The Message, Medžugorie, 25. mája 2011

310

Rozhodnite sa pre svätosť, Entscheidet euch, für die Heiligkeit, Decide for holiness

Drahé deti!  Moja modlitba je dnes za všetkých vás, ktorí hľadáte milosť obrátenia. Klopete na dvere môjho Srdca, ale bez nádeje a modlitby, v hriechu, bez sviatosti zmierenia s Bohom. Zanechajte hriech a rozhodnite sa, deti moje, pre svätosť. Iba tak vám môžem pomôcť a vypočuť vaše modlitby, a snažiť sa o príhovor u Najvyššieho. Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie!

Prostredníctvom Marije Pavlovičovej Lunettiovej,  Medžugorie, 25. mája 2011

„Drahé děti! Má modlitba je dnes za všechny vás, kteří hledáte milost obrácení. Klepete na dveře mého Srdce, ale bez naděje a modlitby, ve hříchu, a bez svátosti usmíření s Bohem. Zanechte hříchu a rozhodněte se, děti moje, pro svatost. Jen tak vám mohu pomoci a vyslyšet vaše modlitby a snažit se/tražiti/ o přímluvu u Nejvyššího.

Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu!“

Poselství, 25.května 2011

Poruka, 25. svibanj 2011

„Draga djeco! Moja molitva je danas za sve vas koji tražite milost obraćenja. Kucate na vrata moga srca, ali bez nade i molitve, u grijehu, i bez sakramenta pomirenja s Bogom. Ostavite grijeh i odlučite se dječice za svetost. Samo tako vam mogu pomoći i uslišati vaše molitve i tražiti zagovor pred Svevišnjim. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Message, 25. May 2011

“Dear children! My prayer today is for all of you who seek the grace of conversion. You knock on the door of my heart, but without hope and prayer, in sin, and without the Sacrament of Reconciliation with God. Leave sin and decide, little children, for holiness. Only in this way can I help you, hear your prayers and seek intercession before the Most High. Thank you for having responded to my call.”

Botschaft, 25. Mai 2011

„Liebe Kinder! Mein Gebet ist heute für euch alle, die ihr die Gnade der Bekehrung sucht. Ihr klopft an die Tür meines Herzens, aber ohne Hoffnung und Gebet, in Sünde, und ohne das Sakrament der Versöhnung mit Gott. Lasst die Sünde und entscheidet euch, meine Kinder, für die Heiligkeit. Nur so kann ich euch helfen und eure Gebete erhören und Fürsprache vor dem Allerhöchsten suchen. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“

Messaggio, 25. maggio 2011

„Cari figli, la mia preghiera oggi è per tutti voi che cercate la grazia della conversione. Bussate alla porta del mio cuore ma senza speranza e senza preghiera, nel peccato e senza il sacramento della riconciliazione con Dio. Lasciate il peccato e decidetevi figlioli, per la santità. Soltanto così posso aiutarvi, esaudire le vostre preghiere e intercedere davanti all’Altissimo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.“

Message, 25. mai 2011

« Chers enfants, aujourd’hui ma prière est pour vous tous qui recherchez la grâce de la conversion. Vous frappez à la porte de mon coeur mais sans espérance ni prière, dans le péché et sans le sacrement de la réconciliation avec Dieu. Abandonnez le péché et décidez-vous, petits enfants, pour la sainteté ! Seulement ainsi, je peux vous aider, exaucer vos prières et intercéder auprès du Très-Haut. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Orędzie, 25. maja 2011

„Drogie dzieci! Moja modlitwa jest dziś za was wszystkich, którzy prosicie o łaskę nawrócenia. Pukacie do drzwi mego serca, lecz bez nadziei i modlitwy, w grzechu i bez sakramentu pojednania z Bogiem. Dziatki, zostawcie grzech i zdecydujcie się na świętość. Tylko tak mogę wam pomóc i wysłuchać waszych modlitw i prosić o wstawiennictwo przed Wszechmogącym. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”