Gender-spoločnosť: „Nemáme za sebou bohaté korporácie ani vplyvné inštitúcie“ (prispejte nám 2% z vašich daní!)

524

Tvorcovia „Stratégie ľudských práv“ vyzvali na jej dopracovanie

(napriek masívnemu odporu občanov Slovenska)

Autor: Michal Makovník – 25 October, 2013 – 13:27

MPSVaRSRlogo01Vo štvrtok 24.10. sa v Bratislave uskutočnila tlačová konferencia organizácií stojacich za súčasnou podobou Celoštátnej stratégie na ochranu a podporu ľudských práv.

Na konferencii sa zúčastnili vedúci autorského kolektívu Kálmán Petőcz, členka Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Šarlota Pufflerová (kresťanské organizácie nemajú ani jedného člena vo viac ako 30-člennej Rade) a členovia ďalších výborov Rady, ktoré budú mať kľúčový vplyv na znenie návrhu Stratégie.

Počas konferencie predstavili všeobecné vyhlásenie vyzývajúce vládu na dopracovanie a prijatie ľudskoprávnej stratégie, podpísali ho WEB_znak_NEWzástupcovia 40 mimovládnych organizácií a 23 súkromných osôb. Podľa informácií Postoy.sk by text prezentovaného vyhlásenia s menšími výhradami vedeli prijať aj viaceré kresťanské organizácie, ktoré sa aktívne podieľali na pripomienkovaní prvého návrhu stratégie (napr. Fórum pre verejné otázky, Fórum kresťanských inštitúcií, Fórum života), tieto však boli z prípravy tohto vyhlásenia vynechané a s jeho obsahom sa mohli prvý krát oboznámiť až tesne pred tlačovou konferenciou.

Na otázku, ako sa budú tvorcovia prvého návrhu podieľať na ďalšom prijímaní stratégie, sa vedúci autorského kolektívu vyjadril, že bude aj naďalej participovať na jej príprave v témach, ktoré sú preňho kľúčové (tzv. „prierezové témy“).

K téme:
Stratégia ochrany ľudských práv ignoruje rodinu a prolife hodnoty

Mimovládky píšu Ficovi: Nové ľudské práva oslabia rodinu a spoločnosť
Stratégiu pre ľudské práva vytvárajú zástancovia silnej rodovej loby

international_planned_parenthood_foundation_logo___ukPostoy.sk sa tiež zaujímal o postoje signatárov k požiadavkám vznesených na Pochode za život v septembri 2013, ktorého sa zúčastnilo približne 80 tisíc ľudí. Všetci zúčastnení signatári odmietli akúkoľvek zmenu aktuálneho stavu s výnimkou „debaty o etických otázkach“. Za zmienku stojí, že aktuálny „podklad“ k Stratégii odmieta právo nenarodených detí na život vetou: „Na niektoré kľúčové otázky neexistuje v spoločnosti konsenzus. Ide napríklad o taký fundamentálny princíp, akým je právo na život, najmä v spojení s ústavným ustanovením, podľa ktorého ‘ľudský život je hodný ochrany už pred narodením’,“ kým LGBTI komunite, na ktorej požiadavky tiež neexistuje v spoločnosti konsenzus a ani medzinárodný záväzok, sa venuje celá kapitola.

Podľa oslovených zástupcov kresťanských mimovládnych organizácií je zrejmé, že kým nedôjde k zásadnej reštrukturalizácii Rady vlády pre ľudské práva, neexistuje reálna možnosť vypracovania celospoločensky prijateľného textu Stratégie. Jej tvorcovia tento fakt ignorujú a pravdepodobne sa spoliehajú na ochabnutie tlaku kritickej časti verejnosti. Zástupcovia kresťanských mimovládok predpokladajú, že Stratégia mala byť len jedným z nástrojov na pretlačenie LGBTI ideológie do oficiálnych štátnych dokumentov s cieľom budúceho využitia pri legislatívnej revolúcii v rodinnom práve.

