Dekrét o uznaní zjavenia Panny Márie vo Wisconsine (USA)

537

Vdp. David Laurin Ricken, D.D., J.C.L.

Z milosti Božej a Apoštolskej autority

Biskup Green Bay

Dekrét o autenticite zjavení z r. 1859

vo svätyni Panny Márie Pomocnice

v Diecéze Green Bay

Zvažujúc,  že:

Viac ako 151 rokov veriaci neustále prichádzajú  do Championu v štáte Wisconsin aby sa tam modlili, hľadali útechu a pomoc v čase skúšok a prosili o pomoc nášho Pána Ježiša Krista na mocný príhovor Panny Márie Pomocnice.

Nepretržitá modlitba vyrástla na tomto mieste zo správy mladej belgickej prisťahovalkyne Adele Brise, ktorá v októbri 1859 povedala, že Presvätá Matka, Pani odetá do oslňujúco bielej sa jej na tomto mieste zjavila.

Pani sa jemne vznášala v jasnom svetle a odovzdala jej posolstvo potechy a pomoci a dvojnásobného poslania modlitby za obrátenie hriešnikov spolu s poučením: „Som Kráľovnou neba, ktorá sa modlí za obrátenie hriešnikov a prajem si, aby si ty robila podobne. Dnes ráno si požívala eucharistiu, čo je veľmi dobré, ale musíš urobiť viac. Urob si generálnu spoveď a obetuj eucharistiu za obrátenie hriešnikov…Zhromaždi deti tejto divokej krajiny a pouč ich čo by mali vedieť o svojom vykúpení.. Katechizuj ich, ako sa majú  označovať znakom kríža a  požívať sviatosti. O to ťa žiadam. Choď a ničoho sa neboj, ja som s tebou.“

Adele Brise ihneď začala napĺňať tento príkaz a misiu ktorú jej Pani zverila a často krát aj za cenu veľkých obetí išla z domu do domu, aby inštruovala detí v neobývaných a zalesnených oblastiach Wisconsin. Adele bola poslušná cirkevným autoritám a neochvejne pokračovala v poslaní zverenom jej Pannou Máriou aj napriek ťažkostiam.

Celé to poslanie sa naplnilo v zriadení katolíckej školy pre deti a založení tzv. tretieho radu pre ženy Františkánky, ktoré jej pomáhali pri výučbe detí a modlitbe za obrátenie hriešnikov.

Z ústneho podania, ale aj z dokumentov poznáme mnoho vyslyšaných modlitieb vo svätyni Panny Márie Pomocnice. Taktiež mnoho obrátení a fyzických uzdravení na príhovor Presvätej Matky. Nachádza sa tu  mnoho bariel a iných ďakovných predmetov ako potvrdenie skutočností. Fyzické uzdravenia sa dejú do dnešných dní na príhovor Pomocnice. Aj napriek tomu, že žiadne z nich nebolo cirkevne uznané, všetko nepochybne svedči o duchovnom ovocí a divoch Preblahoslavenej Panny vo svätyni.

Milosti prúdia cez sviatosti udeľované na tomto mieste obzvlášť prostredníctvom slávenia sv. omše , zmierenia a recitovania verejných a osobných modlitieb.

Naša Pani zmiernila alebo odstránila ťažkosti Božieho ľudu, či už išlo o záležitosti finančné, rodinné, vzťahové, zamestnanie alebo odvrátenie nevľúdneho počasia.

Toto sväté miesto bolo ochránené od požiaru v roku 1871 , kedy veriaci spolu s Adele prosili o príhovor Panny Márie Pomocnice a tak bol tento ničivý živel odvrátený či zastavený, len čo sa priblížil k hraniciam svätyne.

Je to jasné svedectvo oddanosti Adele Brise Ježišovi Kristovi a Panne Márii jej zverenej. A čo viac všetky prejavy viery a oddanosti veriacich svedčia o duchovných daroch tohto miesta.

Na základe tohto

Traja mariologóvia preštudovali tieto údajné zjavenia z príslušných dokumentov, listov a svedectiev za účelom potvrdenia, alebo vyvrátenia pravdivosti poslania prezentovaného Adelou Brise, čo sa týkalo zjavenia v r.1859. Existuje dosť dôkazov, aby týmto udalostiam bol pripísaný nadprirodzený charakter.

Zjavenia sa ešte overujú a očisťujú od  prípadných doktrinálnych chýb katolíckej náuky.

V osobe a charaktere Adele Brise nebolo doposiaľ nájdené nič, čo by bolo proti pravdivosti uznania tohto zjavenia.

Objektívne námietky či už cestou dôkazov, alebo posúdenia nadprirodzenej povahy týchto udalostí boli preskúmane expertmi. Prvotných záznamov o prípadnom zjavení v oblasti Zeleného zálivu nie je veľa, keďže ide o pohraničie. Jeden z expertov potvrdil, že akýkoľvek nedostatok informácií len dokazuje spojitosť historického kontextu s prípadnou komparabilitou medzi touto udalosťou a podobnými zjaveniami.

Takže

Tieto jednoduché zjavenia a posolstvá podávané prostredníctvom Adele Brise potvrdzujú jednak poslanie samotnej Adely, ale aj duchovné ovocie veriacich dlhé obdobie.

Miestne duchovenstvo od iných diecéz až po náboženské institúcie uskutočňovalo tu púte kvôli duchovnému úžitku.

Všetci z mojich predchodcov v oblasti Green Bay už celých 151 rokov slúžia sv. omše na počesť Panny Márie Pomocnice a niektoré aj k úcte samotne svätyne.

Preto

Zostáva mi, dvanástemu v poradí biskupovi diecézy Green Bay a najponíženejšiemu služobníkovi Márie, potvrdiť morálnu pravdivosť záznamov v súlade s Cirkvou

Že udalosti, zjavenia a posolstvá dané Adele Brise v októbri 1859 svedčia o svojom nadprirodzenom charaktere a pravdivosti a sú v súlade s kresťanskou náukou.

Povzbudzujem veriacich, aby navštevovali toto sväté miesto, ako miesto útechy a vypočutých modlitieb.

Vo svätyni Panny Márie Pomocnice , Champion, Wisconsin, 8. 12. v roku Pána 2010 v deň Nepoškvrneného Počatia Panny Márie.

Jeho Excelencia, najdôstojnejší David L. Ricken, D.D:, J.C.L.

dvanásty biskup Green Bay

kancelár

http://www.gbdioc.org/images/stories/Evangelization_Worship/Shrine/Documents/Shrine-of-Our-Lady-of-Good-Help.pdf