Stĺp Cirkvi

612

Až tento pápež splní svoju úlohu od Ježiša, ja sama zostúpim z Neba, aby som prijala jeho obetu, a vy budete zahalení hustou temnotou odpadu …“

(Panna Mária Don Gobbimu o Jánovi Pavlovi II., 13.5.1993)

Milí priatelia, blíži sa 1. máj 2011, kedy pápež Benediktt XVI. vyhlási zosnulého Jána Pavla II. za blahoslaveného. Ako všetci vieme, takmer hneď po jeho smrti davy volali

„Santo subito!“ (svätý ihneď- okamžite!)

Naša generácia mohla sledovať život a pôsobenie milovaného pápeža celé desaťročia.

Bol známy najmä svojou lásku ku všetkým ľuďom bez rozdielu, a bol to skutočný pastier svojho zvereného stáda.

Pápež Ján Pavol II. je nepriamo (a to aj ľuďmi mimo Katolícku Cirkev) považovaný za jeden z nástrojov Neba, ktoré prispeli k zrúteniu komunistického východného bloku.

Panna Mária v Šaštíne 12. septembra v roku 1991 prostredníctvom

Don Gobbiho, (na jeho návšteve Slovenska) vo svojom posolstve povedala:

V mene Márie bol v týchto národoch porazený marxistický komunizmus, ktorý desaťročia vykonával svoje panstvo a udržiaval pod ťažkým a krvavým tlakom toľké moje úbohé deti.

Nie zásluhou hnutí alebo politikov, ale len na môj osobný príhovor prišlo konečne toto vaše oslobodenie…“

(Modrá kniha, Imprimatur: Mons. doc. ThDr. František Tondra, spišský biskup, predseda KBS, č. 159/2000 zo dňa 4. 12. 2000)

Panna Mária, ktorá hovorí o Jánovi Pavlovi II. ako o svojom milovanom synovi, si ho vybrala na epochálnu úlohu. Na druhej strane on sám sa jej zasvätil ako TOTUS TUUS (Celý Tvoj) – a toto zasvätenie sa počas celého svojho života aj dokazoval.

V týchto dňoch sme slávili sviatok sv. Don Bosca. Je známe, tento novodobý svätec bol tiež nielen veľkým ctiteľom Panny Márie, ale mal aj videnie, ktoré sa týka tejto poslednej doby.

Videnie Don Bosca

Dňa 30. mája 1862 predpovedal svätý Ján Bosko zo sna, že na Cirkev a na svet príde veľká kríza. Podľa svojho sna hovoril o mocnej majestátnej lodi, ktorá bola cieľom útoku. Nepriateľa podporoval vietor a vlny. Uprostred mora sa v neveľkej vzdialenosti od seba zjavili dva pevné stĺpy, ktoré sa týčili k oblohe. Na vrchole jedného stĺpa bola socha Panny Márie, pri ktorej nohách bolo napísané: Pomocnica kresťanov. Na druhom stĺpe, ktorý bol omnoho vznešenejší a masívnejší, bola veľká Hostia. Pod ňou bol nápis: Spása veriacich.

Pápež, ktorý stál pri kormidle, odvážne nasmeroval svoju loď medzi tieto dva stĺpy, z ktorých vrcholov viselo mnoho kotiev a silných hákov na reťaziach. Sv.Ján Bosko dal toto zhrnutie svojho sna:

Celá nepriateľská flotila chce obkľúčiť a potopiť vlajkovú loď za každú cenu. Ostreľujú ju všetkým, čo majú: knihami a letákmi, zápalnými bombami, strelnými zbraňami a delami. Bitka stále viac zúri. Špicaté provy znova a znova vrážajú do vlajkovej lode, ale bezvýznamne, lebo nepoškodená a odvážna zostáva na svojom kurze. V slepej zúrivosti nepriateľ prechádza na boj zblízka, preklínajúc a rúhajúc sa. Zrazu pápež padá, je ranený. Hneď sa mu pomohlo zodvihnúť, ale po druhom zásahu zomiera. Od nepriateľa zaznieva výkrik víťazstva a divá radosť zmieta jeho loďami. No len čo pápež zomrel, iný prichádza na jeho miesto. Nový pápež preráža všetok odpor a riadi svoju loď bezpečne medzi dva stĺpy a pripútava ju k dvom stĺpom. Najprv ku stĺpu s Hostiou a potom k druhému, na ktorej je socha Panny Márie. V tej chvíli sa stáva niečo nečakané. Nepriateľské lode padajú do paniky a miznú, narážajúc a jedna do druhej a potápajú sa…

