Nebezpečná „modernizácia“ kľúčových teologických formulácií: Slovensko sa „nezasvätí“ Sedembolestnej, ale „zverí“…

1605

Keď slovenskí biskupi vyhlásili rok Sedembolestnej Panny Márie, zároveň do programu zaradili zasvätenie sa Slovenska jeho Patrónke, a to pri príležitosti jej štátneho sviatku, a to dňa 15. septembra 2014.  Zasvätenie sa je dlhodobo zaužívaný a jasný termín – používaný samotnou Pannou Máriou pri jej zjaveniach a posolstvách pre túto dobu. V poslednej dobe sa začína objavovať termín „ZVERENIE SA“, ako údajný „pokrok v teológii“.  Nedávno dostali  správcovia farností text septembrového „zverenia sa“  Panne Márii Sedembolestnej v Šaštíne. Prinášame ho v plnom znení: 


„MODLITBA ZVERENIA SA PANNE MÁRII

Preblahoslavená Panna Mária, prichádzame k tebe, našej Sedembolestnej Matke. Tu, v Národnej mariánskej svätyni v Šaštíne si pripomíname chvíľu, keď si stála pod krížom svojho Syna, Ježiša Krista. V duchu počúvame jeho slová, ktoré nám povedal o tebe: „Hla tvoja Matka! Hla, vaša Matka!“ Spolu s apoštolom Jánom sme ta prijali a stále prijímame s veľkou dôverou a nádejou ako našu Matku. Sme ochotní počúvať a poslúchať tvoje slová na svadbe v Káne Galilejskej, kde si nás pozvala urobiť všetko, čo nám – tvoj Syn Ježiš Kristus – povie. Chceme plniť jeho vôľu podľa tvojho vzoru. Lebo ty, Sedembolestná, si prijala plnosť bolestí v oddanosti do jeho vôle. Ty nás učíš, že bolesti prežívané tu na zemi v plnosti lásky sú cestou k plnosti slávy v nebi.

Preto my, pozemskí pútnici a mnohokrát neverní hriešnici, si znovu obnovujeme a potvrdzujeme naše krstné sľuby. Odprosujeme tvojho Syna za odmietanie Božieho plánu pseudokultúrou smrti, za odmietanie Božej zvrchovanosti nad počatým životom i životom vyhasínajúcim. Zriekame sa navždy zlého ducha a odovzdávame sa celí Ježišovi Kristovi, aby sme ho po všetky dni svojho života nasledovali nesúc svoj kríž vernejšie, ako doposiaľ. Matka Sedembolestná, volíme si ta dnes za svoju Matku a Kráľovnú.

sedembolestná-so-synom-v-náručí1Všetko, čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu. V úplnej poddanosti a láske sa skrze teba, Sedembolestná Matka, zasväcujeme Ježišovi Kristovi: seba osobne, svoje rodiny, spoločenstvá i celú spoločnosť – náš národ na všetkých úrovniach jeho jestvovania, jeho prítomnosť i budúcnosť. Prosíme ťa, veď nás cestou láskyplného prijímania každodenných ťažkostí, aby sme mali účasť na moci víťazného kríža tvojho božského Syna. On svojím zmŕtvychvstaním ukazuje, že vernosť vôli nebeského Otca nás otvára pre jeho všemohúcu lásku, ktorá premáha zlo a utrpenie a vedie k víťazstvu lásky, života a radosti v časnosti i vo vecnosti. Amen.“

Je zaujímavé, že tento významový „posun“ prichádza na Slovensko práve v roku Sedembolestnej Panny Márie.  Ona vyznamenala našu krajinu ako aj náš národ výnimočnou pozornosťou,  svojimi zjaveniami a posolstvami, a keď Ju Boh posiela ku nám, určite z veľmi vážnych dôvodov. ZASVATENIE SA Jej Nepoškvrnenému Srdcu  je jedným z kľúčových odporúčaní Panny Márie v tejto apokalyptickej dobe.

