Reagujete: Rabín Izák Kaduri „uznal Ježiša“ a zároveň zrejme „prorokoval“ príchod Antikrista

624

Milí priatelia, prednedávnom sme uverejnili správu o úmrtí Ariela Šarona.   Spolu s ňou sme uverejnili (spolu s videom) aj zaujímavý odkaz 108-ročného Izáka Kaduriho – známeho kaduooo izraelského rabína, ktorý priznal, že Ježiš je pravý Mesiáš.  http://www.magnificat.sk/2014/02/rabin-izak-kaduri-prorokoval-druhy-prichod-krista-mesiasa/

 Zároveň ale s týmto – v židovskom národe prevratným konštatovaním – „prorokuje“  návrat  Mesiáša na tento svet.   Pritom – ako  upozornil čitateľ, bol Kaduri  „kabalista“ – teda vyznával okultizmus.  Zároveň Izák Kaduri viaže blízky príchod „Mesiáša“ na čas krátko po smrti Ariela Šarona  (zomrel v januári  2014 po dlhoročnej kóme). Podľa sv. Písma Matúš 24, 36 . „No o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba Otec.“  

Je zrejmé, že kvázy  „uznanie“ Krista Izákom Kadurim avizuje uznanie blízkeho  „Mesiáša“  – Antikrista – za  pravého Krista.  Uznanie pravého Krista s podtextom jeho presnejšie určeného príchodu je veľmi zaujímavou skutočnosťou zvedenia ľudí. „Ježiš im odvetil:  … Keď luhá, hovorí zo seba, lebo je luhár a otec lži. “ (Jn 8, 45)

„Mt, 24,  4  Ježiš im odpovedal: Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol.   5  Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som Kristus . A mnohých zvedú.“

apokalypsaZa ďaľšie,   Matúš  24, 27  „Lebo ako blesk vzplanie na východe a zažiari až po západ, tak to bude s príchodom Syna človeka. „

Príchod Syna človeka.  Matúš 24, 29:   „Hneď po súžení tých dní slnko sa zatmie a mesiac nevydá svoj jas, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť.   30  Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uzrú Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou.  31  On pošle svojich anjelov s veľkou poľnicou a tí zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného kraja nebies až po druhý.“  

Z textu prevzatej linky:  

babylon-harlot „Pre mnohých dobrých ľudí v spoločnosti je ťažké pochopiť osobnosť Mesiáša. Vodcovstvo a poriadok Mesiáša z tela a krvi mnohí v národe len ťažko prijímajú. Ako vodca nebude mať Mesiáš nijaký úrad, ale bude medzi ľuďmi a využije médiá na komunikáciu.

Jeho kráľovstvo bude rýdze a bez osobnej či politickej túžby. Počas jeho kraľovania bude vládnuť iba spravodlivosť a pravda.“

„Uveria v Mesiáša okamžite všetci? Nie, na začiatku niektorí z nás budú v neho veriť a niektorí nie. Ľuďom bez viery bude ľahšie nasledovať Mesiáša ako ortodoxným veriacim.“ 

 http://www.israeltoday.co.il/NewsItem/tabid/178/nid/23877/Default.aspx

Náš čitateľ z ČR píše: 

Jednoznačně se nejedná o Ježíše Krista, Božího Syna, ale antikrista, který se za něj bude vydávat a bude mít paranormální schopnosti.

Ježíšův druhý příchod přijde z nebe ne ze země, ne za pomocí médií.

Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka.

 Skutky 1, 9-11

Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli: „Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“

 Sv. Hildegarda o antikristu:

