Aktuálne: Sviatok Božieho Milosrdenstva

872

Faustína1Milí priatelia, prvá nedeľa po Veľkej Noci je sviatkom Božieho milosrdenstva.  (tohto roku 7. apríla 2013)

Tento sviatok je veľmi dôležitou výzvou dnešnej dobe a pre každého veriaceho, ale najmä neveriaceho človeka.  Sviatok sprostredkovala priamo od Pána Ježiša sestra Faustína Kowalská, ktorej sa zjavil a odkázal svetu veľmi dôležité skutočnosti o Božej láske a zľutovaní. 

Medzi rôznymi formami pobožnosti, ktoré nám zanechala sv. Faustína, zaujíma osobitné miesto sviatok Božieho milosrdenstva. Vyplýva to nie natoľko z počtu zjavení, ktoré mu boli venované, ako skôr z množstva prisľúbení, ktoré Ježiš spojil so slávením tohto sviatku. 

V pondelok vo Veľkom týždni 17. apríla 1933 dal Ježiš sv. Faustíne poučenie, akým spôsobom sa má uctievať jeho milosrdenstvo, a opísal jej úlohu, ktorú má splniť na sviatok Božieho milosrdenstva – prejsť celý svet a privádzať zomdlené duše k prameňu jeho milosrdenstva. 
Keď už bol obraz Božieho milosrdenstva takmer dokončený, uskutočnilo sa výnimočne dôležité zjavenie, ktoré zohralo dôležitú úlohu v stvárňovaní pobožnosti.

Spasiteľ opäť vyjadril veľkú túžbu, aby sa v prvú nedeľu po Veľkej noci slávil sviatok milosrdenstva. V ten deň sa má z kazateľníc ohlasovať chvála Milosrdenstva, ktoré nezastaví nijaká ľudská bieda.

Počas tohto zjavenia Ježiš po prvý raz vyslovil veľký prísľub spojený so slávením sviatku Milosrdenstva : „ Kto v tento deň pristúpi k prameňu života, dosiahne úplné odpustenie hriechov a trestov .“ 

http://www.boziemilosrdenstvo.sk/ucta_k_Boziemu_milosrdenstvu/sviatok_Bozieho_milosrdenstva.html

 

Zjavenie Božieho Milosrdenstva

faustinaObdobie  (22. februára1931  – 5. októbra 1938)

Vizionárka:  sestra Faustína Kowalská (26)

Dňa 22. februára 1931 sa  Kristus zjavil rehoľníčke Faustíne Kowalskej  (rehoľa Matky Božieho Milosrdenstva – Krakov) a vo videní a prikázal jej, aby namaľovala jeho obraz, kde mu zo srdca vychádza červený a svetlý lúč. Na obraze malo byť napísané: Ježišu, dôverujem Ti.

Do denníčku si sestra Faustína napísala: Ježiš mi povedal: Túžim, aby tento obraz bol uctievaný najprv vo vašej kaplnke a potom aj na celom svete.  Sľubujem, že duša, ktorá bude tento obraz uctievať, nezahynie. Sľubujem jej tiež víťazstvo nad nepriateľmi už tu na zemi a zvlášť v hodinu smrti. Ja sám ju budem chrániť ako svoju chválu.“

„Tieto dva lúče znamenajú krv a vodu – svetlý lúč predstavuje vodu, ktorá omilosťuje duše, červený lúč znamená krv, ktorá je životom duší. Tieto dva lúče vyšli z hĺbky môjho milosrdenstva vtedy, keď moje zomierajúce srdce bolo kopijou prerazené na kríži“ 

Ježiš sa Faustíne zjavil v priebehu ďalších rokov mnohokrát. Doporučil jej, aby si tieto videnia zapisovala do denníčka. (dnes známy Denník sestry Faustíny)

