Medžugorie, Kráľovná pokoja, The Queen of peace, Die Königin des Friedens, 25.apríla 2011: Svedčite a pomáhajte druhým!

284

Drahé deti! Tak ako príroda dáva najkrajšie farby roka, aj ja vás pozývam, aby ste svojím životom svedčili a pomáhali druhým, aby sa priblížili môjmu Nepoškvrnenému srdcu, aby plameň lásky k Najvyššiemu vyklíčil v ich srdciach. Som s vami a neustále prosím za vás, aby sa váš život stal odrazom raja tu na zemi. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.

Prostredníctvom Marije Pavlovičovej Lunetiovej, Medžugorie, 25. apríla 2011

„Drahé děti!

Jako příroda dává ty nejkrásnější barvy roku, tak i já vás zvu, abyste životem svědčili a pomáhali druhým se přiblížit se k mému Neposkvrněnému Srdci, aby plamen lásky vůči Nejvyššímu vzklíčil v jejich srdcích. Já jsem s vámi a neustále se za vás modlím, aby váš život byl odleskem ráje na zemi.

Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu!“

Poruka, 25. travanj 2011

„Draga djeco! Kao što priroda daje najljepše boje godine i ja vas pozivam da svojim životom svjedočite i pomognete drugima da se približe mom Bezgrješnom srcu kako bi plamen ljubavi prema Svevišnjem isklijao u njihovim srcima. Ja sam s vama i neprestano molim za vas da vaš život bude odraz raja ovdje na zemlji. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Message, 25. April 2011

“Dear children! As nature gives the most beautiful colors of the year, I also call you to witness with your life and to help others to draw closer to my Immaculate Heart, so that the flame of love for the Most High may sprout in their hearts. I am with you and I unceasingly pray for you that your life may be a reflection of Heaven here on earth. Thank you for having responded to my call.”

Botschaft, 25. April 2011

„Liebe Kinder! So wie die Natur die schönsten Farben des Jahres gibt, so rufe auch ich euch auf, dass ihr mit eurem Leben Zeugnis gebt und anderen helft, sich meinem Unbefleckten Herzen zu nähern, damit die Flamme der Liebe zum Allerhöchsten in ihren Herzen aufkeime. Ich bin mit euch und ich bete für euch ohne Unterlass, damit euer Leben der Widerschein des Himmels hier auf Erden sei. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“

Message, 25. avril 2011

« Chers enfants, comme la nature donne les plus belles couleurs de l’année, ainsi, moi aussi, je vous invite à témoigner par votre vie et à aider les autres à se rapprocher de mon Coeur Immaculé, afin qu’une flamme d’amour envers le Très-Haut germe dans leur coeur. Je suis avec vous et je prie sans cesse pour vous afin que votre vie soit le reflet du paradis ici sur terre.  Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Messaggio, 25. aprile 2011

„Cari figli, come la natura dà i colori più belli dell’anno, così anch’io vi invito a testimoniare con la vostra vita e ad aiutare gli altri ad avvicinarsi al mio Cuore Immacolato perché la fiamma dell’amore verso l’Altissimo germogli nei loro cuori. Io sono con voi e prego incessantemente per voi perché la vostra vita sia il rilfesso del paradiso qui sulla terra. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.“

Orędzie, 25. kwietnia 2011

„Drogie dzieci! Tak jak przyroda daje najpiękniejsze kolory roku, tak i ja was wzywam, abyście własnym życiem dawali świadectwo i pomagali innym, by się zbliżyli do mego Niepokalanego Serca, aby w ich sercach wzniecił się płomień miłości do Wszechmogącego. Jestem z wami i nieustannie modlę się za was, aby wasze życie było odzwierciedleniem raju na ziemi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Mensaje, 25. abril 2011

¡Queridos hijos! Así como la naturaleza muestra los colores más hermosos del año, también yo los invito a que con su vida testimonien y ayuden a los demás a acercarse a Mi Corazón Inmaculado, para que la llama del amor hacia el Omnipotente brote en los corazones de ellos. Yo estoy con ustedes y sin cesar oro por ustedes para que su vida sea reflejo del Paraíso aquí en la tierra. ¡Gracias por haber respondido a mi llamado!”

Durch  seherin Marija Pavlovic – Lunetti, Medjugorje, 25. April 2011

http://www.medjugorje.ws/