Najsvätejšia Eucharistia, Panna Mária a pápež. To je priame „dedičstvo“ nášho milovaného Spasiteľa Ježiša Krista. Najsvätejšiu Eucharistiu ustanovil pri poslednej večeri, Pannu Máriu nám na kríži priamo určil za Matku a Petrovi odovzdal kľúče od Cirkvi, ktorú brány pekelné nepremôžu.

V poslednej dobe sme často – ako to opisuje sv. Don Bosco vo svojom sne – svedkami útokov na Cirkev a na samotného sv. Otca. Po smrti milovaného Jána Pavla II. Nastupuje Benedikt XVI, „železný kardinál“ ako ho volali pre jeho neochvejnú obranu Cirkvi a Právd viery. Modlime sa za neho a bráňme ho, aby aj on splnil svoju úlohu, viesť Kristovi Cirkev v nebezpečných vodách tejto doby.

Blíži sa výročie smrti sv. Otca Jána Pavla II. A blíži sa aj termín jeho blahorečenia. Možno o ňom povedať, že v týchto časoch bol aj on stĺpom Katolíckej Církvi. Pripomeňme si tohoto veľkého pápeža a svätca, šíriteľa pokoja a lásky po celom svete, a pripomínajme si ho stále, pretože bol veľkým pápežom a veľkým príkladom pre každého z nás. Celý Máriin, vytrval vo svojej úlohe až do konca. Kiež na to myslíme, my všetci!

Panna Mária prostredníctvom Don Gobbiho o sv. Otcovi Jánovi Pavlovi II.

Pápež môjho Srdca a mojej bolesti“

Práve keď sa Satan mylne domnieval, že zvíťazil, Boh prijal obetu Pavla VI. a Jána Pavla I. a dostala som pre Cirkev pápeža, ktorého som pripravila a vychovala. On sa zasvätil môjmu Nepoškvrnenému Srdcu a slávnostne mi zveril Cirkev, ktorej som Matkou a Kráľovnou. V osobe a diele Jána Pavla II. nechávam žiariť svoje veľké svetlo, ktoré bude tým silnejšie, čím viac bude temnota všetko zahaľovať. Všetci sa spojte okolo pápeža a budete odetí mojou vlastnou silou a mojím podivuhodným svetlom. Milujte ho, modlite sa za neho a počúvajte ho. Poslúchajte ho vo všetkom ..“ (1.1. 1979)

Ako Matka prebolestná a naplnená starosťami vás všetkých volám dnes obrátiť svoj pohľad na Petrovho nástupcu, pápeža Jána Pavla II. Je to môj pápež. Je to pápež mnou formovaný v hĺbke môjho Nepoškvrneného Srdca. Je to pápež môjho veľkého svetla v týchto dobách hlbokej temnoty. On s Petrovou vierou osvecuje zem a utvrdzuje celú Cirkev v pravde. Pápež dnes, ako nový Peter, potvrdzuje celú vieru v Krista, Božieho Syna a ako nový Pavol ide do všetkých končín sveta statočne hlásať evanjelium spásy. Podporujte pápeža svojou synovskou jednotou. Modlite sa za neho, trpte  s ním, milujte ho, obklopujte ho mohutnou silou pokornej a statočnej poslušnosti.  Pápežovo srdce dnes krváca kvôli jednému biskupovi sv. Cirkvi Božej, ktorý svojvoľným vysvätením biskupa urobeným proti vôli pápeža, otvára bolestnú schizmu Katolíckej cirkvi. To je však len začiatok. V skutočnosti už mnoho biskupov nie je spojených s pápežom a idú opačnou cestou ako určil on.  To je veľký a nebezpečný rozkol … môj pápež takmer klesá pod ťarchou príliš ťažkého kríža. Pre toto nastala chvíľa, keď sa musí v celej sile ukázať vojsko MKH … Tak sa začína rysovať plán malého stádočka, ktoré zostane verné Kristovi a jeho Cirkvi.“ (26.8.1988)

