Kauza petícia

Obsah:

1. Zmluva o výhrade svedomia – predloženie petície predsedovi NR SR

2. Tlačová správa organizátorov petície za výhradu vo svedomí

3. Výhrada vo svedomí znovu v parlamente, KBS sa dištancuje – správa SITA

4. Predseda NR SR prevzal petíciu za prijatie Zmluvy o výhrade vo svedomí – TASR

5. Reakcia – TK KBS

6. Reakcia – organizátori

7. Email organizátorov a odpoveď

8. Stanovisko – (reakcia Selecký Čulen)

9. Mail od p. Kováčika

10. Zloženie petičného výboru uverejneného v Katolíckych novinách

11. List predsedovi NR SR Mgr. Paškovi

12. Anton Čulen – príprava odovzdania

13. Magnifiacat – príprava odovzdania

14. Podpora arc. Sokola petícii

15. Podpora KBS petícii

16. Stanovisko predkladateľov

17. Komentár Mons. Mariána Gavendu

18. Sociálna spravodlivosť nie je len dávať

19. Komentár Roberta Kotiana

20. Arcibiskup Sokol o zmluve na TA3

21. Veľvyslankyňa D. Babčanová

22. Fico – vyjadrenie k prijatiu Zmluvy o výhrade vo svedomí

23. Vyhlásenie KBS k petícii za urýchlenie prijatia zmluvy o výhrade vo svedomí

===================================================

1. Zmluva o výhrade svedomia – predloženie petície predsedovi NR SR

Anton Selecký, Belinského 24,  851 01 Bratislava

Predseda Národnej rady SR

Mgr. Pavol Paška

Námestie Alex. Dubčeka 1

812 80 Bratislava 1

Bratislava 10. 12. 2006 (Deň ľudských práv)

Vec: Predloženie petície za prijatie zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o Výhrade vo svedomí.

Vážený pán predseda,

organizátori petície za prijatie zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o výhrade vo svedomí predkladajú Národnej rade SR a Vláde SR petíciu, ktorou vyzývajú tieto inštitúcie, aby urýchlene a v čo najkratšej dobe bola podpísaná a ratifikovaná „Zmluva o práve uplatňovať výhrady vo svedomí medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou“.  Zároveň oznamujeme vláde SR, že o zaslaní tejto petície budeme informovať Apoštolského nuncia na Slovensku. Pripomíname, že záväzok k prijatiu tejto zmluvy vyplýva aj zo Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Vatikánom.

Petičné hárky za prijatie tejto zmluvy podpísalo celkovo 118 449 občanov Slovenskej republiky. Z toho je podľa organizátorov 110 007  podpisov platných a 8442 podpisov je neplatných.

Odovzdaním tejto petície chceme tlmočiť vláde a parlamentu názor veľkého množstva občanov, podľa ktorých je potrebné Zmluvu o výhrade svedomia prijať, lebo ňou bude mať každý občan Slovenskej republiky zabezpečenú ochranu pred nátlakom a znevýhodňovaním v prípade, ak sa bude riadiť svojím svedomím.

Organizátori zároveň vyjadrujú sklamanie nad nekritickým odmietaním zmluvy zo strany niektorých jednotlivcov a skupín. Za poľutovaniahodné považujeme najmä tie vyhlásenia a aktivity, ktoré spochybňovali samotnú slobodu svedomia a nadriadili jej „právo väčšiny“, čo je v ostrom protiklade s duchom demokracie.

Organizátori so značným znepokojením sledujú vzrastajúce prejavy intolerancie voči Katolíckej cirkvi a jej predstaviteľom, diskrimináciu kresťanských odborov a upieranie ich práva na kolektívne vyjednávanie, ako i podávanie negatívneho obrazu o Katolíckej cirkvi ktoré verejnosti podsúvajú médiá, ako aj proti jednostranným paušalizujúcim súdom o cirkvi. Za prejavy intolerancie a arogancie moci považujeme aj systematické kroky vlády smerujúce  k likvidácii náboženských programov vo verejnoprávnom Slovenskom rozhlase a kroky smerujúce k likvidácii cirkevných škôl, súkromných škôl a školských zariadení.

Z tohto dôvodu sú organizátori tejto petície pripravení aj do budúcnosti pozorne sledovať dodržiavanie základných ľudských práv a náboženskej slobody a možnosť uplatňovania práva na slobodu svedomia na Slovensku.

Organizátori vítajú podporu poslanca NR SR Petra Gaburu ktorý prijal od organizátorov patronát a prisľúbil svoju pomoc pri procese ratifikácie tejto zmluvy.

Ďakujeme Konferencii biskupov Slovenska za jej plnú podporu  tejto petičnej akcii, ako aj všetkým občanom SR, ktorí podpísali petičné hárky a akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnému priebehu celej petičnej akcie.

Boh žehnaj Slovensko!

Anton Selecký

Anton Čulen

Rozdeľovník:    Ivan Gašparovič, prezident SR

Róbert Fico, predseda Vlády SR

Henryk Józef Nowacki, Apoštolský nuncius v SR

František Tondra, predseda KBS

Peter Gabura, poslanec NR SR

* * * * * * Naspäť na obsah * * * * * *

2. TLAČOVÁ SPRÁVA ORGANIZÁTOROV PETÍCIE ZA VÝHRADU VO SVEDOMÍ

Svedomie je mravný zákon v každom človeku, ktorý volá ku konaniu dobra a varuje pred konaním zla. Znepokojuje pre činy vykonané v rozpore s ním a volá k ľútosti a náprave.

Svedomie nie je výmysel katolíckej cirkvi či Svätej stolice, ani nijakej politickej strany v SR, či medzinárodnej organizácie! Svedomie je mravný zákon v človeku a človek je len vtedy slobodný a iba vtedy môže dôstojne prežívať svoj život, keď sa ním riadi a keď spoločenský poriadok, zriadenie štátu a spoločnosti mu takýto slobodný život umožňujú. Výhrada svedomia teda patrí do oblasti základných ľudských práv a slobôd.

I (OSN) Organizácia spojených národov pokladala za nutné zakotviť vo svojich dokumentoch povinnosť pre štáty, zabezpečiť pre svojich občanov podmienky stanovené zákonom, ktoré im zaručia slobodu pri svojom živote podľa svedomia a viery. Tieto dokumenty OSN zaväzujú i štáty EÚ a teda i Slovensko. Právo uplatňovania slobody svedomia zaručuje dokonca aj Ústava SR.

K prijatiu zákona na výhradu svedomia sa zaviazala i vláda SR v zmluve uzavretej  medzi SR a Svätou stolicou. Paralelná dohoda medzi SR a registrovanými cirvani a náboženskými spoločnosťami je príležitosťou pre každého občana SR, aby v zhode so svojím svedomím mohol slobodne myslieť a konať. Prijatie zmluvy o Výhrade svedomia  bolo zakomponované i v programovom vyhlásení predchádzajúcej vlády SR.

