejto krajine, ktorú som si vyvolila pre svoje znamenia. Vy tomu hovoríte slnečný zázrak. Áno, synovia, aj slnko poslúcha tak, ako celé tvorstvo zákony, ktoré pevne stanovil jeho Stvoriteľ. Niekedy však môže byť jeho počínanie iné, keď to chce Boh (Fatima, 13. okt. 1977).

Vláda Satana

Nemravnosť sa šíri ako potopa a podporujú ju masovokomunikačné prostriedky, najmä film, tlač, televízia – ňou sa do každej rodiny vkráda prefíkaná a diabolská taktika korupcie a zvodov. Obeťami sú deti a mladiství, ktorí sa môžu najmenej brániť… Televízia je bôžik, o ktorom sa hovorí v Apokalypse, vytvorený na to, aby sa mu klaňali všetky národy zeme a ktorému diabol dáva tvar a pohyb, aby sa v jeho rukách stal strašným prostriedkom zvodov a zvrhlosti… Nemravnosť, ktorá rozkladá svedomie ako zhubná rakovina, dezorientácia mladých, ktorí sa stávajú obeťou nerestí, drog a násilností, rozpad toľkých rodín… Bol legalizovaný nečistý hriech homosexuality proti prírode, zovšeobecnelo používanie prostriedkov zabraňujúcich životu… Dni, ktoré prežívate, sú zlé, lebo srdcia ľudí sú vyhasnuté a chladné, uzavreté do egoizmu a neschopné milovať. Ľudstvo sa uberá cestou vzbury proti Bohu a zarytej perverzity. Také zlé je dnes ovocie, ktoré zbierate. Je to ovocie nenávisti a násilia, korupcie a bezbožníctva, nečistoty a modloslužby. Telo bolo povýšené na idol a pôžitok platí ako najvyššia hodnota… Zábavné lokály, najmä kiná a diskotéky, sa stali miestami verejného zhanobenia vlastnej ľudskej a kresťanskej dôstojnosti… Prvou metlou je nová choroba AIDS, ktorá postihuje predovšetkým moje úbohé deti, ktoré sú obeťami drog, nerestí a nečistých hriechov proti prírode.

Svätý Otec

Dostala som pre Cirkev pápeža, ktorého som pripravila a vychovala… V osobe a diele Svätého Otca Jána Pavla II. nechávam žiariť svoje veľké svetlo, ktoré bude tým silnejšie, čím viac bude temnota zahaľovať...(1. jan. 1979).
Jeho slovo (Jána Pavla II.) je slovom proroka (13. mája 1982).
Zachránila som mu život pri krvavom atentáte, ktorý sa stal pred desiatimi rokmi na námestí sv. Petra (13. mája 1991).
Posolstvo, ktoré som vám dala vo Fatime v roku 1917… Dôležitá časť môjho posolstva a tajomstva, ktoré som tu povedala trom deťom, ktorým som sa zjavila, sa týka práve osoby a poslania pápeža Jána Pavla II (13. mája 1995).

Kde je pravda

Mnohí z ľudí zostávajú ešte v temnotách pohanstva, alebo patria ešte k iným náboženstvám, a tak potrebujú byť privedení k plnosti pravdy. Tá sa nachádza len v katolíckej Cirkvi, ktorú založil Ježiš, aby priniesla Evanjelium záchrany všetkým národom (3. nov. 1980).

Pád komunizmu

Dnes žehnám vás, slovanské národy, ktoré mimoriadne milujem a chránim… Stále som bola s vami v rozhodujúcich chvíľach, keď komunizmus od vás odišiel navždy porazený a osobne som intervenovala, aby sa tento prechod uskutočnil bez bratovražedných zápasov, bez prelievania krvi (Velehrad, 8. sept. 1991).

Pokánie

Ak si vážne nezaumienia vrátiť sa k Bohu, môže dôjsť k často spomínanej III. svetovej vojne… Pán je pripravený vyliať prúd svojho milosrdenstva aj na vaše pomýlené a veľmi ohrozené pokolenie, ale len pod podmienkou, že sa toto pokolenie s ľútosťou vráti do náručia svojho Nebeského Otca (1. januára 1981).

