Kráľovná pokoja, Medžugorie, 25. februára 2012: Čítajte sv. Písmo

323

Drahé deti!

V tejto dobe vás zvláštnym spôsobom pozývam:  Modlite sa srdcom. Deti moje, vy veľa rozprávate, ale málo sa modlíte. Čítajte, meditujte Sväté Písmo, a slovo v ňom napísané nech sa vám stane životom. Ja vás povzbudzujem a milujem, aby ste v Bohu našli pokoj a radosť.  Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie!

Prostredníctvom Marije Pavlovičovej – Lunettiovej, Medžugorie, 25. februára 2012

 Poselství 25. února 2012

„Drahé děti!

V této době vás zvláštním způsobem zvu: modlete se srdcem. Děti moje, vy mnoho povídáte, ale málo se modlíte. Čtěte, meditujte Písmo svaté, a slovo v něm psané, ať se vám stanou životem. Já  vás povzbuzuji a miluji, abyste v Bohu našli pokoj a radost života.

Děkuji, že jste přijali mou výzvu!“

Poruka, 25. veljača 2012

„Draga djeco! U ovom vremenu na poseban način pozivam vas: molite srcem. Dječice, vi puno pričate a malo molite. Čitajte, meditirajte Sveto pismo i riječi u njemu napisane neka vam budu život. Ja vas potičem i ljubim, kako biste u Bogu našli vaš mir i radost življenja. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Message, 25. February 2012

“Dear children! At this time, in a special way I call you: ‚pray with the heart‘. Little children, you speak much and pray little. Read and meditate on Sacred Scripture, and may the words written in it be life for you. I encourage and love you, so that in God you may find your peace and the joy of living. Thank you for having responded to my call.”

Message, 25. février 2012

« Chers enfants, en ce temps, je vous invite de manière spéciale: priez avec le coeur. Petits enfants, vous parlez beaucoup mais vous priez peu. Lisez, méditez l’Ecriture Sainte, et que les paroles qui y sont écrites soient vie pour vous. Je vous encourage et je vous aime, afin que vous trouviez en Dieu votre paix et la joie de vivre. Je suis avec vous. Merci d’avoir répondu à mon appel.»

Botschaft, 25. Februar 2012

„Liebe Kinder! In dieser Zeit rufe ich euch auf besondere Weise: betet mit dem Herzen. Meine lieben Kinder, ihr sprecht viel und betet wenig. Lest, medietiert die Heilige Schrift, und die darin geschribenen Worte mögen euch Leben sein. Ich ermutige und liebe euch, so dass ihr in Gott euren Frieden und die Freude des Lebens findet. Danke dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“

Messaggio, 25. febbraio 2012

„Cari figli! In questo tempo in modo particolare vi invito: pregate col cuore. Figlioli, voi parlate tanto ma pregate poco. Leggete, meditatela Sacra Scritturae le parole scritte in essa siano per voi vita. Io vi esorto e vi amo perchè in Dio troviate la vostra pace e la gioia di vivere. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.”