Otvorený list predsedovi KDH Jánovi Figeľovi

196

 

Žilina   9. júna 2011

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

Otvorený list Združenia pre ochranu rodiny predsedovi KDH.

Vážený pán Ján Figeľ,

obraciame sa na Vás ako na predsedu Kresťanskodemokratického hnutia, ktoré má zastúpenie skrze svojich poslancov  v NR SR. Na úvod si dovolíme citovať súvislú časť odseku z Vášho volebného programu na roky 2010 – 2014.

 

„Programom KDH na roky 2010 — 2014 dostávame všetci šancu  podporiť ľudský rozmer v politike. Podporiť kombináciu otvorenej mysle a otvoreného srdca. Táto kombinácia má svoj obsah — vychádza z kresťanskej humanistickej inšpirácie. Do centra politiky kladie človeka s jeho sociálnym   a  duchovným   rozmerom,   človeka,   ktorý   je   centrom   rodinného,    národného i globálneho  spoločenstva. Je to voľba, ktorá   formuje   vyvážené   a osvedčené sociálne trhové hospodárstvo. Voľba, ktorej hlavnými súvislosťami hospodárskej a sociálnej politiky sú rodina, trh a spoločnosť.   Voľba,   ktorá   sa    opiera   o   slušnosť,  transparentnosť,  zákonnosť, bezpečnosť a zodpovednosť. Budeme chrániť život od počatia po prirodzenú smrť, manželstvo ako zväzok muža a ženy, právo rodičov na výchovu detí“.

Kto sme a čo svojou činnosťou sledujeme?

Sme občianske Združenie pre ochranu rodiny, ktoré vzniklo v máji 2010 za účelom reagovať na nové a stále aktuálnejšie impulzy spôsobené mimoriadnym spoločenským tlakom osôb s homosexuálnou orientáciou a osôb LGBT (lesieb, gejov, bisexuálov, transsexuálov), ktoré vyvrcholili nevydareným Dúhovým PRIDE 2010 v Bratislave.

Nakoľko ide o mimoriadne závažnú situáciu, spôsobenú celosvetovo sa rozmáhajúcou homosexuálnou ideológiou, reagovalo naše združenie už viackrát, a to usporiadaním pokojných pochodov na ochranu tradičnej rodiny, naposledy 28. mája 2011 v Bratislave. V prípade Vášho záujmu všetok dostupný materiál, vrátane videa a textových  informácií, nájdete na našej stránke www.zor.webnode.sk .

 

Pri svojich aktivitách v prvom rade vychádzame z  Božieho Slova, ktoré sa jasne vyjadruje k homosexualite: “Nesmieš nečisto obcovať s mužom tak, ako sa pohlavne obcuje so ženou. To by bola ohavnosť!” (Lv 18,22). “Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený.(Rim 1,26). Koreň hriechu homosexuality, t.  j. sodomie spočíva v odpade človeka od živého Boha a Jeho prikázaní! (por. Rim 1, 24-27)

Sme kresťania, a tak dôrazne upozorňujeme, že nám nejde o odsúdenie homosexuálov a osôb LGBT, ako sa nám to snažia niektoré kruhy podsunúť! Chceme však jasne poukázať na devastujúce dôsledky ich legislatívnych iniciatív, ako i spôsobu ich života po celom svete:

 • homosexuálne partnerstvá, homosexuálne manželstvá, adopcie detí,
 • skrze zákony o homofóbii sa realizuje prienik do škôl, univerzít, inštitúcií, politiky až po priame zasahovanie do praktického života rodín, ktoré na mnohých miestach sveta už nesú „ovocie“ legislatívnych opatrení v podobe obmedzovania osobnej slobody jednotlivca ako i celej majoritnej spoločnosti (konkrétne dôkazy o dôsledkoch máme k dispozícii),
 • zvrátená inštitucionalizovaná sexuálna výchova, gender „rovnosť“  a nakoniec  juvenilná justícia, ktorá i vo vyspelých krajinách skrýva v podstate pôsobenie homosexuálnej a pedofilnej loby.