Dnes vám potvrdzujem, že toto je pápež môjho tajomstva… Pápež môjho Srdca a mojej bolesti. “ (13. mája 1991)

Až tento pápež splní svoju úlohu od Ježiša, ja sama zostúpim z Neba, aby som prijala jeho obetu a vy budete zahalení hustou temnotou odpadu …“ (13.5.1993)

* * *

Priblížme si ešte napokon sv. Otca Jána Pavla Veľkého (ako ho už mnohí volajú) a nástup jeho nasledovníka, kardinála Josepha Ratzingera ako Benedikta XVI.

Ján Pavol II.: Amen…!

Sv. otec, pápež Ján Pavol II., zosnul v Pánu dňa 2. apríla 2005 o 21.37. hod., na vigíliu sviatku Božieho Milosrdenstva, vo svojom súkromnom byte, odkiaľ sa modlil svoju pravidelnú modlitbu Anjel Pána a odkiaľ požehnával svojich zverených. Jeho posledné slová zneli:

Hľadal som vás. Teraz ste ku mne prišli. A ja vám ďakujem. (Slová patrili modliacemu sa davu na námestí sv. Petra)

Som spokojný, buďte aj vy. Modlime sa spoločne s radosťou. Radostne zverujem všetko Panne Márii. Amen… (Blízkym osobám pri svojej smrteľnej posteli)

* * * * * * *

Milí priatelia, náš sv. Otec, pápež Ján Pavol II. je už v Nebi. Modlime sa k nemu, máme v Nebi veľkého orodovníka!

Budeme pokračovať aktuálnymi informáciami nového pápeža Benedikta XVI., ktorý bude viesť našu Cirkev v tejto vážnej etape.

Anton Selecký

Karol WOJTYLA 1920- 2005

Už je v Nebi

Panna Mária sa zjavila so zosnulým pápežom:

„Hľa, môj syn!“

Medžugorský vizionár Ivan Dragičevič svedčí a potvrdzuje, že v nedeľu večer 3. apríla 2005 mal pravidelné zjavenie Panny Márie, a pri nej videl len niekoľko hodín predtým zosnulého pápeža.

Ivan Dragičevič (jeden zo šiestich vizionárov) bol 2. apríla na misijnej ceste v Spojených štátoch. Na druhý deň 3. apríla, v nedeľu Božieho milosrdenstva, išiel na stretnutie do mesta Bangor v štáte Main a videl, že všetci prítomní boli hlboko dotknutí smrťou Svätého Otca. Ivan im povedal, že predchádzajúci deň, 2. apríla bol v jednej farnosti v NewHampshire, kde mal zjavenie.

Pre časový posun s Európu mal zjavenie len niekoľko hodín po smrti Svätého Otca. Povedal, že keď sa mu Panna Mária zjavila, bola ako vždy sama. Potom sa pri nej po jej ľavej strene zjavil Svätý Otec. Mal oblečené dlhé biele rúcho a mal zlatý plášť. Vyzeral veľmi mladý a Svätý Otec aj Panna Mária mali veľkú radosť. Panna Mária povedala Ivanovi: „On je môj syn, je so mnou!“ Ivan prítomným povedal, že bol taký ohromený, že takmer nemohol spať.

ľudia, ktorí boli pri tomto jeho zjavení hovoria, že ešte nevideli Ivana takého šťastného.

(sestra Emmanuela, Medžugorie, 15. mája 2005)

Vytrvajme!

