Kráľovná pokoja, The Queen of Peace, Medžugorie, 25. augusta 2012: Ďakujte Božej Láske, Give thanks to God’s love

264

Posolstvo Panny Márie

Ďakujte Božej Láske

„Drahé deti! Aj dnes, s nádejou v srdci, sa za vás modlím a ďakujem Najvyššiemu za každého z vás, ktorí žijete srdcom moje posolstvá.

Ďakujte Božej Láske, že môžem každého z vás milovať a viesť prostredníctvom môjho Nepoškvrneného Srdca aj k obráteniu.

 

Otvorte svoje srdcia a rozhodnite sa pre svätosť, a nádej porodí radosť vo vašich srdciach.  

Ďakujem vás, že ste prijali moje pozvanie!“

Prostredníctvom Marije Pavlovičovej – Lunettiovej,

Medžugorie, 25. augusta 2012


Poselství 25.srpna 2012

„Drahé děti!
I dnes, s nadějí v srdci, se za vás modlím a děkuji Nejvyššímu za každého
z vás, kteří žijete srdcem má poselství. Děkujte Boží lásce, že mohu
každého z vás milovat a vést skrze mé Neposkvrněné Srdce i k obrácení.
Otevřete svá srdce a rozhodněte se pro svatost, a naděje porodí radost ve
vašich srdcích.
Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu!“

Poruka, 25. kolovoz 2012
„Draga djeco! I danas s nadom u srcu molim za vas i Svevišnjem zahvaljujem
za svakog od vas koji živite srcem moje poruke. Zahvaljujte Božjoj ljubavi
da mogu svakog od vas ljubiti i voditi preko mog Bezgrješnog srca i prema
obraćenju. Otvorite vaša srca i odlučite se za svetost i nada će roditi
radost u vašim srcima. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Message, 25. August 2012
“Dear children! Also today, with hope in the heart, I am praying for you
and am thanking the Most High for every one of you who lives my messages
with the heart. Give thanks to God’s love that I can love and lead each of
you through my Immaculate Heart also toward conversion. Open your hearts
and decide for holiness, and hope will give birth to joy in your hearts.
Thank you for having responded to my call.”

Message, 25. août 2012
« Chers enfants, aujourd’hui encore, avec l’espérance au coeur, je prie
pour vous et je remercie le Très-Haut pour tous ceux qui parmi vous vivent
mes messages avec le coeur Remerciez l’amour de Dieu du fait que je puisse
aimer chacun d’entre vous et vous conduire par mon Coeur Immaculé, aussi
vers la conversion. Ouvrez vos coeurs, décidez-vous pour la sainteté, et
l’espérance fera naitre la joie dans vos coeurs. Merci d’avoir répondu à
mon appel.»

Botschaft, 25. August 2012
„Liebe Kinder! Auch heute bete ich mit Hoffnung im Herzen für euch und
danke dem Allerhöchsten für jeden von euch, die ihr mit dem Herzen meine
Botschaften lebt. Dankt der Liebe Gottes, dass ich jeden von euch lieben
kann und durch mein Unbeflecktes Herz auch zur Bekehrung führen kann.
Öffnet eure Herzen und entscheidet euch für die Heiligkeit und die
Hoffnung wird Freude in euren Herzen gebären. Danke dass ihr meinem Ruf
gefolgt seid!“

Messaggio, 25. agosto 2012
„Cari figli! Anche oggi con la speranza nel cuore prego per voi e
ringrazio l’Altissimo per tutti voi che vivete col cuore i miei messaggi.
Ringraziate l’amore di Dio affinché Io possa amare e guidare ciascuno di
voi per mezzo del mio Cuore Immacolato anche verso la conversione. Aprite
i vostri cuori e decidetevi per la santità e la speranza farà nascere la
gioia nei vostri cuori. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.”

*************************************************************************

Alenka Juricova komentovala príspevok používateľa Magnificat Slovakia.
Alenka napísala: „Vdaka Ti Panna Maria,za vsetky milosti,ktore som dostala teraz na puti v Medjugori!Dakujem Bozej Laske,ze bolest premenila na radost!Aleluja.Chvalte Pana vsetky narody,jeho nekonecna Laska a milosrdenstvo trva naveky!A M E N.“