Aktuálne: Nepoškvrnené Počatie Panny Márie (8. december), Zjavenie Kráľovnej pomoci 4. decembra 2016

4048

Dnes sme tu preto, aby sme spolu rozjímali nad tajomstvom Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Keď sa anjel pri zvestovaní prihovára Panne Márii, neoslovuje ju jej ľudským menom, nehovorí „Zdravas Mária” ale povie „Raduj sa, plná milosti”. Je tu užité grécke slovo „kecharitomene”. Ako keby toto slovo vyjadrovalo podstatu Márie. Mária je „plnosť milosti”.

bernadetSDETJej podstatou je „plnosť milosti”. Keby sme to chceli vyjadriť zrozumiteľne a po slovensky, museli by sme povedať, že Panna Mária s celou svojou krásou od svojho počatia až po slávnu korunováciu v nebi, je milosť.

    Táto milosť, súvisiaca s Máriinou svätosťou, má jednu príznačnú známku, ktorá ju povyšuje nad milosť všetkých ostatných ľudí Starého i Nového zákona. Latinská cirkev ju vyjadruje titulom „Immaculata” (Nepoškvrnená) a pravoslávna cirkev titulom „Panhagia” (Celá svätá). My na Západe vyjadrujeme u Máriinej svätosti neprítomnosť akéhokoľvek hriechu, teda i prvotného. Pravoslávna cirkev titulom, ktorý dáva Panne Márii, vyjadruje skôr skutočnosť, že Mária má všetky čnosti a všetku krásu, ktorá z nich vyžaruje.
Cirkev si behom stáročí uvedomila, že Mária, plná Božej milosti, bola vykúpená už od svojho počatia. To hlása dogma o Nepoškvrnenom počatí, ktorú vyhlásil roku 1854 pápež Pius IX: „Blahoslavená Panna Mária bola od prvého okamžiku svojho počatia pre zvláštnu milosť a výsadu všemohúceho Boha, vzhľadom k zásluhám Ježiša Krista, Spasiteľa ľudského rodu, uchránená akejkoľvek poškvrny dedičného hriechu.”
Tento „jas jedinečnej svätosti”, ktorým je Mária ozdobená „od prvého okamžiku svojho počatia”, dostáva úplne od Krista: „bola vykúpená vznešenejším spôsobom vzhľadom k zásluhám svojho Syna.” Viac, než ktorúkoľvek inú stvorenú osobu, ju Otec v Kristovi „zahrnul z neba rozmanitými duchovnými darmi”. V ňom si ju vyvolil ešte pred stvorením sveta, aby bola pred ním svätá a nepoškvrnená v láske.
bernadetteOtcovia východnej tradície nazývajú Božiu Matku „Celou svätou” (Panhagia), oslavujú ju ako „nedotknutú akoukoľvek poškvrnou hriechu, ako modelovanú Duchom Svätým a vytvorenú ako nové stvorenie. Z Božej milosti zostala Mária po celý svoj život nedotknutá akýmkoľvek osobným hriechom.
Sv. Ambróz hovorí: „Ak chceš prijať Krista do seba, vyprosuj si niečo z tej krásnej Máriinej duše”. A sv. Grignion dodáva: „Duch Svätý sa ponáhľa do duše, v ktorej objaví svoju Nevestu, a napĺňa ju a dáva sa jej v tej miere, v akej táto duša jeho Nevestu prijíma.”
Aj my ak sme aspoň čosi pochopili z Máriinej krásnej duše, túžme po tom istom. Skrze Božie Slovo a cirkevných otcov vidíme a môžeme vidieť Máriu v celej jej kráse. A toto videnie Matky Božej môže mať každý a je to pravé zjavenie, pretože sa objavuje pri štúdiu Písma Svätého a Cirkevných otcov. Myseľ sa sýti Božím Slovom a duch človeka nazerá na krásu Boha a Panny Márie.

http://www.frantiskani.sk/kazatel/marianske/1208.htm

Panna Mária samotná potvrdila svoje  Nepoškvrnené Počatie vo svojom zjavení v Lurdoch 11. februára 1588

Výzva na obrátenie – Lurdy

autor: ks. Mieczysław Piotrowski TChr
VERS 1865. BERNADETTE SOUBIROUSZjavenia Panny Márie v Lurdoch v roku 1858 sú neobyčajne závažnou historickou udalosťou a veľkým darom pre Cirkev i pre celé ľudstvo.

