Aktuálne: 13. október 2013 – Zasvätenie sveta Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, TV Fatima: III. tajomstvo – šokujúce súvislosti

1257

Slávenie Mariánskeho dňa so Svätým Otcom naživo v TV LUX  dnes,  13. 10. o 10.30 hod.

Dňa 13. mája 1917 pásli 10-ročná Lucia Santosová, 9-ročný František Marto a jeho 7-ročná sestra Hyacinta svoje stáda neďaleko obce Fatima (Portugalsko). Vtom od úžasu takmer onemeli. Len niekoľko krokov od nich žiarilo nad dubom prenikavé, nad slnko jasnejšie svetlo. Vyžarovala ho krásna Pani. Milým, láskyplným posunkom deti upokojila:

   „Nebojte sa, neurobím vám nič zlého.“

Deti s úžasom stáli a pozerali na Paniu. Zdalo sa im, že má asi 16 rokov. Mala tmavé oči. Jej snehobiele šaty boli pri krku spojené zlatou šnúrkou. Plášť jej siahal až k chodidlám. Bol olemovaný zlatom. Zo zopätých rúk visel ruženec z bielych perál so strieborným krížom.
Lucia sa jej spýtala:
„Odkiaľ ste?“
„Prichádzam z neba!“
„A čo si od nás želáte?“
„Prišla som vás poprosiť, aby ste ešte päťkrát po sebe v túto istú hodinu prišli na toto miesto, trinásteho každého mesiaca.“

The Children Of Fatima_1Pri treťom zjavení – 13. júla 1917, deti videli, ako Panna Mária rozostrela ruky. Zdalo sa, že žiarivé lúče, vychádzajúce z jej rúk, prenikli hlboko do zeme. Deti videli niečo ako veľké ohnivé more, v ňom ponorené čierne spálené bytosti, zlých duchov a duše v ľudských podobách, ktoré vyzerali ako priesvitné žeravé uhlie. Tie boli plameňmi vyhadzované do výšky a zo všetkých strán padali zasa dolu ako plamienky pri veľkom požiari, akoby bez váhy a zároveň možnosti vznášať sa. Pritom zo seba vydávali výkriky zúfalstva a bolesti. Zlí duchovia mali hrozné, odporné postavy, podobné neznámym zverom.
Panna Mária povedala:
„Videli ste peklo, do ktorého sa dostávajú úbohé duše. Aby sa duše zachránili, Boh chce vo svete zaviesť pobožnosť k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Ak sa urobí to, čo vám kážem, budú mnohé duše zachránené a svet sa dočká mieru. Vojna sa blíži ku koncu, ale ak neprestanú urážať Pána, neuplynie dlhý čas a začne sa nová vojna, ešte strašnejšia ako táto. To sa stane za pontifikátu pápeža Pia XI. Ak raz v noci uvidíte neznáme svetlo, vedzte, že je to znamenie Božie a že potrestanie sveta za mnohé zločiny sa blíži. Vojna, hlad, prenasledovanie Cirkvi a Svätého Otca. Aby sa tomu zabránilo, chcem vás poprosiť, aby Rusko bolo zasvätené môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a aby bolo zavedené zmierujúce sväté prijímanie v prvú sobotu v mesiaci. Ak budú moje prosby splnené, Rusko sa obráti a nastane mier. Ak nie, Rusko svoje omyly rozšíri a tie vyvolajú nové vojny… Napokon však moje Nepoškvrnené Srdce bude triumfovať. (Posolstvá v tento deň boli oznámené ako tajomstvo.)

FatimadetiIII. fatimské tajomstvo

Kongregácia pre náuku viery dňa 26. júna roku 2 000 zverejnila Tretiu časť tajomstva, zjaveného 13. júla 1917 v Iria-Fatima, tak ako ho napísala sestra Lucia 3. januára 1944:

„Píšem viazaná poslušnosťou voči vám, môj Bože, ktorý mi to prikazujete, prostredníctvom úctyhodnej excelencie pána biskupa z Leiry a vašej a mojej najsvätejšej Matky.

Po dvoch častiach, ktoré som už vysvetlila, videli sme po ľavej strane našej Panej, – trochu vyššie, anjela s ohnivým mečom v ľavej ruke. Kmitajúc vydával plamene, zdalo sa, ako by mali zapáliť svet. Ale plamene zhasli pri dotyku žiary, ktorú Naša Pani vydávala pravou rukou voči nemu:  Anjel, pravou rukou ukazujúc na zem, silným hlasom povedal: Pokánie, Pokánie, Pokánie.

A v obrovskom svetle, žiariacom z Boha sme videli:  Čosi podobné, ako sa vidia ľudia v zrkadle, keď pred ním prechádzajú. Biskup bol oblečený v bielom. Mali sme predtuchu, že by to mal byť Svätý Otec. Iní biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky, stúpali na strmý vrch, na vrchole ktorého bol veľký kríž zo surových kmeňov, akoby z neotesaného korku.

