Posolstvo Kráľovnej pokoja, The Queen of Peace: Láska ide do konca, Love goes to the end

291

Milí priatelia, prinášame vám posolstvo Panny Márie – Kráľovnej pokoja v Medžugorí:

„Drahé deti! Materinskou láskou chcem otvoriť srdce každému z vás a naučiť vás osobnej jednote s Otcom. Aby ste to prijali, potrebujete pochopiť, že ste pre Boha dôležití a že vás jednotlivo pozýva. Potrebujete pochopiť, že vaša modlitba je rozhovor dieťaťa s Otcom, že láska je cesta, na ktorú musíte vykročiť, láska k Bohu a k svojmu blížnemu. Deti moje, to je láska, ktorá nemá hraníc, to je láska, ktorá vzniká v pravde a ide do konca. Nasledujte ma, deti moje, aby aj druhí, spoznajúc pravdu a lásku vo vás, vás nasledovali. Ďakujem vám.“

Panna Mária nás ešte raz pozvala k modlitbe za našich pastierov. Povedala: „Oni majú v mojom srdci osobitné miesto, oni predstavujú môjho Syna.“

Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej, Medžugorie  2. apríla 2011

 

Love goes to the end

“Dear children! With Motherly love I desire to open the heart of each of you and to teach you personal unity with the Father. To accept this, you must comprehend that you are important to God and that He is calling you individually. You must comprehend that your prayer is a conversation of a child with the Father; that love is the way by which you must set out – love for God and your neighbor. That is, my children, the love that has no boundaries, that is the love that emanates from truth and goes to the end. Follow me, my children, so that also others, in recognizing the truth and love in you may follow you. Thank you.”

Once again Our Lady called us to pray for our shepherds and said:

„They have a special place in my heart. They represent my Son.“

(Through Mirjana Dragicevic – Soldo, 2. april 2011, Medjugorje)