Raz pri modlitbe v kaplnke začula sestra Faustína v duši slová: „Táto modlitba je na zmiernenie môjho hnevu. Budeš sa ju modliť deväť dní na zvyčajnom ruženci nasledujúcim spôsobom: najprv sa pomodlíš jeden Otče náš, Zdravas Mária a Verím v Boha. Potom na zrnkách Otčenáša budeš hovoriť nasledovné slová: Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta. Na zrnkách Zdravasov sa budeš modliť nasledujúcimi slovami: Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom. Na zakončenie sa pomodlíš trikrát tieto slová: Svätý Bože, svätý Mocný, svätý Nesmrteľný – zmiluj sa nad nami i nad celým svetom“ 

Faustina2Z denníčka sestry Faustíny – Ježiš hovorí: „Nech sa žiaden hriešnik nebojí priblížiť sa ku mne.“

„Skôr než prídem ako spravodlivý sudca, otvorím naširoko dvere Milosrdenstva. Kto nechce prejsť dverami môjho Milosrdenstva, musí prejsť dverami mojej spravodlivosti… toto je znamenie posledných čias. Potom príde deň spravodlivosti. Kým je ešte čas, nech si ľudia hľadajú útočište pri prameni Milosrdenstva!“

Sestra Faustína Kowalská zomrela 5. októbra 1938 na tuberkulózu.

V prvú nedeľu po Veľkej noci 18. apríla 1993 vyhlásil pápež Ján Pavol II. v Ríme sestru Faustínu za blahoslavenú. Svätorečená bola roku 2000, 30. apríla, v nedeľu Božieho milosrdenstva. Presne v ten istý deň ustanovil pápež Ján Pavol II. aj Sviatok Božieho milosrdenstva. Slávi sa na druhú Veľkonočnú nedeľu.

Kontakty: www.boziemilosrdenstvo.sk , www.milosrdenstvo.sk

Púte organizujú:  Ck Krištof Tour, Vazovova 12, 811 07 Bratislava, tel: 02 555 67969, www.kristoftour.sk

Gospatravel, Vladimír Chromek, 082 13 Tulčík 187  tel: 051 77 89 898, e-mail: v.chromek@zoznam.sk, www.gospatravel.sk

Awertravel, s.r.o. Hviezdoslavova 1469/61  905 01Senica Tel.: 00421 34 6513896  E-mail: awertravel@awertravel.sk   Web: www.awertravel.sk   

TV:   Faustína  

Príbeh mystického života apoštolky Božieho Milosrdenstva hovorí o svätej sestre Faustíne z Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva. Jej život, na prvý pohľad jednoduchý a obyčajný, bol v skutočnosti veľmi pestrý a bohatý. Prežívala ho v zjednotení s Bohom, ktorého objavovala vo svojej duši. S ním pracovala, modlila sa, s ním prežívala svoje utrpenie i radosť. Svojím životom i slovami odhaľuje fascinujúcu krásu jeho milosrdnej lásky.

 

Svätá Faustína o pekle   

(Cirkevne schválené)

„Ja, sestra Faustína, bola som z Božieho rozkazu v priepastiach pekla, aby som mohla dosvedčiť dušiam, že peklo skutočne jestvuje“

„Dnes som bola v priepastiach pekla, doprevádzaná svojím anjelom Strážnym. Je to miesto veľkého trápenia. Aká strašne veľká je jeho rozloha a aká veľká rozličnosť múk, ktoré som tam videla!
PRVOU strašnou mukou v pekle je strata BOHA!

DRUHOU neutíchajúcou mukou je ustavičná výčitka svedomia!

TREŤOU neznesiteľnou mukou je vedomie toho, že údel sa už nikdy nezmení!

ŠTVRTOU pálčivou mukou je oheň, čiste duchovný, zapálený spravodlivým Božim hnevom!

PIATOU deptajúcou mukou je stála tma a strašne dusivý zápach. A hoci je tam tma, všetci zavrhnutí sa tam navzájom vidia. Satani aj zavrhnuté duše vidia všetku neprávosť a zlobu tak na sebe, jako aj na iných!                                      

ŠIESTOU mukou je neustála spoločnosť Satana.                                              

SIEDMOU mukou je strašné zúfalstvo, šialená nenávisť BOHA, pusté zlorečenie, preklínanie, rúhanie.