S veľkým znepokojením preto sledujeme situáciu na našej politickej scéne. Každý takýto pokus o znemožnenie zakotvenia týchto práv nie je nič iné ako diktátorský pokus o obmedzovanie tohto základného ľudského práva. V súčasnosti sa tak deje  z dôvodu ideológie sekularizmu. V duchu tejto ideológie sú pripravované zákony, ktoré sú namierené proti ľudskej a katolíckej morálke.

Úplne otvorene sa preukazuje, že mnohí politici vec svedomia – základného atribútu nezávislosti myslenia a rozhodovania postavili až za svoje najrôznejšie záujmy.  To, že fakticky právny systém EU je už nad slovenským právnym systémom, len podčiarkuje nebezpečenstvo ďalšieho vývoja.

Každý pokus o znemožnenie zakotvenia týchto práv chápeme ako pokus o zavedenie diktátu a obmedzovanie základných ľudských práv a slobôd z dôvodu ideológie.

Organizátori so značným znepokojením sledujú vzrastajúce prejavy intolerancie voči Katolíckej cirkvi a jej predstaviteľom, diskrimináciu kresťanských odborov a upieranie ich práva na kolektívne vyjednávanie, ako i podávanie negatívneho obrazu o Katolíckej cirkvi, ktoré verejnosti podsúvajú médiá, ako aj proti jednostranným paušalizujúcim súdom o cirkvi. Za prejavy intolerancie a arogancie moci považujeme aj systematické kroky vlády smerujúce k likvidácii náboženských programov vo verejnoprávnom Slovenskom rozhlase a praktickú likvidáciu cirkevných škôl, súkromných škôl a školských zariadení.

Z tohto dôvodu sú organizátori tejto petície pripravení aj do budúcnosti pozorne sledovať dodržiavanie základných ľudských práv a náboženskej slobody a možnosť uplatňovania práva na slobodu svedomia na Slovensku.

Organizátori vítajú podporu poslanca NR SR Petra Gaburu ktorý prijal od organizátorov patronát a prisľúbil svoju pomoc pri procese ratifikácie tejto zmluvy.

V mene veľkého množstva signatárov, ktorí podpísali túto petíciu a ktorí sa  dožadujú prijatia tejto zmluvy, preto vyzývame Vládu SR, všetkých ústavných činiteľov SR,  všetkých poslancov NR SR, ale aj všetky jednotlivé politické strany v SR, cirkvi a náboženské spoločnosti, občianske združenia, nadácie ale aj  všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa zasadili za prijatie tejto zmluvy o práve uplatňovať výhrady vo svedomí. Nedovoľme, aby ktorýkoľvek občan SR musel robiť to, čo je proti jeho svedomiu.

Petičné hárky za prijatie tejto zmluvy podpísalo celkovo 118 449              občanov Slovenskej republiky. Z toho je podľa organizátorov 110 007  podpisov platných a 8442 podpisov je neplatných.

Ďakujeme Konferencii biskupov Slovenska za jej plnú podporu  tejto petičnej akcii, ako aj všetkým občanom SR, ktorí podpísali petičné hárky a akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnému priebehu celej petičnej akcie.

V Bratislave v Deň ľudských práv 10. 12. 2006

Boh žehnaj Slovensko.

Anton Selecký

Anton Čulen

* * * * * * Naspäť na obsah * * * * * *

3. Výhrada vo svedomí znovu v parlamente, KBS sa dištancuje

BRATISLAVA 14. decembra (WEBNOVINY) – Organizátori petície za výhradu vo svedomí nerozumejú, prečo sa Konferencia biskupov Slovenska (KBS) dištancuje od dnešného odovzdania petičných hárkov v Národnej rade SR. Novinárom to povedal jeden z nich, Anton Čulen. „Je otázne, či hovorca KBS Kováčik urobil vyjadrenie sám, pretože nám viacerí biskupi vyslovili diametrálne odlišný názor,“ povedal Čulen. Navyše, je tu vôľa 120-tisíc občanov a medzi organizačným výborom a parlamentom nie je žiadny medzičlánok, ktorý by týmto občanom zabránil predložiť petíciu do Národnej rady, dodal Čulen.

„Nie je to moje vlastné stanovisko, organizátorom ho na stretnutí povedal predseda KBS František Tondra,“ reagoval pre SITA hovorca KBS Jozef Kováčik. Vo vyhlásení KBS sa píše, že odovzdávanie petície o prijatí Zmluvy o výhrade vo svedomí je súkromnou iniciatívou jej dvoch signatárov. „Konferencia biskupov Slovenska sa pripojila k tejto petícii v okamihu, keď sa zbierali hlasy, ale momentálne sa nepripája k aktivite, aby tieto podpisy boli v tomto okamihu odovzdané NR SR,“ uzatvára Kováčik.

„Ďalší postup by mal byť široká diskusia o tom, aby to bola celospoločensky prijateľná zmluva na riadnych základoch,“ povedal novinárom poslanec KDH Peter Gabura, ktorý sa na organizácii petície, nie však na odovzdaní aktívne podieľal. „Občania majú právo spisovať petície. Sme však v opozícii a v nej sa takéto témy dajú ťažko presadzovať,“ povedal médiám poslanec KDH Vladimír Palko. „Pre túto zmluvu som podal demisiu ako minister, takže petícia má moju podporu,“ dodal Palko.

Kancelária Národnej rady petíciu prijala a postúpi ju na posúdenie odboru petícií a sťažností, informoval novinárov hovorca predsedu parlamentu Jozef Plško s tým, že po jej posúdení k nej predseda parlamentu Pavol Paška zaujme stanovisko.

Petíciu sa podľa Čulena rozhodli organizovať preto, aby Slovensko naplnilo záväzok vyplývajúci zo zmluvy so Svätou stolicou a poistili sa práva, ktoré už teraz obsahuje ústava
a platné zákony.

SITA

* * * * * * Naspäť na obsah * * * * * *

4. Predseda NR SR prevzal petíciu za prijatie Zmluvy o výhrade vo svedomí

Petíciu za urýchlené prijatie Zmluvy o výhrade vo svedomí medzi Slovenskou republikou a Vatikánom, ktorú podporilo 120 tisíc občanov, dnes odovzdali organizátori akcie predsedovi Národnej rady SR Pavlovi Paškovi.
Od dnešného odovzdávania petície v parlamente sa dištancovala Konferencia biskupov Slovenska (KBS), ktorá zbieranie podpisov podporovala. Podľa hovorcu KBS Jozefa Kováčika ide o súkromnú aktivitu dvoch signatárov petície. „KBS sa pripojila k tejto petícii v okamihu, keď sa zbierali hlasy, ale momentálne sa nepripája k aktivite, aby tieto podpisy boli v tomto okamihu odovzdané NR SR,“ uviedol Kováčik.
Signatári petície vyzývajú vládu, parlament, všetkých ústavných činiteľov, politické strany, náboženské a občianske združenia, aby sa zasadili za prijatie zmluvy. „Nedovoľme, aby ktorýkoľvek občan SR musel robiť to, čo je proti jeho svedomiu,“ uvádzajú organizátori petície vo výzve. „V rámci toho, že túto petíciu podpísalo 120 tisíc občanov SR, v podstate je to naša morálna povinnosť, aby sme túto petíciu doviedli do konca a odovzdali ju do parlamentu SR,“ povedal dnes za organizátorov Anton Čulen. Pripomenul, že Slovensko sa k prijatiu zmluvy zaviazalo v medzinárodnej dohode so Svätou Stolicou. Podľa neho dochádza na Slovensku k porušovaniu ľudských práv, náboženskej slobody či zákonov. Konkrétne spomenul diskrimináciu kresťanských odborov, rušenie cirkevných škôl či náboženských relácií. „Prijatím zmluvy medzi SR a Vatikánom ohľadne výhrady svedomia sa nič na Slovensku meniť nebude, pretože už teraz to je zakotvené v ústave SR a myslíme si, že je veľmi dobré, ak to bude poistené aj týmto medzinárodným zákonom,“ zdôraznil.
Kancelária NR SR podľa hovorcu predsedu parlamentu Jozefa Plška prijala petíciu. Najskôr ju postúpia odboru petícií a sťažností na posúdenie a potom zaujmú stanovisko.
Nad odovzdávaním petície prevzal záštitu poslanec KDH Peter Gabura, podľa ktorého treba pokračovať v dobrej myšlienke. „120 tisíc podpisov je vyjadrením občanov. Už v tejto chvíli je to dosť silná skupina ľudí, je to občianska iniciatíva a je dôležité, ako s tým politici a celá spoločnosť naloží,“ povedal Gabura, podľa ktorého by mala nasledovať široká diskusia.
Podľa predsedníčky poslaneckého klubu KDH Márie Sabolovej ide o občiansku iniciatívu, v ktorej sa KDH ani jej poslanci neangažovali. „Pre nás bolo prekvapením, že pán poslanec prijal nejakú záštitu, lebo to nebola akcia KDH. Myslím si, že je to taká vážna vec, na ktorej záleží aj nám, v minulosti sme presadzovali zmluvu o výhrade vo svedomí. Myslím si, že mala by ísť naprieč politickým spektrom,“ povedala pre TASR.

* * * * * * Naspäť na obsah * * * * * *

5. Reakcia TK KBS

Reakcia hovorcu KBS k petičnej akcii
P:3, 14. 12. 2006 10:51, PRE

Odovzdávanie petície o prijatí Zmluvy o výhrade vo svedomí je súkromnou iniciatívou jej dvoch signatárov. Konferencia biskupov Slovenska sa pripojila k tejto petícii v okamihu, keď sa zbierali hlasy, ale momentálne sa nepripája k aktivite, aby tieto podpisy boli v tomto okamihu odovzdané NR SR.

Jozef Kováčik

Znenie správy vydala TK KBS aj vo forme ::AUDIO::.

* * * * * * Naspäť na obsah * * * * * *

6. Reakcia – Organizátori

Ďalší signatári petície za prijatie Zmluvy o výhrade vo svedomí sa dištancovali od odovzdania hárkov v NR SR
P:3, 14. 12. 2006 19:38, DOM

Fórum života/FŽ/ a Fórum kresťanských inštitúcií/FKI/ sa dnes dištancovali od odovzdávania petície za prijatie Zmluvy o výhrade vo svedomí v Národnej rade Slovenskej republiky. Informovali o tom TK KBS výkonný riaditeľ FŽ Marek Michalčík a predseda FKI Pavol Kossey. Vo svojom stanovisku uviedli, že odovzdanie petície pánmi Antonom Seleckým a Antonom Čulenom v NR SR sa udialo bez vedomia zodpovedných osôb FŽ a FKI, hoci predstavitelia FŽ a FKI boli od začiatku aktivít spojených s petíciou v organizačnom výbore. S cieľom petície sa aj naďalej stotožňujú, ale nesúhlasia so spôsobom jej odovzdania v NR SR.

( TK KBS;jk )

* * * * * * Naspäť na obsah * * * * * *

7. Email organizátorov a odpoveď

From: „Marek Michalčík“ <marek@forumzivota.sk>
To: „Selecky“ <magnificat@stonline.sk>; „Anton Čulen“
<uskutocnujte.slovo@zoznam.sk>; <peter_gabura@nrsr.sk>
Cc: „Predsednictvo FZ“ <predsednictvo@forumzivota.sk>; „Pavol Kossey“
<international@kdh.sk>
Sent: Thursday, December 14, 2006 5:12 PM
Subject: Postoj k odovzdaniu peticie

Vazeny pan Selecky, pan Culen a pan Gabura,
s velkym prekvapenim som sa dnes dozvedel o odovzdani peticie. Povazujem z
vasej strany za velmi neseriozne odovzdat peticiu bez suhlasu vsetkych
partnerov. Nemam dovod pochybovat o vasej dobrej voli a dobrych umysloch,
avsak nemozem nepovazovat vas krok za necestny voci mne, p. Kosseyovi a p.
Martinickemu a takisto voci ostatnym partnerom, s ktorymi sme chceli
odovzdanie peticie zharmonizovat. Pri odovzdani peticie sme nechceli konat
skor, ako nezavladne sulad postojov, co sme povazovali za velmi dolezite
pre konecny uspech.
Preto sa po dohode s p. Kosseyom (s p. Martinickym sa mi dnes nepodarilo
spojit) musime s p. Kosseyom distancovat od terminu a sposobu odovzdania
peticie a takisto od znenia tlacoveho vyhlasenia spojeneho z odovzdanim
peticie. S cielom peticie sa naplno stotoznujeme a pre slobodu svedomia a
za prijatie Zakona o vyhrade svedomia budeme vyvijat vlastne aktivity.
Je nam luto, ze odovzdanie peticie sprevadzala takato separatna iniciativa
a dufame, ze skody tohto, podla nas nerozvazneho kroku, budu co najmensie.