„V těchto dnech spravedlnost a zbožnost se postupně unaví a oslabí… Tu se na chvíli vynoří nespravedlnost a opět zmizí, tu tam budou řádit války, hlad, mor a úmrtnost, aby opět zmizely;  nic nepotrvá ani neodolá po delší dobu ve stejném stavu, všechno bude v pohybu a bude se objevovat a zase mizet.
sv.hildegardaTak bude zahájena epocha uvolněných mravů (konec časů) , vychloubavosti, v lidech se bude pozvedat nehorázné požitkářství, marnivost, neuctivost. Budou ponořeni do pokojnosti míru a budou se přesycovat všemi plody. Nebudou už mít strach z žádné války, protože nedostatek je nenaučí zdrženlivosti; budou si přivlastňovat všechnu slávu, a tak už nebudou vzdávat patřičnou úctu Bohu, zdroji všeho dobra.
Časy poklidu a hojnosti však budou vystřídány nebezpečími dosud nikdy nevídanými. Jestliže lidé budou stále ještě setrvávat ve své pohodě, nebudou-li se obávat žádného nebezpečí, dny, které budou následovat, budou dny docela jiné, dny plné bolestí, dny, za kterých se uvidí, jak se vyplňují nářky proroků a jak se rozléhá hlas Syna Božího.
Tehdy se lidé budou tak obávat neustálých pohrom, že budou toužit po smrti a říkat: „Proč jsme se narodili?“ Budou si přát, aby je rozdrtily hory. Dny, které těmto bolestem a pohromám předcházely, přinášely ještě okamžiky odpočinku a útěchy. Ale tyto dny plné zla už teď bolest a nespravedlnost neopustí. Bolest bude stíhat bolest, nespravedlnost nespravedlnost; vraždy a nespravedlnost po sobě budou následovat jedna za druhou a už je nebude možno ani spočítat, zatímco lidé za těch dnů budou vražděni zuřivostí svých bližních jako zvířata, která jsou porážena na jatkách…
To budou časy cizích invazí, loupeživého řádění a válek, zničení krajů a měst, zkažení církevní discipliny, dny, které budou ohlašovat dny ještě horší, příchod padlého člověka!…
To v těch dobách jedna nečistá žena porodí na svět nečistého syna. A dávný had ho nadme tolika svými nepravostmi, že nic dobrého do něho nebude moci vstoupit a v něm přebývat. Bude vychován na více vzdálených místech, aby o něm lidé nevěděli; zdatný ve všech ďábelských uměních, bude až do své zralosti skryt… Tehdy přijdou velké hereze a heretici sami budou své bludy vyučovat otevřeně a bez zdrženlivosti. Pochybnosti a nejistota naplní natolik víru křesťanů, že se lidé budou tázat, jakého Boha mají vzývat.
Znamení budou stále četnější, na slunci, měsíci, hvězdách, vodstvech, dalších živlech a tvorech, a tak budou jako by obrazně oznamovat příchod zla. V těch dobách dopadne na lidi zármutek: zemřít už pro ně nebude znamenat nic.
Co se týče těch, kteří si uchovají dokonalost katolické víry, ti budou v největší pokoře očekávat Boží rozkazy. Protivenství porostou až do chvíle, kdy otevře ústa syn zatracení, aby ohlásil svou protichůdnou doktrínu…
Antikrist-1000x52Tento muž ponese jméno člověka hříchu, neboť dovrší všechno zlo a toto všechno zlo na něho dopadne. Ponese jméno syna zatracení, protože je pod vládou smrti a zatracení, protože k sobě přitáhne, když je před tím svedl, množství národů zvrácenými a bezectnými prostředky, protože se dá uctívat jako Bůh, jak to řekl Jan, svědek pravdy, ve svém popisu této zvířecí a zuřivé postavy:
„A všichni ho budou uctívat, všichni obyvatele země, jejichž jméno není zapsáno v Beránkově knize Života“ (Apok. 13, 8). Tato slova je třeba interpretovat takto: S pošpiněným tělem i duchem budou uctívat šelmu nespravedlnosti… Tak bude každý, kdo ji bude uctívat, ponořen do záhuby, každý, kdo bude uctívat spisy tohoto zatraceného muže, kdo ho bude vychvalovat, kdo na svém srdci ponese rukopis Satana vyhnaného Bohem…
Nakonec syn záhuby vyvolá velké shromáždění lidu, aby se zjevila jeho velká slova. Pokusí se vystoupit na nebesa, ale tehdy se naplní slova mého věrného Pavla, slova, která vyslovil, když byl pln ducha pravdy:
„A pak se pozvedne onen bezbožník. Ale Pán Ježíš ho zahubí dechem svých úst“ (2 Sol 2, 8). Tomu rozumějme takto: V těch dobách syn bezbožnosti bude antik8demaskován, jeho prolhanost bude zjevná všem lidem. Živil se ctižádostí vystoupit na nebesa. Vládce a spasitel národů – Syn Boží ho zabije, a tak srazí jeho ctižádostivost… Syn zatracení, který se pozvedl prostřednictvím svého ďábelského umění, bude rozdrcen božskou ctností. Pach síry a smůly ho pohltí a shromážděný lid se rozprchne a bude hledat ochranu na horách. Diváci budou zachváceni takovou hrůzou, že se zřeknou ďábla a jeho syna, aby se obrátili na pravou víru. Dávný had zničeně zaskřípe zuby a řekne: „Jsme tedy zahanbeni, už si více nesmíme podmaňovat člověka, jak jsme to činili až do této chvíle!“
Tehdy všichni, kdo věřili věrně v Syna Božího, budou chválit Boha, jak to napsal můj milovaný a pravdivý svědek: „Nyní přišla spása, moc a království našeho Boha i moc jeho Pomazaného, neboť byl svržen žalobník našich bratří, který žaloval na ně před naším Bohem ve dne v noci“ (Apok 12, 10-11). Rozumějme těmto slovům takto: Když je ďábel poražen, když je sražen jeho syn, Antikrist, božský plán oznamuje příchod spásy. Už žádná obava z ďábelských nebezpečí: ctnost zvítězila, a vláda je univerzální, nad všemi, kdo jsou pod vládou Boží: Hle, neporazitelná moc Krista, Syna Božího, kterého Bůh ustanovil, autentického kněze, pro spásu duší! A neúprosný obviňovatel a neumdlévající šálitel těch, kteří jako synové Boží po našem boku obdrží nebeské dědictví, je uvržen do věčného zatracení…
Takto se dovrší válka syna zatracení a už nikdy se neobjeví v žádné civilizaci. Radujte se tedy vy Božie kráľovstvovšichni, jejichž příbytek je na nebesích jako na zemi! Po Antikristově pádu se Boží sláva ještě více rozšíří…´
A tehdy se objeví nové, až dosud neznámé řády práva a míru a lidé budou obdivně říkat, že dosud nikdy o něčem takovém neslyšeli, ani to neviděli.
V těch dnech se dotknou země sladkým vánkem úžasně hebká oblaka. Budou vydechovat mužnost a plodnost…
Od té doby princové za účasti všeho Božího lidu budou uplatňovat správný řád podle Boží spravedlnosti. Zakážou všechny zbraně, které sloužily k zabíjení, a lidé si ponechají jen železné nástroje pro vlastní práci, nástroje člověku užitečné…
A stejně jako oblaka přinesou hebký a příhodný déšť, aby dobré zrno bylo zúrodněno, i Duch Svatý rozlije na lidi rosu své milosti, proroctví, moudrosti a svatosti, aby se tento lid změnil a obrátil k dobrému…“                        V.  Grauss,  Česká republika.