Svätý Otec, prv než vystúpil na vrch, prešiel veľkým, napoly zrúcaným mestom, a chvejúc sa, kolísavým krokom, sužovaný bolesťou a zármutkom, modlil sa za mŕtvych, ktorých stretal po ceste. Keď prišiel na vrchol, pokľakol na kolená u nôh veľkého Kríža. Vtedy ho skupina vojakov zabila niekoľkými strelnými ranami a šípmi a rovnakým spôsobom zomreli jeden po druhom všetci biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky ako aj iné svetské osoby, muži a ženy z rôznych skupín a postavení. Pod dvomi ramenami kríža stáli dvaja anjeli, každý držal v ruke krištáľovú nádobu, do ktorej zbierali krv mučeníkov a ňou kropili duše, čo sa blížili k Bohu“.     (Oficiálne zverejnený text pápežom Jánom Pavlom II.)

TV FATIMA:   Šokujúce súvislosti – Tretie tajomstvo,  

Rusko,  globalizácia, Cirkev,  dôležitosť zasvätenia

www.fatima.org

http://www.fatimathepathtopeace.org/

http://www.youtube.com/playlist?list=PLtLZ3BcBezkJ2H4Cc4cxyRJ42sqGEINgF

Milí priatelia, dnes sa zasväcujeme Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Kto tak urobí, nastupuje do záchranného korába.   Preto sa chop tejto príležitosti, a prijmi záchranu z rúk svojej Matky, ktorá vo Fatime povedala:  „Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.“ Ak sa Máriinmu Nepoškvrnenému Srdcu  zasvätíš, staneš sa s ním víťazom aj ty. 

PFatimaModlitba zasvätenia sa Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie

Panna Mária fatimská, Matka milosrdenstva, Kráľovná neba i zeme, Matka Sedembolestná, útočište hriešnikov! My sa pripájame k Mariánskemu hnutiu a zasväcujeme sa celkom osobitným spôsobom Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu.

Týmto zasvätením rozumieme žiť s Tebou a skrze Teba všetky svoje záväzky, ktoré sme na seba vzali svojím krstným zasvätením.

Preto sa zaväzujeme usilovať sa o svoje vnútorné obrátenie, tak veľmi požadované evanjeliom, aby sme sa zbavili každej náklonnosti k sebe samým, k ľahkým kompromisom so svetom, aby sme boli ako Ty, vždy ochotní plniť jedine Božiu vôľu.

DIGITAL CAMERADobrotivá a milosrdná Matka!

Zverujeme Ti seba samých a svoje kresťanské povolanie, aby si ho v tejto rozhodujúcej hodine, ktorá ťažko dolieha na svet, použila pre svoje spánonosné zámery a na záchranu duší. Zaväzujeme sa preto žiť svoje kresťanské povolanie podľa Tvojho priania. Predovšetkým sa chceme usilovať o obnovu ducha modlitby a pokánia, horlivú účasť na slávení Eucharistie, apoštolát, každodennú  modlitbu svätého ruženca a prísny spôsob života v zhode s evanjeliom, aby sme tak dávali dobrý príklad v zachovávaní Božieho zákona a v praktickom žití kresťanských čností, predovšetkým čistoty.

Tiež Ti sľubujeme, že chceme byť spojení so Svätým Otcom, s hierarchiou s ním zjednotenou a so svojimi kňazmi a tak postaviť hrádzu pokračujúcemu odboju proti učiteľskému úradu Cirkvi a brániť ho proti útokom, ktoré ohrozujú samotné základy Cirkvi.

Pod Tvojím materským vedením a ochranou chceme byť tiež apoštolmi tejto, dnes tak nutnej jednoty modlitby a lásky s pápežom a vrúcne Ťa prosíme preňho o zvláštnu ochranu.

Napokon Ti sľubujeme šíriť medzi tými, s ktorými sa stretáme, obnovenú úctu a dôveru k Tebe.

Sme si vedomí, že ateizmus spôsobil u mnohých veriacich stroskotanie vo viere, že znesvätenie vo viere vniklo i do svätého Božieho chrámu a neušetrilo ani mnohých našich kňazov, že sa zlo a hriech stále viac šíri vo svete. Preto sa s plnou dôverou odvažujeme pozdvihnúť svoje oči k Tebe, Ježišova a naša milosrdná a mocná Matka a znova Ťa dnes prosiť o pomoc pre záchranu všetkých Tvojich detí a s veľkou dôverou ju od Teba očakávať, Ty milostivá, dobrotivá, sladká Panna Mária. Amen.

(podľa Mariánskeho kňazského hnutia – posolstvá Panny Márie Don Gobbimu)

Fatima:  Cesta mieru  (prednáška)

Modlitba k svätému Michalovi, archanjelovi

Svätý Michal, archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla.  Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen