Medžugorie, Posolstvo Kráľovnej pokoja, na 30-výročie zjavení, Message, 25. June 2011, Botschaft, 25. Juni 2011

285

Drahé deti!
Ďakujte so mnou Najvyššiemu za moju prítomnosť medzi vami. Moje Srdce je radostné, keď vidí lásku a radosť v živote podľa mojich posolstiev. Mnohí ste prijali, ale čakám a hľadám všetky spiace srdcia, aby sa prebudili zo spánku nevery. Priblížte sa ešte viac, deti moje, k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu, aby som vás všetky mohla viesť k večnosti!
Prostredníctvom Marije Pavlovičovej – Lunettiovej, Medžugorie, 25. júna 2011

Poselství 25.června 2011
„Drahé děti!
Děkujte se mnou Nejvyššímu za mou přítomnost mezi vámi. Moje Srdce je radostné, když vidí lásku a radost v životě podle mých poselství. Mnozí jste přijali, ale čekám a hledám všechna spící srdce, aby se probudila ze spánku nevěry. Přibližte se ještě víc, děti moje, k mému Neposkvrněnému Srdci, abych vás všechny mohla vést k věčnosti.
Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu!“

Poruka, 25. lipanj 2011
„Draga djeco! Zahvaljujte sa mnom Svevišnjem na mojoj prisutnosti s vama. Radosno je moje srce gledajući ljubav i radost u življenju mojih poruka. Mnogi ste se odazvali, ali čekam i tražim sva zaspala srca da se probude od sna nevjere. Približite se još više dječice mom Bezgrješnom srcu da vas sve mogu voditi prema vječnosti. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Message, 25. June 2011
“Dear children! Give thanks with me to the Most High for my presence with you. My heart is joyful watching the love and joy in the living of my messages. Many of you have responded, but I wait for, and seek, all the hearts that have fallen asleep to awaken from the sleep of unbelief. Little children, draw even closer to my Immaculate Heart so that I can lead all of you toward eternity. Thank you for having responded to my call.”

Message, 25. juin 2011
« Chers enfants, remerciez avec moi le Très-Haut pour ma présence parmi vous. Mon coeur est joyeux en voyant l’amour et la joie de vivre mes messages. Vous êtes nombreux à avoir répondu mais j’attends et je recherche tous les coeurs endormis afin qu’ils se réveillent du sommeil de l’incrédulité. Rapprochez-vous encore plus de mon Coeur Immaculé, petits enfants, afin que je puisse vous guider tous vers l’éternité. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Botschaft, 25. Juni 2011
„Liebe Kinder! Dankt mit mir dem Allerhöchsten für meine Anwesenheit mit euch. Mein Herz ist froh, die Liebe und die Freude im Leben meiner Botschaften zu sehen. Gefolgt sind viele von euch, aber ich warte und suche alle eingeschlafenen Herzen, damit sie aus dem Schlaf des Unglaubens erwachen. Meine lieben Kinder, nähert euch noch mehr meinem Unbefleckten Herzen, damit ich euch alle zur Ewigkeit führen kann. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“

Messaggio, 25. giugno 2011
„Cari figli, ringraziate con me l’Altissimo per la mia presenza con voi. Gioioso è il mio cuore guardando l’amore e la gioia che avete nel vivere i miei messaggi. In molti avete risposto ma aspetto e cerco tutti i cuori addormentati affinché si sveglino dal sonno dell’incredulità. Avvicinatevi ancora di più, figlioli, al mio cuore Immacolato perchè possa guidarvi tutti verso l’eternità. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.“

Orędzie, 25. czerwca 2011
„Drogie dzieci! Wraz ze mną dziękujcie Wszechmogącemu za moją obecność wśród was. Moje serce jest radosne, patrząc na miłość i radość w życiu moimi orędziami. Wielu z was odpowiedziało, ale czekam i szukam wszystkich uśpionych serc, by obudziły się ze snu niewiary. Dziatki, jeszcze bardziej przybliżcie się do mego Niepokalanego Serca, abym mogła prowadzić was do wieczności. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Mensaje, 25. junio 2011
¡Queridos hijos! Agradezcan conmigo al Altísimo por mi presencia entre ustedes. Mi corazón se regocija mirando el amor y la alegría en la vivencia de mis mensajes. Muchos de ustedes han respondido, pero espero y busco a todos los corazones adormecidos que se despierten del sueño de la incredulidad. Acérquense aún más hijitos, a mi Corazón Inmaculado para que pueda conducirlos a todos hacia la eternidad. ¡Gracias por haber respondido a mi llamado!”