Michal Makovník
Autor je spolupracovník Postoy.sk a člen Fóra pre verejné otázky.

**************************************************************************

2perc2012Fronta Gender – LGBTI  na Slovensku, ktorá – ako sa vyjadruje v texte svojho vyhlásenia

Nemáme za sebou bohaté korporácie, ani vplyvné inštitúcie“

– sa zomkla a zviditeľnila

Okrem toho môžete nájsť prepojenia všetkých podpísaných aktivistov medzi sebou navzájom. A stačí si pozrieť najmä zahraničných partnerov podpísaných organizácií a mien, aby bolo jasné, koho to majú za sebou. Našli sa aj združenia, o ktorých nevedno, prečo tento dokument podpísali – zrejme sa im ponúkla podpora…

 

embassy

 

 

 

 

Citát z agentúrnej správy:  „Koalícia 40 mimovládnych organizácií a ďalších osobností vydala dnes vyhlásenie na podporu pozitívneho smerovania ľudskoprávnej politiky štátu a za podporu dopracovania Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv. Jedným z iniciátorov tohto vyhlásenia, ktoré bolo dne prezentované verejnosti a médiám v Bratislave, je aj Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku. Text vyhlásenia a zoznam signatárov pripájame. Ďalší signatári sa môžu v prípade záujmu pripájať prostredníctvom tejto stránky.“

image_galleryVyhlásenie k situácii v oblasti ľudských práv: aby Slovensko bolo krajinou pre všetkých
zo dňa 24. októbra 2013, Bratislava

Výňatok z textu:  Dolu podpísané organizácie a jednotlivé osoby podporujeme iniciatívy vlády a štátnych orgánov, ktoré smerujú k zdokonaľovaniu ľudskoprávneho prostredia u nás, k zlepšovaniu kvality života obyvateľov Slovenskej republiky a tak i k napĺňaniu všetkých záväzkov, ktoré SR v tejto oblasti má. S plnou vážnosťou sa zasadzujeme za dopracovanie a prijatie Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR, ktorá by mala prispieť k uvedenému cieľu. Samotný zámer stratégie od začiatku vítame a aktívne podporujeme. Nemáme za sebou bohaté korporácie ani vplyvné inštitúcie. Máme však za sebou ľudí, čo žijú a chcú žiť v duchu ľudskoprávnych hodnôt. logo-osf
Odsudzujeme všetky výroky a iné aktivity, ktoré urážajú a dehonestujú osoby dlhé roky sa zasadzujúce o pokrok v oblasti ochrany ľudských práv. V ostatnom čase sa útoky zamerali aj na niektorých členov vlády, najmä ministra Miroslava Lajčáka, jeho spolupracovníčky a iné osoby zastupujúce štátne orgány, ako aj na nezávislú expertnú obec, podieľajúcu sa na doterajšom procese tvorby ľudskoprávnej stratégie… Potrebujeme stratégiu, ktorá jasne poukáže na vzájomnú podmienenosť princípov demokracie, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv.

world_bank_logo-300 Stratégiu, ktorá jednoznačne určí rámec ochrany všetkých zraniteľných skupín spoločnosti, vrátane detí, seniorov a senioriek, národnostných, etnických a náboženských komunít, ľudí bez vyznania, žien, migrantov a migrantiek, azylantov a azylantiek, osôb so zdravotným postihnutím, LGBTI ľudí a ľudí žijúcich pod hranicou chudoby…Postavme sa k nemu zodpovedne a vážne, aby sa Slovensko stalo skutočne krajinou pre všetkých.
V Bratislave, 24. októbra 2013   Celý text vyhlásenia:

http://diskriminacia.sk/aby-slovensko-bolo-krajinou-pre-vsetkych-vyhlasenie-mvo-k-situacii-v-oblasti-ludskych-prav/

Nuž pozrime si podľa liniek a partnerov daných organizácií, aké bohaté korporácie a vplyvné organizácie „nie sú“  za Gender-LGBTI frontom.