Enormný tlak tejto loby je evidentný! Dnes sme svedkami toho, že tradičné kresťanské krajiny ako Španielsko, Portugalsko, Írsko prijali zákony o registrovaných partnerstvách. V Španielsku dokonca aj zákon o adopciách detí osobami LGBT. Veríme, že ten, kto číta Božie Slovo, chápe príčiny ich súčasných problémov. Nemôžeme súhlasiť s tým, že z hodnotového hľadiska sa na jednu úroveň dáva morálnosť a amorálnosť, manželstvo          ( zväzok muža a ženy ) a registrované partnerstvo ( zväzok dvoch osôb rovnakého pohlavia). Pokiaľ si štát nebude chrániť základné sociálne inštitúcie spoločnosti, akými sú manželstvo a rodina, nastane devastácia, amoralizmus sa stáva kritériom morálneho konania a zvrátenosť je považovaná za normálnosť.

Z týchto dôvodov už viac ako rok neustále vyzývame najmä kresťanské cirkvi, biskupov, kňazov, rehoľníkov, hnutia rodín, a pod., aby sa zapojili do petičnej akcie, ktorú sme pripravili na podporu ústavného zákona o ochrane manželstva, rodiny a výchovy detí rodičmi, ktorý bude jasne definovať inštitúciu rodiny a manželstva v prospech tradičného chápania rodiny, za ktorú sa aj Vy v straníckom programe zasadzujete:

Zároveň toto legislatívne opatrenie chápeme ako našu kresťanskú a zároveň i občiansku povinnosť.

Prečo chceme ústavný zákon o ochrane manželstva, rodiny a výchovy detí rodičmi ?

 1. Lebo manželstvo ako jedinečný a nenahraditeľný zväzok medzi mužom a ženou si ústavnú ochranu zaslúži. Sme presvedčení, že mu aj patrí!
 2. Lebo len medzi mužom a ženou je predpoklad, aby vznikol prirodzenou cestou nový život!
 3. Lebo z takto prijatej ústavnej ochrany rodiny budeme môcť dúfať v Božiu ochranu

a požehnanie nielen tejto inštitúcie, ale aj ochranu národa i zákonodarcov, ktorí

budú takéto zákony presadzovať a prijímať!

Preto apelujeme na Vás osobne ako vrcholného  predstaviteľa hnutia nesúceho časť názvu odvodeného od Krista – teda kresťanská. Tento názov Vás všetkých, ktorí ste členmi tohto hnutia a zároveň zástupcami ľudu v Národnej rade SR osobne vo svedomí ako aj pred Bohom zaväzuje, aby ste i svojou politikou napĺňali predovšetkým Boží zákon (lex aeterna)! Ako dobre vieme, každý z nás za jeho realizáciu ponesie osobnú zodpovednosť pred Bohom. Rovnako za skutky, ktoré mal konať podľa významu úradu, v rámci kompetencií, ktoré mu v konečnom dôsledku Boh zveril.

Nemôžeme súhlasiť s tým, že ešte nie je čas na vyjadrenie jasného stanoviska na danú problematiku. Naopak myslíme si, že je najvyšší čas! Dôkazom sú vyjadrenia najvyšších predstaviteľov strany SaS na Gay Pride Bratislava 4. júna 2011:

