Posolstvo Kráľovnej pokoja: Napriek znameniam staviate ľudské pred Božie

322

„Drahé deti, moje materské srdce veľmi trpí, keď vidím svoje deti, ako úporne stavajú ľudské pred Božie. Moje deti, ktoré napriek tomu, čo všetko ich obklopuje a napriek všetkým znameniam, ktoré im sú zosielané, myslia si, že môžu chodiť bez môjho Syna.
Nemôžu! Smerujú k večnej skaze. Preto zhromažďujem vás, ktorí ste ochotní mi otvoriť svoje srdce, ktorí ste ochotní byť apoštolmi mojej lásky, aby ste mi pomohli, aby ste, žijúc Božiu lásku boli príkladom tým, ktorí ju nepoznajú. V tom nech vám dá silu pôst a modlitba a ja vás žehnám materinským požehnaním v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Ďakujem vám.“

Prostredníctvom Mirjany Dragičevič -Soldo, 2. marca 2011, Medžugorie.

Poruka, 2. ožujak 2011
“Draga djeco, Moje majčinsko srce silno pati dok gledam svoju djecu koja uporno stavljaju ljudsko ispred Božjega, moju djecu koja, unatoč svemu što ih okružuje i unatoč svim znakovima što im se šalju, misle da mogu koračati bez moga Sina. Ne mogu! Koračaju ka vječnoj propasti. Zato okupljam vas koji ste spremni otvoriti mi svoje srce, koji ste spremni biti apostoli moje ljubavi da mi pomognete, da živeći Božju ljubav budete primjer onima koji je ne poznaju. U tome neka vam snagu dadnu post i molitva, a ja vas blagoslivljam majčinskim blagoslovom u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Hvala vam. ”
Message, 2. March 2011

“Dear children; My motherly heart suffers tremendously as I look at my children who persistently put what is human before what is of God; at my children who, despite everything that surrounds them and despite all the signs that are sent to them, think that they can walk without my Son. They cannot! They are walking to eternal perdition. That is why I am gathering you, who are ready to open your heart to me, you who are ready to be apostles of my love, to help me; so that by living God’s love you may be an example to those who do not know it. May fasting and prayer give you strength in that and I bless you with motherly blessing in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Thank you. ”

Messaggio, 2. 3. 2011

„Cari figli, il mio Cuore materno soffre grandemente mentre guardo i miei figli che ostinatamente mettono ciò che è umano davanti a ciò che è Divino, i miei figli che, nonostante tutto ciò che li circonda e nonostante tutti i segni che vengono loro inviati, pensano di poter camminare senza mio Figlio. Non possono! Camminano verso la perdizione eterna. Perciò raduno voi che siete disposti ad aprirmi il vostro cuore, che siete disposti ad essere apostoli del mio amore, perché mi aiutiate, perché vivendo l’amore di Dio siate un esempio per coloro che non lo conoscono. Che il digiuno e la preghiera vi diano forza in questo ed io vi benedico con la benedizione materna nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Vi ringrazio. „