Kráľovná pokoja 25. IX.2011: Svedčite slovami, aj životom, The Queen of Peace: Witness with your words and life

301

Posolstvo Panny Márie

„Drahé deti! Pozývam vás, aby sa tento čas stal pre vás všetkých časom svedectva. Vy, ktorí žijete v Božej láske a zakúsili ste jeho dary, dosvedčujte ich svojimi slovami aj životom, aby boli na radosť a povzbudenie vo viere pre druhých. Som s vami a neustále sa prihováram pred Bohom za vás všetkých, aby vaša viera bola stále živá, radostná a v Božej láske. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“
Prostredníctvom Marije Pavlovičovej – Lunettiovej,
Medžugorie, 25. septembra 2011

„Drahé děti!

Zvu vás, aby tento čas byl pro vás všechny časem svědectví. Vy, kteří žijete v Boží lásce a zakusili jste jeho dary, dávejte o nich svědectví svými slovy, i životem, aby byly druhým radostí a povzbuzením ve víře. Já jsem s vámi a neustále se před Bohem přimlouvám za vás všechny, aby vaše víra byla živá a radostná a v Boží lásce.

Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu!“

Poruka, 25. rujan 2011

„Draga djeco! Pozivam vas da ovo vrijeme bude za sve vas vrijeme svjedočenja. Vi koji živite u ljubavi Božjoj i iskusili ste njegove darove posvjedočite ih svojim riječima i životom, da budu na radost i poticaj drugima u vjeri. Ja sam s vama i neprestano zagovaram pred Bogom za sve vas da vaša vjera bude uvijek živa i radosna i u ljubavi Božjoj. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.“

Message, 25. September 2011

“Dear children! I call you, for this time to be for all of you, a time of witnessing. You, who live in the love of God and have experienced His gifts, witness them with your words and life that they may be for the joy and encouragement to others in faith. I am with you and incessantly intercede before God for all of you that your faith may always be alive and joyful, and in the love of God. Thank you for having responded to my call.”

Message, 25. août 2011

« Chers enfants, aujourd’hui, je vous invite à prier et à jeûner à mes intentions, car Satan désire détruire mon plan. Ici, j’ai commençé avec cette paroisse et j’ai invité le monde entier. Beaucoup ont répondu, mais il y a un nombre énorme qui ne veut pas entendre ni accepter mon appel. C’est pouquoi, vous qui avez prononcé votre « oui », soyez forts et décidés. Merci d’avoir répondu à mon appel. »

Botschaft, 25. September 2011

„Liebe Kinder! Ich rufe euch auf, dass diese Zeit für euch alle eine Zeit des Bezeugens sei. Ihr, die ihr in der Liebe Gottes lebt und Seine Gaben erfahren habt, bezeugt sie mit euren Worten und eurem Leben, damit sie den anderen zur Freude und zur Anregung im Glauben seien. Ich bin bei euch und ich halte unaufhörlich Fürsprache vor Gott für euch alle, damit euer Glaube immer lebendig, froh und in der Liebe Gottes sei. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“

Messaggio, 25. settembre 2011

„Cari figli, vi invito affinché questo tempo sia per tutti voi il tempo per testimoniare. Voi che vivete nell’amore di Dio e avete sperimentato i Suoi doni, testimoniateli con le vostre parole e con la vostra vita perchè siano gioia ed esortazione alla fede per gli altri. Io sono con voi e intercedo incessantemente presso Dio per tutti voi perché la vostra fede sia sempre viva, gioiosa e nell’amore di Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.“