– Spojme sa modlitbami za sv. Otca. Jeho stav sa prudko zhoršil. 1. apríla 2005, 14. 58 h – Pri pápežovi sú už iba jeho najbližší. 1. apríla 2005, 19. 00 h – Rybár je mŕtvy. Pápež zomrel… 2. apríla 2005, 22.00 h

Tieto a viaceré sms-ky kolovali medzi tisíckami veriacich. Pápež našej doby, pápež Panny Márie odišiel, aby nám pomáhal priamo od našej milovanej Kráľovnej. Smrťou Jána Pavla II. sme vstúpili do záverečnej fázy veľkej vojny. Obetujme sa do konca ako Ján Pavol II.! Vytrvajme! Ježiš prichádza!

Sv. Faustína Kowalska vo svojom denníku (1773) píše: „Keď som sa modlila za Poľsko, počula som tieto slová Ježiša: Poľsko som si zvlášť zamiloval. Ak bude poslušné mojej vôli, povýšim ho v moci a svätosti. Z neho vyjde iskra, ktorá pripraví svet na môj druhý príchod.“

Dňa 13. mája 1991, na výročia fatimského zjavenia Panny Márie povedala Don Gobbimu tieto slová:

Dnes vám potvrdzujem, že toto je pápež môjho tajomstva… Pápež môjho Srdca a mojej bolesti. “

Drahí priatelia, obetujme všetko za tých, ktorí sa slepo ženú do záhuby, napriek všetkým upozorneniam Neba. Zachraňujme duše! Panna Mária si to žiada. Ona nás vedie, miluje a ubezpečuje:

Vytrvajte v modlitbe, v utrpení a nádeji, pretože hodina vášho oslobodenia je blízko…!“

(Don Gobbimu, 9. marca 1979)

Anton Selecký

Novým pápežom sa stal kardinál Jozef Ratzinger

Benedikt XVI.

Veľký jasot vypukol na plnom Námestí sv. Petra po tom, čo 19. apríla 2005 na balkóne Chrámu sv. Petra oznámili: Habemus papam – máme pápeža. Potlesk zosilnel, keď oznámili jeho meno.

Kardinál Jorge A. M. Estévez predstavil nového pápeža, ktorým sa stal nemecký kardinál Jozef Ratzinger (78 r., na snímke), ktorý si dal meno Benedikt XVI., ako 265-ty pápež v histórii Katolíckej Cirkvi.

Po oznámení mena Ratzinger a jeho pápežského mena Benedikt XVI. gratulovali okolostojaci nemeckým novinárom. Predtým mnohí vyhlasovali, že národnosť pápeža im je ľahostajná. „Len aby to bol Boží muž,“ povedala vietnamská rehoľníčka.

Keď 78-roèný Benedikt XVI. vystúpil na balkón, ľudia skandovali: „Benedetto, Benedetto!” Pápež sa k nim prihovoril slovami:

Drahí bratia a sestry, po takom veľkom pápežovi Jánovi Pavlovi II. zvolili ctihodní kardináli mňa, jednoduchého, pokorného robotníka v Pánovej vinici… V radosti vzkrieseného Pána vykročme na cestu s dôverou v jeho neustálu pomoc. Nech nám Pán pomáha. Mária, jeho najsvätejšia Matka, nech nás sprevádza. ďakujem.“

(TK KBS

Cirkev vedie Kristus

Z myšlienok príhovoru pápeža Benedikta XVI. pri jeho inaugurácii dňa 24. apríla 2005 vo Vatikáne:

– Nie som tu preto, aby som prezentoval seba, ale Božiu vôľu, aby v tomto čase viedol Cirkev Kristus. – Svet bude spasený krížom, nie tými, ktorí ho ukrižovávajú. – Modlite sa za mňa, aby som zo strachu neustupoval pred vlkmi.

Počuli ste, že bolo povedané: „Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť budeš svojho nepriateľa.
Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov; dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú; čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú a prenasledujú…“
(Mat 5,43.44)

Záverom by som vás chcel všetkých poprosiť o modlitbu za všetkých, ktorí bojujú proti Cirkvi, aj proti súčasného pápežovi Benediktovi XVI. Nenechajme sa strhnúť nijakými polemikami ani útokmi. Odpustime tým, ktorí tak činia, a modlime sa za nich! To je najlepšia odpoveď a napokon je to prvé prikázanie nášho Spasiteľa, prikázanie lásky svojim apoštolom:

Milujte sa navzájom tak, ako som vás ja miloval“ (Jn 15,12)

Posolstvo Kráľovnej pomoci

Odpustite!

Moje deti! Veľmi vás milujem. Dnes vám vyprosujem milosť odpustenia. Moje deti, svojim neodpustením bránite Božej milosti rozvíjať lásku vo vás. Moje deti, ani neviete, ako veľmi si zatvárate srdcia, keď úmyselne zotrvávate v hneve. Deti, veľmi vás prosím, otvorte svoje srdcia pre vašich bratov a sestry, aby sa vaše srdcia stali záhradami lásky, v ktorých druhí nájdu odpočinok. Veľmi vás milujeme! Ďakujem Vám, že ste počuli moje volanie. (Prostredníctvom Simony, Dechtice, 15. apríla 2005)

Obnovte Cirkev

Milé deti Medžugoria!

Nech je pochválený Ježiš a Mária!

Keďže celý svet je sústredený na mimoriadny život a smrť Svätého Otca Jána Pavla II., chcem sa touto úvahou o Ježišovej láske a svetle pre svet pripojiť k miliónom ľudí, ktorí si tohto mimoriadne obdivuhodného èloveka ctia.

Svätý Otec opustil túto zem v Ríme v sobotu 2. apríla 2005 o 21.37 hodine počas vigílie sviatku Božieho milosrdenstva, sviatku, ktorý sám ustanovil v apríli 2000. V to ráno, ako každého druhého v mesiaci, mala Mirjana Soldová zjavenie v novej budove komunity Cenacolo a s Pannou Máriou sa modlila za neveriacich. Počas zjavenia sme sa s veľkou vrúcnosťou modlili k Panne Márii a zverili sme ho do jej rúk. Mirjana po zjavení povedala:

„Panna Mária nás všetkých požehnala svojím materinským požehnaním. Povedala, že najväčšie požehnanie, ktoré na zemi môžeme dostať, je od kňaza. Požehnala tiež náboženské predmety, ktoré sme priniesli. Potom Panna Mária povedala: V tomto čase vás pozývam, aby ste obnovili Cirkev. Ja som Panne Márii povedala: To je veľa čo od nás žiadaš. Budeme to môcť uskutočniť? Budeme toho schopní? Panna Mária odpovedala: Deti moje, ja budem s vami. Apoštoli moji, ja budem s vami a budem vám pomáhať. Obnovte sa, obnovte svoje rodiny, a potom bude všetko ľahké.“

Mirjana tiež povedala, že sa Panny Márie pýtala na Svätého Otca, ale Panna Mária neodpovedala. Miesto toho sa spolu za Svätého Otca modlili.

* * * * * * * *

Ivan Dragičevič (jeden zo šiestich vizionárov) bol 2. apríla na misijnej ceste v Spojených štátoch. Na druhý deň 3. apríla, v nedeľu Božieho milosrdenstva, išiel na stretnutie do mesta Bangor v štáte Main a videl, že všetci prítomní boli hlboko dotknutí smrťou Svätého Otca. Ivan im povedal, že predchádzajúci deň, 2. apríla bol v jednej farnosti v NewHampshire, kde mal zjavenie.

Pre časový posun s Európu mal zjavenie len niekoľko hodín po smrti Svätého Otca. Povedal, že keď sa mu Panna Mária zjavila, bola ako vždy sama. Potom sa pri nej po jej ľavej strane zjavil Svätý Otec. Mal oblečené dlhé biele rúcho a mal zlatý plášť. Vyzeral veľmi mladý a Svätý Otec aj Panna Mária mali veľkú radosť. Panna Mária povedala Ivanovi: „On je môj syn, je so mnou!“ Ivan prítomným povedal, že bol taký ohromený, že takmer nemohol spať.

Ľudia, ktorí boli pri tomto jeho zjavení hovoria, že ešte nevideli Ivana takého šťastného.

