Kráľovná pokoja: Môžete zmeniť a uzdraviť svet, Queen of peace: You can change everything and heal the world. Die Königin der Friedens: Alle gemeinsam neben meinem Sohn alles verändern und die Welt heilen.

353

 

„Drahé deti!

Dnes vás pozývam, aby ste sa znova narodili v modlitbe, a prostredníctvom Ducha Svätého, v mojom Synovi, boli novým národom. Národom, ktorý vie, že keď stratí Boha, stratil sám seba. Národom, ktorý vie, že napriek všetkým utrpeniam a pokušeniam, u Boha je v bezpečí a zachránený.
Pozývam vás, aby ste sa zhromaždili v Božej rodine a silou Otca boli silnejšími. Ako jedinci, deti moje, nemôžete zastaviť zlo, ktoré chce ovládnuť a zničiť svet. Ale podľa Božej vôle môžete, všetci spoločne, s mojím Synom všetko zmeniť a uzdraviť svet. Pozývam vás, aby ste sa z celého srdca modlili za vašich pastierov, veď môj Syn si ich vyvolil. Ďakujem vám!“

Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej, Medžugorie, 2. augusta 2011

You can change everything and heal the world

Dear children;

Today I call you to be born anew in prayer and through the Holy Spirit, to become a new people with my Son; a people who knows that if they have lost God, they have lost themselves; a people who knows that, with God, despite all sufferings and trials, they are secure and saved. I call you to gather into God’s family and to be strengthened with the Father’s strength. As individuals, my children, you cannot stop the evil that wants to begin to rule in this world and to destroy it. But, according to God’s will, all together, with my Son, you can change everything and heal the world. I call you to pray with all your heart for your shepherds, because my Son chose them. Thank you. 

 

 Alle gemeinsam neben meinem Sohn alles verändern und die Welt heilen

Liebe Kinder!

Heute rufe ich euch auf, dass ihr von neuem im Gebet geboren werdet und durch den Heiligen Geist neben meinem Sohn ein neues Volk werdet. Ein Volk welches weiss dass wenn es Gott verliert es sich selbst verloren hat. Ein Volk welches weiss dass trotz allen Leiden und Versuchungen es bei Gott sicher und gerettet ist. Ich rufe euch auf, dass ihr euch in der Familie Gottes versammelt und mit der Kraft des Vaters stärker werdet. Als Einzelne, meine Kinder, könnt ihr das Böse nicht aufhalten, welches die Welt beherrschen und zerstören will. Aber nach dem Willen Gottes könnt ihr, alle gemeinsam neben meinem Sohn alles verändern und die Welt heilen. Ich rufe euch auf von ganzem Herzen für eure Hirten zu beten, denn mein Sohn hat Sieauserwählt. Ich danke euch.