Signatári vyhlásenia v mene organizácií:
Kálmán Petőcz – Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku; 0902 171039
Šarlota Pufflerová – Občan, demokracia a zodpovednosť ; http://odz.sk/   http://odz.sk/o-nas/partnerske-organizacie/  odz@odz.sk    pufflerova@oad.sk  0905 471 164
Adriana Mesochoritisová – Možnosť voľby; Adriana Mesochoritisová, adriana@moznostvolby.sk   http://www.minority.sk/adriana-mesochoritisova     http://moznostvolby.wordpress.com/projekty/ DonoriÚrad vlády SR, Sekcia ľudských práv a menšín  Nadácia otvorenej spoločnostNadácia otvorenej spoločnosti – EEA Grants, Norway Grant  Open Society Institute  Slovensko-český ženský fond

Laco Oravec – Nadácia Milana Šimečku;  0903-921449, laco@nadaciams.sk   Partneri:  http://www.nadaciamilanasimecku.sk/index.php?id=9

Elena Gallová Kriglerová, Jarmila Lajčáková – Centrum pre výskum etnicity a kultúry;  http://www.cvek.sk/main.php?p=uvod&lang=sk http://www.cvek.sk/main.php?p=partneri&lang=sk   jlajcakova@cvek.sk      kriglerova@cvek.sk  (+421 2) 54 63 06 77
Grigorij Mesežnikov, Martin Bútora – Inštitút pre verejné otázky; Tel. + 421-2-54 43 40 30  mesez@ivo.sk   el. + 421-2-54 43 40 30  butora@ivo.sk
Irena Biháriová – Ľudia proti rasizmu; irena@rasizmus.sk

http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=novou-podpredsednickou-vrax-sa-stala-irena-bihariova-z-oz-ludia-proti-rasizmu
Zuzana Števulová – Liga za ľudské práva;   0907-652036, stevulova@hrl.sk

Martin Macko, Jana Jablonická Zezulová – Iniciatíva Inakosť; http://www.inakost.sk/   jana@moznostvolby.sk  martin.macko@inakost.sk    jana@moznostvolby.sk
Zuzana Kusá – Slovenská sieť proti chudobe;
Romana Schlesinger – Queer Leaders Forum;  http://www.qlf.sk/ romana.schlesinger@qcentrum.sk,   schlesinger.romana@gmail.com  Tel: 0948 287 986.

Klára Orgovánová – Rómsky inštitút;
Géza Tokár – Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku;
Branislav Mamojka – Národná rada občanov so zdravotným postihnutím;
Saša Draková – Slovenský výbor UNICEF;  http://www.nds.sk/html/koaliciapredeti/kontakt.html advocacy@nds.sk
Vanda Durbáková – Poradňa pre občianske a ľudské práva;  http://www.infonet.tv/Vanda-Durbakova—Poradna-pre-obcianske-a-ludske-prava.html?vid=76995  poradna@poradna-prava.sk
Helena Woleková – SOCIA; wolekova@socia.sk, http://www.socia.sk/?page=projekty (partneri)
Brigit Trimajová – POPI – SK (Inštitút procesorientovanej psychológie Slovensko);
Liliana Bolemant – Phoenix, o.z.; liliana.bolemant@gmail.com
Ingrid Kosová – Quo vadis, o.z.;   http://www.quovadis-oz.sk/index.php/home/partnerstva
Nora Beňáková – Človek v ohrození, o.z.; http://www.clovekvohrozeni.sk/sk/  +421-2-5542 2254, fax: +421-2-5564 7707, benakova@clovekvohrozeni.sk
Hana Fabry – Ženská sieť HEPY;  hana.fabry@qlf.sk

Jana Cviková, Jana Juráňová – Záujmové združenie žien ASPEKT; http://www.aspekt.sk  Kontakt:   Mýtna 38, 811 07 Bratislava   aspekt@aspekt.sk

02 5249 4574, Fax: 02 5249 4574
Monika Bosá – EsFem, o.z.; http://www.esfem.sk/   Sídlo a adresa:  Budovateľská 11, 080 01 Prešov  e-mail: esfem@esfem.s, mobil: 0905 924 202

