Dechtice: Mária sa dotýka našich sŕdc

672

Je 8. 5. 2011, prvá májová nedeľa po prvom piatku. Pútnici sa zbiehajú so všetkých končín republiky a susedných štátov z Čiech, Moravy, Rakúska, Poľska, Maďarska, no nad Dechticiami visí hustý čierny mrak prichádzajúci od Trnavy, nastala dilema bude pršať, nebude. Tradičnú púť o 12 hod zahájili vizionári modlitbou Anjel pána, ale kvapky hustého dažďa nenechali na seba dlho čakať, čo už spustil sa hustý lejak, našťastie dlho netrval, potom vyšlo slniečko a až do konca výdatne svietilo.

Pri kríži pútnikov privítal vizionár Jozef, a povedal, radujme sa s Ježišovho vzkriesenia, ale aj z toho, že ten ktorý bol blahorečený Ján Pavol II, je naším orodovníkom, bol veľký Mariánsky ctiteľ odovzdal celý svoj život do rúk Nebeskej Matke. Bože ďakujeme Ti za jeho život za to, že si si ho svojou prozreteľnosťou vyvolil za pápeža. Vďaka Ti Svätá Matka, že si ho viedla a chránila. Potom nasledovala pobožnosť oslávenej krížovej cesty.

Na vrchu Boričky sa vizionár Martin modlil nasledovnú modlitbu:

Drahý Ježiš a naša milá Matka, ďakujeme Ti, že si nás sem zavolala, aby sme sa tu stretli. Ďakujeme Ti Mária, že si s nami, ďakujeme Ti za všetku lásku do ktorej nás teraz ponáraš. Prosíme Ťa, nech láska Boha Otca Syna naplní naše srdcia o Duchu Svätý príď na príhovor Panny Márie, príď a uzdrav všetky naše rany. Očisti naše srdcia a naplň nás svojimi darmi. Božské srdce Ježišovo plné milosrdenstva daj nám Svätého Ducha a lásku Svojho Otca skrze Nepoškvrnené Srdce Panny Márie. Božské srdce Ježišovo prameň milosrdenstva vylej na nás Svätého Ducha, skrze ktorého si spojené s Nepoškvrneným Srdcom Panny Márie. Božské srdce Ježišovo prameň Milosrdenstva, vylej na nás Svätého Ducha, skrze ktorého si spojené s Nepoškvrneným Srdcom Márie. Duchu Svätý príď pre lásku spojených Sŕdc Ježiša a Márie očisti a naplň naše srdcia všetkými darmi a pokojom, nech zavládne pokoj na celom svete Amen!

 

Potom nasledovala modlitba ruženca k Božiemu milosrdenstva a pokračovalo sa v modlitbe Slávnostného Svätého ruženca, medzi jednotlivými desiatkami sa čítali staršie posolstvá.

Moje deti,

Dnes Vás volám, aby sa pomocou modlitby vo Vás zapálilo svetlo. Deti snažte sa každý deň spoznávať a plniť Božiu vôľu. Ak chcete plniť svoju vôľu, tak okolo seba šírite nepokoja šírite ešte väčšiu tmu. Staňte sa svetlom pre všetkých ľudí, ktorí budú vďaka Vám spoznávať Božiu lásku.

Moje deti,

Z celého srdca a z celej duše ďakujem tým, ktorí sa snažia priniesť do svojho života moje posolstva. Dnešný deň Vám chcem povedať, aby ste nabádali k modlitbe svätého ruženca tých, ktorí sa ho nemodlia, alebo nevedia modliť. Stanete sa učiteľmi a šíriteľmi Svätého ruženca a pozývajte všetkých k spoločnej modlitbe.

Moje deti,

Dnes prichádzam pretože Vás veľmi milujem. Modlím sa deti za Vás, aby ste s Božou milosťou dokázali otvoriť srdcia Duchu Svätému. Neuzatvárajte sa pred ním, ale dovoľte, aby slobodne pôsobilo vo Vašich životoch. Dovoľte mu, aby dýchal vo Vás a premieňal Vás, Váš život. Deti ste pozvané ku svätosti, dovoľte nech Duch Svätý je vašim duchom, vašim životom. On premení Váš planý život na život plný požehnania. Duch Svätý vás povedie cestou svätosti a ja Vás žehnám svojim materinským požehnaním a ponáram Vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.

