Výzva od Magnificat Slovakia pre armádu Panny Márie: Poďme k Matke!

405

Milí priatelia, v posledných dňoch sme svedkami gradovania zápasu o Božie pravdy, o morálku, vieru, na našom Slovensku o cyrilometodské dedičstvo,  našu duchovnú integritu ako aj duchovnú existenciu a existenciu našich rodín a detí.

kríž6Sofistikované postupy Božích nepriateľov prechádzajú do otvoreného a odmaskovaného útoku.  Nepriateľ bude v ďaľších fázach tento boj stupňovať . Bohužiaľ, celé roky sme boli uspávaní a ukolísavaní v domnení, že kedykoľvek si môžeme uhájiť svoju slobodu a svoje práva.   Ako to však v súčasnosti vidíme – v celom svete narastá boj služobníkov diabla s Božími deťmi, a už nebude možnosť sa odvolávať na nejaké práva a slobodu viery, nebodaj na nejakú demokraciu.

Kríž3Slovensko sa –  ako to môžeme vnímať – s Božou pomocou a pomocou Panny Márie zobúdza.  Odpor veriacich proti realizátorom tzv. New Age – Nového veku, v ktorom má kraľovať Lucifer – narastá.  Vidno to aj na nervóznych a už otvorených reakciách na pastiersky list, ktorým sa naši otcovia biskupi obrátili na slovenský národ v prvú adventnú nedeľu dňa 1. decembra 2013.

Za nepriateľskými provokáciami môžeme vidieť aj snahu vyvolať konfrontáciu ich zbraňami.  Našou zbraňou bola, je aj musí zostať modlitba, obeta, pôst, teda všetky tie prostriedky, ktoré nám odporúča Panna Mária. 

V túto nedeľu, 8. decembra 2013, práve na prvú nedeľu po prvom piatku máme sviatok Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.  Sviatok našej Matky, ktorá ako Sedembolestná je Patrónkou nášho národa, a  ktorá sa na Slovensku predstavila a zjavovala ako Nepoškvrnená Čistota, a dodnes sa zjavuje ako Kráľovná pomoci.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPreto vás pozývame:

Kto môže a dokáže to, zhromaždite sa na pútnických miestach Panny Márie.  Príďte najmä do Litmanovej, Dechtíc a Turzovky, prípadne na iné milostivé miesta.  Venujte tejto púti mimoriadnu pozornosť a duchovnú prípravu.  Na týchto pútiach sa intenzívne modlite za POKOJ v celom svete, za  svoje vlastné  OBRÁTENIE, za  obrátenie SLOVENSKA, ako aj za vyliatie DUCHA SVATÉHO.  Kto skutočne nemôže prísť, nech sa duchovne spojí s pútnikmi a modlí sa doma. 

Vyjadrime touto púťou – týmto pochodom k Matke – zároveň vernosť našim pastierom, ktorí sa v týchto dňoch nebáli otvorene  a pravdivo vyjadriť ku súčasnému útoku na Boha, morálku a rodinu. TurzovkaKrížObetujme na tento úmysel svoje kríže, prijmime ich, a tentoraz ich s radosťou nesme ako dar Ježišovi a jeho Matke, tak, ako to povedala 2. decembra 2013 v Medžugorí:

„Deti moje, Otec sa spoznáva skrze kríž. Preto neodmietajte kríž, snažte sa ho pochopiť a prijať s mojou pomocou.“

 Aj na Hore Zvir  Nepoškvrnené Čistota povedala:   „Ďakujte za kríž!“   (5. apríla 1992)

Vezmi teda aj ty svoj osobný kríž a nes ho ako víťaznú zástavu k Márii. Nech sa táto pútnická nedeľa sviatku Panny Márie – Nepoškvrneného Počatia, stane  oslobodzujúcou riekou modlitieb, obiet a krížov.  To je tá zbraň, ktorej sa diabol najviac bojí. Pretože bol porazený krížom samotného Boha a nášho Pána, Ježiša Krista.

Môžeš – môžete si vziať aj fyzický kríž (zavesený na krk alebo čelo zástupu) ako viditeľný znak prihlásenia sa ku Kristovi.

Dnes. 4. decembra 2013, je sviatok Panny Márie – Kráľovnej pomoci (tak si to želala pri svojom  zjavení v Dechticiach)  Prosme preto Kráľovnú pomoci, aby nám pomáhala preniesť sa cez nastávajúce súženie, a aby nám pomohla byť skutočnými svedkami viery  pre tých, ktorí ešte nespoznali Božiu Lásku ako veľký Boží dar, teda neveriacich.  

Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, oroduj za nás!

Anton Selecký

za združenie a politickú stranu Magnificat Slovakia

Podpor aj ty list biskupov Slovenska proti „gender ideológii“ a „kultúre smrti“!

http://vybrali.sme.sk/c/Pastiersky-list-Konferencie-biskupov-Slovenska-na-prvu-nedelu-adventnu-2013/

Odporúčame  dnes, na neoficiálny sviatok Kráľovnej pomoci, začať modlitbu deviatnika, ktorý Ona sana odporučila  dechtickým vizionárom.

Deviatnik  ku Panne Márii – Kráľovnej pomoci

Úvod: 

OLYMPUS DIGITAL CAMERABožia dobrota nám dvetisíc rokov pripomína smer a spôsob k jedinej Pravde, učí nás, ako máme kráčať po ceste lásky, pokoja a svätosti. Najprv k nám Boh prehovoril vo svojom nesmiernom milosrdenstve skrze svojho Syna a potom mnohokrát rozličnými spôsobmi rovnal naše krivolaké cesty.
Nebeský Otec nám dal vo svojej nekonečnej dobrote neobyčajný dar – zjavenia Panny Márie. Naša Matka Mária sa v Dechticiach predstavila ako KRÁĽOVNÁ POMOCI.

Povedala: „Mňa sem poslal Pán Boh. Určil mi úlohu, aby som vás utvrdila vo všetkom čo máte zverené a napísané vo Svätom písme. Chce, aby som vám znovu ukázala cieľ, za ktorým sa máte ponáhľať. Pán Boh chce vašu zmenu života, vaše obrátenie sa. Chce vás zachrániť pre večný život, ktorý vám už v nebi pripravil. A preto sa k vám každý deň skláňa skrze svoje slová. Svoje slová vám podáva cez svoju služobnicu. Ja som jeho služobnica. Opakujem vám od neho všetko, na čo ste zabudli a čo vám chýba, lebo to je Otcova vôľa…“ (Kráľovná pomoci, 6. 9. 1998)

Prvý deň 

Ó, najsvätejšia Matka, Kráľovná pomoci, do tvojich rúk zložil Boh poklady svojich milostí a svojho zľutovania. Utiekame sa preto k tebe plní dôvery v tvoju materinskú lásku a ustavičnú pomoc. Chceme svoju lásku a dôveru k tebe prejaviť aj tým, že sa budeme snažiť žiť tvoje posolstvá, vždy kráčať s tebou a modliť sa za to, aby deň 4. december bol v Cirkvi uznaný ako sviatok KRÁĽOVNEJ POMOCI. Toto želanie si nám oznámila 6. apríla 1996 slovami: „Drahé deti, veľmi by som si želala, aby na deň výročia zjavení, 4. decembra, bol cirkevne schválený sviatok Kráľovnej Pomoci. Drahé deti, nech je pre vás vrch Svätodušnica prvým miestom zjavení.“ (4. 12. 1994 sa prvýkrát zjavila Martinovi G.)

Kráľovná pomoci, chceme plniť a prijať do svojich sŕdc posolstvá, ktoré sú zamerané na slová: BOH, VIERA, MODLITBA, OBRÁTENIE, PôST, POKOJ, MIER a ZMIERENIE. Prosíme ťa, aby sme pri čítaní týchto posolstiev pochopili ich význam. Vzývame ťa, Duch Svätý, pomôž nám pochopiť ich naliehavosť a hĺbku. Kráľovná pomoci, prosíme ťa vyprosuj pre nás silu, aby sme ich dokázali žiť na slávu Boha a spásu našich duší. Amen.

Matka Mária, naša Kráľovná pomoci, buď s nami a stoj pri nás. (Kráľovná pomoci, 23.9.1995) 

 Otče náš…, Zdravas´, Mária…, Sláva Otcu…, Loretánske litánie.