Materská pečať

Prišiel čas, aby som i ja, vaša nebeská Vojvodkyňa poznačila svojou materskou pečaťou všetkých, ktorí sa zasvätili môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a sú súčasťou môjho šíka. Vtláčam na vaše čelo svoju pečať najposvätenejším znakom kríža môjho Syna Ježiša.

Archanjeli

Družiny, ktorú vediem Ja sama, tvoria všetci anjeli a svätí v raji, vedie ju svätý Michal archanjel, vodca celého nebeského vojska. Je to veľká bitka, ktorá sa odohráva najmä v duchovnej oblasti (13. októbra 1985).
Archanjelov Michala, Gabriela a Rafaela…
Po mojím velením vedú strašnú bitku so Satanom a všetkými zlými duchmi. Je to bitka, ktorá sa odohráva predovšetkým v oblasti ducha – s inteligenciou…
Úlohou svätého Gabriela je odievať vás do jeho vlastnej sily. Bojuje proti najnebezpečnejšej nástrahe Satana, ktorý vás chce oslabiť tým, že vás privádza k znechuteniu a únave… Je to slabosť, ktorá vás zvádza k pochybnostiam, neistote, strachu a zmätkom. Archanjel Gabriel má za úlohu pomáhať vám rásť v dôvere, odieva vás Božou silou. Každý deň vás vyvádza na cestu odvahy a pevnosti, hrdinskej a čistej viery.
Úlohou sv. Rafaela je liať do vašich rán balzam. Ako často sa podarí Satanovi poraniť vás hriechom… Potom je úlohou sv. Rafaela sprevádzať vás po ceste, ktorú som vám vybrala a dávať vám liek, ktorý vás uzdravuje od všetkých vašich duchovných chorôb. Každý deň spevňuje vaše kroky, vaše predsavzatia robí stálejšími.
Úlohou sv. Michala je brániť vás pred zúrivými útokmi Satana… Satan vás atakuje v duchovnej sfére každým možným spôsobom pokušení a zvodov, aby vás zviedol na zlo, dezorientoval vás, uviedol vás do zúfalstva alebo pochybností… Archanjel Michal, ochranný patrón celej Cirkvi, zasahuje svojou veľkou mocou a prechádza do boja, aby vás oslobodil od zlého… Preto vás pozývam, aby ste vzývali jeho ochranu každodenným krátkym, ale účinným exorcizmom, ktorý zostavil pápež Lev XIII.
Ja som Kráľovná anjelov… Koľkokrát zasahujú, aby vás ochránili pred všetkými ľstivými manévrami, ktoré robí môj odporca proti vám… Svätý Michal je na čele tohto môjho nebeského vojska…
Teraz sa ich ochrana zväčší a budete ju pozorovať zvláštnym spôsobom… Na moje rozkazy tušíte blízko seba anjelov Pánových.