* * * * * * *

Keďže mala Vicka veľmi rada Jána Pavla II., zúčastnila sa v Ríme na jeho pohrebe (nechala doma dve deti s manželom Máriom). So Svätým Otcom sa stretla niekoľkokrát, keď k nemu priviedla chorých a handicapovaných pútnikov zo svojej vlasti na požehnanie.

Svätý Otec tiež Vicku požehnal, keď s Máriom ako mladomanželia po svadbe v Medžugorí išli do Ríma.

Chcem poukázať na niečo krásne. Svätý Otec v sobotu večer tesne predtým než opustil túto zem, sa náhle obrátil k Námestiu sv. Petra a požehnal ľudí, ktorí sa na ňom zišli. Toto „Amen“ bolo jeho posledné slovo. A toto jeho požehnanie je dar, ktorý zanechal každému z nás.

* * * * * * *

Celá medžugorská farnosť slávila večernú svätú omšu za Svätého Otca. Všetky ostatné sväté omše boli zrušené, aby mohla celá obec priamo sledovať tento historický a jedinečný pohreb cez televíziu. Táto hlboká udalosť sa odrážala skôr v slávnostných tajomstvách ruženca než v bolestných tajomstvách.

* * * * * *

Mnohí z nás sa určite cítia sirotami, keď Ján Pavol II. nie je medzi nami. Ale okrem toho, že Svätý Otec je v nebi, nás napĺňa hlbokou radosťou aj to, že sa k nemu môžeme obracať priamo prostredníctvom modlitby. Nenecháme ho bez práce!

Ako to Sv. Otec niekoľkokrát povedal (6. apríla 1995 verejne), ak by ho boli pozvali do diecézy, bol by navštívil Medžugorie. Teraz je jeho čas, aby prišiel!

Videnie, ktoré mal Ivan, je len letmým pohľadom na to, čo by mohol byť jeho úrad v Medžugorí. Nezabudnem na deň, kedy som videla rukou písaný list Sv. Otca jeho priateľke Sofiji, ktorá žije v Krakowe. Bola to odpoveď na jej svedectvo o ovocí Medžugoria v jej živote, v ktorej jej Svätý Otec napísal, že aj on každý deň vo svojom srdci putoval do Medžugoria, aby mohol pripojiť svoje modlitby s modlitbami pútnikov, ktorí sa v Medžugorí zhromaždili.

* * * * * *

On je náš hrdina! Z neba bude mocným orodovníkom a pomôže plánom Kráľovnej pokoja.

* * * * * *

Veľmi pekné bolo vidieť počas pohrebu Svätého Otca na Námestí sv. Petra všetky transparenty, na ktorých bolo napísané „Santo subito“ (Ihneď svätým). Podľa pravidiel Vatikánu, má pápež právo kanonizovať svätú osobu hneď po jeho/jej smrti bez toho, aby prebiehal normálny proces kanonizácie. O tomto pravidle väčšina veriacich nevie. Ak sa toto pravidlo nebude aplikovať v prípade Jána Pavla II., potom v ako prípade sa vôbec použije?! (Viď P. S.)

* * * * * *

Pripojme sa tiež k vizionárke Mariji, aby ďalší pápež bol tiež mariánsky!

Najdrahšia Gospa, radujeme sa s Tebou, ako sa Ty tešíš z prítomnosti svojho najmilšieho syna Jána Pavla pri Tvojom boku!

Prosíme, pomôž nám nasledovať jeho príklad. Urob každé z Tvojich detí Totus tuus, naplneného Tvojím vzácnym srdcom!

Sr. Emmanuela, Medžugorie,

9. apríla 2005

P. S. Kardinál Ratzinger na pohrebe povedal: „V okne domu Otca nás vidí a žehná nás.“ Poslednú vôľu Sv. Otca nájdete na stránke www.vatican.va.