Všetkými týmito mukami trpia rovnakou mierou všetci zavrhnutí, no týmto ešte nie je koniec všetkému trápeniu. Sú ešte určité muky, ktorými trpia zavrhnutí každý sam za seba, a sú to muky zmyslov. Každá z týchto duší čím hrešila tu na svete, tým je v pekle trestaná, a to takým strašným spôsobom, že to nie je možné opísať. Sú to hrozné bolesti, v ktorých jedna muka sa líši od druhej. Bola by som hrôzou umrela, keď som videla tie hrozné muky, kedy ma pritom nebola podporila Božia všemohúcnosť!“

„Nech každý hriešnik berie na vedomie: akými zmyslami kto na zemi sa prehrešuje, takými bude trestaný po celú večnosť! Píš o tom z Božieho rozkazu, aby sa žiadna duša nemohla vyhovárať, že pekla nieto, že tam nikto nebol, a preto sa ani nevie, ako tam je!“
„Ja, sestra Faustína, bola som z Božieho rozkazu v priepastiach pekla, aby som mohla dosvedčiť dušiam, že peklo skutočne jestvuje!
O tom síce nemôžem teraz hovoriť, ale mám príkaz od Boha, aby som to zostavila písomne. Satani ma preto nenávideli, ale na Boží príkaz ma museli poslúchať. To, čo som napísala, je len slabým tieňom toho všetkého, čo som tam videla. A zvlášť som poznala jedno: v pekle je najviac tých duší, ktoré neuverili, že peklo skutočne je!
Keď som prišla k sebe, nemohla som sa upokojiť z toho zdesenia, ako tam duše strašne trpia. Preto sa teraz tým vrúcnejšie modlím za obrátenie hriešnikov a ustavične pre nich vyprosujem od Boha milosrdenstvo!“

Zo záznamu 17. II. 1937. Ježiš hovorí: „Duše hynú napriek môjmu horkému utrpeniu! Dávam im už poslednú nádej na záchranu: Moje sväté milosrdenstvo! Keď sa nevnoria s klaňaním sa do môjho milosrdenstva, zahynú naveky! Sekretárka môjho milosrdenstva, lebo strašný deň je blízko, deň mojej spravodlivosti!“
Pán mi povedal: „Strata každej duše ma pohrúži do smrteľného smútku! Nadovšetkoma potešíš, keď sa budeš modliť za hriešnikov. Najmilšia modlitba u mňa je modlitba za obrátenie hriešnych duší. Vedz, moja dcéra, že táto modlitba je vždy vypočutá.“

„Znovu ti pripomínam, moja dcérka: Koľkokrát počuješ odbíjať tretiu hodinu, ponor sa celá do môjho milosrdenstva a oslavuj ho! Vzývaj jeho všemohúcnosť pre celý svet, zvlášť pre úbohých hriešnikov, však práve v tú chvíľu moje umierajúce Srdce na Kríži zostalo dokorán otvorené pre všetky duše. V tejto hodine vyprosíš všetko pre seba, tak aj pre druhých. Však v túto hodinu sa dostalo milosti celému svetu tým, že milosrdenstvo zvíťazilo nad spravodlivosťou!
Dcérka moja, pokiaľ ti to len povinnosti dovolia, snaž sa v tú hodinu vykonať pobožnosť Krížovej cesty! Ak ti to nie je možné, tak vojdi aspoň na chvíľku do kaplnky a uctievaj moje Srdce v Najsvätejšej Sviatosti, ktoré je plné milosrdenstva! Ak však nemôžeš vojsť ani do kaplnky, postoj chvíľu a pohrúž sa v modlitbu tam, kde práve si, aspoň na kratučkú chvíľu!“

(An. Episc. Auxil. Varšava. 11. IV. 1949   Z denníka sv. sestry Faustíny

Kláštor Božieho Milosrdenstva v Krakove