 • predseda NR SR Richard Sulík pripustil, že aj v budúcnosti sa budú snažiť o vytvorenie výboru pre práva osôb s neheterosexuálnou orientáciou, ktorý pred časom    vláda neodsúhlasila o jeden hlas. „Neprešiel teraz, prejde na budúce,“ to sú jeho slová. Následne Richard Sulík povedal, že to „s výborom budú skúšať dovtedy, kým sa nestane súčasťou Rady vlády.“ SaS neuvažuje v intenciách vhodného a nevhodného času, nevzdáva sa a ako vidíme vehementne sa dožaduje uzákonenia registrovaných partnerstiev na Slovensku,
 • podpredseda vlády SR a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Jozef Mihál, (na obr.)  ktorý je zodpovedný i za ochranu rodiny, vyhlásil: „Boli to napríklad tí politici,  ktorí sa v týchto dňoch vyjadrujú na adresu pochodu, na ktorom práve sme,  že problémy ľudí s neheterosexuálnou orientáciou sa nemajú riešiť v uliciach, ale kultivovane na rokovaniach,  ale ich pokrytectvo je úplne zrejmé z toho, že ak sme chceli vytvoriť platformu pre tieto rokovania,  na úrovni Rady vlády, tak boli tak isto proti. Sú proti pochodu, sú fakticky aj proti rokovaniam. Sú skrátka proti tomu, aby sme mali tie práva, ktoré si zaslúžite mať.  Čisté pokrytectvo, klamstvo a faloš. Bol to krátky príbeh o tom, ako nebol zriadený výbor pre ľudí s neheterosexuálnou orientáciou, ale tento zápas, ak to možno tak nazvať – určite nekončí.
 • Držím Vám palce, aby nakoniec všetko dobre dopadlo, a aby legislatíva v Slovenskej republike bola konečne moderná a zodpovedala tomu, čo si praje slobodná spoločnosť.  Pokiaľ budem môcť, prispejem k tomu, ako sa len bude dať, preto som aj dnes tu.“
  • poslanec SaS Stanislav Fořt hovorí: „Na Slovensku žije zhruba toľko občanov

homosexuálnej orientácie ako bolo voličov KDH v ostatných parlamentných voľbách.“        Na priamu otázku: Budú na Slovensku niekedy registrované partnerstvá? Odpovedal: „Je to historická nevyhnutnosť.“

Božie Slovo hovorí: „Oheň vzplanie v kruhu tých, čo pášu hriech, a v národe, ktorý neverí, rozplamení sa (Boží hnev). Nezľutoval  sa nad nimi, ale zahubil celý rod, lebo sa vystatoval svojimi hriechmi. (por. Sir 16,7a10)

Vzhľadom na tieto vyjadrenia ako aj stupňujúce sa požiadavky homosexuálne orientovaných skupín na Slovensku si Vás dovoľujeme vyzvať, aby ste konkrétnymi krokmi naplnili to, čo máte definované v programe Vášho hnutia : Budeme chrániť život od počatia po prirodzenú smrť, manželstvo ako zväzok muža a ženy, právo rodičov na výchovu detí“.

Pripomíname Vám i Vaše osobné vyjadrenie citujeme:Konštitučné ukotvenie považujem za veľmi podstatné hlavne v čase, keď sa relativizuje postavenie manželstva a rodiny, a to nielen na Slovensku, ale aj na celom svete,“ (SITA 19.2.2011)

Ak to myslíte skutočne vážne, tak ako ste sa Vy sám vyjadrili o možnosti prijatia ústavného zákona na ochranu rodiny, veľmi radi Vás našimi iniciatívami podporíme. My robíme, čo je možné z našej strany kresťanov, občanov a voličov. Vy máte všetky možnosti Vaše vlastné programy legislatívne i vecne naplniť.

Povzbudzujeme Vás, že prijatím uvedeného  ústavného zákona zvoláte na samých seba i na celé Slovensko so svojou cyrilo-metodskou tradíciou Božie požehnanie.  Ktorý iný politický subjekt, ak nie práve KDH, by mal prísť s iniciatívou rokovať so všetkými parlamentnými stranami, o možnosti prijať ústavný zákon o ochrane manželstva, rodiny a výchovy detí rodičmi?

Božie Slovo hovorí: “Každý nech sa poddá vyššej moci, lebo niet moci, ktorá by nebola od Boha. A tie, čo sú, ustanovil Boh. Veď ona je Božou služobníčkou pre tvoje dobro. Ale ak robíš zle, potom sa boj, lebo nie nadarmo nosí meč; je Božou služobníčkou, vykonávateľkou hnevu na tom, kto robí zle.” (Rim 13, 1,4)

 

S úctou za

Združenie pre ochranu rodiny

 

Ing. Jozef Dupkala                                       Ing. Peter Miko

predseda správnej rady                       podpredseda správnej rady
———————————————————————————–
Na vedomie: Médiám