Kráľovná pomoci: Žite s Ježišom

362

Dechtice, 6. marca 2011: Je pekná trochu chladná slnečná nedeľa, na námestie v Dechticiach pri prameni sa zoraďujú pútnici, ktorých vizionár Jozef Danko privítal a modlitbou Anjel Pána zahájil pravidelnú prvonedeľnú púť k miestu zjavenia Kráľovnej pomoci na horu Boričky.

Cestou na Boričky sa pútnici spolu s vizionármi modlili modlitby svätého ruženca. Prvé zastavanie bolo pri kríži. Jozef Danko prihovoril k pútnikom a povedal, že táto púť a krížová cesta sa bude niesť v znamení odprosenia za všetky urážky, ktoré sa dostali Ježišovi a Panne Márii počas zábav a plesov, a budeme prosiť, aby nám bol Boh milostivý za previnenia voči jeho láske. Pripomenul všetkým pôstny čas, ktorý sa popolcovou stredou začína, aby sme ho využili v pokore a aj krížové cesty, aby sme obetovali na naše posvätenie a posvätenie rodín.

Potom pripomenul ponuku Panny Márie na pobožnosť 7 prvých nedieľ ako odčinenie za urážky, ktoré sa dostávajú srdciam Ježiša a Márie. Poďakoval sa Panne Márii za orodovanie za nás u svojho Syna a Nebeského Otca a Nebeskému Ockovi poďakoval za milosť, že Panna Mária môže k nám prichádzať. Nasledovali modlitby k piatim ranám a krížová cesta.

Na vrchu Boričky sa pomodlil vizionár Martin Gavenda:

Drahá naša Matka, tu pod krížom nám chceš darovať svoju lásku a lásku svojho milovaného Syna! Preto Ťa prosíme, drahá Matka, nech na Tvoj príhovor Nebeský Otec, ktorý nás tak veľmi miluje, v mene svojho Syna Ježiša zošle nám Svätého Ducha.

Ó Duchu Svätý, Ty Svetlo, ktoré nikdy nezhasínaš buď v našich srdciach zápal nás ohňom svojej lásky o Duchu Svätý, Duchu rozumu, Múdrosti a Sily, Rozumu, Nábožnosti príď a naplň nás, zmeň naše životy. Ako nás Panna Mária v posolstve pozvala k modlitbe, povedala modlitba je ako slnko, ktoré premieňa zem nech táto naša dnešná modlitba o Duchu Svätý, skrze Teba a Tvoju moc zmeň naše životy. Nech nám obmäkčí naše srdcia a posilní v konaní dobra. Amen.“

Potom sa všetci pútnici modlili svätý ruženec a medzi desiatkami boli čítane staršie posolstvá:

Cesta s Ježišom končí víťazstvom

Moje deti, tak málo ste vložili svoje srdcia do modlitby! Deti, zamýšľali ste sa nad krížovou cestou môjho Syna, zamyslite sa nad každým zastavením, nad každým okamihom, ktorý Ježiš prežil. Naučte sa od neho, akú lásku vkladal do každého svojho skutku. Hoci jeho utrpenie ho na každom kroku umáralo, nikdy nezabudol na lásku. Deti, cez túto pôstnu dobu naberte silu z Ježišovej cesty pre Vašu životnú cestu, sprevádzanú krížom. Deti, v každom okamihu prejavujte lásku a nezabúdajte, že každá cesta má svoj koniec. Cesta s Ježišom končí víťazstvom nad zlom a smrťou.

Modlitba vás nasýti láskou

Moje deti, cez toto pôstne obdobie sa viacej venujte modlitbe, ktorá je pre Vás dôležitá. Ako nemôžete žiť bez vody a chleba, tak vaše srdcia nemôžu duchovne rásť a rozvíjať sa bez modlitby. Deti modlitba napĺňa vaše srdcia láskou skrze modlitbu budete lepšie chápať veci, ktoré Vám boli nepochopiteľné. Deti nezabúdajte na to, že práca môže byť modlitbou, modlitba Vás nasýti nehou, láskou , ktorú môžete rozdávať svojim blížnym.