Druhý deň – BOH 

„Moje deti! Chcem vás povzbudiť, aby ste neochabovali vo svojich záväzkoch a predsavzatiach. Držte sa svojho Otca Nebeského za ruku a buďte ako malé deti. Malé dieťa, keď sa odtrhne od svojho otca je stratené a túži ho čím skôr nájsť. Deti, držte sa pevne svojho Nebeského Otca a ON vás povedie. Vy ste jeho deti. Koľkokrát vy umožníte Bohu pretvoriť vaše srdcia, toľkokrát vás ON urobí šťastnými.“ 

Modlíme sa: Panna Mária, Kráľovná pomoci, vypros nám odovzdanosť, vrúcnosť a dôveru k všemohúcemu Bohu. Nech naša oddanosť je odpoveďou na volanie a otvorenú náruč Boha. Slová „Staň sa“ a „Áno“ nech sú neustálym výkrikom súhlasu nášho srdca a vďakou za Božiu dobrotu. Sľubujeme ti, ó, Kráľovná pomoci, že sa budeme snažiť pripodobniť tebe vytrvalou snahou priblížiť sa k tvojim cnostiam. Prosíme ťa, daj nám silu, aby sme sa vernosťou, vďačnou láskou a zmýšľaním v Duchu Svätom dokázali otvoriť Bohu, aby nám Boh mohol pretvoriť naše srdcia a urobiť nás šťastnými. Amen. 

Matka Mária, naša Kráľovná pomoci, buď s nami a stoj pri nás. 

Otče náš…,Zdravas…,Sláva…, Loretánske litánie. 

Tretí deň – VIERA 

 „Moje deti, milujem vás. Deti, dnes vidím, ako túžite po viere, ako túžite po spojení s Bohom v modlitbe. Deti, nedajte sa odradiť, keď sa vám nedarí modliť sa. Nečakajte počas modlitby na zázraky, ale túžte po živom Bohu. Túžte po Bohu v Oltárnej Sviatosti a keď k vám príde, nechajte na seba pôsobiť jeho lásku a bezhraničný pokoj. Nebojte sa, ja vám pomôžem, pretože vás milujem.“ 

Modlíme sa: Panna Mária, Kráľovná pomoci, ďakujeme ti za tvoje uistenie a tvoju starostlivosť o našu dušu a telo. Prosíme ťa, vypros nám, našim deťom, rodinám, národu a celému svetu od Pána Ježiša Krista dar živej viery. Vypros nám dar modlitby, oživ túžbu po Bohu v Oltárnej Sviatosti, aby láska z nej mohla pôsobiť na nás počas celého života. Amen. 

Matka Mária, Kráľovná pomoci, buď s nami a stoj pri nás. 

Otče náš…, Zdravas´, Mária…, Sláva Otcu…, Loretánske litánie 

Štvrtý deň – MODLITBA 

 „Moje drahé deti, dnes vás chcem pozvať na modlitbu. Deti, otvorte vaše srdcia pre modlitbu. Nech je vaša modlitba úprimná a čistá. Keď vaša modlitba bude úprimná a čistá, tak z tejto modlitby budete naplnení pokojom a láskou a vo vás rozkvitne radostná viera. Veď modlitba je rozhovor s vaším Nebeským Otcom. Len tak z vašej modlitby budete mať radosť.“ 

Modlíme sa: Panna Mária, Kráľovná pomoci, pomôž nám, aby nás naša modlitba premieňala. Prosíme ťa, nauč nás modliť sa, aby naša modlitba bola úprimná a čistá, aby skrze ňu mohol Boh prichádzať k nám. Prosíme ťa, daj, aby miesta, kde sme a žijeme, naša škola, kancelária, naša kuchyňa, naša firma, boli posvätené našimi modlitbami a Božou prítomnosťou v nás. Daj, aby modlitba premieňala miesta na Boží príbytok, na miesta, kde je zvelebovaný Boh a kde sa všetci navzájom milujú. Amen. 

Matka Mária, Kráľovná pomoci, buď s nami a stoj pri nás. 

 Otče náš…, Zdravas´, Mária…, Sláva Otcu…, Loretánske litánie

Piaty deň – OBRÁTENIE 

„Moje deti! Toto posolstvo vám zverujem, aby sa tento ľud polepšil. Deti, viac sa modlíte za mládež, lebo ona potrebuje veľmi veľa modlitieb a pôstov. Deti, chcem, aby ste plnili moje výzvy a prosby a aby vaše srdcia boli čisté. Ty môj malý národ, dokedy budeš urážať Boha a vášho Pána vo Sviatosti Oltárnej? Vaše srdcia nepoznajú lásku, lebo vám je ľahšie činiť hriech, ako sa mu vyhnúť. Prosím vás o vaše obrátenie. Chcem, aby ste sa obrátili, deti. Neželám si vaše zatratenie. Prosím, obráťte sa!“ 