Moje deti,

Dnes som vám prišla povedať, aby ste sa zriekli pôžitkov tohto sveta. Zrieknite sa všetkého, čo Vám zatvára zrak a to zrak pre duchovné veci. Staňte sa chudobnými. Deti dovoľte, aby som Vás ja mohla obdariť milosťami, ktoré Vám veľmi prosperujú pre Vaše duše. Dovoľte Pánu Ježišovi, aby mohol na Vás zoslať Dary Ducha Svätého. Ak nám to dovolíte, aby sme sa mohli o Vás strať, tak Vás vyliečime zo všetkých bôľov, ktoré sa vo vašich dušiach usídlené. My najlepšie vieme, aké lieky Vám chýbajú k tomu, aby ste boli úplne zdravé. Najlepším liekom proti všetkému je láska, vylieči a premôže všetko. Tak ako Matka objíme svoje deti, tak aj Vy deti otvorte sa a primajte lásku, ktorú Vám Boh stále ponúka. Dovoľte láske, ktorá neprestajne vyviera od Boha, aby Vás prenikla a prostredníctvom Vás pôsobila na všetkých ľudí s ktorými sa stretávate. Deti prinášajú lásku všade tam, kde jej je nedostatok. Nech všetci okolo Vás spoznajú, že patríte do Kristovho stáda oviec a baránkov a že iba on je ten pravý a večný pastier.

Mária sa dotýka našich sŕdc

Vizionár Martin po zjavení P. Márie povedal:

„Keď prišla Panna Mária na začiatku nás všetkých pozdravila, modlil som sa s ňou Otče náš a Sláva Otcu za pevnú a živú vieru pre všetkých ľudí. Panna Mária sa na nás s láskou pozerala a ja som Vás všetkých najmä chorých a trpiacich ponáral do tejto lásky. V modlitbe sa hlboko dotýkala môjho srdca ako Matka, aby nás objala. Ja som ďakoval Panne Márii, že nás prijala za svoje deti a zveroval som jej všetky matky celého sveta. Tak isto som cítil, Panne Márii dať všetkých chorých a prosil som, Pannu Máriu. Ty si našou Matkou, Ty si Matkou každého chorého dieťaťa, ktoré potrebuje pocítiť Tvoju lásku, potom Panna Mária povedala, že Ti ktorí necítia jej lásku , ktorí sú vzdialení od nej, aby sme prišli ku nej, ona sa dotkne nášho srdca, vyprosí nám uzdravenie  všetkých našich zranení, ktoré prežívame. Nakoniec nás Panna Mária žehnala.“

Ostatní vizionári sa modlili za určene úmysly.

 

O. Marek Torok,  OFM Cap spolu s ďalším prítomnýmkňazom ujdeleli pútnikov požehnanie: „Sme radi, že aj dnes sme spolu s mojim bratom kňazom mohli prísť na toto miesto a stretnúť sa s Pannou Máriou a s vami pútnikmi. Sú to naozaj krásne chvíle, ktoré sme prežili v Božej prítomnosti v spoločnej modlitbe a rozjímaní o tajomstvách svätého ruženca, počuli sme posolstva Panny Márie a máme byť naozaj čim naplnený, sú to všetko krásne povzbudenia pre dnešný deň a aj ďalšie dni. Keď ste pozorne dnes počúvali evanjelium o Emauzských učeníkov, práve tam je zmienka, že im horelo srdce, keď počuli Božie slovo, keď im Pán vysvetľoval Sväté písmo, tak nech aj Vám horí vaše srdce  láskou a túžbou po Božom Slove a po Bohu. K tomu Vám udeľujeme požehnanie na príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie v mene Otca, Syna i Ducha Svätého, iďte v pokoji. Amen!“

OZNAMY

Potom vizionár Jozef prečítal oznamy pre pútnikov:

22. mája 2011 0 16,30 hod na Svätodušnici budú modlitby. Stretnutie pútnikov je pri družstve.

24. – 25 júna 2011 z piatku na sobotu bude nočná poklona ku krížu.

Potom poprosil pútnikov, aby počas putovanie cez dedinu , pútnici rešpektovali pokyny usporiadateľov, kvôli bezpečnému presunu

Na záver poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na budovaní areálu Boričiek.

