Kráľovná pokoja, Medžugorie, 25. XI. 2011: Chcem vám dať nádej a radosť, I desire to give you hope and joy…

343


Drahé deti! Dnes si prajem dať vám nádej radosť. Všetko čo je okolo vás, deti moje, vás vedie pozemským časom, ale ja si prajem viesť vás k času milosti, aby ste cez tento čas boli bližšie k môjmu Synovi, aby On vás mohol viesť k svojej Láske a k večnému životu, po ktorom túži každé srdce.

Vy, deti moje, modlite sa, nech tento čas vám je časom milosti pre vašu dušu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!
Prostredníctvom Marije Pavlovičovej – Lunettiovej, Medžugorie, 25. novembra 2011

„Drahé děti!
Dnes si přeji, dát vám naději a radost. Vše co je kolem vás, děti moje, vás vede pozemským časem, ale já si přeji vést vás k času milosti, abyste skrze tento čas byli blíže mému Synu, aby ON vás mohl vést ke své lásce a k věčnému životu, po kterém touží každé srdce. Vy, děti moje, modlete se a nechť tento čas, vám je časem milosti pro vaši duši.
Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu!“

Poruka, 25. studeni 2011
„Draga djeco! Danas vam želim dati nadu i radost. Sve što je oko vas dječice vodi vas prema zemaljskim stvarima, a ja vas želim povesti prema milosnom vremenu kako biste kroz ovo vrijeme bili što bliže mome Sinu, da vas On može voditi prema svojoj ljubavi i vječnom životu za kojim svako srce žudi. Vi dječice molite i neka vam ovo vrijeme bude milosno za vašu dušu. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Message, 25. November 2011
“Dear children! Today I desire to give you hope and joy. Everything that is around you, little children, leads you towards worldly things but I desire to lead you towards a time of grace, so that through this time you may be all the closer to my Son, that He can lead you towards His love and eternal life, for which every heart yearns. You, little children, pray and may this time for you be one of grace for your soul. Thank you for having responded to my call.”
Message, 25. novembre 2011

« Chers enfants, aujourd‘hui, je désire vous donner l’espérance et la joie. Tout ce qui est autour de vous, petits enfants, vous conduit vers les choses terrestres, mais je désire vous mener vers un temps de grâce, afin que durant ce temps, vous soyez bien plus proches de mon Fils, pour qu‘il puisse vous guider vers son amour et vers la vie éternelle à laquelle tout coeur aspire. Vous, petits enfants, priez, et que ce temps soit pour vous un temps de grâce pour votre âme. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Botschaft, 25. November 2011
„Liebe Kinder! Heute möchte ich euch Hoffnung und Freude geben. Meine lieben Kinder, alles, was um euch herum ist, führt euch zu den irdischen Dingen. Ich aber möchte euch zur Gnadenzeit führen, so dass ihr durch diese Zeit so nah wie möglich bei meinem Sohn seid, damit Er euch zu Seiner Liebe und zum ewigen Leben, nach dem sich jedes Herz sehnt, führen kann. Ihr meine lieben Kinder betet, und so möge diese Zeit für eure Seele gnadenvoll sein. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“

Messaggio, 25. novembre 2011
„Cari figli, oggi desidero darvi la speranza e la gioia. Tutto ciò che è attorno a voi, figlioli, vi guida verso le cose terrene ma Io desidero guidarvi verso il tempo di grazia perchè in questo tempo siate sempre più vicini a mio Figlio affinchè Lui possa guidarvi verso il suo amore e verso la vita eterna alla quale ogni cuore anela. Voi, figlioli, pregate e questo tempo sia per voi il tempo di grazia per la vostra anima. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.“