S uctou

Marek Michalcik, Forum zivota
aj v zastupeni: Pavol Kossey, Forum krestanskych institucii

Na vedomie: Predsednictvo Fora zivota

Vážený pán Michalčík a ostatní.
Vašu reakciu sme očakávali a nijako nás neteší.  Ako viete, my sme boli
viackrát pri rozhovoroch na  tému odovzdania petície. Po ťažko
pochopiteľných prieťahoch  ohľadne odovzdania, (za ktorým ste stáli aj vy) a
našom zhodnotení situácie,   však nebol možný iný krok, aby táto petícia,
ktorá vyjadruje vôľu a postoj vyše 100 000 občanov, nebola napokon ohrozená.
To je naše konštatovanie. Áno, rozhodli sme o odovzdaní separátne, a to so
všetkou úctou ku celému petičnému výboru, najmä však ku ľuďom, ktorí práve
tento krok očakávajú už celý jeden rok. Celá skupina organizátorov, ako aj
naše tri mená, nie sú v tejto chvíli dôležité. Som hlboko presvedčený, že už
blízky čas nám dá za pravdu. Túto petíciu môžme považovať za novodobú
„Chartu 77“. Tu nejde o politický úspech petície, ktorý je veľmi vzdialený,
ale o deklarovanie presvedčenia 120 000 ľudí, ktorých MUSÍ NRSR vziať na
vedomie. Ako vidím v histórii až podnes, od kresťanov sa nežiada politický
úspech a manévre, ale vyznanie a svedectvo. Ja v tom nevidím škodu. Petícia
je v parlamente. Skúste pouvažovať nad tým, prečo taký veľký odpor voči tomu
odovzdaniu, a tiež si z toho skúste vyvodiť obraz o situácii. Cítime sa byť
stále s vami na jednej lodi.  Ak si to dovolím povedať   za nás troch,
ktorých ste oslovili, sme naďalej ochotní spolupracovať s vami všetkými a s
každým človekom dobrej vôle, a venovať všetky svoje sily k tomu, aby
cyrilometodské dedičstvo na Slovensku, viera a  sloboda vyznania každého,
ako aj práva v tomto zmysle, boli zachovávané.
Boh žehnaj Slovensko!

S úctou Anton Selecký

* * * * * * Naspäť na obsah * * * * * *

8. Stanovisko – (reakcia Selecký Čulen)

Anton Selecký,  Belinského 24,  851 01 Bratislava

Pre:   TASR, SITA, TK KBS,

V Bratislave, 15. decembra 2006

Stanovisko ku dištancovaniu sa  KBS od odovzdania petície za prijatie Zmluvy o výhrade svedomia Národnej Rade SR

Dňa 14. decembra 2006 sme odovzdali predsedovi Národnej rady SR Mgr. Pavlovi Paškovi petíciu, ktorá obsahuje takmer 120 000 podpisov občanov Slovenskej republiky, a to  za urýchlené prijatie Zmluvy o výhrade svedomia medzi Slovenskou republikou a Svätou Stolicou. Konferencia biskupov Slovenska sa od tohto aktu prostredníctvom riaditeľa TK KBS Jozefa Kováčika dištancovala. Vyjadrujeme svoje poľutovanie nad nepochopením dôležitosti tohto kroku práve v tomto čase. Občania – signatári tejto petície v nej svojím podpisom vyjadrujú podporu a vernosť hodnotám evanjelia, kresťanskej  morálke a žiadajú o ich ochranu.. Ako spoluorganizátori petície považujeme za zodpovedné čo najskôr predložiť vôľu občanov Národnej Rade SR. Tlmočenie vôle občanov  podľa nášho názoru nezávisí od nijakej špecifickej situácie.   Zmluva o výhrade svedomia je potrebná a užitočná ako pre Cirkev, tak aj pre všetkých občanov Slovenska a pre ich dobro. Utvrdzuje nás v tom aj písomná podpora Arcibiskupa Jána Sokola (27. septembra 2005), ako aj celej Konferencie biskupov Slovenska ( 9. novembra 2005), k uskutočneniu predmetnej petície.

Anton Selecký,  Anton Čulen

(odovzdávatelia petície)

Na vedomie:    Národná Rada  SR, Nunciatúra Sv. Stolice na Slovensku, biskupi Slovenska, ostatní organizátori petície.

* * * * * * Naspäť na obsah * * * * * *

9. Mail od p. Kováčika

—– Original Message —–

From: Jozef Kováčik

To: Anton Čulen

Cc: ABU KOSICE ; ABU TRNAVA ; BU BB ; BU NITRA ; BU ROZNAVA ; BU SPIS ; GBU KOSICE ; GBU PRESOV ; VORDINARIAT

Sent: Monday, December 18, 2006 11:54 AM

Subject: RE: Stanovisko-reakcia

Pán Čulen, Pán Selecký,

TK KBS nie je štátnou spravodajskou agentúrou. Je to informačný kanál Konferencie biskupov Slovenska, voči ktorej vy svojvoľne konáte.

Na základe týchto skutočností nemôže TK KBS informáciu o vašom kroku, ktorý Konferencia biskupov Slovenska, Fórum života, Fórum kresťanských inštitúcií, ako aj pôvodca petície pán Martinický, považujú za súkromný nezodpovedný krok, medializovať prostredníctvom vlastných médií.

Reakcia hovorcu KBS bola plne v súlade s názorom vedenia KBS.

S pozdravom

Jozef Kováčik, hovorca KBS a riaditeľ TK KBS

From: Anton Čulen [mailto:uskutocnujte.slovo@zoznam.sk]
Sent: Monday, December 18, 2006 11:04 AM
To: Ján Korec; Vladimír Filo; Alojz Tkáč; ABU Trnava; Andrej Imrich; Dominik Tóth; Eduard Kojnok; František Rábek; František Tondra; Ján Babjak; Ján Sokol; KBS; Rudolf Baláž; Tomáš Galis; Viliam Judák; Štefan Vrablec
Subject: Fw: Stanovisko-reakcia

Drahí otcovia biskupi,

vzhľadom na skutočnosť, že TK KBS odmietla na svojích stránkach zverejniť naše oficiálne stanovisko na reakciu hovorcu KBS k odovzdaniu petície o prijatí Zmluvy o výhrade vo svedomí, obraciame sa na Vás a v súlade so znením Tlačového zákona č. 84/1968 touto cestou opätovne žiadame o jeho uverejnenie na stránke TK KBS.

Za pochopenie ďakujeme.

S kresťanským pozdravom,

Anton Selecký a Anton Čulen.

* * * * * * Naspäť na obsah * * * * * *

10. Zloženie petičného výboru uverejneného v Katolíckych novinách

Katolícke noviny z 23. októbra 2005 potvrdzujú, že p. A. Selecký ako člen petičného
výboru bol oprávnený k predloženiu petície o výhrade svedomia do NR SR.

Vážení priatelia,

v prílohe Vám zasielam dôkaz o tom, že pán Anton Selecký bol členom petičného výboru
Za prijatie zmluvy o výhrade svedomia a teda bol aj skutočne oprávnený k tomu, aby predložil
spomínanú petíciu do NR SR. Tento krok som učinil spolu s ním po tom, čo väčšina členov
petičného vyboru rozhodla  a požiadala ma o aktívnu účasť pri doručení tejto petície do NR SR.
Prosím, v prílohe dole vpravo si pozorne prečítajte mená členov petičného výboru.

Táto skutočnosť bola uvedená v Katolíckych novinách zo dňa 23. októbra 2005 na str. č. 29.