Rasťo Kužel – MEMO 98;  http://www.azet.sk/firma/41431/memo-98-obcianske-zdruzenie/   kuzel@memo98.sk  02 / 628 011 99
Katalin Hodossy – Tandem, o.z. http://www.tandemno.sk     e-mail: tandemno@tandemno.sk
Alena Pániková – Nadácia otvorenej spoločnosti;  http://www.osf.sk/ alena.panikova@osf.sk
Dušan Ondrušek – PDCS Slovensko; Štúrova 13, 811 02 Bratislava, Slovensko tel: 02-5292-5016; mobil: 0905 962 433  www.pdcs.sk    dusan@pdcs.sk

Rado Sloboda – Amnesty International Slovensko; AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENSKO  Karpatska 11, 811 05 BRATISLAVA   tel/fax +421-2-54419660

Timea Stránska – Člověk v tísni – Slovensko;  http://www.peopleinneed.sk/   Člověk v tísni, o.p.s. Sídlo: Palešovo námestie 34, Spišské Podhradie 053 23  +421 910 791 714, e-mail: timea.stranska@peopleinneed.sk info@peopleinneed.sk

Iveta Chovancová – ODYSEUS, o.z.;  http://www.odyseus.org/    chovancova@ozodyseus.sk  mobil: 0903 786 706

Katarína Glosová – Spoločnosť pre plánované rodičovstvo; Kancelária SPR:  Medená 5, 811 02 Bratislava    http://rodicovstvo.wordpress.com/

http://rodicovstvo.wordpress.com/about/donori/  Katarína Glosová, kata@rodicovstvo.sk
Ivan Hamráček – ETHOS, o.z.;  http://sekularisti.sk/tlacova-sprava-o-zalozeni-oz-ethos/ ethos@sekularisti.sk  hamracek@vk.upjs.sk
Andrej Kuruc – NOMANTINELS;   Višňová 2927/5   Bratislava 831 01 Slovakia http://www.nomantinels.sk  info@nomantinels.sk  partneri  http://www.nomantinels.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=69&lang=en

Roman Kollárik – TransFúzia;  http://www.transfuzia.sk/index.php?page=ciele, roman.kollarik@transfuzia.sk     0903 461 156

Martina B. Pavlíková – Združenie Slatinka;

Marcela Barová, Matej Berenčík – Otvorme dvere, otvorme srdcia (ODOS); http://www.odos-sk.com    Barová -0911 325 676  Berenčík 0910 114 022     partneri:  http://www.odos-sk.com/Projekty.php  odosba@stonline.sk    odos-sk@dusevnez.sk  

Apolónia Sojková – Záujmové združenie žien MyMamy;  http://www.azet.sk/firma/93929/my-mamy/  Okružná 32, 080 01 Prešov ZZŽ MyMamy Telefón: 051 / 771 22 33

Mobil: 0911 444 991 E-mail: mymamy@mail.t-com.sk

Károly Tóth – Fórum inštitút pre výskum menšín;

Diákhálózat – Študentská sieť.

elton_john_logoSignatári a signatárky – súkromné osoby
prof. Soňa Szomolányi – Univerzita Komenského; prof. Soňa Miháliková – Univerzita Komenského; Dagmar Horná – Bratislava; Dagmar Kusá – Bratislava; Jana Kviečinská – Bratislava; Sylvia Porubänová – Bratislava; Mária Kolíková – advokátka, Bratislava; Lucia Faltinová, podpredsedníčka rady vlády pre ľudské práva; Jozef Hašto – psychiater; prof. Marta Botíková – Univerzita Komenského; doc. Ivan Buraj – Univerzita Komenského; Ján Šajban – Bratislava; Michal Bočák – Prešovská univerzita; Peter Varga – Bratislava; Milan Zacharovský, psychológ – Ružomberok; Denisa Šoltésová – Prešovská univerzita; Lýdia Gabčová – Bratislava; Elena Ondrušková – Univerzita Komenského; Dávid Bosý – Prešov; Katarína Krnová, Zuzana Maďarová, Alexandra Ostertágová, ASPEKT – Bratislava; Marcel Zajac – Bratislava, Marcel Zajac: 0905/529285   Miroslav Kocúr — Marianka.

