Koniec demokracie na Slovensku? Útok na TV LUX za reláciu o škodlivosti gender-ideológie, pozvánka, Francúzky proti FEMEN

481

TV Lux dostala sankciu za reláciu o rodovej rovnosti!

07.11.2013 09:41 | TV | mk

Moderátor televízie a hovorca KBS Jozef Kováčik hovorí o zásahu do náboženskej slobody a a presvedčenia. Podľa rady jeho relácia U Nikodéma na tému „Rodová rovnosť – rovnosť v čom?“ bola nevyvážená.

Televízia Lux dostala od licenčnej rady sankciu – upozornenie na porušenie zákona. Podľa členov rady porušila zákon, pretože pri téme rodovej rovnosti nezabezpečila všestrannosť informácií a názorovú pluralitu. V relácii U Nikodéma vysielateľ „nesprostredkoval tému rodovej rovnosti v primeranom rozsahu a v relevantnej časovej nadväznosti aj z hľadiska zástancov tzv. ideológie rodovej rovnosti,“ tvrdí rada.

Moderátorom relácie bol hovorca KBS Jozef Kováčik. Hosťami boli Daniela Ostatníková z Fyziologického ústavu Lekárskej fakulty UK, Marek Iskra riaditeľ Diecézneho centra pre rodinu v Banskej Bystrici, tajomník KBS Anton Ziolkovský a právnik Martin Dilong. Rade sa nepáčilo, že do relácie nebol pozvaný nikto, kto zastáva opačný názor. Ten prezentuje napríklad aktivistka Oľga Pietruchová, alebo členovia Výboru pre práva pre práva LGBTI osôb.

Podľa názoru Kancelárie rady v relácii zazneli iba jednostranné názory, pri ktorých diskutujúci apelovali na divákov, aby si uvedomovali „nebezpečenstvo“ vplyvu ideológie rodovej rovnosti. „Z vyjadrení účastníkov diskusie, ako aj samotného moderátora relácie, opakovane vyplynulo, že názor prezentovaný v rámci relácie je „správny“, „zdravý“ a „prirodzený“, pričom ideológia rodovej rovnosti predstavuje deviáciu a negatívny trend, ktorý je potrebné zastaviť. Diskutujúci niekoľkokrát naznačili existenciu ničím nekonkretizovanej loby manipulujúcej verejnú mienku a pretláčajúcej rodovú rovnosť v rámci verejného a politického života, proti ktorej sa je podľa ich názoru nevyhnutné brániť,“ napísala v hodnotení relácie kancelária. TV Lux je presvedčená, že k porušeniu zákona v relácii nedošlo

http://www.omediach.com/tv/item/2745-tv-lux-dostala-sankciu-za-relaciu-o-rodovej-rovnosti

Záznam relácie o „Gender ideológii“

http://www.tvlux.sk/archiv/play/5153/u-nikodema-106

Ústava Slovenskej republiky 

Tretí oddiel  POLITICKÉ PRÁVA

Čl.26
(1) Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.

znak(2) Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na hranice štátu. Vydávanie tlače nepodlieha povoľovaciemu konaniu. Podnikanie v odbore rozhlasu a televízie sa môže viazať na povolenie štátu. Podmienky ustanoví zákon.

(3) Cenzúra sa zakazuje.

(4) Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti.

(5) Orgány verejnej moci majú povinnosť primeraným spôsobom poskytovať informácie o svojej činnosti v štátnom jazyku. Podmienky a spôsob vykonania ustanoví zákon.

luxparlament-poslanci-nestandard2Čl.24

(1) Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery sa zaručujú. Toto právo zahŕňa aj možnosť zmeniť náboženské vyznanie alebo vieru. Každý má právo byť bez náboženského vyznania. Každý má právo verejne prejavovať svoje zmýšľanie.

(2) Každý má právo slobodne prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru buď sám, buď spoločne s inými, súkromne alebo verejne, bohoslužbou, náboženskými úkonmi, zachovávaním obradov alebo zúčastňovať sa na jeho vyučovaní.

(3) Cirkvi a náboženské spoločnosti spravujú svoje záležitosti samy, najmä zriaďujú svoje orgány, ustanovujú svojich duchovných, zabezpečujú vyučovanie náboženstva a zakladajú rehoľné a iné cirkevné inštitúcie nezávisle od štátnych orgánov.

(4) Podmienky výkonu práv podľa odsekov 1 až 3 možno obmedziť iba zákonom, ak ide o opatrenie nevyhnutné v demokratickej spoločnosti na ochranu verejného poriadku, zdravia a mravnosti alebo práv a slobôd iných.

Pozvánka:  Prednáška exorcistu  THDr. Jozefa Marettu v Prešove

duchovny boj-viera, ci povera

 

 

 

Mladé Francouzky proti Femen

Následující video natočila skupina mladých francouzských žen jako vzkaz pomateným aktivistkám z ukrajinského hnutí Femen. contentTo jsou ty, co na protest proti pravoslavné femenn_scírkvi podřezávají katolické kříže a pomalované politickými proklamacemi běhají po ulicích, kdekoli mohou získat publicitu.

Také je to ten typ aktivismu, který v podobě punkerek Pussy Riot obdivuje a v pauzách mezi šlofíky jim vyjadřuje podporu náš deklarovaný katolík, prý konzervativní politik, ale ve skutečnosti extrémní levičák až na půdu, kníže Karl von Bilderberg. Nevím, jak to máte ve vztahu k ženám nastavené v tom vašem Švýcarsku nebo Rakousku (či kam to vlastně patříte) kníže, ale mou úctu a obdiv, a věřím, že mluvím za většinu normálních mužů v naší zemi, mají tyto mladé, půvabné, nebojácné Francouzky. Říkají si Antigony na počest ženy, která vlastním životem hájila boží a mravní zákony před zákony lidskými. Před zákony tyrana.

Antigona  (dráma – Sofokles) – dcéra tébskeho kráľa Oidipa, dobré, odvážne, spravodlivé dievča, ktoré si stojí za svojim názorom. Pochovala svojho brata Polyneika aj napriek Kreonovmu zákazu. Presadila si svoje aj za cenu smrti. Pravda bola pre ňu dôležitejšia ako vlastný život.

Členka feministického hnutia FEMEN, Inna Ševčenková, ktorá na Ukrajine demoštratívne spílila kríž (na obr.) dostala ponuku azylu vo Francúzsku. Tu sa jej dostalo „pocty“ aj tým, že bola navrhnutá na poštovú známku…  (na obr.)

http://moucka.blog.idnes.cz/c/362377/Mlade-Francouzky-proti-Femen.html