Verím, že s Božou pomocou a zodpovedným prístupom kompetentných dosiahneme úspešnú
ratifikáciu tejto zmluvy o Výhrade svedomia. Prosím všetkých veriacich, aby sa zjednotili
a zintenzívnili svoje modlitby na tento úmysel. S pomocou Božou a s pomocou
Sedembolestnej Panny Márie patrónky Slovenska aj zmluva o Výhrade svedomia  môže byť
čoskoro realitou. Nebojte sa! Realita je taká, že petícia je už v parlamente aj keď nás veľmi
mrzia niektoré nedorozumenia, ktoré vznikli na základe nedostatku komunikácie. Napriek tomu
vyzývame všetkých ľudí dobrej vôle k modlime za skoré prijatie tejto zmluvy.

Majme na pamäti slová slová Sv. Otca Jána Pavla II. ktorý nám adresoval tieto slová: „Drahí
Slováci a Slovenky! Pápež vie, ako veľmi ho máte radi, ale aj pápež Vás uisťuje, že Vás má
veľmi rád. Slovensko má osobitnú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia. Dobre
si to uvedomte….. Nestačí hovoriť, hlásiť sa za katolíkov; je treba dať dôkaz tej
skutkovej viery, o ktorej hovorí kniha Skutkov apoštolov. Je to viera, ktorá sa najvýraznejšie
prejavuje v láske. Slovensko je povolané ponúknuť Európe predovšetkým dar svojej viery
v Krista a svojej oddanosti k Panne Márii. Jej zverujem súčastnosť i budúcnosť Cirkvi a
slovenského národa, aby rástol pod Kristovým krížom a v ňom vedel objaviť a prijať posolstvo
lásky a spásy“.

Boh žehnaj Slovensko. Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska oroduj za nás.

Mgr. Anton Čulen

* * * * * * Naspäť na obsah * * * * * *

11. List predsedovi NR SR Mgr. Paškovi

strana 1      strana 2

* * * * * * Naspäť na obsah * * * * * *

12. Anton Čulen – príprava odovzdania

E-mail

* * * * * * Naspäť na obsah * * * * * *

13. Magnifiacat – príprava odovzdania

E-mail

* * * * * * Naspäť na obsah * * * * * *

14. Podpora arc. Sokola petícii

list

* * * * * * Naspäť na obsah * * * * * *

15. Podpora KBS petícii

list

* * * * * * Naspäť na obsah * * * * * *

16. Stanovisko predkladateľov

Signatári reagujú na stanovisko KBS k odovzdaniu petície o výhrade svedomia

15.12.2006 21:06

Bratislava (TASR) – Anton Selecký a Anton Čulen, ktorí vo štvrtok odovzdali predsedovi
Národnej rady SR Pavlovi Paškovi petíciu s takmer 120 000 podpismi občanov SR za urýchlené
prijatie Zmluvy o výhrade vo svedomí medzi SR a Vatikánom, vyjadrili poľutovanie nad nepochopením
dôležitosti tohto kroku práve teraz.

Reagovali tak na stanovisko Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktorá odovzdávanie petície označila
za súkromnú aktivitu jej dvoch signatárov.

„Občania – signatári tejto petície v nej svojím podpisom vyjadrujú podporu a vernosť hodnotám
evanjelia, kresťanskej morálke a žiadajú o ich ochranu. Ako spoluorganizátori petície považujeme
za zodpovedné čo najskôr predložiť vôľu občanov Národnej rade SR,“ napísali vo svojom stanovisku
Selecký a Čulen.

„Konferencia biskupov Slovenska sa pripojila k tejto petícii v okamihu, keď sa zbierali hlasy,
ale momentálne sa nepripája k aktivite, aby tieto podpisy boli v tomto okamihu odovzdané NR SR,“
konštatoval riaditeľ Tlačovej kancelárie KBS a hovorca KBS Jozef Kováčik. Dodal, že aj ostatní signatári petície,
medzi nimi Fórum života a Fórum kresťanských inštitúcií, sa od ich aktivity dištancovali.
ch ka
Zdroj: TASR

* * * * * * Naspäť na obsah * * * * * *

17. Komentár Mons. Mariána Gavendu

Katolícke noviny č. 51 – 52,

24 a 31 decembra 2006str. 2

Brvná pod nohy

Petíciu robte buď dobre, alebo ju nerobte vôbec. Ak si napríklad urýchlené podpísanie
Zmluvy o výhrade svedomia želá milión občanov a vy zozbierate 5 000 podpisov, právom
sa vám tí z opačného tábora vysmejú do očí: „Ale veď aj 995 000 vašich si ju neželá!“
Petícia za túto zmluvu sa naozaj začala, ešte zjari. Bola to iniciatíva veriacich občanov,
spontánna a úprimná. Médiá ju hneď rozmazali. Aby v zárodku neskončila fiaskom, stala
sa vec nezvyčajná a veriaci občania spojili sily, pár aktívnych jednotlivcov i Fórum kresťanských
inštitúcií a Fórum života dali petícii formu a horlivo zbierali podpisy. Ide o občianske združenia,
nie o biskupskú konferenciu ani o cirkevné organizácie. Biskupi len následne vyjadrili podporu
a vďaku za takýto krok. Argumenty boli tiež občianske, vychádzajúce z Charty ľudských práv,
Slovenskej ústavy a z iných civilných dokumentov. Podarila sa vec nie bežná a zozbieralo sa
cez 100 000 platných podpisov. Medzitým sa samotná zmluva o výhrade stala predmetom politických
kalkulácií a organizátori petície nechceli do tejto arény vstupovať. Šlo im o zmluvu a práva občanov,
nie o politické záujmy. Keďže má petícia nad 100 000 platných hlasov, parlament je povinný sa
ňou zaoberať. Skôr, než by sa zvážila vhodná chvíľa predložiť petíciu v národnej rade, zopár
prihorlivých jedincov si uzurpovalo právo nakladať s petíciou podľa svojich záujmov – proti vôli
väčšiny organizátorov petície a bez delegácie tých, čo ju podpísali. Nastala trápna situácia, rozbila
sa zriedkavo dosiahnutá jednota. Diabolos – otec rozdelenia a lži si mädlil ruky…
Isté však zostávajú dve veci: petícia bola platne predložená parlamentu a mal by sa ňou seriózne
zaoberať. A takmer 120 000 podpísaných občanov si skutočne želá podpísanie tejto zmluvy, bez
ohľadu na to, či si ňou niekto začal prihrievať osobnú alebo skupinovú polievočku.
A do tretice: ak sa nenaučíme brať za hlavné kritérium spoločné dobro, budeme si stále hádzať
polená pod vlastné nohy a druhých právom provokovať k škodoradostnému smiechu.

MARIÁN GAVENDA

* * * * * * Naspäť na obsah * * * * * *

18. Sociálna spravodlivosť nie je len dávať

Sociálna spravodlivosť nie je len dávať

JOZEF MAJCHRÁK, MARTIN HANUS

Kňazi sú dnes podľa neho voči veriacim možno menej slobodní než za komunizmu. Vadí mu, keď vláda aj zástupcovia jeho vlastnej cirkvi hovoria o sociálnej otázke a ponechávajú bokom slobodu svedomia. Otvorene hovorí, že úlohou štátu nie je rozdávať. Spišský pomocný biskup Andrej Imrich.

