Kráľovná pokoja, Viedeň, 17. november 2011: Volám vás znova! I call you again!

326

Drahé deti, aj dnes vás volám k modlitbe. Satan chce vojnu špeciálnym spôsobom, volám vás znova, moje malé deti, modlite sa, aby vám Boh mohol darovať pokoj. Buďte svedkami pre každé srdce a buďte nositeľmi pokoja, v tomto svete bez pokoja.

Som s vami a modlím sa pred Bohom za každú jednu osobu tu. A nebojte sa. Pretože ten, kto sa modlí, nebojí sa zla, a nemá v srdci nenávisť. Ďakujem vám, deti, že ste prišli v tento deň a nasledovali moje volanie.

(Prostredníctvom Ivana Dragičeviča, Viedeň, Dóm sv. Štefana, 17. novembra 2011)

 

„Dear children, also today I call you to prayer. In a special way when Satan wants war, I call you again my little children, pray, pray that God can give you the peace. Be witness for every heart and be carriers of peace in this peaceless world. I am with you and I pray in front of God for every single person here. And you don’t be afraid. Because the one who prays is not afraid of the evil and has no hatred in the heart. Thank you my children that you also came on this day and followed my call.“

 

http://apparitionscomments.blogspot.com/2011/11/our-ladys-message-to-ivan-november-17.html