Katoličtí kněží pro Ježíše

350

Drazí spolubratři v Kristu a Marii, Odvažuji se vás v pokoře a s důvěrou oslovit v naději, že právě v dobách, kdy církev prožívala bolestné zkoušky, Pán vždy posílal mimořádné dary a svědky víry a jedním z nich je bezesporu i otec JAMES MANJACKAL. Sám jsem měl možnost účastnit se dvou duchovních cvičení pro věřící, které přinesly velké požehnání a mnohá obrácení a proto také přikládám své osobní svědectví. NEODVÁŽIL BYCH SE ALE NAPSAT TENTO LIST, ANIŽ by zde nebylo dobrozdání svaté církve. Proto bych chtěl zde nyní připomenout text ACT CURIAE ACEOO O1/11 strana 3. MIMOŘÁDNÉ EXERCICIE PRO KNĚZE : Charismatický katolický misionář z Indie P. JAMES MANJACKAL povede mimořádné exercicie výhradně pro kněze v poutním domě Českomoravské Fatimy v Koclířově u Svitav. Exercicie budou zahájeny v pondělí 3O.5.2O11 ve 2Ohod. a ukončeny ve čtvrtek 2.6. 2O11 mší svatou ve 12hod. Kněží se mohou přihlásit na adrese ČM Fatimy v Koclířově a uvést v přihlášce požadavek na ubytování během exercicií. Podrobnosti na www.cm-fatima.cz Kontakt : Světový apoštolát Fatimy., Českomoravská Fatima Koclířov 195., 569 11 Koclířov u Svitav : Tel: 461543184., 7316648OO., E-mail: recepce@cm-fatima.cz

Pozn: Ubytování je možné v 5 typech možností od 3-4 lůžkových pokojích po samostatné jednolůžkové. Na uvedených adresách je možné si přihlášku stáhnout. Stravování formou plné penze v restauraci Fatima.

Mohu zde otevřeně potvrdit, že všichni kněží, kteří se již v minulosti těchto cvičení zúčastnili byli hluboce osloveni a povzbuzeni. Nechci nikoho jmenovat i když přece jedeno jméno uvádím v doprovodném dopisu- svědectví. NYNÍ JE TŘEBA ZVLÁŠTĚ OTEVŘENÉ MODLITBY SRDCE, PROTOŽE KAŽDÝ Z NÁS MŮŽEME REALISTICKY POTVRDIT, JAK TĚŽKÉ JE PŘEKONÁVAT NEDŮVĚRU a PŘEDSUDKY ZVLÁŠTĚ V TÉTO DOBĚ.

Vyprošuji sobě a každému z vás odvahu a dobrou vůli a ze srdce žehnám.

Váš spolubratr v Kristu a Marii P.Petr Dokládal

OTEC JAMES MANJACKAL: Otevřená výzva společnosti. Duchovní cvičení v Koclířově : 25.9.2O1O – 29.9.2O1O :

Měl jsem opět možnost účastnit se spolu s dalšími 6 kněžími těchto mimořádných exercicií jako minulý rok. Vydal jsem o nich svědectví na 4 strany a nyní chci připojit další dojmy. Tato duchovní cvičení jsou opravdu mimořádná a těžko s nějakými jinými srovnatelná. Před vámi stojí člověk, který je naprosto totálně oddán Bohu, je jím prostoupen a obdařen mimořádnými dary uzdravování a vnikání do hlubin víry. Svědectví, která vydává je nesnadné popisovat, musí se zakoušet. Co je u tohoto svědka víry zvláště pozoruhodné je vedle daru uzdravování a vnikání do problémů člověka také mimořádné nejen encyklopedické ale zvláště prožité biblické pojetí. Například pojetí HŘÍCHU dokáže otevřít přímo záplavu biblických odkazů, které do sebe plně zapadají a vytvářejí zcela logický celek. Jen velmi málo lidí opravdově miluje Boha a uniká jim souvislost. Žijeme v jakémsi zvláštním stavu zastření, mohl bych to nazvat dokonce TEMNOTOU, protože chybí hluboký vnitřní vztah. Mnozí skvělí teologové zajisté ovládají biblické vědy, ale v jejich přednesu a pojetí je vnímatelná spíše perfektní profesionalita a jakási zdrženlivost a opatrnost vůči nadšení a správný radikalismus. Ten naopak otec JAMES má skutečně a naprosto. Jeho strhující projev v němž klade důraz na jasný a hlasitý přednes, který je protkán příklady, zpěvem a opakováním samozřejmostí jako je třeba JEŽÍŠ, JEŽÍŠ a podobné střelné projevy zdůrazňující doslova živé spojení s Pánem, to je něco NEVÍDANÉHO, SILNÉHO a OSVOBOZUJÍCÍHO: Vůbec není třeba se obávat nějaké povrchnosti nebo toho, že někteří jezdí na jeho duchovní cvičení jen proto, že chtějí uzdravení. Pokud se takový člověk chce jen uzdravit, rychle bývá doslova vtažen do dramatu reality na základě BIBLE, PÍSMA SVATÉHO. Vidí a slyší a obrací se. Jinak by musel utéci, protože jiná možnost není.