.je sociálna rétorika tejto vlády v rozpore so sociálnym učením cirkvi?

Mne prekáža, že v tej rétorike je zahrnutý iba sľub hmotného blahobytu. Otázka svedomia je bokom. Dnešný svet je voľnomyšlienkársky a ľudia si vedia zabezpečiť, aby im zákon dovoľoval robiť to, čo je proti Bohu a proti prírode. Mocou zákona môžu prinútiť aj iných ľudí, aby im poskytli služby, ktoré sú v rozpore s ich svedomím.

.napríklad sexuálnu výchovu?

Aj to. Ale aj to, že lekár bude musieť konať potraty, či primátor sobášiť dvoch mužov či dve ženy. Také zákony sa tu tlačia a je dôležité, aby pri tom nemuseli asistovať ľudia, ktorí majú kresťanské svedomie. Možnosť žiť podľa svedomia je nutnou súčasťou sociálnej otázky. Sociálna spravodlivosť neznamená len hľadanie hmotného blahobytu.

.prečo potom najvyšší cirkevní predstavitelia vyhlásili, že výhrada vo svedomí nie je dôležitá, ale dôležité je riešenie sociálnych problémov?

Lebo sa ostalo na polceste. Hmotné potreby patria k sociálnej otázke, ale neoddeliteľne tam patrí aj život podľa svedomia.

.cirkev ostala na polceste?

Nie cirkev, iba ten, kto to povedal, teda vtedajší hovorca biskupskej konferencie.

(Mons. Marián Gavenda – pozn.)

(Týždeň č. 51-52/2006 – krátené)

* * * * * * Naspäť na obsah * * * * * *

19. Komentár Roberta Kotiana

Prijme Robert Fico zmluvu o výhrade vo svedomí?

19.12.2006

Desať dní pred Vianocami, v ten istý deň, keď pápež Benedikt XVI. spolu s arcibiskupom
Christodoulosom, hlavou gréckej pravoslávnej cirkvi, podpísali spoločné vyhlásenie, v ktorom
o. i. odmietajú potraty a eutanáziu, zdôrazňujú potrebu brániť kresťanské hodnoty a varujú
pred rastúcou sekularizáciou európskej spoločnosti, niekoľko signatárov petície za urýchlené
prijatie Zmluvy o výhrade vo svedomí medzi SR a Vatikánom odovzdalo petičné hárky so 120-tisíc
podpismi predsedovi NR SR Pavlovi Paškovi.
Medzi tým, ako sa petičná akcia začala, a jej odovzdaním na parlamentnej pôde sa však udialo
niekoľko zásadných udalostí – po spore KDH a SDKÚ o ratifikovanie zmluvy na pôde vlády
a parlamentu kresťanskí demokrati vystúpili z Dzurindovej vlády, uskutočnili sa predčasné
parlamentné voľby, do novej vlády Roberta Fica sa ani napriek nadmernému úsiliu ani KDH,
ani SDKÚ nedostali, v júli 2005 sa stretol nový premiér nielen s kardinálom Korcom, v septembri
aj s predstaviteľmi Konferencie biskupov Slovenska a v programovom vyhlásení vlády sa ocitlo
šesť riadkov vágnych formulácií…

Jednoznačné dištancovanie sa predstaviteľov Konferencie biskupov Slovenska od odovzdania
petičných listín, hoci samotnú petičnú akciu od jej začiatku podporovali (biskupi Slovenska tak
urobili verejne vo svojom vyhlásení na 52. plenárnom zasadaní 9. novembra 2005 na Donovaloch)
malo svoju logiku – totiž počas svojich stretnutí s premiérom Robertom Ficom pochopil kardinál
Korec aj predseda KBS František Tondra, že toto nie je vláda, ktorou zmietajú bioetické otázky.
Napokon, kardinál Korec to povedal v júli celkom jasne, keď potvrdil, že problém zmluvy o výhrade
svedomia na svojom stretnutí neriešili: „Vláda má teraz dosť problémov, až sa bojím, aby z nich
nemala ťažkú hlavu. Akútnejšie je to, že niektorí naši ľudia nemajú čo položiť na stôl.“ A dva mesiace
neskôr sa predseda KBS František Tondra nazdával, že v tomto volebnom období zmluva o výhrade
v svedomí nebude otvárať a pilátovsky dodal: „KBS nie je partner štátu v tejto veci. Partnermi sú
Vatikán a štát.“
Realistami sú aj predstavitelia KDH – napríklad poslanec NR SR za KDH Vladimír Palko len
konštatoval,, že „občania majú právo spisovať petície. Sme však v opozícii a v nej sa takéto témy
dajú ťažko presadzovať… Pre túto zmluvu som podal demisiu ako minister, takže petícia
má moju podporu.“

Málokto si však všimol, že hoci u Roberta Fica dominujú sociálne otázky nad ostatnými, lepšiu šancu
ako prijať vyváženú zmluvu o výhrade vo svedomí už mať nebude… Aj s primeranými dopadmi na agendu
a percentá jeho politických protivníkov.
Róbert Kotian

* * * * * * Naspäť na obsah * * * * * *

20. Arcibiskup Sokol o zmluve – na TA3

Moderátorka TA3 Ľuba Oravová  diskusná relácia

Téma dňa 27. 12. 2007 19, 55 hod.

Hosť Arcibiskup metropolita Ján Sokol:

Rok 2006 bol plný zmien.  (krátené)

http://www.ta3.com/sk/relacie/5_tema-dna/724_aky-bol-rok-2006

Ľ. Oravová: Vráťme sa späť ešte k tej minulej vláde. Vieme, že táto vláda mala problém a ten problém sa volal “výhrada vo svedomí”. Spätne, možno tých niekoľko mesiacov, ako hodnotíte tento spor?

J. Sokol:   Tento spor hodnotím tak, že robila sa slabá výchová práca, vysvetliť čo to je vlastne svedomie. Veď ten zákon vlastne aj platí aj teraz. Veď každý by mal jednať podľa svojho svedomia. Lenže ľudia tomu nerozumeli, to sa nafúkalo, o tom sa príliš diskutovalo a potom prišlo k tomu, čomu prišlo.. Ja keby som bol mohol to ovplyvniť, ja by som išiel celkom inou cestou.

Po prvé by som ľuďom povedal čo to je. Vlastne to je to, čo aj doteraz máte v Ústave zabezpečené. Len aby to bolo tak aj akosi ešte aj zákonom a zmluvou s Cirkvou, teda so štátom Vatikán podpísané a aby to bolo akosi spečatené. A ľudia by , iste aj politici boli pochopili a k tomu, čo prišlo, nemuselo prisť.

