Otvorený list Mgr. Antona Čulena Gabriele Kubyovej

235

Vážená pani Gabriele Kuby!

Dovoľte, aby som Vám touto cestou poďakoval za všetku Vašu prácu a námahu, ktorou sa odvážne a nebojácne usilujete občanov Slovenskej republiky upozorniť na nebezpečenstvá zo strany socialistickej ideológie gender, ktorá je ako morová nákaza nekompromisne a proti vôli väčšiny obyvateľstva, násilne a rafinovane presadzovaná zástancami bojového ateizmu do legislatívy takmer všetkých členských štátov Európskej Únie. V tejto súvislosti je Vaša kniha Globálna sexuálna revolúcia ako svetlo v tmách.

magnific2Je mi nesmierne ľúto, že občania Nemecka po páde fašistického režimu už na vlastnej koži pociťujú aj zákernosť a hrôzu tejto totalitnej komunistickej ideológie gender, ktorá nerešpektuje Boha, naše kresťanské korene, kultúru, ale ani žiadne pravidlá demokratickej spoločnosti a zákerne útočí na tých najzraniteľnejších- na naše deti.

Ubezpečujem Vás, že mnohí členovia strany Magnificat Slovakia, za ktorú kandidujem na post predsedu VÚC Bratislavského samosprávneho kraja, aktívne bojovali proti ateistickému komunistickému režimu a preto dokážu veľmi dobre rozoznať prvky fašisticko-komunistickej ideológie, ktoré sa za touto socialistickou ideológiou gender skrývajú a účinne proti nej bojovať. Máme v tom bohatú prax a skúsenosti, ktoré vieme využiť pre dobro Slovenského národa, ale aj celej EÚ.

CulenMy si veľmi dobre uvedomujeme, že základnou bunkou každého národa je rodina a kto útočí na rodinu, útočí aj na národ a na kresťanské korene nášho národa a teda aj na Boha, od ktorého tento poriadok a morálny zákon pochádza. Boh totiž stvoril človeka ako muža a ženu s príkazom, aby naplnili zem a podmanili si ju. Títo vzbúrenci proti Bohu sa útokmi narodinu a presadzovaním výučby sexuálnej výchovy v materských škôlkach a zavádzaním výučby o rodovej rovnosti na základných a stredných školách snažia o rozvrat spoločnosti a likvidáciu už tisícročia pretrvávajúcich kresťanských tradícii odvodených z DESATORA. Toto počínanie by v konečnom dôsledku mohlo znamenať likvidáciu jednotlivých národov Európy a samotného ľudského rodu, čo nemôžeme dopustiť.

Ak chceme, aby naše národy prežili, tak musíme túto morovú nákazu zastaviť, lebo inak táto morová nákaza zlikviduje nás. Ak budete potrebovať našu pomoc, tak sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť.

V tom nech nám Všemohúci Boh a Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska pomáha!

Mgr. Anton Čulen,

Kandidát na predsedu VÚC Bratislava za politickú stranu Magnificat Slovakia

www.magnificat.sk

Na vedomie:  médiá, TK KBS,  Ing. O. Pietruchová

 

Sehr geehrte Frau Gabriele Kuby!

 Erlauben Sie mir, dass ich Ihnen auf diesen Weg meinen herzlichen Dank ausspreche – für alle Ihre Arbeit und Mühe, mit der Sie sich mutig und unerschrocken bemühen die Bürger der Slowakischen Republik auf die Gefahren von Seiten der sozialistischen Gender Ideologie aufmerksam zu machen, welche wie die Pest kompromisslos und gegen den Willen der Mehrheit der Bevölkerung gewaltsam und raffiniert von den Befürwortern des Kampfatheismus in die Legislative nahezu aller Mitgliedsländer der Europäischen Union durchgesetzt wird.

In diesem Zusammenhang ist Ihr Buch Globale Sexualrevolution wie ein Licht im Dunkel.

Es tut mir unendlich leid, dass die Bürger Deutschlands nach dem Fall des faschistischen Regimes schon auf eigenem Leib die Hinterlistigkeit und den Schrecken dieser totalitären kommunistischen Gender Ideologie verspüren, einer Ideologie, die weder Gott, noch unsere christlichen Wurzeln, Kultur und auch keine Regel einer demokratischen Gesellschaft respektiert und die hinterhältig die am meisten verwundbaren – unsere Kinder -attackiert.

Ich versichere Ihnen, dass viele Mitglieder der Partei „Magnificat“, für die ich auf den Posten eines der Bürgermeister in Bratislava – kandidiere, aktiv gegen den atheistischen kommunistischen Regime gekämpft haben, so dass sie sehr gut die Merkmale einer faschistisch-kommunistischen Ideologie, die sich hinter der sozialistischen Gender Ideologie verbergen, unterscheiden können und wirksam gegen sie zu kämpfen vermögen. Wir haben darin reiche Praxis und Erfahrung, die wir für das Wohl der slowakischen Nation aber auch der ganzen EU zu nutzen wissen.

Es ist uns wohl bewusst, dass die Grundzelle einer jeden Nation die Familie ist, und wer die Familie angreift, greift auch die Nation und die christlichen Wurzeln unserer Nation und auch Gott an, von dem diese Ordnung und das Moralgesetz stammen. Gott schuf den Menschen als Mann und Frau mit der Anordnung die Erde zu füllen und sie sich unterzuwerfen. Diese Rebellen gegen Gott sind durch Angriffe gegen die Familie und durch Durchsetzung der Sexuallehre in Kindergärten und des Unterrichtes über Gender in den Schulen bemüht, Zerrüttung in die Gesellschaft zu bringen und tausendjährige aus den Zehn Geboten stammende christliche Traditionen zu vernichten. Dieses Gebaren könnte in endgültiger Auswirkung das Vernichten  einzelner Nationen Europas und des eigentlichen Menschengeschlechts bedeuten, was wir nicht zulassen können.

Wenn wir wollen, dass unsere Nationen überleben, müssen wir diese Pest aufhalten, ansonsten vernichtet diese Verpestung uns.

Falls Sie unsere Hilfe brauchen, können Sie sich jederzeit an uns wenden.

In dem allen möge uns der Allmächtige Gott und die Siebenschmerzmutter – die Patronin der Slowakei – helfen!

 Mgr. Anton Čulen,

Kandidat für den Bürgermeister in Bratislava

(politische Partei Magnificat Slovakia)

www.magnificat.sk