Kráľovná pokoja, Medžugorie, 25. IX. 2012: Iba v Bohu je váš pokoj…Only in God is your peace

292

 

Drahé deti!

Keď sa v prírode pozeráte na bohatstvo farieb, ktoré vám Najvyšší dáva, otvorte srdce a modlite sa s vďačnosťou za všetko dobré, čo máte, a hovorte: Tu som stvorený pre večnosť, a dychtite po nebeských veciach, pretože Boh vás miluje nezmerateľnou Láskou.

Preto vám dal aj Mňa, aby som vám povedala: Iba v Bohu je váš pokoj a nádej, drahé deti! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!


(Prostredníctvom Marije Pavlovičovej – Lunettiovej, 25. septembra 2012, Medžugorie)

 

 

Poselství 25.září 2012
„ Drahé děti!
Když se v přírodě díváte na bohatství barev, které vám Nejvyšší dává,
otevřete srdce a modlete se s vděčností za všechno dobré co máte, a
říkejte: zde jsem stvořen pro věčnost, a dychtěte po nebeských věcech,
protože Bůh vás miluje nezměrnou láskou. Proto vám dal i mne, abych vám
řekla: Jen v Bohu je váš mír a naděje, drahé děti.
Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu!“

Poruka, 25. rujan 2012
„Draga djeco! Kad u prirodi gledate bogatstvo boja koje vam Svevišnji
daje, otvorite srce i sa zahvalnošću molite za sve dobro koje imate i
recite: ovdje sam stvoren za vječnost, i žudite za nebeskim stvarima, jer
Bog vas ljubi neizmjernom ljubavlju. Zato vam je i mene dao da vam kažem:
samo je u Bogu vaš mir i nada draga djeco. Hvala vam što ste se odazvali
mome pozivu.“
Message, 25. September 2012
“Dear children! When in nature you look at the richness of the colors
which the Most High gives to you, open your heart and pray with gratitude
for all the good that you have and say: ‘I am here created for eternity’ –
and yearn for heavenly things because God loves you with immeasurable
love. This is why He also gave me to you to tell you: ‘Only in God is your
peace and hope, dear children’. Thank you for having responded to my call.”
Message, 25. août 2012
« Chers enfants, aujourd’hui encore, avec l’espérance au coeur, je prie
pour vous et je remercie le Très-Haut pour tous ceux qui parmi vous vivent
mes messages avec le coeur Remerciez l’amour de Dieu du fait que je puisse
aimer chacun d’entre vous et vous conduire par mon Coeur Immaculé, aussi
vers la conversion. Ouvrez vos coeurs, décidez-vous pour la sainteté, et
l’espérance fera naitre la joie dans vos coeurs. Merci d’avoir répondu à
mon appel.»
Botschaft, 25. September 2012
„Liebe Kinder! Wenn ihr in der Natur den Reichtum der Farben anschaut, die
euch der Allerhöchste gibt, öffnet euer Herz und betet mit Dankbarkeit für
all das Gute, das ihr habt und sagt: Hier bin ich geschaffen für die
Ewigkeit- und sehnt euch nach den himmlischen Dingen, denn Gott liebt euch
mit unermesslicher Liebe. Deshalb hat Er euch auch mich gegeben, um euch
zu sagen: Nur in Gott ist euer Friede und die Hoffnung, liebe Kinder.
Danke dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“
Messaggio, 25. settembre 2012
„Cari figli! Quando nella natura guardate la ricchezza dei colori che
l’Altissimo vi dona, aprite il cuore e con gratitudine pregate per tutto
il bene che avete e dite: sono creato per l’eternità e bramate le cose
celesti perché Dio vi ama con immenso amore. Perciò vi ha dato anche me
per dirvi: soltanto in Dio è la vostra pace e la vostra speranza, cari
figli. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.”