Ľ. Oravová: – Znamená to teda, že podľa Vás, tak trošku “výhrada vo svedomí” bola zneužitá v politickom boji?

J. Sokol:  To by som nepovedal celkom tak, ale by som povedal, zle bola diskutovaná.

Ľ. Oravová: – Vieme, že paradoxne zmluva, ,ktorá rozdelila vládnu koalíciu a spôsobila jej pád, vyvolala napäté vzťahy medzi stranami , ktoré sa veľmi jasne hlásia ku kresťanským základom, SDKU, KDH. Do istej mieri nie je Vám to ľúto, že práve tieto dve strany sa dostali do sporu o tému, ktorá by im mala byť blízka?

J. Sokol:   Zase sa vrátim k tomu, čo som povedal, že málo asi diskutovali, málo asi hovorili o tejto problematike. A toto, tá určitá neinformovanosť, alebo aj zlí pohľad urobili to, čo urobili. Keby to odomňa záležalo, ja by som pre toto nebol rozhodne rozbil koalíciu!

Ľ. Oravová: Keby ste boli na mieste kresťanských demokratov, neodišli by ste z vládnej koalície?

J. Sokol:   Ja nie. Ale to je ich vec. Ale ja by som neodyšiel!

Ľ. Oravová: Dobre. A ako je to momentálne teraz so zmluvou o “výhrade vo svedomí”?

J. Sokol:   Zatiaľ teda Cirkev hovorila, že zatiaľ necháme to tak, ako to bolo, nebude sa o tom hovoriť. Ale teraz asi pred týždňom, lebo koľko, čo asi dva dni, lebo tri dni, nejakí aktivisti, iste teda robili podpisi, neviem presne koľko, to už som zabudol to číslo a priniesli to do parlamentu, lebo kde to bolo vidieť na obrazovke, takže doniesli to tam. Ja neviem, ako sa budú pozerať, ale ja by som ani toto teraz zatiaľ neotváral.

Ľ. Oravová: – Tak to bol vlastne aj dôvod, prečo sa  Cirkev k tomu neprihlásila , predpokladám.

J. Sokol:   Áno.

Ľ. Oravová:. Prečo? Prečo? Skúste možno rozviesť prečo?

J. Sokol: No preto že momentálne nie je klíma na to, aby sa táto problematika otvárala.

Ľ. Oravová: A kedy bude teda klíma?

J. Sokol: Treba sa modliť, treba prosiť a Pán Boh to zariadi.

Ľ. Oravová: Iste v každom prípade máme tu vládu, ktorá má tu možnosť rozhodovať aj napríklad o tejto výhrade vo svedomí. Ako ste povedali, zatiaľ v tejto otázke je ticho. Tak by som to možno nazvala veľmi jednoducho.  Hovorí sa o tom, že ako keby vznikla nejaká dohoda medzi Cirkvou a vládou že sa nebudú takéto sporné otázky otvárať či už je to Výhrada vo svedomí, alebo registrované partnerstvá. Je to pravda?

J. Sokol:  No celkom by som nepovedal tak, lebo Konferencia biskupov Slovenska nemala toto stretnutie so žiadnymi politikmi ani predstaviteľmi vlády a či parlamentu, ale ako sa pamätáte navštívil terajší predseda vlády pána Kardinála, ktorý je už emeritným, teda už vlastne v konferencii prakticky nie je, oni tam o týchto problematikách, ako sme hovorili z médií, z médií  hovorili a prišli vraj k takému uzáveru.  Či je to záväzné lebo nie,  to nemôžem povedať, lebo oficiálne konferencia ako taká nebola.

Ľ. Oravová: Takže zatiaľ vlastne postoj Cirkvi k otázke Výhrady vo svedomí je asi taký, že čakáte na tú vhodnú klímu. Správne tomu rozumiem?

J. Sokol: Iste.

Ľ. Oravová: Je to stále pre Vás prioritou?

J. Sokol: No rozhodne treba obnoviť smedomie a potom zase tí, ktorí chcú žiť podľa toho svedomia dať im priestor. Veď to je aj v iných štátoch a nie je s tým žiadem problém. Dokonca aj v minulom režime ešte v bývalom myslím Komunistickom režime. Bolo tak, že niektoré sestry keď odišli a bol tam lekár ktorý aj keď nebol veriaci a predsa bol povedzme  pri robení potratu, tak tú sestru, ktorá podľa našej morálky materiálne sa môže zapojiť, tým, že pripraví nástroje a prístroje, čo sa používajú a potom viac nič toleroval, uznal.

Ľ. Oravová: Dobre. Ešte jedna otázka. Ak teda čakáte na tú vnodnú klímu myslíte si podľa možno Vášho odhadu toto volebné obdobie. Táto zmluva príde teda do reality?

J. Sokol: To vie len Pán Boh a my máme nádej, lebo kresťan musí byť človek nádeje.

* * * * * * Naspäť na obsah * * * * * *

21. Veľvyslankyňa D. Babčanová

Môže „výhrada vo svedomí“ rozdeliť Slovensko?
Publikované dna 10. 02. 2006 09:54 (zobrazení 384)

