Kráľovná pokoja, Medžugorie, 25. februára 2014: Modlite sa a žite Božie prikázania

436

MariaMedzugorie“ Drahé deti!   Vidíte, počujete,   cítite, že v srdciach mnohých ľudí nie je Boh. Nechcú Ho, pretože sú ďaleko od modlitby a nemajú pokoj.  Vy, deti moje, modlite sa, žite Božie prikázanie.

Vy buďte modlitbou, vy, ktorí ste od samého začiatku povedali áno k mojej výzve. Dosvedčujete Boha aj mojou prítomnosťou a nezabúdajte, deti moje, ja som s vami a milujem vás.

Deň čo deň vás predstavujem  svojmu Synovi Ježišovi. Ďakujem vám, že ste prijali moju výzvu.“

Prostredníctvom Marije Pavlovičovej – Lunettiovej,

Medžugorie, 25. februára 2014