Niektorí  duchovní používajú ako zrejme  „prechod“  dnes súčasne obidva výrazy  „zasvätenie“ i „zverenie“, akoby – ešte máme korunu, ale už aj euro. A onedlho bude už len euro.  Zatiaľ si zvykajte…

Tu máme hneď dva príklady:

Šaštín 8.6.2014. Radio Lumen archív emauzy: 

Pozvanie na púť J. E. Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD. bratislavský arcibiskup metropolita : „Využívam príležitosť, keďže je jarná púť k Sedembolestnej, aby som vás všetkých už dopredu pozval na 15. septembra tohto roku na púť k našej Sedembolestnej Matke, s tým vedomím, že tohto roku sa chceme zasvätiť, zveriť pod jej ochranu osobitným spôsobom.“

 16.5.2014 tvlux kázeň. Dp. Kičin: „ Tak kňaz Don Gobbi raz išiel do Fatimy na púť. Tu počul vnútorný hlas Panny Márie, že ona cez neho chce naplniť jeden nádherný plán. Postupne to všetko realizuje, vzniká mariánske kňazské hnutie. Stretajú sa kňazi v skupinkách, potom aj s veriacimi, modlia sa svätý ruženec, zasväcujú, zverujú Matke Božej…

Pozrime sa ako hovorí Panna Márie cez Don Gobbiho  (tzv. Modrá kniha týchto posolstiev má mnohonásobné imprimatur po celom svete, nevynímajúc Slovensko):

Panna Mária:   Zasvätenie sa je ako krst

Pojem zasvätenie sa je v katolíckej Cirkvi dlhodobo zaužívaný, a pramení zo samotných odporúčaní Panny Márie (napríklad vo Fatime, kde k tomuto aktu  priraďuje  nedozierne následky pre celé ľudstvo. Niektorí teológovia na Slovensku zmenu termínu „zasvätenie“ na „zverenie sa“ pripisujú „pokroku“, a poukazujú na pápeža Františka, ktorý použil tento výraz pri tomto akte v Ríme.

Panna Mária však – najmä prostredníctvom Dona Gobbiho poukazuje na nesmierny význam práve „zasväteniu sa“, a to slovami  „vykonaný úkon vášho zasvätenie je ako krst.“  Takže akési “zverenie sa“ vykazuje voči „zasväteniu sa“ diametrálne odlišný posun tohto aktu. Panna Mária doslova hovorí:

Prečo vás prosím o zasvätenie? – Keď je nejaká vec zasvätená, je vyňatá z každého iného užívania, aby sa používala len na jeden posvätný cieľ. Tak to býva s predmetom, ktorý je určený na posvätný kult – na bohoslužbu. Ale môže sa to týkať aj osoby, keď ju Boh povolal priniesť mu dokonalú úctu. Rozumejte teda, že vykonaný úkon vášho zasvätenia  je ako krst.  Potom sa mi máte zveriť nie na jeden deň a druhý deň si ponechať pre seba, alebo mne sa zveriť len na chvíľočku, ktorú si vy určíte, ale musíte to urobiť natrvalo a bez časového obmedzenia. Práve túto dôležitú okolnosť dokonalého a trvalého vlastníctva vašej nebeskej Matky chcem zdôrazniť, keď vás prosím o zasvätenie.   (Don Gobbimu  25.3.1984)

V tento deň bolo Rusko zasväcované Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, (Biskup. Pavel M. Hnilica bol osobne v Moskve)

Výraz „zasvätenie sa podľa Panny Márie Fatimskej viaže presne na Rusko,  a   Rusko sa dnes stáva obrancom kresťanstva, ako aj morálnych a duchovných hodnôt. „Nadišiel čas, kedy má Svätý Otec v spojení so všetkými biskupmi sveta zasvätiť Rusko môjmu Nepoškvrnenému Srdcu!“

Z Fatimského zasvätenia sa:  Fatimská Panna Mária, Matka Božia, útočište hriešnikov a Matka Božieho Milosrdenstva: zasväcujem sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu so všetkým, čo som a čo mám…  (Imprimatur č. 641/2006   Nitra Mons. Marián Chovanec)

„My sa pripájame k Mariánskemu hnutiu a zasväcujeme sa celkom osobitným spôsobom tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu…“  -( „Modrá kniha“ – Imprimatur Mons. František Tondra, spišský biskup).

Dostal som ohlas jedného mladého správcu farnosti z nemenovanej obce. Povedal:   Čo sa týka zmeny zasvätenia sa na „zverenie sa“, mám presne ten istý pocit, ako keby mi môj veliteľ na fronte vzal z rúk zbraň a nechal ma proti nepriateľovi bezbranného…

Svätý Ján Pavol II. svoj život úplne odovzdal a zasvätil Panne Márii a prijal pápežské heslo: „Totus Tuus!  Celý tvoj, Mária!“   Milí naši čitatelia, a mariánski ctitelia!   Zasväcujte sa Panne Márii!   Pretože  Ona je naša záštita, nádej, ochrana a útočisko.    Anton Selecký

TV OROL (repríza): O pravej úcte k Panne Márii

Z histórie zasvätení sa Panne Márii a Jej Nepoškvrnenému Srdcu

 svätý Ján z Damašku (675-753), jeden z najväčších gréckych cirkevných otcov, sa takto modlil: „Ó, Pani, skôr než dnes vstanem, vzývam Ťa, Matka Božia… Zasväcujem ti svoju myseľ, svoju dušu, svoje telo a všetko, čím som.“

Kostol v Trstíne – Hájičku z roku 1245 je zasvätený Sedembolestnej Panne Márii. Na Slovensku máme 218 kostolov a 177 kaplniek zasvätených Sedembolestnej Panne Márii. Veľa zvonov bolo zasvätených Panne Márii.

Svätý Ján Vianney (1786 – 1859), patrón kňazov sa zasvätil Panne Márii a zložil sľub, že jej bude navždy slúžiť. Spísal zoznam všetkých farníkov z Arsu. Zoznam vložil do strieborného srdca. Srdce so zoznamom všetkých farníkov zavesil na krk Panne Márii a zasvätil jej všetkých farníkov.  Povedal: „Vieme, že tam, kde bola Mária odsunutá, kde zostala nepochopená, tam sa tiež vytráca úcta nielen k nej, ale k Bohu a následne k ľuďom.

zasvätiPoľský primas, kardinál August Hlond zasvätil 8. septembra 1946 Poľský národ Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

  Modlitba zasvätenia sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie: Fatimská Panna Mária, Matka Božia, útočište hriešnikov a Matka Božieho Milosrdenstva: zasväcujem sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu so všetkým, čo som a čo mám… (Imprimatur č. 641/2006V Nitre 31.5.2006, Mons. Marián Chovanec, pomocný biskup a generálny vikár)

   Modlitba zasvätenia sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie: „Panna Mária Fatmská, Matka Matka milosrdenstva, Kráľovná neba i zeme, útočište hriešnikov! My sa pripájame k Mariánskemu hnutiu a zasväcujeme sa celkom osobitným spôsobom tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu...“  – „Kňazom, najmilším synom Panny Márie“ – Imprimatur František Tondra, spišský biskup. (Toto zasvätenie má mnohonásobné imprimatur biskupov z celého sveta, dodnes platné)

Arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský 9.12.2011 v bratislavskom kostole sv. Jána z Mathy celebroval pri príležitosti slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie slávnostnú svätú omšu.  Na záver obnovili hlavný celebrant, koncelebranti i veriaci zasvätenie hlavného mesta pod ochranu Panny Márie. – Tieto zasvätenia Bratislavy pod ochranu Panny Márie sa konajú každý rok.

            Biskup Mons. Jozef Haľko 4 dec. 2013 v Národnej Svätyni Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne zasvätil stovky prítomných veriacich Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Konferencia biskupov Filipín: Slávenie Národného zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie 8. júna 2013 : Biskupská konferencia  vyhlásila, aby sa simultánne 8. júna 2013, na sviatok Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, o 10:00 hodine dopoludnia urobilo NÁRODNÉ ZASVÄTENIE NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE vo všetkých katedrálnych chrámoch, farských kostoloch, vo svätyniach a kaplnkách v príslušných arcidiecézach, prelatúrach a apoštolských vikariátoch.

Český biskup Vokál zasvätil Matke Božej diecézu Hradec Králové 1. januára 2014: „Matko Boží, Panna Mária Fatimská… tvému Nepoškvrněnému Srdci zasvěcujeme Královohradeckou diecézi.“

V nedeľu /23.3.2014/ na Ukrajine vo všetkých rímsko-katolíckych chrámoch sa po svätej omši kňazi a veriaci spojili modlitbou zasvätenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie… Zakončenie Konferencie bolo 20. marca v Charkovskej Katedrále, počas ktorého biskupi zasvätili Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. V nedeľu 23. marca sa k tomuto zasväteniu pripojili všetky farnosti Ukrajiny. Zasvätením Ukrajiny Jej Nepoškvrnenému Srdcu, veriaci prosia o ochranu pred zlým, pokoj a milosť pre Ukrajincov a všetkých ľudí dobrej vôle.

Pripomíname, že 6. apríla Ukrajinská Grécko-Katolícka cirkev obnoví Akt zasvätenia Ukrajiny pod ochranu Panny Márie. ( O. Laurencjusz Jan Zezicki, OSPPE, Ružin-Ukrajina)

 Najvyššími cirkevnými autoritami bol zasvätený Libanon 16.6. 2013, Írsko 15. 7. 2013, Dominikánska republika…..

 Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup, Za prípravnú komisiu Roka Sedembolestnej Panny Márie:  „Vrcholom roka bude zasväcujúce zverenie sa pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne na jej sviatok 15. septembra 2014.“

Pápež Pius XII., 13.októbra 1942, prostredníctvom rádia,  zasvätil svet Srdcu Panny Márie. Taktiež 8. decembra 1942 v Bazilike Svätého Petra. V r. 1954 ustanovil sviatok Panny Márie Kráľovnej na 31. mája. Pritom nariadil, aby sa v ten deň každoročne konalo zasvätenie ľudstva Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Počas Druhého vatikánskeho koncilu 510 biskupov zo 78 krajín sveta podpísalo petíciu s prosbou, aby Svätý Otec Pavol VI zasvätil Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie celý svet, s osobitným vymenovaním Ruska a iných národov podmanených komunizmom, a aby to spolu s ním v ten istý deň urobili všetci biskupi sveta.

Dokument odovzdali Pavlovi VI. počas osobitnej audiencie 3. februára 1964. Pavol VI.

21. novembra 1964 „zasvätil ľudský rod“ Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

 

Svätý Ján Pavol IIsvoj život úplne odovzdal a zasvätil Panne Márii ako kňaz, aj ako biskup. Neskôr ako pápež Ján Pavol II. , prijíma pápežské heslo: „Totus Tuus! Celý tvoj, Mária!“

13. mája 1982 sa prišiel poďakovať Panne Márii Fatimskej za záchranu života. Takto zasvätil Panne Márii Fatimskej: „Zverujeme ti, Matka, svet, všetkých ľudí a všetky národy, zverujeme ti tiež toto zasvätenie sa za svet a dávame ho za obeť tvojmu materskému srdcu.“

            25.3.1984 tento pápež v Ríme opäť, spojený so všetkými biskupmi sveta, zasvätil svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. V tento pamätný deň, tento veľký znalec záverov II. vatikánskeho koncilu, na Námestí svätého Petra v Ríme, pri soche Panny Márie Fatimskej, ktorú na túto príležitosť priviezli, vykonal akt zasvätenia, ako o to prosila Matka Boha. V ten istý deň biskupi vo všetkých diecézach na svete mali to isté vykonať spolu so svojimi kňazmi a veriacimi. Všetci intuitívne cítili, že táto udalosť zmení dejiny sveta. Ján Pavol II. vykonal toto zasvätenie, aby bola premožená moc zla, ktoré ohrozuje celé ľudstvo: „Sila tohto zasvätenia,“ povedal Svätý Otec, „trvá naveky, zahŕňa všetkých ľudí, kmene a národy, premáha všetko zlo, ktoré duch temnosti roznecuje v srdci človeka a jeho činoch, ako sme toho svedkami v našich časoch… Zasväcujem ti, ó, Matka, svet, všetkých ľudí a všetky národy a vkladám ich do tvojho materinského srdca. Ó, Nepoškvrnené Srdce!

 

V jubilejnom roku 2000 (8. októbra) Ján Pavol II. zasvätil Cirkev a svet v treťom tisícročí Matke Božej. Na liturgii, a teda aj na akte zasvätenia, bolo prítomných 1400 biskupov z celého sveta. Aj tentoraz to bolo pred sochou Panny Márie privezenou na túto príležitosť z Fatimy.

            Svätý Ján Pavol II. , Knock, Írsko, 30. septembra 1979: „Zverujeme a zasväcujeme ti, Matka Kristova a Matka Cirkvi, svoje srdcia, svedomie i svoju prácu… zasväcujeme ti učiteľov, katechétov, študentov, spisovateľov, básnikov, hercov, výtvarníkov, hudobníkov, robotníkov a ich predákov, zamestnávateľov, ľudí slobodných povolaní, všetkých, ktorí sa venujú politike a verejnej správe, aj tých, ktorí utvárajú verejnú mienku… zasväcujeme ti manželov a tých, ktorí sa na manželstvo ešte len pripravujú, tých, ktorí sú povolaný do tvojej služby, a všetkých, ktorí sa rozhodli žiť v celibáte… nemocných a starých, mentálne, či telesne postihnutých a všetkých, ktorí sa o nich starajú, opatrujú ich… väzňov, všetkých odmietnutých ľudí, vyhnancov a osamelých, ktorí túžia po vlasti.“