Byl jsem osobně velice posílen také přítomností dalšího vynikajícího kněze, který svou statečnost a odvahu být církví dokázal mnoha způsoby. Je to otec jezuita František Lízna, kterého si velice vážím. Jistě jsou známé jeho knihy popisující neuvěřitelná putování po celé Evropě od Fatimy po Krym a na jiná místa. Sám, pěšky! Otec František sám vydal svědectví o své původní skepsi, kdy mu jeho farnice líčila s nadšením události minulých exercicií, o kterých jsem napsal dlouhé pojednání a netajil se pochybnostmi. Nyní viděl a uvěřil. Zde bych se chtěl zmínit o některých bolestech tohoto druhu, kdy slyšíme různé skeptické názory těch, kteří něco podobného sami neprožili. Zde bych chtěl třeba vyzdvihnout úžasné svědectví otce kardinála Christopha Schönborna, který na sklonku minulého roku navštívil MEDJUGORJE a vydal velmi silné osobní svědectví. Proto je tak nesmírně cenné, aby zvláště v dnešní době, která je tak složitá a plna polovičních ba i přímo frázovitých hodnocení, aby zazněl PLNÝ a JASNÝ HLAS CÍRKVE. Otec JAMES je právě zde naprosto autentický. Lze jasně vnímat, že každé jeho slovo je úder kladiva, ale je také plné lásky a porozumění. Nejsou zde cítit různé zajišťovací a pojišťovací manévry rétorických a alibistických kliček, které jsou vnímatelné. Jistě i takové projevy jsou mimořádně cenné, protože každý má možnost si z těchto polotvarů vytvářet skutečný obraz pravdy. Ale otec JAMES jej má připravený v srdci a v nesmírné síle a autoritě jej sděluje. Jeho úžasná odvaha kázat MUSLIMŮM v Perském zálivu, v zemích jako je Saudská Arábie je něco neuvěřitelného. Vydal také svědectví o svém utrpení a mučení, které zakoušel a právě toto je vždy svědectví pravosti.

