Mariánske sestry: Požehnané stretnutia

636

Milí priatelia, rehoľa Mariánskych sestier nám poslala pekný list o ich účasti na blahorečení pápeža Jána Pavla II. dňa 1. mája 2011 v Ríme. Ďakujeme zaň a prosíme vás všetkých o modlitby za ich misijnú prácu:

Púť do Ríma – blahorečenie pápeža Jána Pavla II. ( 29. apríl – 3. máj 2011)

„Iubilate Deo omnis terra, iubilate Domino nostro, alleluia, alleluia, iubilate Deo, exultate in laetitia, iubilate Deo!“

Plesavým spevom, uprostred radostného volania, zaznieva modlitba, chváliac nášho Boha, nášho nebeského Otca, vo chvíli blahorečenia pápeža Jána Pavla II.

„Nebojte sa!….. Otvorte brány Kristovi!“ (blahoslavený pápež Ján Pavol II.)

Akoby sa bolo nebo otvorilo, v tej chvíli i slnečné lúče zrazu prežiarili tmavé mraky. Akoby sa v tomto okamihu boli zjednotili nebo a zem. Táto chvíľa bola nezabudnuteľná. Jedným srdcom a jednou dušou sme sa spolu modlili a spievali. Táto nádherná atmosféra, v prítomnosti 2 miliónov ľudí, za burácajúceho potlesku, vlajok vanúcich vo vetre, dojímala až k slzám.

My, deti Pána Boha, kresťania zhromaždení zo všetkých národov celého okruhu zeme, sme mohli spolu ako jedna veľká rodina, ospevovať Božiu slávu!

Tu jazykové hranice padali, napriek únave a  veľkému davu, úsmev a láska vládli v srdciach a dali pochopiť všetko medzi nami!

„UT UNUM SINT“, -„ Otče, aby boli jedno.“/Jn 17, 21/

„TOTUS TUUS“, – („Celý Tvoj“)

O koľko väčšia je jednota, ktorú môžeme prežiť v Srdci Ježiša a Márie a čo blahoslavený pápež Ján Pavol II žil a hlásal! Aj deň jeho smrti je spečatený sviatkom Božieho milosrdenstva, Ježišovým Srdcom, „Knihou Života“ /Zjv 20, 13/, ktoré si naveky vrylo do svojho Svätého Srdca jeho meno podľa svojho prisľúbenia.

Svätý Ľudovít Mária Grignion z Montfortu  píše o apoštoloch posledných čias, ktorých vychováva Panna Mária. Vieme, že táto kniha, O pravej úcte k Panne Márii, bola pre blahoslaveného pápeža Jána Pavla II základným piliérom jeho úcty k Najsvätejšej Panne.

„…budú vyučovať úzkej ceste Božej v čistej pravde podľa svätého Evanjelia, a nie podľa zásad sveta… Budú mať v ústach ostrý dvojsečný meč Božieho Slova. Ponesú na ramenách pochodeň kríža, svätý kríž v ruke pravej, ruženec v ľavej, sväté mená Ježiš a Mária vo svojom srdci a skromnosť i umŕtvovanie Ježiša Krista v celom svojom správaní… Hľa, to sú tí, ktorí majú prísť, a ktorých Najsvätejšia Panna bude formovať na rozkaz Najvyššieho…“ (O pravej úcte k Panne Márii)

 

Tento sviatok, toto tajomstvo je korunovaním jeho života a prameňom nádeje pre všetkých, ktorých Duch Svätý vedie touto cestou, aby sme ho mohli v Božej Svätej Cirkvi všetci žiť čím ďalej, tým vo väčšej plnosti.

Milosrdný Ježišu, vzdávame Ti vďaky za blahorečenie pápeža Jána Pavla II  a za to, že sme sa mohli zúčastniť na tejto svätej udalosti v Ríme, kam nás pozvali, reprezentujúc kongregáciu Mariánskych sestier. Takto sme mohli prežiť vyliatie milostí počas týchto dní vo veľkej radosti, s mnohými milými prekvapeniami.

Na obrázku:    Matka Myriam a blahoslavený sv. otec Ján Pavol II.

Pre nás, Mariánske sestry, je toto všetko obzvlášť prameňom radosti, veď blahoslavený pápež Ján Pavol II dal viackrát svoje otcovské požehnanie na našu zakladateľku Matku Myriam a spiritualita Sv. Otca -Totus Tuus nás navzájom spája. V našich srdciach vzdávame vďaky za toto všetko, i keď teraz v tomto novinovom článku niet miesta pre opísanie detailov týchto hodnotných stretnutí.

Obchádzajúc veľký dav ľudí vonku, vovedúc nás chodbami Vatikánu, stráženými pápežskými vojakmi, odetými do slávnostnej rovnošaty, sme sa dostali k rakve blahoslaveného pápeža Jána Pavla II, ktorá bola umiestnená v Bazilike sv. Petra, vo veľmi dojímavom duchu modlitieb.

Nepripravovali sme sa ani na interview s televíziou, ani na fotografické zábery novinárov, ani na dlhé rozhovory. Božia Prozreteľnosť pripravila tieto stretnutia: s kresťanmi z takmer všetkých národov, s rodinami, deťmi, kňazmi, aj s kardinálmi, so všetkými, ktorí sa pri nás zastavili. Toto všetko patrilo k prekvapeniam týchto dní.

Vzdávame vďaky za tieto stretnutia, počas ktorých sme mohli byť navzájom svedkami Ježiša a Márie!  Ďakujeme Pánu Bohu a všetkým tým, ktorí nám pomohli a s ktorými sme mohli byť spolu.

Aj toto všetko nás pripravuje na veľké večné stretnutie v Srdci Pána Ježiša a Panny Márie.

Modlili sme sa za Svätého Otca – pápeža Benedikta XVI., za celú Cirkev, za všetkých našich známych, za naše rodiny, za našich dobrodincov a za každý úmysel zverený do našich modlitieb.

V našich srdciach i teraz znie táto pekná pieseň zo slávnostnej svätej omše:

Totus Tuus sum ,Maria, Mater Dei Redemptoris, Virgo Dei, Virgo pia, Mater  mundi Salvatoris.

Mariánske sestry

Sr Mária Fidélia, Sr Mária Constance, Sr Mária Laetitia

S láskou vás pozývame a čakáme na našich duchovných cvičeniach, ktoré sa budú konať 20. – 22. mája s našou zakladateľkou Matkou Myriam. Téma: Prípravné duchovné cvičenia Zoslania Ducha Svätého, veľkonočné tajomstvo kontemplované s Pápežom.

Môžete sa prihlásiť na našej adrese: Mariánske sestry, Clementissime Pater, 044 01 Drienovec č. 3, tel./fax 055 460 71 72 ( 9h-12h, 14h-15h, 19h30-20h30)