Posolstvo Kráľovnej pokoja 2.2.2012:Len pokorná duša žiari čistotou a krásou

512

Vidí veľké veci, ale si ich ne­všíma, má ot­vorené uši, ale ne­počuje.
Izaiáš 42:20

Toto však vedz, že v po­sled­ných dňoch na­stanú ťažké časy. Ľudia budú totiž sebec­kí, milov­níci peňazí, chva­staví, spup­ní, rúhaví, rodičom ne­pos­lušní, ne­vďační, bez­božní, nelás­kaví, ne­zmier­liví, ohovárační, ne­zdržan­liví, divokí, bez lás­ky k dob­ru, zrad­covia, neroz­vážni, nadutí, milov­níci skôr roz­koší ako Boha. Budú sa tváriť pobožne, ale silu (po­božnos­ti) budú popierať. Aj od tých sa od­vracaj…
2 Timoteovi 3:1-5

„Drahé deti! Som s vami taký dlhý čas a už tak dlho vám poukazujem na Božiu prítomnosť a na Jeho bezhraničnú lásku a chcem, aby ste ju všetci spoznali. A vy, deti moje? Vy ste aj naďalej hluchí a slepí, kým hľadíte na svet okolo seba, nechcete vidieť, kam ide bez môjho Syna. Odmietate ho, a on je prameňom všetkých milostí. Kým vám hovorím, počúvate ma, ale vaše srdcia sú zatvorené a nepočujete ma. Neprosíte Ducha Svätého, aby vás osvietil. Deti moje, pýcha zavládla. Ja vám ukazujem pokoru. Deti moje, zapamätajte si, len pokorná duša žiari čistotou a krásou, lebo spoznala Božiu lásku. Len pokorná duša sa stáva rajom, lebo v nej je môj Syn. Ďakujem vám! Opäť vás prosím, modlite sa za tých, ktorých si vyvolil môj Syn, sú to vaši pastieri.“

Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej, Neapol, 2. február 2012

Aj­hľa, po­sielam svoj­ho po­sla, aby pri­pravil ces­tu predo mnou, a vtedy zrazu príde do svoj­ho chrámu Pán, ktorého hľadáte, a po­sol zmluvy, v ktorom máte záľubu. Aj­hľa, pri­chádza! – vraví Hos­podin moc­nos­tí. Kto znesie deň Jeho príchodu? Kto ob­stojí, keď sa zjaví? Veď On je ako tavičov oheň a ako práčov lúh! Po­sadí sa ako tavič a čis­tič strieb­ra a prečis­tí levítov; tríbiť ich bude ako zlato a strieb­ro a budú správ­ne prinášať Hos­podinovi obete; Hos­podinovi bude príjem­ná obeť Júdu a Jeruzalema ako za dáv­nych dní a v dáv­no zašlých rokoch.
Malachiáš 3 : 1-4

 

Podľa očitých svedkov na zjavení na neapolskom štadióne bolo prítomných 25000 ľudí. Dav sa začal zhromažďovať o 3.hodine rannej na zjavenie, ktoré sa uskutočnilo o 8:45 ráno. Omša bola koncelebrovaná viac ako 60 kňazmi. Minulý rok v rovnakom čase Mirjana sa tiež počas zjavenie nachádzala v Neapole.

Vtedy žil v Jeruzaleme človek menom Sime­on, muž spravod­livý a bohaboj­ný, ktorý očakával útechu Iz­raela, a Duch Svätý bol v ňom; tomuto oznámil Duch Svätý, že ne­uvidí sm­rť skôr, ako by videl Po­mazaného Pánov­ho. Vedený Duchom prišiel teda do chrámu; a keď rodičia prinies­li dieťat­ko Ježiša, aby vy­konali (všet­ko) podľa obyčaje, pred­písanej zákonom, vzal Ho aj on na ramená, chválil Boha a po­vedal: Teraz pre­púšťaš, Pane, svoj­ho služob­níka podľa svoj­ho slova v po­koji, lebo moje oči videli Tvoje spasenie, ktoré si pri­pravil pred tvárou všet­kých ľudí:ako svet­lo, ktoré sa zjaví po­hanom a os­lávi Tvoj ľud iz­rael­ský. Jeho otec a mat­ka divili sa tomu, čo sa hovorilo o Ňom. Sime­on ich požeh­nal a po­vedal Márii, Jeho mat­ke: Aj­hľa, Ten­to je položený na pád a na po­vs­tanie mnohým v Iz­raeli a na znamenie, ktorému budú od­porovať, – ale aj tebe prenik­ne dušu meč, – aby sa zjavilo zmýšľanie mnohých sŕdc. A žila vtedy aj prorokyňa An­na, dcéra Fanuelova, z kmeňa Ašer. Bola po­kročilá vekom a žila s mužom sedem rokov od svoj­ho panen­stva; bola to vdova osem­desiatštyriročná, ktorá ne­vychádzala z chrámu, pôs­tom a mod­lit­bami slúžiac Bohu vo dne v noci. Aj ona pri­stúpila k nim v tú is­tú hodinu, chválila Boha a rozp­rávala o Ňom všet­kým, ktorí očakávali vy­kúpenie Jeruzalema. A keď vy­konali všet­ko podľa zákona Pánov­ho, vrátili sa do Galiley, do svoj­ho mes­ta Nazareta.

Lukáš 2 : 25-40