Sila ľútosti

Čo máme robiť? Na to nám dáva odpoveď sama Nebeská Matka v posolstvách Gobbimu: Aj keď vám predpovedám tresty, rozpamätajte sa, že silou vašej modlitby a vášho odprosujúceho pokánia môže byť všetko zmenené v jednom okamihu. Nepovedzte potom: „Čo si nám predpovedala, sa nestalo“, ale spolu so Mnou sa poďakujte Nebeskému Otcovi, lebo pre silu modlitby a zasvätenia, pre vaše utrpenie a trápenie nespočetných mojich malých detí odsúva ešte okamihy spravodlivosti, aby mohli rozkvitnúť časy veľkého milosrdenstva.
Každý deň môžete modlitbou od seba i svojej vlasti oddialiť mnohé nebezpečenstvá a mnohé zlo (Záhreb 27. októbra 1988).
Milujte tých, ktorí sú vzdialení, aj ateistov. Milujte aj tých, ktorí vás prenasledujú a robia vám prekážky. Milujte všetkých bez rozdielu jazyka, rasy a náboženstva.
Hlásajte Evanjelium tomuto úbohému ľudstvu, ktoré sa znovu stálo pohanským po temer 2000 rokoch od prvej zvesti Evanjelia.
Ruženec je modlitba, s ktorou som Ja sama prišla z neba, aby som vám ju dala.
Satanova pýcha bude pokorená poníženosťou malých a červený drak bude konečne pokorený a porazený, keď ho spútam a nepoužijem pritom silnú reťaz, ale krehký povrázok – svätý ruženec.
Spojte sa užšie so svätými v nebi a s tými, ktorí sa ešte očisťujú v očistci. Pozývam vás žiť neustále v úzkom a dôvernom spojení s vašimi strážnymi anjelmi. Vzývajte ich vo svojich potrebách, utiekajte sa k nim v nebezpečenstvách, spájajte sa s nimi vo vašej práci, zverte sa im so svojimi ťažkosťami, obráťte sa na nich v okamihoch pokušenia.
Často sa modlievajte „vyznanie viery„, ktorého autorom je prvý z mojich milovaných synov, Pavol VI., ktorý je už tu hore a svoje vyznanie zostavil pre tieto ťažké časy.
Prosím vás o zasvätenie môjmu Nepoškvrnenému Srdcu.
Keď ste sa Mi zasvätili, beriem vás takých, akí ste. S vašou obmedzenosťou, chybami i hriechmi, s vašou krehkosťou. Ale každý deň vás potom formujem, aby som vás mohla zaviesť tam, kde vás chce mať môj plán, ktorý mi zveril Boh. Tomu, kto sa Mi zasvätí, zas Ja sľubujem spásu i ochranu pred bludom na tomto svete a večné spasenie (13. mája 1976).
Prosím vás, aby ste rozmnožovali „večeradlá modlitby„, medzi kňazmi a deťmi, mladými, a najmä v rodinách.
Povedzte všetkým, aby vstúpili do archy môjho Nepoškvrneného Srdca, aby som ich chránila…
Konajte časté hodiny eucharistickej adorácie a uzmierenia.
Prijímajte s láskou všetky utrpenia, ktoré vám Pán posiela.

Ako uskutočniť večeradlo:
Večeradlo Mariánskeho kňazského hnutia, večeradlo kňazov, večeradlo s veriacimi, rodinné večeradlá, keď sa zhromaždí spolu jedna rodina alebo viac rodín v jednom dome…
Panna Mária si praje, aby sme sa schádzali vo večeradlách a na ich zavŕšenie aby sme úkonom zasvätenia vstúpili do jej Nepoškvrneného Srdca – aby sme sa v modlitbe pripravovali na prijatie Ducha lásky, Ducha Svätého.
1. Preto večeradlo začíname vždy modlitbou, ktorú nás učí Panna Mária vo svojom príhovore na sviatok Turíc 7. júna 1981:
Duch Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, tvojej milovanej nevesty!“ (Opakujeme 3x) Môžeme zaspievať pieseň z JKS č. 217 „Duchu Svätý, príď z neba…“ – celú bez refrénu, ten zaspievame až na konci.
2. Pred obrazom Panny Márie rozjímame potom v modlitbe ruženca radostné, bolestné i slávnostné tajomstvá Ježišovho a Máriinho života. Napokon sa pomodlíme za Svätého Otca a na jeho úmysly: Otčenáš, Zdravas‘ Mária, Sláva Otcu. V priebehu večeradla sa môžu vkladať rôzne duchovné piesne, mariánske a iné.
3. Prečítame jeden príhovor z knihy „Panna Mária kňazom, svojim najmilším synom“. Nasleduje krátky komentár. „Ale v rozpore s duchom našich stretnutí je trávenie času počúvaním učených prednášok – sú nebezpečím, že by sa večeradlo zmenilo na akadémiu alebo polemické bratstvo“ (Don Gobbi v obežníku č. 19).
4. Naše rodinné večeradlá doplňuje i trocha katechizmu.