Nebojte sa skúšok

Moje deti, Som šťastná, keď vidím Vašu túžbu po Bohu, som šťastná, keď vidím Vaše otvorené srdcia dnes cítim veľkú blízkosť k Vám, pretože Vy ste sa mi darovali svojim áno a dovoľujete nám priblížiť sa k Vášmu srdcu a naplniť láskou Vaše srdcia, deti milujem Vás. Deti nebojte sa, nebojte sa skúšok a temných chvíľ vo vašich životoch pretože ste nám už povedali svoje áno, vždy, keď to poviete my budeme pri Vás vo vašom srdci. Milujeme Vás!

Chcem vás povzbudiť

Moje deti, v túto pôstnu dobu, v tento čas požehnania, vás chcem povzbudiť, aby ste sa nebáli hľadať Ježiša vo svojich srdciach. Hľadajte Ježiša vo svojich deťoch. On sa Vám dá spoznať. Neustále hľaďte na kríž a nasledujte Ježiša. Deti, i keď mnohokrát prežívate vo svojich životoch opustenosť a prázdnotu, Ježiš je pri Vás a čaká, kedy mu dáte svoje srdcia. Proste Ježiša, aby ste ho mohli lepšie poznať. Proste Ducha Svätého, Ducha uzdravovateľa, aby Vaše srdcia boli schopné žiť s Ježišom, ktorý vás veľmi Vás miluje.

Dovoľte Ježišovi, aby vás uzdravil

Moje deti, aj dnes k Vám prichádzam pretože Vás veľmi milujem, vidím Vaše rany a bolesti, ktoré prežívate, preto dovoľte Ježišovi, aby láskou svojich rán uzdravil Vaše rany a rany, ktoré nesiete na sebe po svojich predkoch. Dovoľte Ježišovi nech Vás obmyje svojou drahocennou krvou, aby vo Vás zažiarilo víťazstvo jeho kríža. Neprestajne ďakujem môjmu Synovi, že vďaka jeho láske ste sa stali mojimi deťmi.

Počas zjavenia sa Kráľovnej pomoci (na začiatku 3. desiatka sv. ruženca) sa vizionári modlili s Pannou Máriou na určené úmysly.

Vizionár Martin potom povedal prítomným:

Panna Mária prišla medzi nás a na začiatku nás všetkých pozdravila a modlil som sa s ňou Otče náš a Sláva Otcu za pevnú a živú vieru pre všetky národy, pre nás všetkých. Panne Márii som odovzdával Vás chorých a tých, ktorí ma prosili o modlitby, odovzdával som všetky Vaše ťažkosti, všetko to čo ste priniesli vo svojich srdciach a tiež aj modlitby, ktoré budeme konať od popolcovej stredy. Dnes som sa s Pannou Máriou modlil modlitbu za uzdravenie, ale táto modlitba bola skôr ako posilnenie všetkých tých, ktorí veria v Pána Ježiša. Panna Mária v tejto modlitbe nás prijala do svojho srdca. Praje si, aby sme žili život s Ježišom všade, kde sme. Aby sme si zachovali naozaj živú vieru v našom srdci a nebáli sa zveriť Ježišovi. Panna Mária sa modlila ako Matka za každého jedného z nás a vyprosovala nám milosti, ktoré sú nám tak potrebné. Nakoniec nás Panna Mária všetkých žehnala.

Ježišove rany nás uzdravili

Na záver púte prítomný kapucín o. Marek Török povedal:

Začíname pôstne obdobie dnes, keď sme vnímali Máriine posolstvá. V čom by nás Panna Mária aj so svojim Synom posunula dopredu, aby sme prežívali dôstojne toto pôstne obdobie?

Je to život modlitby. Aby prameň živej vody prišiel do čistého srdca, aby ste stále boli v stave Božej milosti a zmierení so všetkými s každým človekom. Pretože, ak nie ste zmierení s blížnym, naša modlitba je prázdna.

Druhá taká myšlienka je, aby sme zdravo vedeli prežívať modlitbu, všetko konať s láskou. Môžu to byť jednoduché veci, bežný život, ktorý prežívame v rodine.

Tretia taká myšlienka je posolstvo, aby sme viacej rozmýšľali o kríži, aby sme prijali to, že Ježišove rany nás uzdravili a tiež si uvedomujeme, že tieto rany, keď sa pozrieme na kríž nás stále uzdravujú.