 V tejto svätyni Ježiš Kristus na príhovor svojej matky Márie neustále premieňa srdcia miliónov pútnikov, ktorí tam každoročne prichádzajú, a uzdravuje ich duše a aj telá. Na takých miestach ako sú Lurdy, sa priam hmatateľne odkrýva pravda Kristových slov, že to, čo rozhoduje o dejinách ľudstva a o večnom šťastí každého človeka, je skryté pred „múdrymi a obozretnými“ – teda pred tými, ktorí sa neriadia logikou viery, ale „je to zjavené maličkým“ – teda ľuďom, pre ktorých je viera v Ježiša najcennejším pokladom. Milujúci Boh nám stále pripomína: „Ak neuveríte, veru neobstojíte“ (Iz 7, 9). To znamená, že ak neuveríte v jestvovanie tajomstva Boha, ktorý sa stal v živote Panny Márie opravdivým človekom, zatvárate pred sebou možnosť poznať pravdu a cestu do večného života.

História zjavení
Svätá Bernadeta Soubirousová (na obr.) sa narodila 7. januára 1844 v nábožnej a chudobnej rodine mlynára Františka a Ľudovíty Soubirousovcov. Rodina musí v roku 1854 pre finančné problémy opustiť mlyn v Boly a presťahovať sa do malého, biedneho bytu v Lurdoch. Ich finančná situácia sa ešte zhoršila. Otec aj matka pracujú ako nádenníci. Bernadetta ich zastupuje v domácnosti a stará sa o mladších súrodencov – o sestru Antóniu a o bratov Jean-Mariu a Justína. Preto nechodí do školy ani sa nepripravuje na prvé sväté prijímanie.
bernadette-of-lourdes-08V roku 1855 v Lurdoch prepukne epidémia cholery, zomiera veľa ľudí a Bernadeta sa tiež nakazí. Choroba prudko zasiahla jej chatrný organizmus, spôsobila jej astmu a neskôr kostnú tuberkulózu nôh, čo bolo potom aj príčinou jej smrti v tridsiatom štvrtom roku jej života. Začiatkom septembra 1857 ju rodičia posielajú do rodiny Avarantovcov do neďalekej dedinky Bertres, aby im pomáhala pásť ovce.
Zakrátko však rozhodnú, aby sa Bernadeta vrátila späť domov. Vracia sa 21. januára 1858 a začína sa pripravovať na prvé sväté prijímanie a zároveň chodiť do základnej školy, ktorú viedli sestry z Nevers. Bernadeta sa veľmi rýchlo naučila čítať aj písať. Po návrate zo školy i naďalej pomáhala matke v domácnosti a starala so o mladších súrodencov. Rodičia ju vychovávali v atmosfére jednoduchej a úprimnej nábožnosti a spolu s ostatnými deťmi sa denne modlili. Prijala od nich poklad živej viery a detskú dôveru v Boha… (na obr. jej neporušené telo, vystavené v kláštore v Nevers.)

http://www.milujtesa.org/nr/cirkev/vyzva_na_obratenie_lurdy.html

https://www.magnificat.sk/2012/02/lurdy-11-februar-1958-zjavenie-panny-marie-neposkvrneneho-pocatia/

Zjavenie Kráľovnej pomoci, 4. decembra 2016

***********************************************

8.December – Rosa Mystica – Hodina milosti (na poludnie)