 

Úkon zasvätenia

Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie pre laikov
Panna Mária fatimská, Matka milosrdenstva, Kráľovná neba a zeme! Matka sedembolestná, útočište hriešnikov! My sa pripájame k Mariánskemu hnutiu a zasväcujeme sa celkom osobitným spôsobom tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu.
Týmto zasvätením rozumieme žiť s Tebou a skrz Teba všetky svoje záväzky, ktoré sme na seba vzali svojím krstným zasvätením.
Preto sa zaväzujeme usilovať sa o svoje vnútorné obrátenie, tak veľmi požadované Evanjeliom, aby sme sa zbavili každej náklonnosti k sebe samým, k ľahkým kompromisom so svetom – aby sme boli ako Ty, vždy ochotní plniť jedine Božiu vôľu.
Dobrotivá a milosrdná Matka,
zveruje Ti seba samých a svoje kresťanské povolanie, aby si ho v tejto rozhodujúcej hodine, ktorá ťažko dolieha na svet, použila pre svoje spásonosné zámery na záchranu duší.
Zaväzujeme sa preto žiť svoje kresťanské povolanie podľa tvojho priania. Predovšetkým sa chceme usilovať o obnovu ducha modlitby a pokánia, horlivú účasť na slávení Eucharistie, apoštolát, každodennú modlitbu svätého ruženca a prísny spôsob života v zhode s Evanjeliom, aby sme tak dávali dobrý príklad v zachovávaní Božieho zákona a v praktickom žití kresťanských cností, predovšetkým čistoty.
Tiež Ti sľubujeme, že chceme byť spojení so Svätým Otcom, s hierarchiou s ním zjednotenou a so svojimi kňazmi, a tak postaviť hrádzu pokračujúcemu odboju proti učiteľskému úradu Cirkvi a brániť ho proti útokom, ktoré ohrozujú samotné základy Cirkvi.
Pod tvojím materským vedením a ochranou chceme byť tiež apoštolmi tejto dnes takej nutnej jednoty modlitby a lásky s pápežom a vrúcne Ťa prosíme o zvláštnu ochranu preňho.
Napokon Ti sľubujeme šíriť medzi tými, s ktorými sa stretáme, obnovenú úctu a dôveru k Tebe.
Sme si vedomí, že ateizmus spôsobil u mnohých veriacich stroskotanie vo viere, že znesvätenie vniklo i do svätého Božieho chrámu a neušetrilo ani mnohých našich kňazov; že sa zlo a hriech stále viac šíri vo svete.
Preto sa s plnou dôverou odvažujeme pozdvihnúť svoje oči k Tebe, Ježišova a naša milosrdná a mocná Matka, a znova Ťa dnes prosiť o pomoc pre záchranu všetkých tvojich detí a s veľkou dôverou ju od Teba očakávať, Ty milostivá, dobrotivá, sladká Panna Mária.
Amen.
Podľa prihlášok je medzi členmi Mariánskeho kňazského hnutia (MKH) asi 300 biskupov a vyše 60 000 kňazov (r. 1992). O laikoch nie je vlastný zápis, ale ide o milióny. Medzi členmi MKH sú i kardináli. Prvý z nich bol Giacomo Lercaro, bolonský arcibiskup. Mnohí zo zapísaných nás už predišli do večnosti.
Don Gobbi viackrát navštívil všetkých päť kontinentov, aby predsedal oblastným večeradlám. Len do r. 1985 vykonal 350 letov lietadlom a predsedal 890 večeradlám.
V Bratislave 8. decembra 1992 vykonal Mons. Dominik Hrušovský, bývalý pomocný biskup Trnavskej diecézy, dnes pápežský nuncius v Bielorusku, obrad zasvätenia mesta Bratislavy a slovenského národa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.
Don Gobbi na Slovensku usporiadal v septembri 1996 sériu večeradiel. Týchto večeradiel sa zúčastnili desaťtisíce ľudí (Rajecká Lesná – 10 000 pútnikov a 40 kňazov, Levoča – 10 000 návštevníkov atď.). V Prešove Dona Gobbiho privítal biskup Mons. Ján Hirka, v Košiciach o. arcibiskup Mons. Alojz Tkáč, v Rožňave biskup Mons. Eduard Kojnok, v Banskej Bystrici biskup Mons. Rudolf Baláž.