Medžugorie: vizionárky  Marija Pavlovič-Lunettiová a Mirjana Dragičevič Soldová pre M ROSU

Pápež nás osobne prijal

V utorok 5.04.2005, dva dni po smrti Jána Pavla II., sa pre M ROSU o ňom vyjadrili medžugorské vizionárky Marija Pavlovič-Lunettiová a Mirjana Dragičevič – Soldová:

Podľa slov Marije Pavlovič – Lunettiovej odovzdala posolstvo od Kráľovnej pokoja aj pre Jána Pavla II. Prijal ju biskup mesta Parma a predstavil ju pápežovi ako medžugorskú vizionárku.

Panna Mária – Kráľovná Pokoja poslala po mne posolstvo pápežovi Jánovi Pavlovi II.„ – hovorí Marija – „Vtedy som mu osobne odovzdala list, v ktorom bolo posolstvo Panny Márie. V posolstve okrem iného bolo, aby sme sa modlili za Svätého Otca pred Pannou Máriou a aby sme mu stále boli nablízku svojou láskou“, podotkla vizionárka Marija.

Bol Svätý Otec blízky Medžugoriu?

Marija: „Pápež bol veľmi naklonený Medžugoriu. Jedna jeho známa mi priniesla jeho „Požehnanie“ a pred pätnástimi dňami mi jeden jeho kňaz priniesol ruženec, ktorý mi pápež osobne poslal. Ján Pavol II. bol veľmi otvorený Medžugoriu a medžugorským posolstvám, to viem od jedného kardinála, ktorý mu bol veľmi blízky.“

Ako komentujete tvrdenia vizionára Ivana Dragičeviča ktorý hovorí, že videl Svätého Otca s Pannou Máriou počas pravidelného zjavenia?

Marija: „Nikdy som o tom ani nepochybovala. Svätý Otec bol veľký, veľký svätý človek. Pamätám si na samotný začiatok zjavení, keď nám Panna Mária povedala, že pápež Ján Pavol II. je jej milovaný syn. A že ona si ho vyvolila pre túto dobu. On skutočne celý patril Panne Márii, a to oznamovalo aj jeho heslo „TOTUS TUUS“. Celý tvoj. A naozaj bolo cítiť, že sa Panna Mária a pápež obracali k ľuďom tými istými slovami na obrátenie. My sme sa stále spoločne s Pannou Máriou modlili za jeho zdravie. Modlili sme sa tak, ako to on povedal na samotnom začiatku – aby sa Božia vôľa stala a splnila s ním i s jeho životom.“

Vizionárka Mirjana Dragičevič-Soldová sa so Sv. Otcom Jánom Pavlom II. stretla v roku 1987. O stretnutí hovorí:

Bola som v Ríme s jedným talianskym kňazom. A keď sme boli v Bazilike sv. Petra, pápež práve prechádzal chrámom a žehnal prítomných. Požehnal aj mňa a šiel ďalej. Potom mu tento kňaz, ktorý bol so mnou povedal:

Tu je Mirjana z Medžugoria“. Pápež sa vrátil, pohladkal ma po tvári a znovu požehnal.“

Dostala odkaz, aby na druhý deň prišla do Castel Gandolfo pri Ríme, pretože tam pápež prijme mladých zo Splitu. Bolo jej povedané, že má prísť s nimi, aby mohla byť trochu osamote so Svätým Otcom:

„Pýtal sa ma na všetko, čo sa týka Medžugoria – hovorí Mirjana o tomto stretnutí – Čo sa tu deje, ako to prebieha, medžugorské posolstvá… A potom mi povedal tieto slová: „Keby som nebol pápež, už by som bol v Medžugorí“.

Odporúčal mi, aby som poprosila pútnikov o modlitby na jeho úmysel a aby sme mu chránili Medžugorie.

Na otázku, či má ešte nejaké zážitky v súvislosti so Svätým Otcom, Mirjana povedala:

Niektorí biskupi mi povedali, že keď sa stretli so Sv. Otcom, on im odporúčal Medžugorie a podporoval ich v tom, aby do Medžugoria šli. Hovoril im, aby pomohli ľuďom pochopiť vieru v Boha.

Oľga Merkovičová, Medžugorie(M ROSA, máj 2005)

Pripravil: Anton Selecký