Zmluva so Svätou stolicou a Slovenskou republikou o výhrade vo svedomí má popri rôznych právnych aspektoch, ktoré definuje, upriamiť pozornosť verejnosti predovšetkým na otázku ľudského života a patričnej úcty k životu ako daru. Najdôležitejšie na zmluve je to, o čom sa hovorí v jej úvodnej časti. „..uznávajúc ľudský život, ľudskú dôstojnosť, zmysel ľudského života, rodinu a manželstvo ako najvyššie všeobecné hodnoty, z ktorých vyplýva spoločné dobro a ktoré ako také vyžadujú ochranu pred stratou alebo poškodením ako aj obmedzením ich rozvoja a generačného odovzdávania…
V politických diskusiách, v ktorých sa pojem „svedomie“ a „konať podľa vlastného svedomia“ využíva svojvoľne na presadenie rôznych záujmov, sa na veľký morálny aspekt „svedomia“ ako prostriedku na „zveľaďovanie“ a nie „ničenie“ ľudského života v akýchkoľvek situáciách zabúda. Ba naopak, akoby zmysel života nestál vôbec za diskusiu. Akoby to bolo niečo samozrejmé, ktoré spomínať nie je výhodné, pretože neprináša žiadnu ekonomickú hodnotu. Občana, ktorý tieto hodnoty uznáva a chce ich odovzdať i ďalším generáciám, sa odmietnutie práve tohto významného morálneho princípu Zmluvy o výhrade vo svedomí hlboko dotýka.
Slová pápeža Benedikta XVI. varujú pred moderným hmlovým oparom ideológie a idolatrie, ktoré poškodzujú pravú úctu a dôstojnosť ľudskej osoby. Pápež hovorí „o dvoch mentalitách, ktoré vo svete existujú a sú navzájom v nezmieriteľnom protiklade. Jedna tvrdí, že život je v rukách človeka a druhá, že život je v rukách Božích. Evanjelium učí, že stred viery a nášho života sa nachádza v Bohu. Ak nie je Boh prítomný, nie je rešpektovaný ani človek“.
Na vyjasnenie otázky úcty k životu pápež hovorí, že „človek nie je „manažérom“ života ale jeho „opatrovateľom a ochrancom““. Slovo rešpekt pochádza z latinského „respicere“ a označuje spôsob nazerania na veci tak, aby sme ľudí nevlastnili, ale sa o nich starali. Pri hlbšom zamyslení sa, by práve tento moment mal byť cieľom všetkých politikov. Kreovanie spoločenského dobra, ktoré popri sociálnom aspekte zohľadňuje rovnako základné právo na život a jeho zveľaďovanie, by mohlo naplniť očakávania spravodlivého spoločenského poriadku.
Pápež ďalej hovorí, že „ak sa poprie referencia na Boha, riskuje sa odovzdanie človeka do svojvoľnej ľudskej milosti, ktorá, ako vidíme s ním môže zaobchádzať nezodpovedne“. V takejto situácii uplatnenie výhrady vo svedomí môže humanizovať spoločenské prostredie a formovať slobodnú a spravodlivú demokratickú spoločnosť.
Ako zostať naďalej zaslepení pred faktom, že slovenská spoločnosť abortami stále zabíja deti a odmieta neodsúhlasením tejto zmluvy právo lekárovi odmietnuť zločin zabitia nenarodeného dieťa tak, aby neniesol za „úctu k životu“ právne dôsledky? Ak sa zamyslíme nad konzekvenciou pozastavenia zmluvného dokumentu, ktorý mal najvyšší čas, aby právnym spôsobom umenšoval zlo, Slovensko v tejto oblasti vôbec nepokročilo dopredu.
Ak malicherné dôvody na odmietnutie Zmluvy o výhrade vo svedomí predčili jej ďalekosiahly dopad na poľudštenie dnešného sveta, podobáme sa pokrytcom, ktorí na jednej strane odsudzujú hrôzy nacizmu a stalinizmu, odsudzujú teroristické útoky, spočítavajú obete vojny v Iraku, ale na druhej strane nevidia v barbarskom zabití nevinného dieťaťa nič pohoršujúce.
Možno Zmluva o výhrade vo svedomí naozaj rozdelila slovenskú spoločnosť. Pýtam sa, či nenesie toto rozdelenie malú útechu v tom, že citlivosť občanov na „zlo“ ešte neprestala existovať a že sa nestali amorfnou masou smerujúcou k totalitnej realite, kde silnejší ovládne slabšieho, rozhodne o jeho živote a smrti za mlčiaceho súhlasu politikov a masmédií?

Dagmar Babčanová Rím, 8. február 2006
(autorka je veľvyslankyňou SR při Svätej Stolici)

* * * * * * Naspäť na obsah * * * * * *

22. Fico – vyjadrenie k prijatiu Zmluvy o výhrade vo svedomí

Prijatie Zmluvy o výhrade vo svedomí a zákona o registrovanom partnerstve nie je pre premiéra Roberta Fica prioritné. Vníma to ako zástupné témy.

„Nikdy som neuvažoval na tým, či to bude, alebo nebude prijaté. Ani ma to v danom okamihu netrápi. Trápia ma skôr iné veci – napríklad čo urobíme, keď začneme pomaly dovážať elektrickú energiu, alebo aby sme dodržali záväzok, že budeme tlačiť na monopoly, pokiaľ ide o ceny. Tam chcem míňať energiu a aj ju budem. Ale nie na tieto témy,“ povedal v rozhovore pre TASR Fico.

Pokračoval, že jeho kabinet má úplne iné priority a nikdy nedovolí, aby témy takéhoto typu boli prioritné a preskočili témy zdravotníctva, sociálneho zabezpečenie, dôchodkov, dobrej životnej úrovne. Je presvedčený, že až potom, keď ľuďom dokáže vytvoriť dobrú základňu ich života, sa môže venovať nadstavbovým otázkam tohto charakteru. „Nie som nervózny z tohto, že je nejaká petícia a niekto chce o tom diskutovať. No tak budeme o tom diskutovať. To nebude téma, ktorá by mala Smer-SD dostávať na prvé stránky novín. Sme natoľko skúsení politici uvedomujúci si, že je správne tam, kde neexistuje dohoda nejsť do zbytočných sporov a zbytočných, strastiplných diskusií. Treba nájsť riešenie, ktoré bude vyhovovať. Toto je nie je prioritná téma,“ konštatoval premiér.

Rovnako aj prijatie zákona o registrovanom partnerstve nie je pre Fica dôležitá téma. Tvrdí, že treba na Slovensku najskôr zabezpečiť ľuďom dobrú životnú úroveň, kvalitnú zdravotnícku starostlivosť i dôchodkové zabezpečenie a potom sa dá diskutovať aj o tejto téme. „Nie je to prioritná vec pre nás. Ak je toto téma zaujímavá pre ľavičiarov v Holandsku, rešpektujem to. Treba sa však pozrieť na priemerný resp. minimálny zárobok v Holandsku a potom si viem predstaviť, že ich to môže trápiť. Toto nepovažujem za tému a nebudem jej venovať ani chvíľku pozornosti,“ dodal ministerský predseda.

* * * * * * Naspäť na obsah * * * * * *

Vyhlásenie KBS k petícii za urýchlenie prijatia zmluvy o výhrade vo svedomí

Konferencia biskupov Slovenska ďakuje všetkým, ktorí svojím podpisom podporili petíciu za prijatie zmluvy o výhrade vo svedomí. Uzatvorenie parciálnej zmluvy o výhrade vo svedomí predpokladá platná Základná zmluva medzi Svätou Stolicou a Slovenskou republikou z roku 2000.
Sloboda svedomia je súčasťou základných ľudských práv. Ochrana, formovanie a posilňovanie svedomia patrí k najdôležitejším úlohám výchovy človeka a k základnému poslaniu Cirkvi v spoločnosti. Cirkev je vždy otvorená a pripravená na diskusiu s kompetentnými orgánmi o tejto vážnej otázke.
Prvoradou povinnosťou každého právneho štátu je zabezpečiť slobodu a právnu istotu svojim občanom. Pripravovaná zmluva vytvára podmienky na uplatnenie výhrady vo svedomí v presne vymedzených situáciách týkajúcich sa ochrany života a dôstojnosti každej ľudskej osoby. Zmluva tým upevňuje demokratické princípy fungovania slobodnej a zodpovednej občianskej spoločnosti.
Sme presvedčení, že zmluvno-právne a zákonné naplnenie výhrady vo svedomí bude významným príspevkom k realizácii ústavnosti Slovenskej republiky a k napĺňaniu jej cyrilometodského duchovného a kultúrneho dedičstva.                                                                                     KBS, 13. februára 2007