            Svätý Ján Pavol II. , Rím, 7. júna 1981: „Prijmi pod svoju materskú ochranu celú ľudskú rodinu, ktorú ti z celého srdca zasväcujeme.“

Čenstochovú navštívil svätý Ján Pavol II. ako pápež šesťkrát. Takto vykonal zasvätenie Panne Márii: „ Matka Cirkviznovu sa zasväcujem tebe, tvojmu materskému otroctvu lásky: Totus tuus! Celý Tvoj! Zasväcujem ti  celú Cirkev, všade vo všetkých končinách sveta! Zasväcujem ti  celé ľudstvo, všetkých ľudí – mojich bratov, všetkých obyvateľov a národy zeme. Zasväcujem ti Európu a všetky kontinenty. Zasväcujem ti Rím a Poľsko, ktoré sú spojené novým zväzkom lásky v osobe tvojho služobníka. Ó Matka, láskavo nás prijmi! Ó Matka neopúšťaj nás ! Ó Matka, veď nás!“

Pápež Benedikt XVI., plne si vedomý záverov II. vatikánskeho konciluzasvätil 12. mája 2010 vo Fatime, v kostole Najsvätejšej Trojice všetkých kňazov sveta Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie: „Nepoškvrnená Matka, na tomto mieste milosti… my, synovia v Synovi a Jeho kňazi, zasväcujeme sa tvojmu Materinskému Srdcu.“

Pápež František požiadal patriarchu Lisabonu kardinála J. Policarpa, aby zasvätil jeho pontifikát Fatimskej Panny Márie. Lisabonský patriarcha kard. José Policarpo zasvätil 13.mája 2013 pontifikát Svätého Otca Františka Panne Márii Fatimskej, podľa priania, ktoré vyslovil sám pápež František. Na svätej omši, ktorú kardinál Policarpo slúžil v deň 96. výročia mariánskych zjavení, sa zúčastnilo okolo 300 tisíc veriacich. Biskup diecézy Leiria-Fatima v závere sv. omše prečítal posolstvo pápeža Františka, v ktorom vyjadruje svoju hlbokú vďačnosť za splnenie svojho priania. Svätý Otec sa pripojil k modlitbe pútnikov a z celého srdca im udelil svoje apoštolské požehnanie.

Z textu posolstva zasvätenia: „Najsvätejšia Panna, Sme pri tvojich nohách, biskupi Portugalska spolu s veľkým množstvom pútnikov, v deň 96. výročia Tvojich zjavení pastierikom v Cova da Iria, aby sme zrealizovali prianie Pápeža Františka, ktoré jasne vyjadril, aby sme zasvätili Tebe, Fatimská Panna Mária, jeho službu Rímskeho biskupa a univerzálneho Pastiera. Preto zasväcujeme tebeó Pannaktorá si Matkou Cirkvi, službu nového pápeža.“

            Svetové dni mládeže 2013, v brazílskom Riu boli zasvätené Fatimskej Panne Márii.

Súčasný pápež František, nástupca Ježiša Krista, hlava Cirkvi, sa takto zasvätil 23. júla 2013 Panne Márii, v Brazílskej Aparecide: „Ó, najsvätejšia Mária… zasväcujem ti svoju myseľ… zasväcujem ti svoj jazyk… zasväcujem ti svoje srdce.“

            Pápež František zasvätil Panne Márii z Bonarie v Cagliari na Sardínii 22. septembra 2013: „Preblahoslavená Panna Mária… zasväcujeme ti všetko, čím sme a čo vlastníme.“

            Zoznam svätých, kňazov, biskupov, kardinálov, pápežov, ktorí zasväcovali Panne Márii, neveste Ducha Svätého, seba, farníkov, mestá, štáty, či svet na jednotlivých miestach, nám blízkych štátov, vrátane Slovenska, či vzdialených,  a v určitých dátumoch až po dnes by bol nekonečný. Nik nie je schopný ho zaznamenať a vymenovať.

Panna Mária vo Fatime naliehavo prosí: „Chcem Vás poprosiť, aby Rusko bolo zasvätené môjmu Nepoškvrnenému Srdcu!“… „Nadišiel čas, kedy má Svätý Otec v spojení so všetkými biskupmi sveta zasvätiť Rusko môjmu Nepoškvrnenému Srdcu!“