Kráľovná pokoja 2. júna 2011: Som tu, rozhodnite sa! I am with you; you decide! Ich bin da, entscheidet euch!

325

„Drahé deti!
Zatiaľ čo vás pozývam k modlitbe za tých, ktorí nepoznali Božiu lásku – keby ste sa pozreli do vašich sŕdc, pochopili by ste, že hovorím o mnohých z vás. S otvoreným srdcom sa úprimne pýtajte, či chcete živého Boha, alebo či Ho chcete odmietnuť a žiť po svojom.
Obzrite sa okolo seba, deti moje, a pozerajte, kam ide svet, ktorý si myslí, že môže robiť všetko bez Otca a ktorý blúdi v tme pokušenia. Ja vám podávam svetlo pravdy a Ducha Svätého. Podľa Božieho plánu som s vami, aby som vám pomohla, aby vo vašich srdciach zvíťazil môj Syn, jeho Kríž a Vzkriesenie. Ako Matka si prajem, modlím sa za vašu jednotu s mojím Synom a jeho pôsobením. Som tu, rozhodnite sa! Ďakujem vám!“

Panna Mária bola veľmi smutná. Kým hovorila, JA VÁM DÁVAM SVETLO PRAVDY A DUCHA SVATÉHO, Mirjana videla za Pannou Máriou zvláštne svetlo.

Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej, Medžugorie, 2. júna 2011

I am with you; you decide!

Dear children; As I call you to prayer for those who have not come to know the love of God, if you were to look into your hearts you would comprehend that I am speaking about many of you. With an open heart, sincerely ask yourselves if you want the living God or do you want to eliminate Him and live as you want. Look around you, my children, and see where the world is going, the world that thinks of doing everything without the Father, and which wanders in the darkness of temptation. I am offering to you the light of the Truth and the Holy Spirit. According to God’s plan I am with you to help you to have my Son, His Cross and Resurrection, triumph in your hearts. As a mother, I desire and pray for your unity with my Son and His works. I am with you; you decide. Thank you.

 

Ich bin da, entscheidet euch!

Liebe Kinder! Während ich euch zum Gebet für jene aufrufe, die die Liebe Gottes noch nicht kennen gelernt haben, und ihr in eure Herzen schauen würdet, so würdet ihr begreifen, dass ich über viele von euch spreche. Fragt euch aufrichtig mit offenem Herzen, ob ihr den lebendigen Gott wünscht oder Ihn entfernen und gemäß euch selbst leben wollt. Schaut um euch herum, meine Kinder, und seht wohin die Welt geht, die meint alles ohne den Vater zu tun, und in der Finsternis der Versuchung umherirrt. Ich reiche euch das Licht der Wahrheit und den Heiligen Geist. Nach dem Plan Gottes bin ich bei euch, um euch zu helfen, dass in euren Herzen mein Sohn, Sein Kreuz und Seine Auferstehung siegen. Als Mutter wünsche und bete ich für eure Einheit mit meinem Sohn und Seinem Wirken. Ich bin da, entscheidet euch! Ich danke euch.