Modlíme sa: Panna Mária, Kráľovná pomoci, prosíme, podaj nám svoju pomocnú ruku. Chceme ju prijať a nechať sa tebou viesť. Chceme s tebou a s tvojou pomocou viesť boj proti Zlému. Prosíme ťa, pomôž nám a veď nás, lebo ak nám ty nepomôžeš, zahynieme. Nauč nás odprosovať Boha za urážky tvojho Syna vo Sviatosti Oltárnej, odpusť nám urážky a hriech v našom národe. Prosíme ťa, Kráľovná pomoci, vypros nášmu národu obrátenie. Zadrž trestajúcu ruku svojho Syna, lebo ty si Matka a Kráľovná celého ľudstva, Kráľovná celého vesmíru. V teba skladáme všetku našu nádej a dôveru. Zachráň nás. Neopúšťaj nás, Mária, Kráľovná pomoci. Amen. 

Matka Mária, Kráľovná pomoci, buď s nami a stoj pri nás. 

Otče náš…, Zdravas´, Mária…, Sláva Otcu…, Loretánske litánie 

Šiesty deň – PÔST 

„Moje drahé deti! Deti, modlite sa a robte pokánie, pretože Božia láska je blízko vás. Modlite sa, robte pokánie a držte pôst. Modlite sa svätý ruženec a to radostný, bolestný a slávnostný. Robte pokánie, prichádzajte na sv. omšu, na sväté prijímanie a na sv. ruženec. Držte pôst každý pondelok, stredu a piatok. Deti, modlite sa, robte pokánie a postite sa, pretože Boží trest je blízko.“ 

Modlíme sa: Panna Mária, Kráľovná pomoci, pomôž nám vytrvať vo vernosti Bohu a dodržať tebou odporúčaný pôst, pretože ako povedal tvoj Syn, niektoré formy zla sa dajú premôcť len modlitbou a pôstom. Buď pre nás vzorom v umŕtvovaní sa. Osloboď nás od vyhľadávania osobných pôžitkov. Nauč nás prijať aj nepohodlie, hlad, smäd, telesné bolesti a ťažkosti, únavu. Nauč nás prijímať naše kríže a utrpenia s radostným srdcom, aby sme tak odčinili urážky, ktoré sa dostávajú najsvätejšiemu Srdcu Pána Ježiša a tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. Prosíme ťa, Kráľovná pomoci, vyprosuj pokoj a lásku pre náš národ, pre celý svet a večnú spásu našich duší. Amen. 

Matka Mária, Kráľovná pomoci, buď s nami a stoj pri nás. 

Otče náš…, Zdravas´, Mária…, Sláva Otcu…, Loretánske litánie

Siedmy deň – POKOJ 

„Deti, vaše srdcia začínajú podliehať strachu, keď vidíte a počujete, čo sa okolo vás deje. Preto k vám dnes prichádzam s naliehavou prosbou, aby ste sa navzájom jeden za druhého modlili. Aby ste sa modlili za pokoj v srdciach. Keď vám ho Pán Ježiš vleje do sŕdc, potom sa vám bude ľahšie vyprosovať pokoj pre celý svet. Modlite sa za pokoj vo svete, lebo sa nepokoj začína veľmi šíriť. Terajší svet veľmi potrebuje modlitby za pokoj a pokoj je tiež pre vás veľmi, veľmi potrebný. Všetky svoje modlitby obetujte na tento úmysel.“ 

Modlíme sa: Panna Mária, Kráľovná pomoci, ty si plná Boha a plná milostí, v tebe je nevyčerpateľný poklad dobra a lásky, neustále pomáhaš všetkým, ktorí ťa o pomoc prosia. Vypros nám Svätého Ducha, aby On v nás pôsobil svojou láskou a pokojom, aby pretvoril naše kamenné srdcia na srdcia plné lásky a Ježišovho pokoja. Prosíme ťa o pokoj do našich sŕdc, aby sme ho mohli rozdávať a rozmnožovať vo svete, v ktorom žijeme. Veríme, že tento potrebný pokoj nám u svojho Syna, nášho Pána a Kráľa Pokoja vyprosíš a sme ti za to nesmierne vďační. Amen. 

Matka Mária, Kráľovná pomoci, buď s nami a stoj pri nás. 

