Posolstvo Kráľovnej pokoja Medžugorie, 25. októbra 2012: Klaňajte sa môjmu Synovi, Adore my Son

193

Drahé deti! Dnes vám pozývam  k modlitbe na moje úmysly. Obnovte pôst a modlitbu, pretože Satan je ľstivý a priťahuje mnoho sŕdc do hriechu a večnej záhuby. Ja vás volám k svätosti, deti moje, a k životu milosti. Klaňajte sa môjmu Synovi, aby On vás naplnil svojím pokojom a svojou láskou, po ktorých túžite. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!

 Prostredníctvom Marije Pavlovičovej – Lunettiovej, Medžugorie , 25. októbra 2012.

 Pososltvo 25.  októbra  2012

„Drahé děti!
Dnes vás zvu k modlitbě na mé úmysly. Obnovte půst a modlitbu, neboť
Satan je lstivý a přitahuje mnoho srdcí do hříchu a věčné záhuby. Já vás
volám ke svatosti, děti moje, a k životu v milosti. Klanějte se mému Synu,
aby On vás naplnil svým pokojem a svou láskou, po kterých toužíte.
Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu!“

Poruka, 25. listopad 2012
„Draga djeco! Danas vas pozivam da molite na moje nakane. Obnovite post i
molitvu, jer sotona je mudar i privlači mnoga srca grijehu i propasti. Ja
vas pozivam dječice na svetost i da živite u milosti. Klanjajte se mom
Sinu da vas On ispuni svojim mirom i ljubavlju za kojima žudite. Hvala vam
što ste se odazvali mome pozivu.“

Message, 25. October 2012
“Dear children! Today I call you to pray for my intentions. Renew fasting
and prayer because Satan is cunning and attracts many hearts to sin and
perdition. I call you, little children, to holiness and to live in grace.
Adore my Son so that He may fill you with His peace and love for which you
yearn. Thank you for having responded to my call.”

Message, 25. octobre 2012
« Chers enfants, aujourd’hui je vous invite à prier à mes intentions.
Renouvelez le jeûne et la prière, car Satan est malin et il attire
beaucoup de coeurs au péché et à la perdition. Je vous appelle à la
sainteté, petits enfants, et à vivre dans la grâce. Adorez mon Fils afin
qu’il vous comble de sa paix et de son amour après lesquels vous
languissez. Merci d’avoir répondu à mon appel.»

Botschaft, 25. Oktober 2012
„Liebe Kinder! Heute rufe ich euch auf, für meine Anliegen zu beten.
Erneuert das Fasten und das Gebet, denn Satan ist schlau und zieht viele
Herzen zur Sünde und zum Verderben. Meine Kinder, ich rufe euch zur
Heiligkeit auf und dass ihr in der Gnade lebt. Betet meinen Sohn an, damit
Er euch mit Seinem Frieden und Seiner Liebe erfüllt nach welchen ihr euch
sehnt. Danke dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“

Messaggio, 25. ottobre 2012
„Cari figli! Anche oggi vi invito a pregare per le mie intenzioni.
Rinnovate il digiuno e la preghiera perché satana è astuto e attira molti
cuori al peccato e alla perdizione. Io vi invito figlioli alla santità e a
vivere nella grazia. Adorate mio Figlio affinché Lui vi colmi con la Sua
pace e il Suo amore ai quali anelate. Grazie per aver risposto alla mia
chiamata.”