Lucia Berdisová – Trnavská univerzita, ÚŠP SAV; Lucia Najšlová – Praha; Peter Guráň – Modra; Viliam Figusch – Bratislava; Michal Davala – Bratislava; Jela Dobošová – Bratislava; Štefan (Pista) Szeles – Košice.

GENDER organizácie na území Slovenska

http://genderdatabaza.wordpress.com/organizacie/

Vezmime si len doterajšiu podporu  spomínaných a podobných organizácií – a to sme už dnes ďaleko vpredu…

NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY, NED

1110 Fifteenth Street N.W. Washington, D.C. USA

NED podporuje slobodu, demokraciu a demokratické inštitúcie a hodnoty na celom svete. Organizácia bola založená v USA v 1983.  NED udelí každý rok niekoľko stoviek grantov prodemokratickým skupinám na celom svete od niekoľko tisíc až po státisíce dolárov.

 Aktivity NED na Slovensku:

V roku 2003 dostali granty:

National Democratic Institute, Bratislava 325.000,00 USD

International Republican Institute, Bratislava 100.000,00 USD

Inštitút pre verejné otázky, IVO, Bratislava 73.800,00 USD

Aliancia Fair Play, Bratislava 22.000,00 USD

Transparency International, Bratislava 20.000,00 USD

Spolu bolo poskytnuté viac ako pol milióna dolárov na ovplyvňovanie politických procesov na Slovensku.

Polročné študijné pobyty v USA dostali:

“ v rokoch 2000 až 2001 Zora Bútorová, pracovníčka Inštitútu pre verejné otázky, IVO. Zaoberala sa problematikou rovnoprávnosti žien a menšín na Slovensku.

“ v roku 2003 Oľga Gyarfašová, pracovníčka IVO. Študovala otázku ako ovplyvniť politiku a politikov cez prieskumy verejnej mienky

 Britská Konzervatívna strana dostala od NED státisíce britských libier a dolárov na podporu politických strán na Slovensku. Podporu dostali KDH, SDKÚ, SDĽ a Sociálnodemokratická strana i Mladá demokratická ľavica. Cieľom bolo pred voľbami v 1998 vytvoriť pomocou finančných grantov potenciálnu koalíciu. SDKÚ dostala 28.900,00 libier a Mladá demokratická ľavica dostala 9.000,00 libier. Celkove dostali vybrané slovenské politické strany pred voľbami v 1998 zo zdrojov NED asi štvrť milióna libier šterlingov, čo je 15 miliónov korún.

 Ďalšie granty a finančné podpory dostali:

Agentúra FOCUS dostala 35.000,00 USD v 1994

Nadácia Človek v ohrození 22.000,00 USD v 2001

“ SDKÚ a KDH dostali spolu 35.000,00 libier v 1998

International Republican Institute, Bratislava dostal 320.000,00 dolárov

na prípravu volieb v rokoch 1994 a 2001

“ Vzdelávacia Nadácia Jána Husa dostala v 1998 a 2002 55.000,00 libier

“ SDĽ dostala v roku 1998 45.000,00 libier

Nadácia pre občiansku spoločnosť dostala 35.000,00 USD v 1998

“ KDH a SDĽ dostali na nákup výpočtovej techniky 51.000,00 libier v 1998

Nadácia Milana Šimečku dostala v roku 1996 spolu 17.000,00 libier na nákup výpočtovej techniky pre 14 regionálnych novín. Noviny majú rovnakého vlastníka ako denník SME, ktorého šéfredaktorom je Martin M. Šimečka.

Rôzne ďalšie organizácie na Slovensku dostali od NED v 1998 na prípravu volieb 238.000,00 dolárov a v roku 2001 to bolo 245.000,00 dolárov.