Aktuálne: Zasvätenie pontifikátu pápeža Františka Našej Panej z Aparecidy

309

Ó, Najsvätejšia Mária,  pre zásluhy nášho Pána Ježiša Krista  z tvojho milovaného obrazu v Aparecidezosielaj prehojné požehnanie na celú Brazíliu.

Ja, hoci nehodný  patriť k tvojim synom a dcéram,  zato plný túžby mať podiel na tvojom milosrdenstve,  padám k tvojím nohám  a zasväcujem ti svoju myseľ,  aby vždy myslela na lásku,  ktorú si zasluhuješ; zasväcujem ti svoj jazyk,  aby ťa vždy chválil a šíril úctu k tebe; zasväcujem ti svoje srdce,  aby ťa po Bohu milovalo nado všetko.

Prijmi ma, Kráľovná s nikým neporovnateľná, ktorú nám ukrižovaný Kristus dal za Matku,  do blaženého počtu tvojich synov a dcér, vezmi ma pod svoju ochranu, pomáhaj mi vo všetkých mojich potrebách, duchovných i časných, zvlášť v hodine mojej smrti.

Žehnaj ma, ó nebeská spolupracovníčka, a svojím mocným príhovorom ma povzbudzuj v mojich slabostiach, aby som ťa, verne ti slúžiac v tomto živote, mohol chváliť, milovať a vzdávať ti vďaku v nebi, po celú večnosť. Nech sa tak stane!

Preložila sr. Jaroslava Kochjarová CJ
http://sk.radiovaticana.va/news/2013/07/24/zasv%C3%A4tenie_pontifik%C3%A1tu_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_na%C5%A1ej_panej_z_aparecidy/slo-713458
Vatikánskeho rozhlasu