Rosa Mystica, Vznešená pútnička

V Montichiari (Taliansko) Panna Mária sa začala zjavovať v r. 1946 prostej, vtedy 36-ročnej, slobodnej žene – Pierine Gilliovej /1911-1991/. Pierina bola v tom čase pomocnou ošetrovateľkou v nemocnici. Zjavenia sa po odmlke devätnástich rokov presunuli na predmestie Fontanella. Keď cirkevné autority Pierine zakázali prístup na miesto zjavenia, Mária sa svojej vyvolenej duši zjavovala v jej súkromí až do roku 1983. V literatúre sa uvádza 8 zjavení v Montichiari, 4 zjavenia vo Fontanelle a asi 45 súkromných zjavení. Pierina pri zjaveniach videla, ako duše v pekle prežívajú pekelné muky. Dňa 13. júna 1947 svätá Panna Pierine povedala:
„Náš Pán Ma posiela, aby som priniesla novú mariánsku pobožnosť… Prajem si, aby 13. deň každého mesiaca bol slávený ako mariánsky deň. Dvanásť predchádzajúcich dní treba konať zvláštne prípravné modlitby. Tento deň by mal byť dňom zmieru za urážky, ktoré nášmu Pánovi urobili duše zasvätené Bohu. Svojimi vinami prebodli moje materské Srdce a Srdce môjho Božského Syna Ježiša Krista, akoby tromi žeravými mečmi.“
Na vopred oznámené zjavenie 8. decembra 1947 už prišlo niekoľko tisíc ľudí. Panna Mária vtedy Pierine povedala: „Svojím príchodom sem do Montichiari prejavujem prianie, aby som bola vzývaná a uctievaná ako Rosa Mystica. Želám si, aby sa 8. decembra napoludnie každý rok slávila hodina Milosti pre celý svet. Touto úctou bude získaných mnoho milostí pre dušu a telo… Želám si, aby za dosiahnuté milosti bola zhotovená socha Rosa Mystica s mojou podobou…a aby bola po zemi nosená v procesiách.“ Svätá Panna potom zoširoka rozopäla ruky a zo svojej hrude vybrala Srdce, na ktorom boli tri ruže – biela, červená a zlatožltá. Z tohto Srdca vychádzalo silné a všetko prenikajúce svetlo. Význam týchto troch ruží Pierina vysvetlila takto: „Biela ruža – duch modlitby, červená – duch zmieru a ochoty k obetiam, zlatá – duch pokánia.“
Dňa 31. augusta 1975 Panna Mária Pierine povedala: „Kde sa nachádzam ako putovná socha, kde som vzývaná a kde sa ľudia veľa modlia, tam všade môj Božský Syn Ježiš Kristus necháva prúdiť z neba zvláštne milosti.“
Keď sa jedna z putovných sôch vrátila do Montichiari, Pierine sa zjavila Panna Mária – sprevádzaná dvomi fatimskými deťmi – Františkom a Hyacintou, svätým archanjelom Rafaelom a tisícmi anjelov i svätých – a povedala: „Keď Ma prinášajú ľuďom ako pútničku, ako Mystickú ružu, prichádzam s anjelmi a so svätými nebies, stojím po boku sochy a všetkých chránim a všetkých žehnám… Zvlášť však budem svojim deťom nablízku v hodine ich smrti s Božou milosťou a so svojou materskou láskou.“ Sám Božský Syn Pierine povedal: „Pri odovzdaní sochy Nebeskej Matky, mojej Matky, nech najprv kňaz alebo jeho zástupca v mojom mene udelí sväté požehnanie a potom nech sa modlí: „Prijmite s radosťou vznešenú pútničku, ktorá k vám prichádza s túžbou vám pomáhať. Modlite sa, modlite sa!“
Pred členmi biskupskej vyšetrovacej komisie Pierina prísahou na Písmo sväté potvrdila pravdivosť svojich slov o zjavení Panny Márie.
Zakrátko potom otec biskup jej odporučil, aby sa zriekla verejnosti a odobrala sa do kláštora. Pierina potom žila takmer 20 rokov ako hosť v kláštore Františkánskych sestier.

* * *
Modlitba k Panne Márii – Mystickej ruži:

Mystická ruža, Nepoškvrnená Panna, Matka milosti, klaniame sa pred Tebou, aby sme uctievali Tvojho Božského Syna a získali Božie zľutovanie. Prosíme o pomoc a milosť. Neodvolávame sa však na svoje zásluhy, ale len na dobrotu Tvojho materského Srdca a sme presvedčení, že nás vyslyšíš.
Zdravas‘, Mária…
Mystická ruža, Matka Ježišova, Kráľovná sv. ruženca a Matka Cirkvi, mystického Tela Kristovho, prosíme za svet, zmietaný nezhodami, o dar dorozumenia a mieru a o všetky milosti, schopné premeniť srdcia mnohých Tvojich detí.
Zdravas‘, Mária…
Mystická ruža, Kráľovná apoštolov, daj, nech sa okolo eucharistických oltárov rozkošatia mnohé kňazské rehoľné povolania, ktoré by svätosťou svojho života a zapálenou horlivosťou pomohli založiť kráľovstvo Tvojho Syna po celom svete. Rozlej na nás svoje nebeské milosti!
Zdravas‘, Mária…
Zdravas‘, Kráľovná…
Modli sa za nás, svätá Matka Božia!
Aby sme sa stali hodnými prísľubov Ježiša Krista.
Mystická ruža, Matka Cirkvi, modli sa za nás!
Ó, Mária, Mystická ruža, bez hriechu počatá,
Ochrana kňazov a zasvätených, prihováraj sa za nich u Ježiša! Amen.
Vo Fontanelle prišlo k celému radu mimoriadnych úkazov, k mnohým telesným a duševným uzdraveniam. Nachádza sa tam aj prameň, požehnaný Nebeskou Matkou, ktorý má uzdravovaciu moc. O tomto prameni svätá Panna Pierine povedala /27. 2. 1966/:
„Na Bielu nedeľu Ma môj Božský Syn Ježiš Kristus pošle ešte raz na túto Zem do Montichiari, aby som ľudstvu priniesla hojné milosti. Ten prameň, odvtedy bude zázračný.“
Tamojší miestny farár Moms. Abato Francesco Rossi, ktorý bol farárom v Montichiari v rokoch 1949 až 1971, je o pravdivosti zjavení absolútne presvedčený.
Pierina Gilliová

