Kráľovná pokoja, The Queen of peace: Prosím o vaše obrátenie

348

„Drahé deti! Hľadím na vás a vo vašich srdciach nevidím radosť. Dnes by som vám chcela dať radosť Zmŕtvychvstalého, aby vás On viedol a objal svojou láskou a nežnosťou. Milujem vás a neprestajne prosím za vaše obrátenie pred svojím Synom Ježišom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Prostredníctvom Marije Pavlovičovej – Lunettiovej, Medžugorie, 25.októbra 2011

 

 

 

 

Poruka, 25. listopad 2011

„Draga djeco! Gledam vas i u vašim srcima ne vidim radost. Danas vam ja želim dati radost Uskrsloga da vas On vodi i zagrli svojom ljubavlju i nježnošću. Volim vas i molim za vaše obraćenje neprestano pred mojim sinom Isusom. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Message, 25. October 2011

“Dear children! I am looking at you and in your hearts I do not see joy. Today I desire to give you the joy of the Risen One, that He may lead you and embrace you with His love and tenderness. I love you and I am praying for your conversion without ceasing before my Son Jesus. Thank you for having responded to my call.”

Message, 25. octobre 2011

« Chers enfants, je vous regarde et dans vos coeurs je ne vois pas la joie. Aujourd‘hui, je désire vous donner la joie du Ressuscité, afin qu’il vous guide et vous étreigne de son amour et de sa tendresse. Je vous aime et je prie sans cesse devant mon Fils Jésus pour votre conversion. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Botschaft, 25. Oktober 2011

„Liebe Kinder! Ich schaue euch an und ich sehe die Freude in euren Herzen nicht. Heute möchte ich euch die Freude des Auferstandenen geben, damit Er euch mit Seiner Liebe und Zärtlichkeit führt und umarmt. Ich liebe euch und ich bete ohne Unterlass vor meinem Sohn Jesus für eure Bekehrung. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“

Messaggio, 25. ottobre 2011

„Cari figli, vi guardo e nei vostri cuori non vedo la gioia. Oggi io desidero darvi la gioia del Risorto perché Lui vi guidi e vi abbracci con il suo amore e con la sua tenerezza. Vi amo e prego incessantemente per la vostra conversione davanti al mio figlio Gesù. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.“

Orędzie, 25. października 2011

„Drogie dzieci! Patrzę na was i nie widzę radości w waszych sercach. Dziś pragnę dać wam radość Zmartwychwstałego, by On was prowadził i objął Swą miłością i delikatnością. Kocham was i nieustannie modlę się o wasze nawrócenie przed moim Synem Jezusem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Mensaje, 25. octubre 2011

¡Queridos hijos! Los miro y en sus corazones no veo alegría. Hoy yo deseo darles la alegría del Resucitado para que El los guíe y los abrace con su amor y con su ternura. Los amo y oro continuamente por su conversión ante mi Hijo Jesús. Gracias por haber respondido a mi llamado.”