Kráľovná pomoci, Dechtice, 3. februára 2013: Som šťastná, že sem prichádzate

516

DechticePannaMáriaŽelám si, aby ste sa ponorili do modlitby lásky, v ktorej dostanete všetko od toho, ktorý vás stvoril z lásky, ktorému nie sme ani jeden ľahostajní. Ponáram Vás do lásky Ježišovho a môjho srdca. (Kráľovná pomoci)

Milí pútnici, dnešnú púť obetujme za obrátenie naše a našich blízkych a za upevnenie viery. Chcem vás povzbudiť, bude popolcová streda, aby sme sa už teraz tešili a pôst obetovali za odčinenie urážok Božskému srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.

Zjednoťme sa v láske vytvoríme jednotu v cirkvi, modlime sa jeden za druhého, nepozerajme stále na nedostatky v našej cirkvi, ale kráčajme za Ježišom Zamyslime sa v túto dobu nad sebou a začnime žiť to, čo nám Matka Božia ponúka. Modlíme sa s Matkou Božou za pevnú a živú vieru pre všetky národy na svete. 

Týmto príhovorom vizionárky Adriany Kúdelovej (na obr.) začala 3. februára februára púť na horu Boričky v Dechticiach.

Video z púte ku Kráľovnej pomoci zo dňa 3. februára 2013

http://www.orol.tv/videos/zjavenie-kralovnej-pomoci-dechtice-3-februara-2013/

strana8

Koncom slávnostného sv. ruženca prišla Kráľovná pomoci a modlila sa s vizionármi na určené úmysly.   (Martin Gavenda za chorých, Simona Árendásová za rodiny,  Adriana Kúdelová za neveriacich a Jozef Danko za hriešnikov). Zjavenie trvalo od 14.05 do 14.16 hod.  Po zjavení Panny Márie vizionári povedali :

Martin: Konajme dobro

Dechtice (23)

Dnes Panna Mária prišla medzi nás s veľkou láskou a všetkých nás ponorila do svojho náručia. Na začiatku som sa s Pannou Máriou modlil Otče náš a Sláva Otcu za pevnú a živú vieru pre všetkých ľudí. Odovzdával som jej všetkých vás, všetkých chorých a celú rodinu Kráľovnej pomoci a zvlášť, ktorí ma žiadali som Panne Márii odovzdal. Panna Mária nás chce dnes povzbudiť k tomu, aby sme konali dobro. Každý jeden z nás môže vykonať veľa dobrá a ona sa na nás spolieha. Na záver som sa s Pannou Máriou modlil za uzdravenie chorých.

Adriana: Pozdvihnime naše srdcia

k Bohu

Dechtice (24)Keď Panna Mária prišla, na začiatku som sa s ňou modlila Otče náš a Sláva Otcu za pevnú a živú vieru pre všetky národy na celom svete a potom mi prebleskla hlavou taká myšlienka, „ Veríš?“ a vtedy mi vytryskli slzy, lebo som si spomenula na situácie, kde som zlyhala, že moja viera nebola taká, ako by sa bolo očakávalo. Prosila som za vás, za všetkých ľudí, aby skutočne uverili, že Boh je Bohom živých a nie mŕtvych, že Boh dokáže aj teraz robiť zázraky. Teraz – v tejto dobe, nielen v minulosti, a On nám posiela Matku Božiu a Ona prichádza, pretože chce, aby sme pozdvihli naše srdcia ešte viac k Bohu. Na konci som sa s Pannou Máriou modlila za ľudí, ktorý ešte nespoznali Božiu lásku ako veľký Boží dar, teda za neveriacich.

Simona: Žite v Ježišovej  

prítomnosti

Dechtice (25)Panna Mária povedala, že je šťastná, že sem prichádzame a že sa spoločne modlíme a keď  povedala,  aby som vložila do jej srdca všetky Jej milované deti  dodala-  „Túžim, aby sa slobodne rozhodli, žiť v Ježišovej stálej prítomnosti“. Potom som ďakovala najsvätejšej Trojici za Matku Božiu aj za všetky milosti, ktoré dostávame a ktoré si ani neuvedomujeme a zverovala som Panne Márii predovšetkým všetkých nás tu prítomných. Prosila som o takú milosť, že by sme sa pokúsili žiť v neustálej Ježišovej prítomnosti, aby naše srdcia boli plné Ježiša, aby sme odtiaľto odnášali Matku Božiu do našich rodín do zamestnaní, do celého sveta. Zverovala som jej všetky rodiny sveta a potom sme sa s Pannou Máriou modlili modlitbu za rodiny.

Jozef: Zveril som Panne Márii

všetkých závislých

Dechtice (26)S Pannou Máriou som sa na začiatku modlil Otče nás a Sláva Otcu za pevnú vieru pre všetkých ľudí na celom svete. Panne Márii som odovzdával všetkých nás tu prítomných naše srdcia naše rodiny , odovzdával som a zveroval Panne Márii všetkých závislých ľudí od alkoholu, drog a iných závislosti, Panne Márii som odovzdával každého jedného z vás všetko to, čo ste sem Panne Márii priniesli, všetkých tých za ktorých ste sem prišli prosiť, ale aj ďakovať, pretože aj to je veľmi potrebné. 

Záverom púte pútnici obdržali požehnanie tromi prítomnými kňazmi.

Mária mi prirástla k srdcu  

Helena Balogáčová, (Hudcov, okr. Humenné)

str9stlpBalogačováOd svojich troch rokoch mi zomrela mamička a bola som tak vedená, že mám ešte Nebeskú Mamičku v nebi a tá mi prirástla k srdcu. Môj život nebol jednoduchý a ľahký, ale vždy mi pomáhala Panna Mária, dodávala mi silu, povzbudzovala ma.

Vychovala som 4 deti , ktoré moc nehorlia za Ježiša a preto pociťujem vo svojom srdci, že mám im vieru vyprosiť a preto chodím na púte, aj sem som cestovala celú noc, veľmi mi záleží, aby moje deti neboli stratené. Všetko čo mám, obetujem na ich záchranu. Verím, a dôverujem Bohu, že moje modlitby a prosby budú vypočuté.

 

Slovensko má prijať Ježiša za Kráľa

Ľuboslav Štálník, (Veľká Lehotka)

strana9stlpŠtalník Poznám to z rodiny, že modlitba a dôvera v Boha nám pomáha všetko zvládať a viem, keby sa v každej rodine modlili a prosili by ľudia Pána Ježiša, že by sa nám žilo radostnejšie a v láske, dokonca to vnímam tak, keby Slovensko prijalo Pána Ježiša za Kráľa by sme mali toho najväčšieho patróna po Panne Márii na Slovensku, a Slovensko, rodiny, naše vlády, vedenia obci, rôzne inštitúcie, nemocnice by sa vymanili z područia zlého a nezdravého materiálneho – konzumného spôsobu života, dostali by svetlo od Ježiša ako Kráľa Slovenska. Modlím sa aj za takúto myšlienku, je nás viacej, čo sme horlitelia Božského Srdca, čo sa za to modlíme a chodíme túto milosť vyprosovať na púte k Panne Márii. Myslím si, že všetko to čo užívame, internet, mobil, autá by mali slúžiť na Božiu slávu. Boh by sa mal osláviť aj vo výdobytkoch vedy a techniky.

Mária Víziková

Dechtice (4)