 Otče náš…, Zdravas´, Mária…, Sláva Otcu…, Loretánske litánie

 Ôsmy deň – MIER 

 „Drahé deti! Opäť vám dnes hovorím. Pokoj, pokoj, musí zavládnuť medzi človekom a Bohom a vždy len pokoj. Preveľká je jeho láska, pretože ma posiela k vám priniesť vám pokoj. Roztvorte svoju náruč pre Hospodina, pretože vám daruje pokoj. Prijímajte pozvanie pre prijímanie pokoja. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. S Bohom, milujem vás.“ Panna Mária nakoniec dodala: „MIER, MIER, MIER!!!“
Modlíme sa: Panna Mária, Kráľovná pomoci, máš moc nad všetkými duchovnými pokladmi, si nevesta Ducha Svätého. Vo svojej poslušnosti, oddanosti Bohu, prijatí a plnení Božej vôle si sa stala Veľkou v Božích očiach. Boh si ťa vyvolil a pre tvoje cnosti si bola odmenená. Preto sa dnes s veľkou dôverou obraciame k tebe, Kráľovná pomoci. Vypros nám a nášmu národu ale aj celému svetu pokoj a mier. Vypros každému, ktorí sa ti zasväcujeme mier v srdci. Prosíme ťa, vypros odpustenie, pokoj a mier v srdciach aj pre tých, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku ako veľký boží dar. Prosíme, vyprosuj u svojho Syna mier pre všetky národa a pre celý svet. Amen. 

Matka Mária, Kráľovná pomoci, buď s nami a stoj pri nás. 

Otče náš…, Zdravas´, Mária…, Sláva Otcu…, Loretánske litánie

Deviaty deň – ZMIERENIE 

 „Drahé deti! Neodmietajte toto posolstvo, ktoré vám dnes dáva vaša Matka. Ten, ktorý ma poslal, poslal ma k vám z jeho veľkej lásky. Zmierte sa, zmierte sa s ním, zmierte sa s Bohom. Lebo to, že som tu s vami, je jeho preveľká láska. Nabádam vás, dietky, najprv sa zmierte vo vašich rodinách, potom medzi susedmi a v národe, a potom medzi štátmi. Iba tak sa môžete zmieriť s Bohom. Vyzývam vás k zmiereniu, ktoré k vám prichádza od Stvoriteľa.“ 

Modlíme sa: Panna Mária, Kráľovná pomoci, ty si veľmi želáš, aby sme sa k sebe správali ako bratia a sestry. Učíš nás, aby sme sa navzájom medzi sebou milovali, aby nik nebol opustený, nešťastný, nemilovaný. Ty chceš, aby sa všetky deti mohli stretnúť v nebi so svojím Stvoriteľom. Najmilostivejšia Kráľovná, veríme, že pre lásku k svojmu Synovi Ježišovi Kristovi neopustíš svoje deti, ktoré v teba skladajú všetku svoju dôveru, pretože si naša Matka, Matka kňazov, Matka rodín, Matka Cirkvi, a pre všetkých spoločne – Kráľovná pomoci. Prosíme ťa, daj nám silu otvoriť sa Božej a tvojej láske, vašim spojeným srdciam, aby sme sa dokázali zmieriť sami so sebou, aby sme sa dokázali zmieriť s Bohom, aby sme sa dokázali zmieriť s blížnymi a všetkými ľuďmi, ktorých nám posiela Boh do cesty. Prosíme ťa, vypros nám silu, aby sme dokázali odpustiť aj nepriateľom. Amen. 

Matka Mária, Kráľovná pomoci, buď s nami a stoj pri nás. 

Otče náš…, Zdravas´, Mária…, Sláva Otcu…, Loretánske litánie

 Záver: 

Ďakujeme, ti Bože, že si k nám poslal Kráľovnú pomoci, aby nás viedla a učila žiť evanjelium. Ďakujeme ti, Kráľovná pomoci, že si prijala od Boha misiu na našom drahom Slovensku. Ďakujeme ti, že nás učíš modlitby lásky a dôvery. Ďakujeme ti, drahá naša Mama, že nás učíš napĺňať sa Duchom Svätým a milovať Ježiša Krista v Eucharistii. Ďakujeme ti, Kráľovná pomoci, že nás pripravuješ na splnenie Božieho plánu – modliť sa za vieru vo svete a ponúknuť národom živú vieru v Boha.

Matka Mária, Kráľovná pomoci, buď s nami a stoj pri nás a veď nás cestou svätosti. Amen. 

3 x Sláva Otcu…

Pros za nás, Mária!