Kráľovná pokoja, Medžugorie 2. novembra 2012: Vytrvajte ako moji apoštoli

357

  Drahé deti! Ako Matka vás prosím, aby ste vytrvali ako moji apoštoli. Prosím svojho Syna, aby vám daroval Božiu múdrosť a silu. Modlím sa, aby ste hodnotili všetko okolo seba v Božej pravde a pevne sa vzopreli všetkému tomu, čo vás chce vzdialiť od môjho Syna. Modlím sa, aby ste skrze môjho Syna svedčili o láske Nebeského Otca.  

Deti moje, daná vám je veľká milosť byť svedkami Božej lásky. Neprijímajte ľahkomyseľne zodpovednosť, ktorá vám je daná. Nezarmucujte moje materinské srdce. Chcem sa spoľahnúť, ako matka, na svoje deti, na svojich apoštolov. Pôstom a modlitbou mi otvárate cestu, aby som sa modlila k svojmu Synovi, aby bol pri vás, a aby sa cez vás posvätilo jeho meno.  

Proste za pastierov, lebo nič z tohoto by bez nich nebolo možné. Ďakujem vám! „    

Prostredníctvom Mirjany Dragičevičovej – Soldovej,  Medžugorie, 2. november 2012

 

Cesta kópie ikony Panny Márie Čenstochovskej: Od Tichého oceánu – cez Európu – k Atlantiku: v októbri vo Švajčiarsku