Kráľovná pomoci 15. apríla 2011: Otvorte srdcia radosti Our Lady of Help, Dechtice 15. April 2011: Open your hearts to joy

239

Moje deti!

Mojim dnešným želaním je, aby ste otvorili svoje srdcia radosti, ktorú vám prináša môj zmŕtvychvstalý syn. Dovoľte, nech sa vaše srdcia zapália touto radosťou. Nech horia ako pochodeň šíriac radosť z toho, že život smrťou nekončí, ale pokračuje v Ježišovi, ktorý je život sám.

Deti, ste stvorené pre život a vďaka Ježišovi budete žiť navždy. Modlite sa spolu so mnou za dar živej viery pre všetky srdcia, nech sa skrze živú vieru zapália radosťou, že Ježiš žije a je s vami. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.

Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15. apríla 2011

 

My children! My wish for today is that you open your hearts to joy which my Risen Son brings to you.

Let your hearts light up with this joy. Let them blaze like torches spreading the gladeness about the belief that death is not the end of life, but it continues in Jesus who is Life himself. Children, you have been created for life and thanks to Jesus you will live forever.

Pray with me for a gift of living faith for all hearts. Let the faith light them up with gladness about the fact that Jesus is alive and that he is with you. I immerse you in the love of Jesus and my heart.
In the surroundings of Martin Gavenda, April 15-th, 2011