Někteří lidé se obávají o budoucnost církve. Je to holý nesmysl, protože v písmu svatém jasně stojí, „ŽE BRÁNY PEKELNÉ JI NEPŘEMOHOU“,. Mohou ale přemoci jednotlivce, kteří ztratí ze zřetele pravdu Kristovu a přijmou báje anebo dokonce nařízení institucí, které propagují zločiny zvláště v mravní oblasti. Nebudu zde konkrétní, protože každý myslící tvor, který je zasazen do reality tohoto světa vnímá pokračující rozklad, který je ve stadiu krystalizace a brzy dojde k mnohým konfrontacím, které jsou již dávno patrny v zemích s islámskou většinou. Útoky a pronásledování, které mají předehru v šikanách různých druhů a dokonce i s útoky na hlavu církve budou samozřejmě narůstat, protože křesťané nesahají k formám, které jsou pro jakékoliv náboženství degradující. Jde totiž o násilí. To nastupuje vždy ve fázi chimérického vnímání situace v níž zastánce násilných koncepcí chce silou odstranit všechny překážky a volí absurdity typu jako bylo napadení Iráku nebo bombardování Bělehradu. To lze očekávat také v budoucnosti a to brzké. Satan, kterého mnozí nepovažují za reálnou bytost formuje své přívržence naprosto stejně jako to činil i v případě pokoušení Ježíše na poušti a v dalších situacích, je stále více netrpělivý a jakožto vrah od počátku povede brzy fyzické útoky na věřící. Proto je tedy tak zásadně důležité využívat ještě tuto KRÁTKOU DOBU MILOSTI a plně se otevřít Bohu. Ne snad kvůli jistotě, že budeme zachráněni fyzicky, ale abychom zachránili DUŠI. Ta je NESMRTELNÁ. Proto jsme tolik vděčni otci Jamesovi a dalším, otci Anthonymu, který má tak velký dar pro mladé a jiným Bohem obdařeným svědkům. Proto jsme vděčni za MEDJUGORJE, ZA FATIMU ale také za všechna další místa, kam věříme přichází nebo přicházela PANNA MARIA, aby opakovala to co řekla v Káně : UČIŇTE VŠECHNO CO VÁM ŘEKL…..

Doba, kterou prožíváme je těžká. Ale kdy v historii byla lehká. A právě, když křesťané prožívali útlak, tak rostla jejich vnitřní síla. Ta vnější bývá odebrána čistky, zavírání, likvidace. Předchází tomu profesionální příprava znemravnění a vytvoření závislosti na penězích, moci, vlivu. Dnešní novodobí otroci svázání svými závazky ve svých zlatých klecích, odtrženi od reality a myslící si, že jejich síla je v moci a penězích jsou vlastně nejvíce ohroženi, protože žijí mimo realitu. Normální prostí lidé si však tento vlastní absurdistán vytvářejí sami svými závislostmi všeho druhu. Před chvílí jsem sledoval část pořadu o naší mládeži, holdující nesmyslným hrám plných vražd a násilí na internetu a viděl o jak ďábelský prostředek se jedná. Ano, to je skutečnost. Je zde ale také něco mnohem krásnějšího a plnějšího. Je zde nabídka našeho Pána Ježíše Krista a dar Jeho lásky, kterou můžeme objevovat a čerpat. To je cesta života, ne lebky a smrtihlavové, ne destruktivní projevy násilí.

Díky drahý otče Jamesi…Pokusím se alespoň o krátký výtah v angličtině a kdyby se našel někdo, kdo by dokázal vytvořit z tohoto pojednání aspoň hutný extrakt, tak bych byl moc vděčný.

Exercicie na příští rok jsou už nyní plné! Modleme se, aby mohl otec James přijet častěji a zvláště, ABY MOHL USPOŘÁDAT EXERCIIE PRO KNĚZE! My to potřebujeme nejvíce. Naše kněžská povinnost je hlásat KRISTA a ne báje anebo příjemné příběhy. Boží slovo je silné a ostré a dává příležitost k zamyšlení: KAM JDU? JSEM V MILOSTI? MILUJI JEŽÍŠE A CÍRKEV? Tu, kterou založil Ježíš? Jednu pravou a katolickou? Miluji Marii anebo hraji dvojí hru, aby se takto prokazovaná úcta k matce Boží a naší někoho nedotkla? To jsou otázky osobní. Děkujme Bohu, že existují a hlásají lidé, kteří stojí plně na apoštolských základech. Vyprošujme odvahu a hlavně MOUDROST všem, kteří jsou pověřeni vést církev. Modleme se za svatého otce, je to pevný sloup, modleme se a děkujme za primase českého otce arcibiskupa DOMINIKA DUKU na Svatovojtěšském stolci. Nevšímejme si provokací a útoků, svěřujme je DUCHU svatému, On už učiní své a vytvoří církev v síle opravdových svědků. Buďme plni pokoje, protože JSME VÍTĚZNÍ. S Kristem na kříži a i když budeme procházet bolestným údobím, přesto se radujme. POKOJ a DOBRO a hodně milostí….

P.Petr Dokládal