Pápež Pius XII. prijal Pierinu na osobnej audiencii a udelil jej svoje požehnanie. Lúčil sa s ňou slovami: „Prosím, modli sa tiež za nás.“ Pápež Ján XXIII. pred otvorením 2. Vatikánskeho koncilu žiadal vo svojom apoštolskom liste celý svet, aby sa modlil za zdar koncilu, aby vzýval Matku Božiu ako Mystickú ružu a aby sa na tento účel modlil ruženec. Podobne vyzval veriacich aj pápež Pavol VI. vo svojom prejave 5. mája 1969 – aby v mesiaci máji svätú Pannu vzývali predovšetkým ako Mystickú ružu. Dňa 21. 11. 1964 vo svojej koncilovej reči vyhlásil: „Prajeme si, aby v budúcnosti bola najblahoslavenejšia Panna Mária vzývaná a uctievaná všetkým kresťanským ľudom práve pod týmto titulom.“ /Rosa Mystica/
O udalostiach, ktoré sa v rokoch 1946-1983 v súvislosti so zjavením Panny Márie a Jej posolstvami Pierine Gilliovej udiali v Montichiari-Fontanelle, bola napísaná a s cirkevným schválením v Nemecku vydaná 300-stranová kniha: Maria Rosa Mystica. Šieste vydanie tejto knihy poslúžilo P. G. Dobišovi ako podklad na skrátený preklad do slovenčiny.
V roku 1988 sa počet putovných sôch Rosy Mystiky odhadoval na 50 000. Zároveň bolo rozšírených viac ako 1 000 000 farebných reprodukcií.
U mnohých z týchto sôch dochádza k úkazom ronenia sĺz, niekedy aj krvavých.
Napr. socha v belgickom Posteli začala plakať v októbri 1976. V rokoch 1980-1981 plakali sochy v Rozariu v Argentíne, na niekoľkých miestach v Kolumbii, Taliansku, Maďarsku. V Európe k najvýznamnejším patrí ďalšie belgické miesto Maasmechelen, kde svätá Panna začala plakať v októbri 1983. A, samozrejme, samotné Montichiari, kde k týmto úkazom už došlo mnohokrát, a to u rôznych sôch. V septembri 1984 došlo k celkom zvláštnemu úkazu v Kolumbii, kde ronila krvavé slzy obyčajná farebná reprodukcia formátu A 4.


Sprievod zo sochou Rosy Mystiky v Indii
Tieto úkazy pozorujú tisíce pútnikov a vždy sú spojené s prehĺbením zbožnosti i s mnohými obráteniami. Úkazy sú overované po celom svete. Farár Jarsinski z Chicaga, farnosť kat. kostola sv.Jána /tu sa socha rozplakala v r. 1974/: „Už roky prichádza do môjho kostola denne 3-5 tisíc ľudí. Modlia sa pred sochou, ktorá často pred pútnikmi roní slzy… Denne prichádza i miestny biskup a spolu s veriacimi sa pomodlí aspoň jeden ruženec.“
Horst Mehring uvádza v r. 1994 zoznam 103 overených miest s dátumom, kde začali plakať sochy a reprodukcie Rosy Mystiky. Sám ich odhaduje na stovky, no ich overovanie a evidencia sú obťažné.
Ešte niekoľko prípadov plačúcich sôch Rosy Mystiky, ktoré uvádza Mehring:
Argentína, S. Francisco, Solano, krvavé slzy od r. 1988. Brazília, Juiz de Fora, obrázok na poštovej pohľadnici plače od roku 1987. Brazília, Louveira S.P., v kostole sv. Sebastiána od r. 1990. Brazília, Rio de Janiero, olejové slzy od r. 1993. Ekvádor, Olón, krvavé slzy od r. 1990. Indonézia, Bajawa, Flores, Panna Mária na fototlači rozmerov A 5 plače od r. 1988. Indonézia, Surabaya, tri sochy ronia krvavé slzy od r. 1993. Kanada, Montreal od r. 1985. Kolumbia, Manizales, vo Fatimskej kaplnke od r. 1982. Nigéria, Ibadan, olejové slzy od r. 1990. Paraguaj, Barri o Harrara, poštová pohľadnica od r. 1988. Peru, Tumbes, tri sochy od r. 1991. Filipíny, Sinillian, krvavé slzy od r. 1994. Poľsko, Chotyniec, krvavé slzy od r. 1990. Španielsko, Sotogrande, krvavé slzy od r. 1994. Maďarsko, Homokkomárom, v Kostole zmierenia od r. 1988. Maďarsko, Szeged, od r. 1979. USA, Lousiana-N.Orleans, plače sedem sôch od r. 1985. Taliansko – Panna Mária, Rosa Mystica, sa zjavuje opakovane nad kostolom Sao Bento od apríla 1989.

Pramene : František Press: Mária-5, Horst Mehring: Mária, Mystická ruža, M Rosač.: 7/94, 8/95, 7/96.
Snímky: M Rosa 9/94, 7/96, Horst Mehring