Povzbudenie vo viere

Gajdová Terezka, Slavičín pri Luhačoviciach, (študentka)

M ROSA: Porozprávaš nám niečo o Tvojom putovaní na toto miesto?

Terezka: „Do Dechtíc som prišla so svojimi rodičmi, ktorí ma vedu vo viere v Boha a láske k Panne Márii. Sama som sa presvedčila, že táto cesta je správna, lebo na takýchto miestach sa mi dostáva povzbudenie vo viere a pokoj do môjho srdca. Mojim dnešným úmyslom púte je vyprosiť si silu a vytrvalosť na skúšky, ktoré ma čakajú a na štúdium, veľmi mi v tom pomáhajú modlitby svätého ruženca a  rozhovory s Pánom Bohom.“

M ROSA: Aká je viera v Boha v Tvojom bydlisku?

Terezka: „Ťažko povedať, moc horlivých ľudí nestretávam, zdá sa mi, že mladí ľudia dávajú prednosť iným hodnotám v živote ako Bohu, radšej chodia na diskotéky, zabávať sa a o Bohu moc nehovoria, preto mi dobre padne, byť v takomto prostredí, kde na ľuďoch vidno záujem o Boha a horlivosť k modlitbe.“

 

Sila lásky a pokoja

František, ženatý Osľany pri Prievidzi

M ROSA: Aký úmysel máte na dnešné putovanie a aká je Vaša Mariánske úcta a čo povedať na povzbudenie pre iných otcov?

František: „Moja Mariánska úcta sa veľmi prehĺbila v Medžugorí. Veľmi ma to oslovilo a povzbudilo a po každom takomto putovaní sa horlivejšie modlím ruženec a iné modlitby. Každé takéto putovanie má svoj úmysel, raz je to za pevnú vieru pre seba, manželku synov inokedy za posilnenie a pomoc v ťažkých životných situáciách, ktoré často zažívam aj pri svojom povolaní sanitára. Vždy sa vraciam naplnený silou láskou a pokojom, čo mi vydrží zase nejaký čas. Čo povedať na povzbudenie pre iných otcov, byť príkladom vo viere a modlitbe, to deti po čase osloví a zistia, že s Bohom sa ten životný kríž nesie ľahšie a radostnejšie, viera dáva človeku nadhľad a radosť.“

 

Bohatstvo viery

Tomáš Rendek, 22r. Ilava

M ROSA: Tomáš porozprávaš nám niečo o Tvojom putovaní a čo povieš na povzbudenie svojim vrstovníkom?

Tomáš: „Na púť chodíme celá rodina a takto strávený čas s Pannou Máriou a Ježišom je pre mňa veľkým povzbudením a naplnením silou pre ďalšie dní. Celá rodina tu prežívame pokoj a radosť, že sme v Božej prítomnosti, je to zvláštny pocit, ktorý sa dá zažiť na takýchto miestach. Už ako chlapec som miništroval a rád som počúval o Ježišovi a Panne Márii a som rád, že mi to vydržalo až po dnes. Rád by som si našiel aj veriace dievča s ktorým by sme vytvorili kresťanskú rodinu v ktorej by bol Boh a Panna Mária súčasťou. Ďakujem aj svojim rodičom, že mi odovzdali vieru a viedli ma vo viere, dali mi skutočne veľké bohatstvo. Čo povedať na povzbudenie, veľa mladých ľudí sa odklonilo od Boha, chcú si užívať a k tomu ho nepotrebujú, ja ich však povzbudzujem, aby sa vrátili k Bohu a zakúsili opravdivú lásku Boha a Panny Márie.“

Stretli sme tu aj Poľských pútnikov, ktorý na svojej púti niesli sochu zlatej farby s Ježišom Kristom, na ktorej bolo napísané Ježiš Kristus, Poľský kráľ. Poľsko sa o tento titul pre Pána Ježiša usiluje aj po duchovnej stránke a tiež po mocenskej a pútnici sa za to na púti modlia a obetujú púť a rozširujú túto úctu do celého sveta, aby Pán Ježiš sa stal raz Kráľom Poľska, Slovenska a celého sveta.

Mária Víziková