Odtiaľ stále pramení milosrdenstvo. Aj tie svoje denné kríže, ktoré máte Vy, ja – všetci – spájajme s láskou s Ježišovým krížom. A to bude to nádherné plnenie programu v tomto pôstnom období. K tomu Vám udeľujem požehnanie, aby tento čas bol časom milosti, aby sme sa dostali bližšie k Ježišovmu a Máriinmu Nepoškvrnenému srdcu.“

Niektorých pútnikov sme sa spýtali na dôvod ich púte a vzťah ku Panne Márii:

Kráčať v Božej pravde

Zuzana Pecúšová, Dubnica nad Váhom , 31 rokov

M ROSA: Aký ma pre Teba význam Mariánskeho putovania a čo Ti dávajú takéto stretnutia?

Zuzana: „Je to veľké povzbudenie vo viere byť na Mariánskej púti a aj na stretnutí s Pannou Máriou. Nachádzam tu pokoj, radosť v tomto veľmi ubehanom spôsobe žitia, kde pravé hodnoty strácajú zmysel. Žijeme hroznú dobu, keď ľudia hľadajú lásku a pokoj, ale nehľadajú ju u Boha pri prameňoch živej vody, kde by si určite načerpali, ale hľadajú ju v televízii, mamone, v jedle, obliekaní, všetko toto kladú na prvé miesto, na Boha im už miesto nezostane. Je to vidno aj na chovaní ľudí, že sa nemodlia a odvrátili sa od Boha, sú arogantní, bezočiví, rozkrádajú, nectia si ani zákony svetské ani Božie, ničoho sa neboja.“

M ROSA: Dalo by sa ľuďom pomôcť?

Zuzana: „Panna Mária hovorí, že treba prísť k Bohu a pýtať si od neho svetlo na cestu, aby ľudia kráčali vo svetle a v Božej pravde. Ale ľudia si myslia, že si vystačia so svojím rozumom. Nezaujímajú sa o Pána Boha a Pannu Máriu. O koľko by viac bolo lásky medzi ľuďmi, keby žili s Bohom! Naša rodina je neveriaca, aj to je dôvod môjho putovania na mariánske miesta, vyprosiť milosť obrátenia pre moju rodinu a zakorenenie sa viacej v Ježišovej láske.“

Rozkvitnuté srdce

Viera Hlouchová (Brno) 47 r.

M ROSA: Oslovila Vás púť v Dechticiach?

Viera: „Som zvyknutá chodiť na Mariánske púte a veľmi som túžila v srdci prísť aj do Dechtíc. Moja kamarátka mi oznámila, že majú dve miesta volné v autobuse, tak som dnes prišla aj so svojim postihnutým synom. Je to veľkým požehnaním byť na živom zjavení Panny Márie a byť v jej prítomnosti, prežívať to, ona je moja maminka. Som rytierka Panny Márie a snažím sa zo všetkých síl byť jej dobrou dcérou, lebo cítim k nej veľkú lásku“

M ROSA: Pútnici z Brna vždy nosia kvety pre Pannu Máriu, aj dnes ste ich priniesli a aký je úmysel Vašich púti?

Viera: „Kvety Panne Márii priniesol z Brna každý pútnik, je to prejav lásky a vďaky Panne Márii a má nám pripomínať rozkvitnuté srdce zapálené pre Pána Ježiša. K Panne Márii som si priniesla vo svojom srdci veľmi veľa prosieb, ale viem, že Panna Mária má pre mňa pripravené to, čo potrebujem a to aj dostanem, tak sa jej s láskou zverím a všetko nechám na Ňu a Pána Ježiša.“

M ROSA: Čo odkazujete pútnikom ?

Viera: „Aby ľudia mali absolútnu dôveru v Ježiša a Pannu Máriu, aby sa jej zverili pod ochranu a nech sa chovajú tak ako sa dieťa chová k Matke. Všetku úctu k Panne Márii získate skrze úctu k Pražskému Jezuliatku.“

Púte v Dechticiach sa stali doslova medzinárodnými, prítomní boli pútnici aj z Českej republiky, Rakúska, Maďarska, Poľska a Chorvátska.

Text a foto: Mária Víziková

* * *

Komisia pre skúmanie zjavení Panny Márie v Dechticiach bola zriadená 28.10.1998 pri Arcibiskupskom úrade v Trnave. Odvtedy sú zjavenia v štádiu skúmania cirkevnou autoritou.

http://www.avemaria.sk/dechtice/

Možnosť zapísať sa do modlitbovej pôstnej reťaze, a to na linke

http://www.avemaria.sk/dechtice/?page=mrfa

Kontakt na vizionárov: dechtice@avemaria.sk