V Bratislave sa večeradla v Blumentálskom kostole zúčastnilo 27 kňazov a o. biskup Dominik Tóth z Trnavy. V amfiteátri v Bratislave ho privítalo 10 000 pútnikov. Tu Don Gobbi povedal: „Hľa, ako sa rozmnožila nenávisť! Prvá svetová vojna, druhá svetová vojna, všetky vojny v našom storočí. Zdá sa, že Satan ospevuje svoje víťazstvo. Ale ja vám prinášam dnes podvečer dobrú správu: Satanove časy sa krátia. Prichádza Máriino víťazstvo! S rokom 2000 príde víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie… Odvahu! Žite vo veľkej nádeji, pretože s víťazstvom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Kristus prinesie svoje Kráľovstvo do sveta… Kráčajme smelo v ústrety týmto novým časom! Sú veľmi blízko… Ty, Slovensko, si malým národom, patríš k najmenším národom v Európe. Si malé, ale zároveň veľké. Slovensko, si veľké, lebo veľmi miluješ Pannu Máriu! Vidím, že Srdce Panny Márie sa otvára a vychádzajú z neho lúče jej Lásky, Milosti na váš národ.“
V posolstve Panny Márie pre Slovensko (8. septembra 1996), prostredníctvom Dona Gobbiho, sa okrem iného uvádza: „Požehnávam tento malý národ, ktorý v týchto dňoch naplnil moje Nepoškvrnené Srdce veľkou radosťou. Videl si, môj malý syn (Gobbi), s akým nadšením kňazi a veriaci odpovedali na moje pozvanie na večeradlá. Koľké milosti zostúpili na mnohých synov tohto národa.“
Keď sa v r. 1997 v San Marine uskutočnili exercície formou večeradla so zástupcami MKH, zúčastnilo sa ich 27 biskupov, jeden kardinál a 300 kňazov z celého sveta.
Z vôle Svätého Otca, na Kongregácii pre klérus, sa začalo konanie, aby MKH bolo v Cirkvi oficiálne prijaté a uznané s pápežským schválením.
A aké bude víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie? (Z posolstiev Gobbimu):
To, čo sa chystá, je taká veľká vec, že takej nebolo od stvorenia sveta.
V okamihu, keď sa bude zdať všetko stratené, uvidíte mimoriadny zázrak Ženy odetej slnkom, ktorá sa zjaví v celej svojej moci.
Zázrak triumfu môjho Nepoškvrneného Srdca bude viditeľný všetkým.
Potom sa toto miesto (Fatima) zjaví všetkým ako žiariace znamenie mojej materinskej prítomnosti vo vrcholnej hodine nášho veľkého súženia. Odtiaľto sa moje svetlo rozšíri do všetkých končín sveta (vo Fatime, 11. marca 1995).
Nebojte sa. Som s vami a zjavím sa osobitným spôsobom. Čím viac budete vstupovať do čias očistnej skúšky, tým viac a intenzívnejšie budete pociťovať moju milostnú prítomnosť Matky.
Som vždy blízko vás a povediem vás za ruku v každej chvíli, ako vedie matka svoje deti… Potom Ma budete vidieť.
Potvrdzujem ti, že pre veľké dvojtisícročné jubileum sa ukáže triumf môjho Nepoškvrneného Srdca, ktorý som predpovedala vo Fatime. Uskutoční sa návratom Ježiša v sláve, aby nastolil svoje kráľovstvo na svete.
Žiarivý kríž, ktorý sa zjaví na nebesiach na konci očisty a veľkého súženia, žiarivý kríž, ktorý sa bude rozprestierať od východu na západ a zjaví sa na nebesiach, bude znakom návratu Ježiša Krista v sláve.

* * *
BOJUJTE, SYNOVIA SVETLA,
PRETOŽE HODINA
MOJHO BOJA
UŽ UDRELA
(v poslednom posolstve Panny Márie
Don Gobbimu dňa 31. decembra 1997)